Hotărârea nr. 557/2018

557/30.10.2018 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara asupra realizarii unei parcari pe terenul inscris in CF nr. 446217 Timisoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere si modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Parcare subterana"
Hotararea Consiliului Local 557/30.10.2018
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara asupra realizarii unei parcari pe terenul inscris in CF nr. 446217 Timisoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere si modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Parcare subterana"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 24409/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24409/18.10.2018, intocmit de catre Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 24409/18.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara nr. E-2917/08.10.2018;
Avand in vedere Avizul de oportunitate nr. 41/26.07.2018 pentru elaborarea Planului urbanistic Zonal ,,Extindere si modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Parcare subterana";
Avand in vedere art. 3 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Avand in vedere art. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
Avand in vedere pct. III din Anexa Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se da acordul asupra realizarii unei parcari subterane pe terenul inscris in CF nr. 446217 Timisoara, nr. top 446217, in suprafata de 14817 mp, proprietatea Municipiului Timisoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere si modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Parcare subterana", conform Anexei.
Acest acord nu trebuie sa conditioneze si/sau sa influenteze obtinerea celorlalte avize sau acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism. Celelalte institutii si autoritati publice si private nu se pot prevala de acest acord in indeplinirea atributiilor legale si emiterea acordurilor/avizelor solicitate.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Politiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană”

Prin adresa cu numărul E-2917/08.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2018-972/09.10.2018, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, a solicitat acordul proprietarului terenului înscris în CF nr. 446217 Timișoara, nr. top. 446217, în suprafață de 14.817 mp (Gheorghe Dima, nr. 5), proprietatea Municipiului Timișoara pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană. Din adresa solicitantului, rezultă că prin realizarea proiectului se va asigura locuri de parcare destinate pacienților și personalului medical.

Prin HCLMT nr. 6/25.01.2011 mai multe suprafete de teren, printre care și terenul cuprins în CF nr. 403139 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 13510) nr. top 1025/1 în suprafață de 7500 mp, au fost atribuite direct, prin contract de concesiune, către SC Administrarea Domeniului Public SA (în prezent SC Drumuri Municipale Timișoara SA) în vederea realizări unor parcări subterane. Potrivit HCLMT nr. 6/25.01.2011, modificată și completată prin HCLMT nr. 292/03.08.2011, în situația în care parcarea nu se realiza în termen de 12 luni de la data adoptării hotărâri, contractul de concesiune va înceta de drept.

Drept urmare, până în momentul de față nu s-a realizat parcarea respectivă, deși în Municipiul Timișoara s-a constatat o tot mai mare nevoie a creării de locuri de parcare, datorită numărului mare de autovehicule din municipiu sau aflate în tranzit, și ca urmare a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor, care datorita lipsei locurilor de parcare ajung să parcheze pe locuri interzise, spații verzi, trotuare, încurcând astfel și traficul pietonal.

Pentru rezolvarea problemei spațiilor pentru parcare și a modului de reglementare a staționării în aceste spații, Municipiul Timișoara a comandat un studiu menit să promoveze realizarea și implementarea unui master plan al parcărilor publice, care va fi integrat în PUG-ul municipiului. Studiul conține printre altele o listă cu potențialele locații pentru construcția de parcări publice colective subterane/supraterane și terane.

Potrivit acestui studiu deficitul de spații de parcare se manifesta cel mai acut în zona centrală a orașului unde sunt concentrate majoritatea intereselor generatoare de trafic, în zonele comerciale și în cartierele de blocuri cu densitate mare de populație.

În zonele centrale și comerciale deficitul se constată mai acut pe timpul programului de lucru și este legat de numărul mare de staționări “ocazionale” generate de deplasările în scop profesional, administrativ, sănătate, servicii și comerț.

Deficientele de mai sus au ca efect îngreunarea circulației (auto, pietonale și de bicicliști), creșterea riscului de accidente mai ales pentru pietoni și bicicliști, creșterea gradului de poluare fonică și chimica și nu în ultimul rând generează un aspect urban dezagreabil.

Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii (art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001).

Ținând cont de faptul că terenul proprietatea Municipiului Timișoara este de natura domeniului public de interes local prin destinația lui, lucrările de construcție care vor putea afecta acest teren vor avea destinația de parcare, urmând a fi realizate de către Municipiul Timișoara.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobare emiterea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, în PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană” .

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.T.S.C., NASTASIA POPPLAN SUBSOL 2 PROPUS VAR 2a si 2b- 299 LOCURI

‘■-..■■■■v ■                                                . ■ .777'' F ■                       . ' ' '" • -■'7 ,7?               7 .-7 •-■■■- 77 7'7;     8ț*

?&tt7

POP

LEGENDA

CONSTRUCȚII EXISTENTE |^H CONSTRUCȚII PROPUSE


1                       adresa: com.Dumbravita, jud.Timis

|___      imH.srui________ str_Ar(Iealul nr. 4-6

ARH (text w a_ maj|. 31 text@gmail.com

r

DCMCrir-1A D        SPTTALULCUhUC MUNICtPAL DE URGENTA

afeNprlCIAR                    TIMIȘOARA

PU2-EXTINDERES1 MODERNIZARE DE NU MIRE.PROIECT spital cunic municipaL de urgenta SI PARCARE SUBTERANA

AMPLASAMENT       str. gh. DIMA NR_5, timișoara

“^^ARHITECTURA

Proiect: 179/2017

FAZA

AVIZ OP

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:1000

SEF PROIECT

arh. lonel-Petnj POP

PROIECTAT

DESENAT

arh. lonel-Petru POP

arh. Anca BELDESCU

DATA

Oct. 2018

TITLU PLANȘA:

PLAN SUBSOL 2 PROPUS VAR 2a st 2b

PI. nr.:

08

arh. Anca BELDESCU


PLAN SUBSOL 1 PROPUS VAR2â si 2b- 299 LOCURILEGENDA

■■ CONSTRUCȚII EXISTENTE

■I CONSTRUCȚII PROPUSE


|                       adresa: com.Dumbravita, jud.Tîmis

|__     at.n.rui________ str.Ardealui nr. 4-6

arhitext - g_ maj|. 3-j4arhitext@gmaii.com

Rj=KTEEiriaE>        SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA

BENEFICIAB                  TIMIȘOARA

PUZ-EXT1NDERE SI MODERNIZARE DENUMIRE PROIECT spital clinic municipal de urgenta $1 PARCARE SUBTERANA

AMPLASAMENT       stîl gr. DIMA NR.5, timișoara

^“^ARHITECTURA

Proiect: 179/2017

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:1000

FAZA

AVIZ OP

SEF PROIECT

arh. lonekPetru POP

; PROIECTAT

arh. lonet-Petru POP

arh- Anca BELDESCU

DATA □ci. 2018

TITLU PLANȘA:

PLAN SUBSOL 1 PROPUS VAR 2a si 2b

PI. nr.;

07

DESENAT

ask Anca BELDESCU


ROMANIAJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană”

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, a solicitat acordul proprietarului terenului înscris în CF nr. 446217 Timișoara, nr. top. 446217, în suprafață de 14.817 mp (Gheorghe Dima, nr. 5), proprietatea Municipiului Timișoara pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană . Din adresa solicitantului, rezultă că prin realizarea proiectului se va asigura locuri de parcare destinate pacienților și personalului medical.

  • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin HCLMT nr. 6/25.01.2011 mai multe suprafete de teren, printre care și terenul cuprins în CF nr. 403139 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 13510) nr. top 1025/1 în suprafață de 7500 mp, au fost atribuite direct, prin contract de concesiune, către SC Administrarea Domeniului Public SA (în prezent SC Drumuri Municipale Timișoara SA) în vederea realizări unor parcări subterane. Potrivit HCLMT nr. 6/25.01.2011, modificată și completată prin HCLMT nr. 292/03.08.2011, în situația în care parcarea nu se realiza în termen de 12 luni de la data adoptării hotărâri, contractul de concesiune va înceta de drept.

Drept urmare, până în momentul de față nu s-a realizat parcarea respectivă, deși în Municipiul Timișoara s-a constatat o tot mai mare nevoie a creării de locuri de parcare, datorită numărului mare de autovehicule din municipiu sau aflate în tranzit, și ca urmare a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor, care datorita lipsei locurilor de parcare ajung să parcheze pe locuri interzise, spații verzi, trotuare, încurcând astfel și traficul pietonal.

  • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, în PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană” .

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ