Hotărârea nr. 577/2018

577/16.11.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului Spatiu aferent imobilului din Timişoara Piata Sfantu Gheorghe nr. 1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr. 409947-C1-U24, nr. topo 409947-C1-U24, la preţul de 800.000 euro (nepurtător de TVA)
Hotararea Consiliului Local 577/16.11.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului Spatiu aferent imobilului din Timişoara Piata Sfantu Gheorghe nr. 1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr. 409947-C1-U24, nr. topo 409947-C1-U24, la preţul de 800.000 euro (nepurtător de TVA)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018- 26048/06.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018- 26048/06.11.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, din data de 08.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-26048/06.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere adresa nr. 3670 din 23.10.2018, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Avand in vedere cererea primită de la BANCA COMERCIALA ROMANA în calitate de proprietara a apartamentului Spatiu aferent imobilului din Timişoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr. 409947-C1-U24, nr.topo 409947-C1-U24;
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Biroul Spaţii cu altă destinatie, Biroului Sport Cultura, Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Serviciului Scoli Spitale;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) şi alin. (8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 67/26.02.2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera b) şi c), art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului situat in Timişoara, Piata Sfantu Gheorghe nr. 1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr. 409947-C1-U24, nr. topo 409947-C1-U24, la preţul de 800.000 euro (nepurtător de TVA).

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente - Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- BĂNCII COMERCIALA ROMANA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-26048/06.11.2018


ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului Spatiu aferent imobilului din Timișoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24 ,la prețul de 800.000 euro (nepurtător de TVA).

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr.SC2018-025133/30.10.2018 primită de la BANCA COMERCIALA ROMANA în calitate de proprietara a apartamentului Spatiu , aferent imobilului din Timișoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24,suprafata utila 1297,42mp,cu 30.46% pci și din teren in proprietate, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 800.000 euro.(nepurtator de tva ).

In conformitate cu adresa nr. 3670 din 23.10.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban „Cartierul Timisoara ,,cod TM-II-s-a-A-06095, poziția 60, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse-Copartimentul Spații cu altă Destinție I Est, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, Serviciul Școli Spitale, din care rezultă că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată , spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,                              VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU

FARKAS IMREROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-26048/06.11.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului Spatiu aferent imobilului din Timișoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24 ,la prețul de 800.000 euro (nepurtător de TVA).

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului Spatiu aferent imobilului din Timișoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24 , la prețul de 800.000 euro (nepurtător de TVA).

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-025133/30.10.2018 primită de la BANCA COMERCIALA ROMANA în calitate de proprietara a apartamentului Spatiu ,aferent imobilului din Timișoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1,înscris în C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24,suprafata utila 1297,42mp,cu 30.46% pci și din teren in proprietate, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 800.000 euro.(nepurtator de tva ).

Prin adresa nr. 3670 din 23.10.2018 Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Situl urban „Cartierul Timisoara ,,cod TM-II-s-a-A-06095, poziția 60, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-025133 din 07.11.2018,Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

Fațada prezintă degradări ale tencuielii , care impun lucrări de remediere.La vitrinele de la parter ramele ferestrelor sunt executate din materiale inadecvaate pentru clădirile istorice protejate.Acoperișul necesită lucrări de întreținere. Este necesară asanarea instalațiilor parazitare.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-025133 din 30.10.2018 D.C.T.D.D-1Est-Compartimentul Spații cu alta Destinatie I Est, ne comunică faptul că nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu adresa nr. SC2018-25133 din 31.10.2018 Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că imobilul cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate,învățământ).

În conformitate cu adresa nr.SC2018- 025133 din 30.10.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că imobilul de mai sus ,nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sport,cultură);

În conformitate cu prevederile art.4,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și litera c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului Spatiu aferent imobilului din Timișoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1, înscris în C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24 ,la prețul de 800.000 euro (nepurtător de TVA),,spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER COMPARTIMENT MONUMENTE

LUMINITA MIRICA

Cod FO53- 01,Ver.1