Hotărârea nr. 581/2018

581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului" şi a cheltuielilor aferente
Hotararea Consiliului Local 581/16.11.2018
privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului" şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 26051/06.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26052/06.11.2018 al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic SC2018-26052/08.11.2018 , Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-26052/06.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului", depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum 3.425.707,87 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 3.409.172.54 lei şi valoarea totală neeligibilă de 16.535,33 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 1.380.204,35 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.363.669,02 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului".

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 818.501,35 lei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:
- contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 803.131,00 lei;
- contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.370.35 lei.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018 - 26052/07.11.2018

Către,

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA 5

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 - 26052/06.11.2018 privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” și a cheltuielilor aferente, va comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii de finanțare a proiectului mai sus menționat.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timișoara, defalcata pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.


CQNOMIC ANCIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

NR. SC2018-          /< W8

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” și a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -         /()& // Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului -Torontalului” și a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

  • •  Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

  • •  Se aprobă valoarea totală a proiectului „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului -Torontalului”, în cuantum de 3.425.707,87 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.409.172.54 lei și valoare totală neeligibilă de 16.535,33 lei

  • •  Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.380.204,35 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.363.669,02 lei, reprezentând cofînanțarea proiectului „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului”.

  • •  Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

  • •  Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 818.501,35 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică și a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 803.131,00 lei;

o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.370.35 lei;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

J îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/ apartamentele supuse reabilitării.

J Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.

J Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător.

Pentru a realiza activitățile propuse în cererea de finanțare cu titlul „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului ~ Torontalului”, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanțator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre. în conformitate cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/l/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” și a cheltuielilor aferente.

în proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” și a cheltuielilor aferente, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului

întocmit, p.

Delia Zupcăp

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-26052/06.11.2018


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2018-26052/08,11.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului și a cheltuielilor aferente

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbana nr.SC2018-26052/06.11.2018 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului și a cheltuielilor aferente;

Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prioritarea de investiții 3.1. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, operațiunea A - clădiri rezidențiale;

Având în vedere Adresa Direcției Economice cu nr. SC2018-26052/07.11.2018 prin care se comunică faptul că nu necesita aviz din partea Direcției Economice deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii de finanțare a proiectului mai sus menționat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;

în conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului} ”, lit. e) „atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”, alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economicepentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; alin. 7 lit. a) Hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-26052/06.11.2018 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului și a cheltuielilor aferente;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind „cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului și a cheltuielilor aferente” și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.lROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ


Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-26471/08.11.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” și a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - __________________a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului -Torontalului” și a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

  • •  Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

  • •  Se aprobă valoarea totală a proiectului „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului -Torontalului”, în cuantum de 3.425.707,87 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.409.172.54 lei și valoare totală neeligibilă de 16.535,33 lei

  • •  Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.380.204,35 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.363.669,02 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului”.

  • •  Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

  • •  Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 818.501,35 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică și a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 803.131,00 lei;

o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.370.35 lei;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

S Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/ apartamentele supuse reabilitării.

S Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.

S Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător.

Pentru a realiza activitățile propuse în cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului -Torontalului”, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanțator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” și a cheltuielilor aferente.

În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare finanțare „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” și a cheltuielilor aferente, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Șef Serviciul G.M.P.F.I.N.L.

Magdalena Nicoară

Intocmit, Delia Zupcău