Hotărârea nr. 558/2018

558/30.10.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Mărginean Romulus, Zanzinger Werner-Manfred, Zanzinger Wolfgang-Robert, Denuntzio Romeo-Ladislau şi Sima Valburga -Ramona
Hotararea Consiliului Local 558/30.10.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Mărginean Romulus, Zanzinger Werner-Manfred, Zanzinger Wolfgang-Robert, Denuntzio Romeo-Ladislau şi Sima Valburga -Ramona


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată cu nr.SC2018-24380 din 18.10.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr.SC2018-24380 din 18.10.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 24380/18.10.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2018-4754 din 27.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Prisăcariu Daniel, în calitate de mandatar, prin care ne înştiinţează că, se renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.423957-Timişoara(conversie a C.F. nr.139386), nr. cad.A580/2/1/18, în suprafaţă de 2.237 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;
Având în vedere, "Declaraţia" autentificată sub nr.6440 din 14.09.2018, la Societatea Profesională Notarială "Românu", de către Notar Public, Românu Claudiu-Valentin, "Declaraţia" autentificată sub nr.3483 din 20.12.2017, la Societatea Profesională Notarială "Luca-Bărdaş", de către Notar Public, Silviu-Dan Bărdaş şi Declaraţia" autentificată sub nr.1728 din 12.06.2018, la Societatea Profesională Notarială "Luca-Bărdaş", de către Notar Public, Ana Luca ;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara, înscris în C.F. nr.423957-Timişoara (conversie a C.F. nr.139386), nr. cad.A580/2/1/18, în suprafaţă de 2.237 m.p., care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către: Mărginean Romulus, Zanzinger Werner-Manfred, Zanzinger Wolfgang-Robert, Denuntzio Romeo-Ladislau şi Sima Valburga -Ramona.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren, menţionat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Domnului Prisăcariu Daniel;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-24380 din 18.10.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Mărginean Romulus, Zanzinger Werner-Manfred, Zanzinger Wolfgang-Robert, Denuntzio Romeo-Ladislau și Sima Valburga -

Ramona

Având în vedere adresa nr.CT2018-4754 din 27.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Prisăcariu Daniel, în calitate de mandatar, prin care ne înștiințează că, se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.423957-Timișoara(conversie a C.F. nr.139386), nr. cad.A580/2/1/18, în suprafață de 2.237 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere, “Declarația” autentificată sub nr.6440 din 14.09.2018, la Societatea Profesională Notarială ”Românu”, de către Notar Public, Românu Claudiu-Valentin, “Declarația” autentificată sub nr.3483 din 20.12.2017, la Societatea Profesională Notarială ”Luca-Bărdaș”, de către Notar Public, Silviu-Dan Bărdaș și Declarația” autentificată sub nr.1728 din 12.06.2018, la Societatea Profesională Notarială ”Luca-Bărdaș”, de către Notar Public, Ana Luca, prin care proprietarii tabulari al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță irevocabil, la dreptul de proprietate asupra acestuia, în favoarea municipiului Timișoara, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți ;

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.423957-Timișoara, au fost notate declarațiile de renunțare, în favoarea municipiului Timișoara.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.423957-Timișoara, nr. cad.A580/2/1/18, în suprafață de 2.237 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.

PRIMAR,                                 VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                              Farkas Imre

DIRECTOR,

Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr.SC2018-24380 din 18.10.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Mărginean Romulus, Zanzinger Werner-Manfred, Zanzinger Wolfgang-Robert, Denuntzio Romeo-Ladislau și Sima Valburga -Ramona

Având în vedere adresa nr.CT2018-4754 din 27.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Prisăcariu Daniel, în calitate de mandatar, prin care ne înștiințează că, se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.423957-Timișoara(conversie a C.F. nr.139386), nr. cad.A580/2/1/18, în suprafață de 2.237 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere, “Declarația” autentificată sub nr.6440 din 14.09.2018, la Societatea Profesională Notarială ”Românu”, de către Notar Public, Românu Claudiu-Valentin, “Declarația” autentificată sub nr.3483 din 20.12.2017, la Societatea Profesională Notarială ”Luca-Bărdaș”, de către Notar Public, Silviu-Dan Bărdaș și Declarația” autentificată sub nr.1728 din 12.06.2018, la Societatea Profesională Notarială ”Luca-Bărdaș”, de către Notar Public, Ana Luca, prin care proprietarii tabulari al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță irevocabil, la dreptul de proprietate asupra acestuia, în favoarea municipiului Timișoara, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți ;

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului ”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare. ”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.423957-Timișoara, au fost notate declarațiile de renunțare, în favoarea municipiului Timișoara.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarațiile proprietarilor și înscrisul din cartea funciară, rezultă că, destinația imobilului-teren este “pentru drum”, în temeiul art.8, alin.1 și a pct.III din Anexa la Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.423957-Timișoara (conversie a C.F. nr.139386), nr. cad.A580/2/1/18, în suprafață de 2.237 m.p., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Mărgineanu Romulus, Zanzinger Werner-Manfred, Zanzinger Wolfgang-Robert, Denuntzio Romeo-Ladislau și Sima Valburga -Ramona și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.

DIRECTOR,                                   ȘEF BIROU,

Mihai Boncea                                              Diana Rof

CONSILIER,

Ilie Dumbravă