Hotărârea nr. 563/2018

563/30.10.2018 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu"
Hotararea Consiliului Local 563/30.10.2018
privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-24390/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24390/18.10.2018 al Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-24390/18.10.2018 .
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 22.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 24390/18.10.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cuantumul premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", astfel:
- premiul I - contractul de servicii de întocmire a documentaţiei tehnico-economice (DALI+PT) precum şi asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 112.000 lei, fără TVA;
- premiul II - 23.350 lei;
- premiul III - 14.010 lei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană - Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                   Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-24390/18.10.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2018-24390/24.10.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. BarițiiC

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr. SC2018-24390/18.10.2018 conform cărora este necesară aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Barițiuf premiul I -contractul de servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) precum și asistența tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 112.000 lei, fără TVA, premiul II - 23.350 lei și premiul III - 14.010 lei;

Având în vedere Avizul favorabil Direcției Economice nr. SC2018-24390 din 22.10.2018;

Având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 66/05.06.2018 încheiat cu SC Rheinbrucke SRL si Caietul de sarcini nr. 5525/08.03.2018 - secțiunea Premiere, al autorității contractante Municipiul Timișoara, care a făcut obiectul derulării procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de consultanță pentru organizarea concursului de soluții cu tema „Re funcționali zare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Barițiu” în cadrul căruia a fost stabilit cuantumul premiilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.^

în baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 Ut. b) „atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului; din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-24390/18.10.2018 conform cărora este necesară aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Barițiufi

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Barițiu” și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea Înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.l


ROMANIA                Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 24390/22.10.2018

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICA

AVIZ privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Baritiu”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 24390/18.10.2018 a Primarului Municipiul Timișoara si Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Baritiu”

în conformitate cu prevederile

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice modificată, prevederile art.l, art.4, alin.l, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.l și 2 și art.20, alin.l, art.22 alin.l, art.23 alin.l și 2, art.40

O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b și alin.4 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018 - 24390/18.10.2018 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Baritiu”, la CAP. 67.02. “CULTURA, RECREERE SI RELIGIE”, SUBCAPITOLUL 67.02.03.04 “INSTITUȚII PUBLICE DE SPECTACOLE SI CONCERTE” - Consultanta / DALI + PT „Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural -Turn de Apă, losefin. str. Gh. Baritiu” în suma de 315.000 lei, conform HCL nr. 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local inițial al Municipiului Timișoara pe anul 2018, cu încadrarea în bugetul aprobat.*

Menționăm că prezentul aviz privește doar aspectele de specialitate ale direcției, nu necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico ~ economice.

DIRECT

STANd


Economic

raTELIANA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Tosefin. str. Gh. Barițiu”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

Unul din obiectivele de investiții propuse de municipalitate privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este reabilitarea și refuncționalizarea Turnului de Apă, situat în Timișoara, str. Gh. Barițiu nr. 3.

Pentru găsirea celei mai bune soluții pentru punerea în valoare a acestui obiectiv de o importanță istorică deosebită pentru Municipiul Timișoara, s-a optat ca atribuirea contractului de servicii de proiectare să se realizeze în urma organizării unui concurs de soluții, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții se impune a fi parte a unei proceduri mai ample ce duce în final la atribuirea unui contract de servicii. În urma concursului de soluții și stabilirii ierarhiei finale se vor declara un număr maxim de 3 câștigători, concurentului clasat pe locul I atribuindu-se contractul de proiectare pentru realizarea investiției ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Barițiu”.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Pentru încurajarea competiției, prin depunerea a cât mai multor proiecte în cadrul concursului de soluții, complementar față de atribuirea contractului de proiectare pentru concurentul clasat pe locul I în cuantum de 112.000 lei, fără TVA, pentru concurenții clasați pe locurile următoare, premierea se va realiza în numerar, respectiv 23.350 lei pentru concurentul clasat pe locul II și 14.010 lei pentru concurentul clasat pe locul III. Sursa de finanțare este bugetul local al Municipiului Timișoara, secțiunea dezvoltare pentru premiul I, respectiv secțiunea funcționare pentru premiile II și III.

  • 3. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, proiect care îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


ȘEF SERVICIU M.I.P. GABRIELA BICA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL MONITORIZARE, IMPLEMENTARE PROIECTE SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh.

Barițiu”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara nr. SC2018-24390/18.10.2018 și Proiectul de hotărâre prin care se propune aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, facem următoarele precizări:

Unul din obiectivele de investiții propuse de municipalitate privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este reabilitarea și refuncționalizarea Turnului de Apă, situat în Timișoara, str. Gh. Barițiu nr. 3.

Pentru găsirea celei mai bune soluții pentru punerea în valoare a acestui obiectiv de o importanță istorică deosebită pentru Municipiul Timișoara, s-a optat ca atribuirea contractului de servicii de proiectare să se realizeze în urma organizării unui concurs de soluții, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

În acest sens, prin grija Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, s-a încheiat cu SC Rheinbrucke SRL contractul nr. 66/05.06.2018 având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță pentru organizarea și jurizarea concursului de soluții cu tema „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”. Evaluarea proiectelor prezentate în cadrul concursului de soluții, stabilirea ierarhiei finale și implicit desemnarea concurentului câștigător, se realizează de către un juriu independent și obiectiv, constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara.

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții se impune a fi parte a unei proceduri mai ample ce duce în final la atribuirea unui contract de servicii. În urma concursului de soluții și stabilirii ierarhiei finale se vor declara un număr maxim de 3 câștigători, concurentului clasat pe locul I atribuindu-se contractul de proiectare (întocmirea documentației tehnico-economice DALI+PT) pentru realizarea investiției ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”.

Astfel, pentru încurajarea competiției, prin depunerea a cât mai multor proiecte în cadrul concursului de soluții, propunem cuantumul premiilor, astfel:

  • -  premiul I - contractul de servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) precum și asistența tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 112.000 lei, fără TVA

  • -   premiul II - 23.350 lei

  • -   premiul III - 14.010 lei

Sursa de finanțare este bugetul local al Municipiului Timișoara, secțiunea dezvoltare pentru premiul I, respectiv secțiunea funcționare pentru premiile II și III.

Menționăm faptul că, cuantumul premiilor mai sus menționate au fost stabilite în cadrul Caietul de sarcini nr. 5525/08.03.2018 - secțiunea Premiere, al autorității contractante Municipiul Timișoara, care a făcut obiectul derulării procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de consultanță pentru organizarea concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, în urma căruia operatorului economic SC Rheinbrucke SRL, în calitate de consultant, îi revin sarcinile aferente (stabilite prin contractul de prestări servicii nr. 66/05.06.2018) privind desfășurarea concursului de soluții în condiții optime.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Șef Serviciu M.I.P.

Consilier

Sorin Truța


Gabriela Bica