Hotărârea nr. 571/2018

571/16.11.2018 privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 571/16.11.2018
privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-25780 din 02.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-25780 din 02.11.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST - Biroul Cladiri-Terenuri II VEST din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 -25780 din 06.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-25780/02.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. CT2018-5283 din 22.10.018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara de catre S.C. Sedako Group S.R.L., cu sediul in Timisoara str. Paul Chinezu nr.2, reprezentanta prin domnul Buga Viorel, prin care ne instiinteaza ca renunta la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 428791-Timisoara, nr. topo. 23223/3/1/2, in suprafata de 206 m.p., reprezentand terenuri intravilane, pentru drum;
Avand in vedere "Declaratia de renuntare la dreptul de proprietate" autentificata sub nr.1574 din 10.10.2018, la Societatea Profesionala Notariala "Lapadat Maria si Velciov Razvan-Lucian", de catre Notar Public, Lapadat Maria;
In conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) si art. 889 din Codul Civil;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dobandirea de catre Municipiul Timisoara, in domeniul privat, a imobilului-teren inscris in C.F. nr. 428791-Timisoara, nr. topo. 23223/3/1/2, in suprafata de 206 m.p., reprezentand teren intravilan pentru drum, care face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate, de catre S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Art. 2: Se aproba trecerea imobilului - teren, mentionat la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Municipiului Timisoara, cu destinatia de teren pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest si Directia Ecomomica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- S.C. Sedako Group S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI I EST

Nr. SC2018-25780 din 02.11.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2018-5283 din 22.10.018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către S.C. Sedako Group S.R.L., cu sediul în Timișoara str. Paul Chinezu nr.2, reprezentantă prin domnul Buga Viorel, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.428791-Timișoara, nr. topo.23223/3/1/2, în suprafață de 206 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum ;

Având în vedere, '“Declarația de renunțare la dreptul de proprietate'” autentificată sub nr.1574 din 10.10.2018, la Societatea Profesională Notarială ”Lăpădat Maria și Velciov Răzvan-Lucian”, de către Notar Public, Lăpădat Maria, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul Buga Viorel, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu sunt grevate de sarcini sau servituți și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.428791-Timișoara, nr. topo.23223/3/1/2, a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului și înscrisul din cartea funciară, rezultă că, destinația imobilului-teren este, “teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.8, alin.1 și a pct.III din Anexa la Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în, C.F. nr.428791-Timișoara, nr. topo.23223/3/1/2, în suprafață de 206 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan pentru drum.

DIRECTOR,                                     CONSILIER,

Mihai Boncea                                                Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-25780 din 02.11.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

referitor la aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2018-5283 din 22.10.018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către S.C. Sedako Group S.R.L., cu sediul în Timișoara str. Paul Chinezu nr.2, reprezentantă prin domnul Buga Viorel, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.428791-Timișoara, nr. topo.23223/3/1/2, în suprafață de 206 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum ;

Având în vedere, '“Declarația de renunțare la dreptul de proprietate'” autentificată sub nr.1574 din 10.10.2018, la Societatea Profesională Notarială ”Lăpădat Maria și Velciov Răzvan-Lucian”, de către Notar Public, Lăpădat Maria, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul Buga Viorel, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu sunt grevate de sarcini sau servituți și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.428791-Timișoara, nr. topo.23223/3/1/2, a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.428791-Timișoara, nr. topo.23223/3/1/2, în suprafață de 206 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan pentru drum.

PRIMAR,                                       VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                                      Imre Farkas

DIRECTOR,

Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2