Hotărârea nr. 565/2018

565/30.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 565/30.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-016911/15.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr UR2018-016911/15.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018 - 016911/15.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 32/17.05.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 35/ 27.09.2018, Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 36/06.08.2018, respectiv Deciziei Etapei de încadrare nr. 30 din 02.05.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş completata cu Adresa nr. 3760/01.08.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. VALCROFT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 01/2016 UAT, realizat de proiectantul BIA MIHAI ANTON ZEGREA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de inaltime: de la P pana la P+M, Hmax cornisa: 5.00 metri şi Hmax coama : 10.00 metri, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2016-001559/26.05.2016, completat cu avizul DT2018-004686/27.09.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POTmax=2.1%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 0.03, spaţii verzi de minim 20.00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 30/02.05.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, completata cu Adresa nr. 3760/01.08.2018.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 441953 Timişoara, nr. cadastral 441953 - categoria ape statatoare, în suprafaţă totala de 31.800 mp, proprietari conform CF: VALEANU ION si VALEANU ALEXANDRU CATALIN. La documentatie au fost atasate: Contractul de asociere in participatiune din data de 20.11.2016, Contractul de Concesiune din data de 28 august 2014, incheiate la sediul Societatii Civile de Avocatura "Baiculescu & Asociatii", precum si declaratia notariala a domnului Valeanu Alexandru Catalin cu nr. 2/15.01.2018.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. VALCROFT S.R.L.;
- Proiectantului BIA MIHAI ANTON ZEGREA;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

.

/\ \ \

X \ /\ /

. /

\ \/ \

^Z\X

\/\ x

\ \/ \

/

■ /

' \ / z / /


</X/

480100

/\/ /

cn      \z

cș</ X /

<N

KZX/C


VERIFICATORI/ EXPERT

NUMELE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Mihai Anton Zegrea

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMIȘOARA

TNA 381 Tel:0722293775 E-mail: amzegrea@gmail.com

Scara:

BENEFICIAR    S.C. VALCROFT S.R.L.

AMPLASAMENTZona D1 balta extravilan Timișoara cf.

CF: 441953

Pr.Nr.

01/2016 UAT

1:1000

TITLU PROIECT elaborare puz-zona activitati piscicole,

Faza:

P.U.Z

Sef. proiect:

arh.M.A. Zegrea

Data:

top 441953)

Proiectat:

ing M. Kozak

07.05 2018

TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI EDILITARE

PI.Nr.

04 UAT

Desenat:

arh.M.A. Zegrea


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


2S=EXi(Yi+1 — Yi-1) Si_2B= 31800 mp

Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

1

480171.799

201958.611

2

479945.827

201967.116

3

479959.651

201926.309

4

479971.140

201899.250

5

479981.185

201854.440

6

479985.536

201830.821

7

479989.543

201799.966

8

479986.548

201763.798

9

479980.486

201737.060

10

479976.184

201716.486

11

479990.115

201720.950

12

480002.957

201726.746

13

480022.493

201737.796

14

480039.341

201751.840

15

480058.541

201772.672

16

480070.912

201781.390

17

480084.695

201786.217

18

480097.529

201797.385

19

480105.019

201811.765

20

480122.395

201848.775

21

480136.334

201880.484

22

480164.216

201941.314


T,——....."  41              '

o

c

e

■ ——"     480000*

0


M79900

C'lVERIFICATORI/ EXPERT

NUMELE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Mihai Anton Zegrea

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMIȘOARA

TNA 381 Tel:0722293775 E-mail: amzegrea@gmail.com

Scara:

BENEFICIAR    S.C. VALCROFT S.R.L.

AMPLASAMENT Zona D1 balta extravilan Timișoara cf.

CF după unificare 441953

Pr.Nr.

01/2016 UAT

1:1000

TITLU PROIECT ELABORARE PUZ-ZONA ACTIVITATI PISCICOLE, CAZARE, SERVICII, AGREMENT, SPORT SI REALIZARE ACCES (CF. 441953; top 441953)

Faza:

P.U.Z

Sef. proiect:

arh.M.A. Zegrea

Data:

Proiectat:

arh.M.A. Zegrea

07.05 2018

TITLU PLANȘA

PLAN SITUAȚIE EXISTENT

PI.Nr.

02 UAT

Desenat:

arh.M.A. Zegrea
W


VERIFICATORI/ EXPERT

NUMELE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Mihai Anton Zegrea

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMIȘOARA

TNA 381 Tel:0722293775 E-mail: amzegrea@gmail.com

Scara:

BENEFICIAR    S.C. VALCROFT S.R.L.

AMPLASAMENT Zona D1 balta extravilan Timișoara cf.

CF după unificare 441953

Pr.Nr.

01/2016 UAT

1:5000

sc. grafica

TITLU PROIECT elaborare puz-zona activitati piscicole, CAZARE, SERVICII, AGREMENT, SPORT SI REALIZARE ACCES (CF. 441953; top 441953)

Faza:

P.U.Z

Sef. proiect:

arh.M.A. Zegrea

Data:

Proiectat:

arh.M.A. Zegrea

07.05 2018

TITLU PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA ÎNCADRARE FATA DE LOCALITATE

PI.Nr.

01 UAT

Desenat:

arh.M.A. Zegreax\xl

\x\x

7\/ / o

/yC


0

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

S mp

%

S mp

%

1

ZONA LUCIU DE APA

21901

69

21901

69

2

ZONA TALUZ

1348

4

1348

4

3

ZONA CONSTRUITA

655

2

655

2

4

ZONA CIRCULAȚII SI PARCARI

1536

5

1536

5

5

ZONE VERZI

6360

20

6360

20

6

TOTAL TEREN

31800

100

31800

100


VERIFICATORI/ EXPERT

NUMELE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Mihai Anton Zegrea

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMIȘOARA

TNA 381 Tel:0722293775 E-mail: amzegrea@gmail.com

Scara:

1:1000

BENEFICIAR    S.C. VALCROFT S.R.L.

AMPLASAMENTZona D1 balta extravilan Timișoara cf.

CF: 441953

Pr.Nr.

01/2016 UAT

TITLU PROIECT elaborare puz-zona activitati piscicole,

Faza:

P.U.Z

Sef. proiect:

arh.M.A. Zegrea

Data:

top 441953)

Proiectat:

arh.M.A. Zegrea

07.05 2018

TITLU PLANȘA MOBILARE

PI.Nr.

06 UAT

Desenat:

arh.M.A. ZegreaROMÂNI

A

J

UD

E Ț U L T I M I

ș

M

UNI

CIPI

UL

TIMISOAR

A

DIRECT

IA

URBANISM

S I

D E

ZVO

LTA

R E U R B A N

A

BIROU

AV

I Z A R E C O N

FO

RMI

TAT

IPU

G / P U D / P U

Z

3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

internet:www.primariatm.

ro


B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro,


Nr. UR2018-009746/23.07.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „ZONA ACTIVITATI PISCICOLE, CAZARE, SERVICII, AGREMENT, SPORT SI REALIZARE ACCES (CF 441953)”;

Amplasament: Zona D1 Balta Extravilan, CF 441953, Timisoara;

Beneficiar: SC VALCROFT SRL;

Proiectant: BIA MIHAI ANTON ZEGREA;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana, și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 18.06.2018 - 12.07.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

  • 1. NICOARĂ MARIUS - DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1;

  • 2. PRODAN CONSTANTIN, PRODAN MARIA - Calea Sacalazului, extravilan Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1;

  • 3. SC NOVATIM SRL - DN 59A, extravilan Timisoara, C.F. nr. 420392, nr. top 420392;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul BIA MIHAI ANTON ZEGREA, organizata in data de 04.07.2018, intre orele 15,00 - 16,00, la sediul PMT - Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata. Nu au fost formulate obiectii referitoare la documentatie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „ZONA ACTIVITATI PISCICOLE, CAZARE, SERVICII, AGREMENT, SPORT SI REALIZARE ACCES (CF 441953)”, Zona D1 Balta Extravilan, CF 441953, Timisoara, beneficiar SC VALCROFT SRL, proiectant: BIA MIHAI ANTON ZEGREA, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Steluta URSU


Liliana IOVAN


006

480100

201

\480000

201700

«0


480000

201900

«■


VERIFICATORI/ EXPERT

NUMELE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Mihai Anton Zegrea

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMIȘOARA

TNA 381 Tel:0722293775 E-mail: amzegrea@gmail.com

Scara:

BENEFICIAR    S.C. VALCROFT S.R.L.

AMPLASAMENTZona D1 balta extravilan Timișoara cf.

CF: 441953

Pr.Nr.

01/2016 UAT

1:1000

TITLU PROIECT elaborare puz-zona activitati piscicole,

Faza:

P.U.Z

Sef. proiect:

arh.M.A. Zegrea

Data:

top 441953)

Proiectat:

arh.M.A. Zegrea

07.05 2018

TITLU PLANȘA

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

PI.Nr.

05 UAT

Desenat:

arh.M.A. Zegrea