Hotărârea nr. 573/2018

573/16.11.2018 privind aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului inscris in CF 434653 Timisoara situat pe Calea Bogdanestilor nr. 32/B in doua loturi: Lotul 1 cu suprafata de 16748 mp. cu nr.cadastral nou 446999 si Lotul 2 cu suprafata 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, si alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafata de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, inscris in CF nr. 434654 cu nr. cadastral 434654, rezultand o parcela noua cu suprafata de 8052 mp.
Hotararea Consiliului Local 573/16.11.2018
privind aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului inscris in CF 434653 Timisoara situat pe Calea Bogdanestilor nr. 32/B in doua loturi: Lotul 1 cu suprafata de 16748 mp. cu nr.cadastral nou 446999 si Lotul 2 cu suprafata 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, si alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafata de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, inscris in CF nr. 434654 cu nr. cadastral 434654, rezultand o parcela noua cu suprafata de 8052 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de Motive nr. CT 2018-005608/08.11.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018 - 005608/08.11.2018, al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018 - 005608/12.11.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate, nr. CT2018-005608/08.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere art. 78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, modificata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de dezlipire a imobilului inscris in CF 434653 Timisoara situat pe Calea Bogdanestilor nr. 32/B in doua loturi: Lotul 1 cu suprafata de 16748 cu nr. cadastral nou 446999 si Lotul 2 cu suprafata 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, si alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafata de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, inscris in CF nr. 434654 cu nr. cadastral 434654, rezultand o parcela noua cu suprafata de 8052 mp. conform documentatiei intocmite de WEST cad SRL si avizata de O.C.P.I. Timisoara conform Referatului de Admitere nr. 221790/23.10.2018, care fac parte din prezenta hotarare si constituie Anexele 1, 2 si 3.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-005608 / 08.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF 434653 Timișoara situat pe Calea Bogdăneștilor nr.32B în două loturi. Lotul 1 cu suprafața de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 și Lotul 2 cu suprafața 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, și alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafața de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.34654 cu nr. cadastral 434654, rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 8052 mp.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-005244/08.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF 434653 Timișoara situat pe Calea Bogdăneștilor nr.32B în două loturi. Lotul 1 cu suprafața de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 și Lotul 2 cu suprafața 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, și alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafața de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.34654 cu nr. cadastral 434654, rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 8052 mp.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-005244/05.11.2018 prin care Spitalul Clinic Municipal de Urgență ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF 434653 Timișoara situat pe Calea Bogdăneștilor nr.32B , și alipire cu terenul situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.34654 cu nr. cadastral 434654, rezultând o parcelă nouă.

Având în vedere C.U. nr. 4179/18.10.2018 pentru alocare numere cadastrale prin operațiunea de dezlipire a imobilului înscris în CF 434653 Timișoara situat pe Calea Bogdăneștilor nr.32B în două loturi. Lotul 1 cu suprafața de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 și Lotul 2 cu suprafața 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, și alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafața de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.34654 cu nr. cadastral 434654, rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 8052 mp.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către S.C.WEST CAD S.R.L avizată conform Referatului de Admitere, cu nr.221790/23.10.2018;

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri CT 2018-004922/10.10.2018, imobilele nu au fost revendicat conform L.10/2001.

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2018-004922/11.10.2018 rezultă că imobilele nu au fost solicitate conform L1/2000.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SJ 2018-004922/15.10.2018, pentru terenurile respective nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF 434653 Timișoara situat pe Calea Bogdăneștilor nr.32B în două loturi. Lotul 1 cu suprafața de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 și Lotul 2 cu suprafața 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, și alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafața de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.34654 cu nr. cadastral 434654, rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 8052 mp.

Scopul prezentei documentații este operațiunea de dezlipire și alipire a parcelelor mențioonate astfel încât noua parcelă să fie înscrisă într-o singură carte funciară, în vederea continuării programului pentru construirea unei noi unități medicale.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF 434653 Timișoara situat pe Calea Bogdăneștilor nr.32B în două loturi. Lotul 1 cu suprafața de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 și Lotul 2 cu suprafața 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, și alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafața de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.34654 cu nr. cadastral 434654, rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 8052 mp.

DIRECTOR D.C.T.D.D II VEST MIHAI BONCEA


REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU


Cod FO53-01, ver 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.CT 2018-005608 / 08.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF 434653 Timișoara situat pe Calea Bogdăneștilor nr.32B în două loturi. Lotul 1 cu suprafața de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 și Lotul 2 cu suprafața 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, și alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafața de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.34654 cu nr. cadastral 434654, rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 8052 mp.

Descrierea situației actuale :

Imobilele care fac obiectul acestui proiect aparțin intravilanului Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situate pe calea Bogdăneștilor nr.32B și str.Balta Verde nr.17, identificate prin documentația cadastrală întocmită de S.C.WEST-CAD S.R.L.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C.WEST-CAD S.R.L pe baza măsurătorilor topografice.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin dezlipirea terenului înscris în CF nr. 434653 în două loturi. Lotul 1 cu suprafața de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 și Lotul 2 cu suprafața 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, și alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafața de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.434654 cu nr. cadastral 434654, rezultă o parcelă nouă cu suprafața de 8052 mp. parcelă pe care urmează a fi construită o nouă unitate medicală

Alte informatii:

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C.WEST-CAD S.R.L., pentru dezlipire imobil înscris în CF nr. 434653 Timișoara avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 221790/23.10.2018.și alipire cu imobil înscris în CF nr.434654.

1. Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF 434653 Timișoara situat pe Calea Bogdăneștilor nr.32B în două loturi. Lotul 1 cu suprafața de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 și Lotul 2 cu suprafața 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, și alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafața de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, înscris în CF nr.34654 cu nr. cadastral 434654, rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 8052 mp.

PRIMAR                                                   VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                    IMRE FARKAȘ

DIRECTOR D.C.D.D-II VEST MIHAI BONCEA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.