Hotărârea nr. 561/2018

561/30.10.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate ,,Achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători din Municipiul Timişoara - troleibuze" şi a indicatorilor tehnico-economici, finanţate prin Fondul pentru Mediu
Hotararea Consiliului Local 561/30.10.2018
privind aprobarea Studiului de oportunitate ,,Achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători din Municipiul Timişoara - troleibuze" şi a indicatorilor tehnico-economici, finanţate prin Fondul pentru Mediu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 25449/30.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 25449/30.10.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 25449/30.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 25449/30.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 741/13.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane;
Având în vedere prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit d), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de oportunitate ,,Achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători din Municipiul Timişoara - troleibuze", conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei ,,Achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători din Municipiul Timişoara - troleibuze", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se vor asigura toate resursele financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii şi cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători din Municipiul Timişoara - troleibuze", în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA EDILITARĂ

SC2018 -

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara -troleibuze” și a indicatorilor tehnico-economici, finanțate prin Fondul pentru Mediu

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-      /30.10.2018 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara - troleibuze” și a indicatorilor tehnico-economici, finanțate prin Fondul pentru Mediu. Facem următoarele precizări:

Prin ordinul nr. 741/2018, Ministerul Mediului a aprobat Ghidul de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, ghid care constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanțare din Fondul pentru mediu informații privind derularea Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

Ghidul conține dispoziții privind:

 • a) scopul, obiectivele și indicatorii de performanță ai programului;

 • b) eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus și a cheltuielilor acestuia;

 • c) metodologia de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare și monitorizare a proiectului propus.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a utilizării autovehiculelor mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

Obiectivul programului constă în diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor.

Obiectul programului îl reprezintă achiziționarea de autobuze noi electrice, autobuze noi electric hibride, autobuze noi alimentate cu GNC și troleibuze noi, prin finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES).

Portivit art. 3 din Ghidul de Finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de personae, finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Ghidul de Finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, finanțarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate (Administrația Fondului pentru Mediu), se acordă în cuantum de până la 80% din prețul de achiziție al autobuzului/troleibuzului. Suma maximă finanțată în funcție de numărul de locuitori este:

 • - 35.000-200.000 locuitori - buget maxim 20.000.000 lei;

 • - 200.001-400.000 locuitori - buget maxim 110.000.000 lei;

 • - peste 400.001 locuitori - buget maxim 340.000.000 lei.

Dacă suma solicitată prin cererea de finanțare depășește pragul maxim permis aferent numărului de locuitori, diferența rezultată va fi considerată neeligibilă. Contribuția proprie a solicitantului și cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.

Cod FO53-01,Ver.1

Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunatateasca continuu performantele in domeniul transportului public de persoane. In acest scop are in vedere sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp sa protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii.

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă prin faptul că va crește atractivitatea și popularitatea sistemului de transport public, contribuind la încurajarea cetățenilor de a folosi transportul public, în detrimentul autoturismelor proprii, scăzând astfel emisiile de CO2.

Potrivit raportului Competitive cities (Banca Mondială), orașele românești se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește traficul auto, dat fiind faptul că, în perioada comunistă, orașele au fost planificate ținând cont de infrastructura de transport public pe de-o parte, iar pe de altă parte, pentru că în majoritatea orașelor românești, numărul de autovehicule a crescut exponențial, aspect care a condus la depășirea capacității infrastructurii existente și la crearea blocajelor în trafic.

Creșterea urbanizării, a densității populației și a mobilității acesteia conduce la apariția unor noi probleme de ordin economic, ecologic și de sănătate pentru orașe și locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări și poluare. Oportunitatea oferită cetățenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale, precum și accelerarea acestei tendințe în urma investițiilor străine în aceste țări trebuie să fie compensate prin oferirea unor măsuri alternative cum este transportului public local.

Poluarea este una din principalele probleme cu care se confruntă marile orașe. Politicile UE vizează reducerea emisiilor și stabilirea de limite și valori țintă pentru calitatea aerului.

Art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local prevede că printre atribuțiile consiliului local se numără și finanțarea sau, după caz, contractarea ori garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciilor de transport, precum și înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport public local aparținând patrimoniului unităților administrativ-

teritoriale.


Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem spre aprobarea Coniliului Local al Municipiului Timișoara următoarele:

 • -  aprobarea Studiului de oportunitate ,,Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara - troleibuze”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din hotărâre;

 • -  aprobarea Anexei 2 privind descrierea sumară a investiției: ,,Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara -troleibuze”, care face parte integrantă din hotărâre.

 • -   aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului, conform Anexei 3, care face parte integrantă din hotărâre;

 • -   asigurarea tuturor resurselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii și cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului ,,Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara - troleibuze”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF BIROU T.S.C.,

CRISTINA GAVRA


ȘEF BIROU G.M.P.E.,

LOREDANA SIBIAN


CONSILIER B.T.S.C.,

NASTASIA POP

Cod FO53-01, ver. 2

ROMANIA


ROMÂNIA


1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara - troleibuze” și a indicatorilor tehnico-economici, finanțate prin Fondul pentru Mediu

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin ordinul nr. 741/2018, Ministerul Mediului a aprobat Ghidul de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, ghid care constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanțare din Fondul pentru mediu informații privind derularea Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a utilizării autovehiculelor mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

Obiectivul programului constă în diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor.

Obiectul programului îl reprezintă achiziționarea de autobuze noi electrice, autobuze noi electric hibride, autobuze noi alimentate cu GNC și troleibuze noi, prin finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES).

Portivit art. 3 din Ghidul de Finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de personae, finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă prin faptul că va crește atractivitatea și popularitatea sistemului de transport public, contribuind la încurajarea cetățenilor de a folosi transportul public, în detrimentul autoturismelor proprii, scăzând astfel emisiile de CO2.

 • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate ,,Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara - troleibuze” și a indicatorilor tehnico-economici, finanțate prin Fondul pentru Mediu

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

Cod FO53-03, Ver.1

Anexa 2 la HCL nr. ....................................

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • I.   DATE GENERALE

Denumire proiect: Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București - troleibuze

Amplasament: Timișoara,

Titularul investiției: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

 • II.  DATE TEHNICE

Proiectul propune achiziția a 50 de troleibuze noi, având o lungime de 12 m și o autonomie de 200 km.

 • III.  INDICATORI VALORICI

Preț unitar troleibuz: 1.840.000,00 lei

TVA 19%:            349.600,00 lei

Valoare troliebuz:   2.189.600,00 lei

Valoarea totală a investiției (TVA inclus): 109.480.000,00 lei (50 troleibuze x 2.189.600 lei/troleibuz).

 • IV.  DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Proiectul propune achiziția de vehicule capabile să transporte cel puțin 90 călători, având lungimea de 12 m, latimea de 2,50 m, sistem de numarare calatori, dotari cu echipament Wi-Fi, durata de garantie sa fie de 6 ani sau 360.000 km, durata de functionare 12 ani.

Troleibuzele vor funcționa normal în condițiile rețelei de contact cu o înălțime cuprinsă între 4 si 6 m, forța de apăsare captator de 10 daN, cu viteza maximă de 70 km/h, sistem de frânare cu EBS și ABS, frânare auxiliară electrică recuperativă și sistem de recuperare energie, accelerația medie la sarcină maximă 0,9 - 1,5 m/s2 si la vehicul gol 1,1 - 1,5 m/s2.

Caroseria troleibuzului va fi realizată cu podea coborâtă pe toată lungimea, având dispozitiv cu acționare electrică la una din ușile de acces, cu validare de la postul de conducere, pentru accesul persoanelor cu handicap, rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități și funcția de "kneeling".

Director Direcția Edilitară,                                                            Șef Serviciul Transport,

Culiță CHIȘ


Adrian COLOJOARĂ

Anexa 3 la HCL nr.................................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Denumire proiect: Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara - troleibuze

Amplasament: Timișoara,

Titularul investiției: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Indicatori fizici:

- troleibuze de 12 m: 50 buc.

Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A: 109.480.000,00 lei

Valoare nerambursbilă, inclusiv T.V.A.:    87.584,000,00 lei

Contribuție proprie 20%:                  21.896.000,00 lei

DIRECTOR,

Culiță CHIȘ