Hotărârea nr. 556/2018

556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018
Hotararea Consiliului Local 556/30.10.2018
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018 - 25170/ 26.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 - 25171/26.10.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata ;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2A; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2E; Anexei nr. 3 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2F; Anexei nr. 4 - Program de dezvoltare 2018; Anexei nr. 5 - Program de dezvoltare 2018, Proiecte cu finantare Fonduri Externe Nerambursabile, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr.483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest, Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Comunicare - Relationare, Directia de Mediu, Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Edilitare;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, PRIMAR Nicolae ROBU


SC 2018-

PROGRAM DEZVOLTARE 2018

Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile

rectificare 4 HCL

mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2018

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursabi le

Credite de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

TOTAL GENERAL I

3.462,43

557,43

337,48

2.567,52

9.621,18

TOTAL GENERAL II

3.462,43

557,43

337,48

2.567,52

9.621,18

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

723,95

358,68

81,00

284,27

0,00

LUCRĂRI NOI - B

2.738,48

198,75

256,48

2.283,25

9.621,18

TOTAL GENERAL CHELTUIELI

3.462,43

557,43

337,48

2.567,52

9.621,18

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

500,62

10,01

65,08

425,53

0,00

51.02.01.03 Autorități executive

500,62

10,01

65,08

425,53

0,00

B. Lucrări noi

500,62

10,01

65,08

425,53

0,00

Promovarea și aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL 454/2018

250,61

5,01

32,58

213,02

0,00

Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS 2014+ 119160 (fonduri FSE) HCL 455/2018

250,01

5,00

32,50

212,51

0,00

Capitolul 65.02 Învățământ

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

65.02.11 Servicii auxiliare pentru educatie

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

65.02.11.30 Alte servicii auxiliare

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

B. Lucrări noi

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2018

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursabi le

Credite de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

„Crearea unui cadru si a unor conținuturi specifice pentru centrele de tineret de maine/Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centers'' 2016-1-RO01-KA205-024305 HCL 133/18.10.2016

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

1.648,83

0,00

143,80

1.505,03

0,00

66.02.06 Spitale

1.648,83

0,00

143,80

1.505,03

0,00

B. Lucrări noi

1.648,83

0,00

143,80

1.505,03

0,00

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMU

1.648,83

0,00

143,80

1.505,03

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

308,57

2,29

95,89

210,39

679,77

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

308,57

2,29

95,89

210,39

679,77

A. Lucrări în continuare

194,00

0,00

81,00

113,00

0,00

(RE)DISCOVERING EUROPE (583762-CREA-1 -2017-1 -HR-CULT-COOP1) - programul Europa Creativa -Teatrul German de Stat Timișoara (TGST) HCL 195/2017

194,00

0,00

81,00

113,00

0,00

B. Lucrări noi

114,57

2,29

14,89

97,39

679,77

REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018

114,57

2,29

14,89

97,39

679,77

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

201,45

30,18

0,00

171,27

0,00

68.02.15.01 Ajutor Social

201,45

30,18

0,00

171,27

0,00

A. Lucrări în continuare

201,45

30,18

0,00

171,27

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2018

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursabi le

Credite de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

"URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT III"HCL 258/2016, HCL 378/2017

201,45

30,18

0,00

171,27

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

364,49

146,40

32,71

185,38

8.277,14

70.02.03 Locuințe

363,49

145,40

32,71

185,38

8.277,14

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

363,49

145,40

32,71

185,38

8.277,14

B. Lucrări noi

363,49

145,40

32,71

185,38

8.277,14

„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Dâmbovița I" Cod SMIS 2014+: 117520 (FEDR) HCL 343/2018

139,92

55,97

12,59

71,36

2.776,74

„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018

223,57

89,43

20,12

114,02

5.500,40

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

353,30

353,30

0,00

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

353,30

353,30

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

327,50

327,50

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2018

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursabi le

Credite de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010

279,30

279,30

0,00

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis - Etapa II HCL 429/2015 (proiect Aquatim)

48,20

48,20

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

25,80

25,80

0,00

0,00

0,00

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis in perioada 2014-2020 (proiect Aquatim)HCL362/2017

25,80

25,80

0,00

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

73,17

15,25

0,00

57,92

664,27

84.02.03 Transport rutier

73,17

15,25

0,00

57,92

664,27

84.02.03.02 Transportul în comun

73,17

15,25

0,00

57,92

664,27

B. Lucrări noi

73,17

15,25

0,00

57,92

664,27

SUMPs-Up - European Programme for Accelerating the Take-up of Sustainable Urban Mobility Plans -

HCL 16/2018

38,20

10,00

0,00

28,20

0,00

"The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match-up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018

34,97

5,25

0,00

29,72

664,27

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU


Verificat, SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA

Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2018

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursabi le

Credite de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Luminița Toma

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 3 - sursa 2F Rectificare nr.5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

504.114,33

48.851,04

552.965,37

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

328.065,34

23.659,53

351.724,87

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

328.065,34

23.659,53

351.724,87

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

331,00

0,00

331,00

Venituri din proprietate

5

30.10

331,00

0,00

331,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.10.05

331,00

0,00

331,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

7

30.10.05.30

331,00

0,00

331,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

327.734,34

23.659,53

351.393,87

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

9

33.10

325.787,52

23.659,53

349.447,05

Venituri din prestari de servicii

10

33.10.08

2.530,96

-100,00

2.430,96

Venituri din cercetare

11

33.10.20

348,00

-2,00

346,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

12

33.10.21

212.174,80

26.758,85

238.933,65

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

13

33.10.30

91.105,76

-7.330,32

83.775,44

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

14

33.10.31

19.298,00

4.148,00

23.446,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

15

33.10.50

330,00

185,00

515,00

Diverse venituri

16

36.10

1.499,00

0,00

1.499,00

Alte venituri

17

36.10.50

1.499,00

0,00

1.499,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

18

37.10

447,82

0,00

447,82

Donatii si sponsorizari

19

37.10.01

447,82

0,00

447,82

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

20

37.10.03

-950,64

-300,00

-1.250,64

Varsaminte din sectiunea de functionare

21

37.10.04

950,64

300,00

1.250,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

22

00.18

175.124,90

25.216,85

200.341,75

Subventii de la bugetul de stat

23

42.10

0,00

25,34

25,34

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

24

42.10.70

0,00

25,34

25,34

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la alte administrații

25

43.10

175.124,90

25.191,51

200.316,41

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

26

43.10.10

2.300,00

0,00

2.300,00

Subvenții de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

27

43.10.14

32.636,90

-90,00

32.546,90

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

28

43.10.33

140.188,00

25.281,51

165.469,51

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

29

48.10

924,09

-25,34

898,75

Fondul Social European (FSE)

30

48.10.02

924,09

-25,34

898,75

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

31

48.10.02.01

913,89

-65,34

848,55

Prefinantare

32

48.10.02.03

10,20

40,00

50,20

TOTAL CHELTUIELI

33

504.114,33

48.851,04

552.965,37

CHELTUIELI CURENTE

34

01

470.986,78

48.905,78

519.892,56

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35

10

320.113,27

27.005,85

347.119,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36

20

147.689,43

21.635,19

169.324,62

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

37

58

1.384,08

264,74

1.648,82

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38

59

1.800,00

0,00

1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

39

70

33.127,55

-54,74

33.072,81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40

71

33.127,55

-54,74

33.072,81

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

41

64.10

504.114,33

48.851,04

552.965,37

Sanatate

42

66.10

504.114,33

48.851,04

552.965,37

CHELTUIELI CURENTE

43

01

470.986,78

48.905,78

519.892,56

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

320.113,27

27.005,85

347.119,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45

20

147.689,43

21.635,19

169.324,62

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

46

58

1.384,08

264,74

1.648,82

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

47

59

1.800,00

0,00

1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

33.127,55

-54,74

33.072,81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

33.127,55

-54,74

33.072,81

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

50

66.10.06

504.114,33

48.851,04

552.965,37

Spitale generale

51

66.10.06.01

504.114,33

48.851,04

552.965,37

Servicii de sanatate publica

52

66.10.08

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

53

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

54

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

55

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

56

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE

1

469.602,70

48.641,04

518.243,74

TOTAL VENITURI

2

00.01

469.602,70

48.641,04

518.243,74

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

327.114,70

23.359,53

350.474,23

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

327.114,70

23.359,53

350.474,23

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

331,00

0,00

331,00

Venituri din proprietate

6

30.10

331,00

0,00

331,00

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

331,00

0,00

331,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre instituțiile publice

8

30.10.05.30

331,00

0,00

331,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

326.783,70

23.359,53

350.143,23

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

10

33.10

325.787,52

23.659,53

349.447,05

Venituri din prestari de servicii

11

33.10.08

2.530,96

-100,00

2.430,96

Venituri din cercetare

12

33.10.20

348,00

-2,00

346,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

13

33.10.21

212.174,80

26.758,85

238.933,65

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

14

33.10.30

91.105,76

-7.330,32

83.775,44

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

15

33.10.31

19.298,00

4.148,00

23.446,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

16

33.10.50

330,00

185,00

515,00

Diverse venituri

17

36.10

1.499,00

0,00

1.499,00

Alte venituri

18

36.10.50

1.499,00

0,00

1.499,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

19

37.10

-502,82

-300,00

-802,82

Donatii si sponsorizari

20

37.10.01

447,82

0,00

447,82

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

21

37.10.03

-950,64

-300,00

-1.250,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

22

00.18

142.488,00

25.281,51

167.769,51

Subventii de la alte administratii

23

43.10

142.488,00

25.281,51

167.769,51

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

24

43.10.10

2.300,00

0,00

2.300,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

25

43.10.33

140.188,00

25.281,51

165.469,51

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TOTAL CHELTUIELI

26

469.602,70

48.641,04

518.243,74

CHELTUIELI CURENTE

27

01

469.602,70

48.641,04

518.243,74

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

320.113,27

27.005,85

347.119,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

147.689,43

21.635,19

169.324,62

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30

59

1.800,00

0,00

1.800,00

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

31

64.10

469.602,70

48.641,04

518.243,74

Sanatate

32

66.10

469.602,70

48.641,04

518.243,74

CHELTUIELI CURENTE

33

01

469.602,70

48.641,04

518.243,74

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

34

10

320.113,27

27.005,85

347.119,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35

20

147.689,43

21.635,19

169.324,62

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36

59

1.800,00

0,00

1.800,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

37

66.10.06

469.602,70

48.641,04

518.243,74

Spitale generale

38

66.10.06.01

469.602,70

48.641,04

518.243,74

Servicii de sanatate publica

39

66.10.08

0,00

0,00

0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

40

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

41

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

42

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

43

99.10

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE

1

34.511,63

210,00

34.721,63

TOTAL VENITURI

2

00.01

34.511,63

210,00

34.721,63

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

950,64

300,00

1.250,64

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

950,64

300,00

1.250,64

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

950,64

300,00

1.250,64

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

6

37.10

950,64

300,00

1.250,64

Varsaminte din sectiunea de functionare

7

37.10.04

950,64

300,00

1.250,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

8

00.18

32.636,90

-64,66

32.572,24

Subventii de la bugetul de stat

9

42.10

0,00

25,34

25,34

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

10

42.10.70

0,00

25,34

25,34

Subvenții de la alte administrații

11

43.10

32.636,90

-90,00

32.546,90

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

12

43.10.14

32.636,90

-90,00

32.546,90

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

13

48.10

924,09

-25,34

898,75

Fondul Social European (FSE)

14

48.10.02

924,09

-25,34

898,75

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

15

48.10.02.01

913,89

-65,34

848,55

Prefinantare

16

48.10.02.03

10,20

40,00

50,20

TOTAL CHELTUIELI

17

34.511,63

210,00

34.721,63

CHELTUIELI CURENTE

18

01

1.384,08

264,74

1.648,82

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

19

58

1.384,08

264,74

1.648,82

CHELTUIELI DE CAPITAL

20

70

33.127,55

-54,74

33.072,81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21

71

33.127,55

-54,74

33.072,81

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

22

64.10

34.511,63

210,00

34.721,63

Sanatate

23

66.10

34.511,63

210,00

34.721,63

CHELTUIELI CURENTE

24

01

1.384,08

264,74

1.648,82

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

25

58

1.384,08

264,74

1.648,82

CHELTUIELI DE CAPITAL

26

70

33.127,55

-54,74

33.072,81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

27

71

33.127,55

-54,74

33.072,81

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

28

66.10.06

34.511,63

210,00

34.721,63

Spitale generale

29

66.10.06.01

34.511,63

210,00

34.721,63

Servicii de sanatate publica

30

66.10.08

0,00

0,00

0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

31

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

32

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

33

98.10

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

DEFICIT

34

99.10

0,00

0,00

0,00

PRIMAR,                              DIRECTOR ECONOMIC,                    SEF SERVICIU BUGET,

NICOLAE ROBU                          STELIANA STANCIU                       RAMONA RADU

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 1 - sursa 2A Rectificare nr.5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

887.686,35

291,42

887.977,77

VENITURI PROPRII

2

49.90

707.205,01

0,00

707.205,01

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

843.809,46

0,00

843.809,46

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

787.484,68

0,00

787.484,68

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

480.504,39

0,00

480.504,39

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

479.556,15

0,00

479.556,15

Impozit pe venit

7

03.02

3.964,32

0,00

3.964,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

3.964,32

0,00

3.964,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

475.591,83

0,00

475.591,83

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

475.591,83

0,00

475.591,83

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

0,00

0,00

0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

12

00.07

948,24

0,00

948,24

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

13

05.02

948,24

0,00

948,24

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

14

05.02.50

948,24

0,00

948,24

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

15

00.09

120.573,01

0,00

120.573,01

Impozite si taxe pe proprietate

16

07.02

120.573,01

0,00

120.573,01

Impozit pe cladiri

17

07.02.01

83.056,04

0,00

83.056,04

Impozit pe cladiri - PF

18

07.02.01.01

30.262,92

0,00

30.262,92

Impozit pe cladiri - PJ

19

07.02.01.02

52.793,12

0,00

52.793,12

Impozit pe terenuri

20

07.02.02

23.328,32

0,00

23.328,32

Impozit pe terenuri - PF

21

07.02.02.01

12.471,64

0,00

12.471,64

Impozit pe terenuri - PJ

22

07.02.02.02

10.572,96

0,00

10.572,96

Impozit pe terenurile extravilane

23

07.02.02.03

283,72

0,00

283,72

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

24

07.02.03

13.803,53

0,00

13.803,53

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte impozite si taxe de proprietate

25

07.02.50

385,12

0,00

385,12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

26

00.10

185.255,00

0,00

185.255,00

Sume defalcate din TVA

27

11.02

136.641,50

0,00

136.641,50

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

28

11.02.02

58.278,50

0,00

58.278,50

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

29

11.02.06

70.674,00

0,00

70.674,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat

30

11.02.09

7.689,00

0,00

7.689,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

31

12.02

11,52

0,00

11,52

Taxe hoteliere

32

12.02.07

11,52

0,00

11,52

Taxe pe servicii specifice

33

15.02

149,64

0,00

149,64

Impozit pe spectacole

34

15.02.01

107,64

0,00

107,64

Alte taxe pe servicii specifice

35

15.02.50

42,00

0,00

42,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

36

16.02

48.452,34

0,00

48.452,34

Taxa asupra mijloacelor de transport

37

16.02.02

40.369,50

0,00

40.369,50

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

38

16.02.02.01

24.003,18

0,00

24.003,18

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

39

16.02.02.02

16.366,32

0,00

16.366,32

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

40

16.02.50

8.082,84

0,00

8.082,84

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

41

00.11

1.152,28

0,00

1.152,28

Alte impozite si taxe fiscale

42

18.02

1.152,28

0,00

1.152,28

Alte impozite si taxe

43

18.02.50

1.152,28

0,00

1.152,28

C. VENITURI NEFISCALE

44

00.12

56.324,78

0,00

56.324,78

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

45

00.13

22.535,88

0,00

22.535,88

Venituri din proprietate

46

30.02

22.533,16

0,00

22.533,16

Venituri din concesiuni si inchirieri

47

30.02.05

22.533,16

0,00

22.533,16

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

48

30.02.05.30

22.533,16

0,00

22.533,16

Venituri din dobanzi

49

31.02

2,72

0,00

2,72

Alte venituri din dobanzi

50

31.02.03

2,72

0,00

2,72

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

51

00.14

33.788,90

0,00

33.788,90

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

52

33.02

122,11

0,00

122,11

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

53

33.02.10

75,64

0,00

75,64

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

54

33.02.12

43,66

0,00

43,66

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

55

33.02.28

2,81

0,00

2,81

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

56

34.02

325,20

0,00

325,20

Taxe extrajudiciare de timbru

57

34.02.02

191,80

0,00

191,80

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

58

34.02.50

133,40

0,00

133,40

Amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02

25.439,75

0,00

25.439,75

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale

60

35.02.01

25.386,63

0,00

25.386,63

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

61

35.02.01.02

25.386,63

0,00

25.386,63

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

62

35.02.02

53,12

0,00

53,12

Diverse venituri

63

36.02

7.901,84

0,00

7.901,84

Taxe speciale

64

36.02.06

5.078,56

0,00

5.078,56

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

65

36.02.14

18,80

0,00

18,80

Alte venituri

66

36.02.50

2.804,48

0,00

2.804,48

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

67

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-192.439,97

14.901,08

-177.538,89

Varsaminte din sectiunea de functionare

69

37.02.04

192.439,97

-14.901,08

177.538,89

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

37,05

0,00

37,05

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

37,05

0,00

37,05

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

72

39.02.07

13,38

0,00

13,38

Depozite speciale pentru constructii de construinte

73

39.02.10

23,67

0,00

23,67

IV. SUBVENTII

74

00.17

25.191,39

80,01

25.271,40

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

75

00.18

25.191,39

80,01

25.271,40

Subventii de la bugetul de stat

76

42.02

25.191,39

80,01

25.271,40

A. De capital

77

9.137,63

45,00

9.182,63

Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

78

42.02.16

5.000,00

0,00

5.000,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

79

42.02.16.03

5.000,00

0,00

5.000,00

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate

80

42.02.18

0,00

45,00

45,00

Subventii din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

81

42.02.18.01

0,00

45,00

45,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

82

42.02.20

4.137,63

0,00

4.137,63

B. Curente

83

16.053,76

35,01

16.088,77

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier

84

42.02.34

5,68

0,00

5,68

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

85

42.02.41

16.048,08

0,00

16.048,08

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

86

42.02.69

0,00

35,01

35,01

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

87

45.02

18.648,45

0,00

18.648,45

Fondul European de Dezvoltare regionala

88

45.02.01

18.222,92

0,00

18.222,92

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

89

45.02.01.01

18.222,92

0,00

18.222,92

Fondul Social European

90

45.02.02

425,53

0,00

425,53

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

91

45.02.02.01

425,53

0,00

425,53

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

92

48.02

0,00

211,41

211,41

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

93

48.02.01

0,00

211,41

211,41

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

94

48.02.01.01

0,00

211,41

211,41

TOTAL CHELTUIELI

95

893.356,45

291,42

893.647,87

CHELTUIELI CURENTE

96

01

666.929,62

14.999,22

681.928,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

97

10

165.585,69

183,30

165.768,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

249.647,76

10.947,78

260.595,54

TITLUL III DOBANZI

99

30

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

TITLUL IV SUBVENTII

100

40

137.200,00

7.000,00

144.200,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

101

51

35.756,91

-240,00

35.516,91

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

102

55

7.689,00

63,60

7.752,60

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

103

56

328,50

0,00

328,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

104

57

34.686,21

-63,60

34.622,61

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

105

58

1.146,96

338,14

1.485,10

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

106

59

20.350,19

-1.730,00

18.620,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

191.820,83

-14.707,80

177.113,03

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

177.776,83

-14.707,80

163.069,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

109

72

14.044,00

0,00

14.044,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

110

81

35.306,00

0,00

35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

111

85

-700,00

0,00

-700,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

112

50.02

86.755,38

-3.041,33

83.714,05

Autoritati publice si acțiuni externe

113

51.02

72.216,98

-1.541,33

70.675,65

CHELTUIELI CURENTE

114

01

68.022,64

-1.213,50

66.809,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

115

10

51.354,27

66,50

51.420,77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116

20

12.567,75

420,00

12.987,75

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

117

58

500,62

0,00

500,62

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

118

59

3.600,00

-1.700,00

1.900,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

119

70

4.294,34

-327,83

3.966,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

120

71

4.294,34

-327,83

3.966,51

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

121

85

-100,00

0,00

-100,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

122

51.02.01

72.216,98

-1.541,33

70.675,65

Autoritati executive

123

51.02.01.03

72.216,98

-1.541,33

70.675,65

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

124

55.02

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

CHELTUIELI CURENTE

125

01

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

TITLUL III DOBANZI

126

30

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

CHELTUIELI DE CAPITAL

127

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

128

55.02.00

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

129

59.02

36.796,00

-120,70

36.675,30

Ordine publica si siguranta nationala

130

61.02

36.796,00

-120,70

36.675,30

CHELTUIELI CURENTE

131

01

30.209,01

0,00

30.209,01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

132

10

27.700,01

0,00

27.700,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

133

20

2.270,00

30,00

2.300,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

134

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

135

59

239,00

-30,00

209,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

136

70

6.586,99

-120,70

6.466,29

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

137

71

6.586,99

-120,70

6.466,29

Din total capitol

Ordine publica

138

61.02.03

32.126,11

-120,70

32.005,41

Politie locala

139

61.02.03.04

32.126,11

-120,70

32.005,41

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

140

61.02.05

4.669,89

0,00

4.669,89

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

141

64.02

386.742,31

-2.335,12

384.407,19

Invatamant

142

65.02

84.993,10

-317,73

84.675,37

CHELTUIELI CURENTE

143

01

63.356,61

914,58

64.271,19

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

144

10

665,00

116,80

781,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

145

20

43.730,01

797,78

44.527,79

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

146

55

7.689,00

63,60

7.752,60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

147

57

3.738,21

-63,60

3.674,61

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

148

58

12,00

0,00

12,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

149

59

7.522,39

0,00

7.522,39

CHELTUIELI DE CAPITAL

150

70

21.636,49

-1.232,31

20.404,18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

151

71

21.636,49

-1.232,31

20.404,18

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar

152

65.02.03

14.443,69

-111,47

14.332,22

Invatamant prescolar

153

65.02.03.01

12.539,79

-89,10

12.450,69

Invatamant primar

154

65.02.03.02

1.903,90

-22,37

1.881,53

Invatamant secundar

155

65.02.04

70.537,41

-206,26

70.331,15

Invatamant secundar inferior

156

65.02.04.01

18.758,25

-584,65

18.173,60

Invatamant secundar superior

157

65.02.04.02

51.674,16

378,39

52.052,55

Invatamant profesional

158

65.02.04.03

105,00

0,00

105,00

Invatamant postliceal

159

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

160

65.02.11

12,00

0,00

12,00

Alte servicii auxiliare

161

65.02.11.30

12,00

0,00

12,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

162

65.02.50

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sanatate

163

66.02

82.767,80

-5.315,84

77.451,96

CHELTUIELI CURENTE

164

01

52.680,49

-90,00

52.590,49

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

165

10

15.084,08

0,00

15.084,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

166

20

2.959,50

0,00

2.959,50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

167

51

34.636,91

-90,00

34.546,91

CHELTUIELI DE CAPITAL

168

70

30.087,31

-5.225,84

24.861,47

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

169

71

30.087,31

-5.225,84

24.861,47

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

170

66.02.06

67.224,22

-5.315,84

61.908,38

Spitale generale

171

66.02.06.01

67.224,22

-5.315,84

61.908,38

Servicii de sanatate publica

172

66.02.08

15.543,58

0,00

15.543,58

Cultura, recreere si religie

173

67.02

116.751,61

3.298,45

120.050,06

CHELTUIELI CURENTE

174

01

102.573,04

6.664,57

109.237,61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

175

10

25.198,02

0,00

25.198,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

176

20

76.732,22

6.700,00

83.432,22

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

177

51

200,00

-150,00

50,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

178

58

194,00

114,57

308,57

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

179

59

248,80

0,00

248,80

CHELTUIELI DE CAPITAL

180

70

14.178,57

-3.366,12

10.812,45

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

181

71

14.178,57

-3.366,12

10.812,45

Din total capitol

Servicii culturale

182

67.02.03

53.265,93

-1.014,43

52.251,50

Institutii publice de spectacole si concerte

183

67.02.03.04

32.817,93

-1.714,43

31.103,50

Case de cultura

184

67.02.03.06

20.312,00

700,00

21.012,00

Alte servicii culturale

185

67.02.03.30

136,00

0,00

136,00

Servicii recreative si sportive

186

67.02.05

60.864,00

4.312,88

65.176,88

Sport

187

67.02.05.01

23.172,87

2.307,88

25.480,75

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

188

67.02.05.03

37.691,13

2.005,00

39.696,13

Servicii religioase

189

67.02.06

2.088,38

0,00

2.088,38

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

190

67.02.50

533,30

0,00

533,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asigurări si asistenta sociala

191

68.02

102.229,80

0,00

102.229,80

CHELTUIELI CURENTE

192

01

100.425,47

0,00

100.425,47

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

193

10

45.152,02

0,00

45.152,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

194

20

14.464,00

0,00

14.464,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

195

51

920,00

0,00

920,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

196

57

30.948,00

0,00

30.948,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

197

58

201,45

0,00

201,45

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

198

59

8.740,00

0,00

8.740,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

199

70

2.104,33

0,00

2.104,33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

200

71

2.104,33

0,00

2.104,33

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

201

85

-300,00

0,00

-300,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

202

68.02.04

4.043,50

-167,50

3.876,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

203

68.02.05

58.340,53

270,50

58.611,03

Asistenta sociala in caz de boli

204

68.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

205

68.02.05.02

58.340,53

270,50

58.611,03

Asistenta sociala pentru familie si copii

206

68.02.06

1.254,50

-14,00

1.240,50

Crese

207

68.02.11

8.087,82

0,00

8.087,82

Prevenirea excluderii sociale

208

68.02.15

30.503,45

-89,00

30.414,45

Ajutor social

209

68.02.15.01

21.498,54

-169,00

21.329,54

Cantine de ajutor social

210

68.02.15.02

9.004,91

80,00

9.084,91

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

211

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

212

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

213

69.02

87.799,96

-901,43

86.898,53

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

214

70.02

67.364,14

-521,43

66.842,71

CHELTUIELI CURENTE

215

01

25.446,49

1.223,57

26.670,06

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

216

10

432,29

0,00

432,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

217

20

24.873,28

1.000,00

25.873,28

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

218

56

1,00

0,00

1,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

219

58

139,92

223,57

363,49

CHELTUIELI DE CAPITAL

220

70

6.911,65

-1.745,00

5.166,65

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

221

71

6.911,65

-1.745,00

5.166,65

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

222

81

35.306,00

0,00

35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

223

85

-300,00

0,00

-300,00

Din total capitol

Locuințe

224

70.02.03

3.875,45

-1.431,43

2.444,02

Dezvoltarea sistemului de locuinte

225

70.02.03.01

3.875,45

-1.431,43

2.444,02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

226

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

227

70.02.05

4.688,65

410,00

5.098,65

Alimentare cu apa

228

70.02.05.01

4.688,65

410,00

5.098,65

Amenajari hidrotehnice

229

70.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

230

70.02.06

7.645,87

0,00

7.645,87

Alimentare cu gaze naturale in localitati

231

70.02.07

500,00

0,00

500,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

232

70.02.50

50.654,17

500,00

51.154,17

Protecția mediului

233

74.02

20.435,82

-380,00

20.055,82

CHELTUIELI CURENTE

234

01

19.853,30

0,00

19.853,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

235

20

19.500,00

0,00

19.500,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

236

56

327,50

0,00

327,50

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

237

58

25,80

0,00

25,80

CHELTUIELI DE CAPITAL

238

70

582,52

-380,00

202,52

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239

71

582,52

-380,00

202,52

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii

240

74.02.03

0,00

2,52

2,52

Salubritate si gestiunea deseurilor

241

74.02.05

20.082,52

-382,52

19.700,00

Salubritate

242

74.02.05.01

14.000,00

0,00

14.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

243

74.02.05.02

6.082,52

-382,52

5.700,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

244

74.02.06

353,30

0,00

353,30

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

245

79.02

295.262,80

6.690,00

301.952,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Combustibili si energie

246

81.02

72.848,91

0,00

72.848,91

CHELTUIELI CURENTE

247

01

55.500,00

0,00

55.500,00

TITLUL IV SUBVENTII

248

40

55.500,00

0,00

55.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

249

70

17.348,91

0,00

17.348,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

250

71

3.454,91

0,00

3.454,91

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

251

72

13.894,00

0,00

13.894,00

Din total capitol

Energie termica

252

81.02.06

72.848,91

0,00

72.848,91

Transporturi

253

84.02

222.413,89

6.690,00

229.103,89

CHELTUIELI CURENTE

254

01

134.324,17

9.000,00

143.324,17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

255

20

52.551,00

2.000,00

54.551,00

TITLUL IV SUBVENTII

256

40

81.700,00

7.000,00

88.700,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

257

58

73,17

0,00

73,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

258

70

88.089,72

-2.310,00

85.779,72

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

259

71

87.939,72

-2.310,00

85.629,72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

260

72

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Transport rutier

261

84.02.03

222.413,89

6.690,00

229.103,89

Drumuri si poduri

262

84.02.03.01

21.584,13

0,00

21.584,13

Transport in comun

263

84.02.03.02

132.982,53

4.890,00

137.872,53

Strazi

264

84.02.03.03

67.847,23

1.800,00

69.647,23

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

265

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

266

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

267

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

268

99.02

5.670,10

0,00

5.670,10

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE

1

667.423,25

14.901,08

682.324,33

TOTAL VENITURI

2

00.01

667.423,25

14.901,08

682.324,33

VENITURI PROPRII

3

49.90

707.167,96

0,00

707.167,96

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

651.369,49

14.901,08

666.270,57

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

787.484,68

0,00

787.484,68

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

480.504,39

0,00

480.504,39

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

479.556,15

0,00

479.556,15

Impozit pe venit

8

03.02

3.964,32

0,00

3.964,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

3.964,32

0,00

3.964,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

475.591,83

0,00

475.591,83

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

475.591,83

0,00

475.591,83

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

12

04.02.04

0,00

0,00

0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

13

00.07

948,24

0,00

948,24

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

14

05.02

948,24

0,00

948,24

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

15

05.02.50

948,24

0,00

948,24

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

16

00.09

120.573,01

0,00

120.573,01

Impozite si taxe pe proprietate

17

07.02

120.573,01

0,00

120.573,01

Impozit pe cladiri

18

07.02.01

83.056,04

0,00

83.056,04

Impozit pe cladiri - PF

19

07.02.01.01

30.262,92

0,00

30.262,92

Impozit pe cladiri - PJ

20

07.02.01.02

52.793,12

0,00

52.793,12

Impozit pe terenuri

21

07.02.02

23.328,32

0,00

23.328,32

Impozit pe terenuri - PF

22

07.02.02.01

12.471,64

0,00

12.471,64

Impozit pe terenuri - PJ

23

07.02.02.02

10.572,96

0,00

10.572,96

Impozit pe terenurile extravilane

24

07.02.02.03

283,72

0,00

283,72

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

25

07.02.03

13.803,53

0,00

13.803,53

Alte impozite si taxe de proprietate

26

07.02.50

385,12

0,00

385,12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

27

00.10

185.255,00

0,00

185.255,00

Sume defalcate din TVA

28

11.02

136.641,50

0,00

136.641,50

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

29

11.02.02

58.278,50

0,00

58.278,50

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

30

11.02.06

70.674,00

0,00

70.674,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat

31

11.02.09

7.689,00

0,00

7.689,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

32

12.02

11,52

0,00

11,52

Taxe hoteliere

33

12.02.07

11,52

0,00

11,52

Taxe pe servicii specifice

34

15.02

149,64

0,00

149,64

Impozit pe spectacole

35

15.02.01

107,64

0,00

107,64

Alte taxe pe servicii specifice

36

15.02.50

42,00

0,00

42,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

37

16.02

48.452,34

0,00

48.452,34

Taxa asupra mijloacelor de transport

38

16.02.02

40.369,50

0,00

40.369,50

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

39

16.02.02.01

24.003,18

0,00

24.003,18

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

40

16.02.02.02

16.366,32

0,00

16.366,32

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

41

16.02.50

8.082,84

0,00

8.082,84

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

42

00.11

1.152,28

0,00

1.152,28

Alte impozite si taxe fiscale

43

18.02

1.152,28

0,00

1.152,28

Alte impozite si taxe

44

18.02.50

1.152,28

0,00

1.152,28

C. VENITURI NEFISCALE

45

00.12

-136.115,19

14.901,08

-121.214,11

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

46

00.13

22.535,88

0,00

22.535,88

Venituri din proprietate

47

30.02

22.533,16

0,00

22.533,16

Venituri din concesiuni si inchirieri

48

30.02.05

22.533,16

0,00

22.533,16

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

49

30.02.05.30

22.533,16

0,00

22.533,16

Venituri din dobanzi

50

31.02

2,72

0,00

2,72

Alte venituri din dobanzi

51

31.02.03

2,72

0,00

2,72

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

52

00.14

-158.651,07

14.901,08

-143.749,99

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

53

33.02

122,11

0,00

122,11

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

54

33.02.10

75,64

0,00

75,64

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

55

33.02.12

43,66

0,00

43,66

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

56

33.02.28

2,81

0,00

2,81

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise

57

34.02

325,20

0,00

325,20

Taxe extrajudiciare de timbru

58

34.02.02

191,80

0,00

191,80

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

59

34.02.50

133,40

0,00

133,40

Amenzi, penalitati si confiscari

60

35.02

25.439,75

0,00

25.439,75

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale

61

35.02.01

25.386,63

0,00

25.386,63

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

62

35.02.01.02

25.386,63

0,00

25.386,63

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

63

35.02.02

53,12

0,00

53,12

Diverse venituri

64

36.02

7.901,84

0,00

7.901,84

Taxe speciale

65

36.02.06

5.078,56

0,00

5.078,56

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

66

36.02.14

18,80

0,00

18,80

Alte venituri

67

36.02.50

2.804,48

0,00

2.804,48

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

68

37.02

-192.439,97

14.901,08

-177.538,89

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

-192.439,97

14.901,08

-177.538,89

IV. SUBVENȚII

70

00.17

16.053,76

0,00

16.053,76

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

71

00.18

16.053,76

0,00

16.053,76

Subventii de la bugetul de stat

72

42.02

16.053,76

0,00

16.053,76

B. Curente

73

16.053,76

0,00

16.053,76

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier

74

42.02.34

5,68

0,00

5,68

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

75

42.02.41

16.048,08

0,00

16.048,08

TOTAL CHELTUIELI

76

667.423,25

14.901,08

682.324,33

CHELTUIELI CURENTE

77

01

632.617,25

14.901,08

647.518,33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

78

10

165.585,69

183,30

165.768,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

79

20

249.647,76

10.947,78

260.595,54

TITLUL III DOBANZI

80

30

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

TITLUL IV SUBVENTII

81

40

137.200,00

7.000,00

144.200,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

82

51

2.920,00

0,00

2.920,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

83

55

7.689,00

63,60

7.752,60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

84

57

34.686,21

-63,60

34.622,61

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

85

59

20.350,19

-1.730,00

18.620,19

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

86

81

35.306,00

0,00

35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

87

85

-500,00

0,00

-500,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

88

50.02

81.960,42

-2.713,50

79.246,92

Autoritati publice si actiuni externe

89

51.02

67.422,02

-1.213,50

66.208,52

CHELTUIELI CURENTE

90

01

67.522,02

-1.213,50

66.308,52

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

51.354,27

66,50

51.420,77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

12.567,75

420,00

12.987,75

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

93

59

3.600,00

-1.700,00

1.900,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

94

85

-100,00

0,00

-100,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

95

51.02.01

67.422,02

-1.213,50

66.208,52

Autoritati executive

96

51.02.01.03

67.422,02

-1.213,50

66.208,52

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

97

55.02

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

CHELTUIELI CURENTE

98

01

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

TITLUL III DOBANZI

99

30

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

Din total capitol

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

100

55.02.00

14.538,40

-1.500,00

13.038,40

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

101

59.02

30.209,01

0,00

30.209,01

Ordine publica si siguranța naționala

102

61.02

30.209,01

0,00

30.209,01

CHELTUIELI CURENTE

103

01

30.209,01

0,00

30.209,01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

104

10

27.700,01

0,00

27.700,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

105

20

2.270,00

30,00

2.300,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

106

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

107

59

239,00

-30,00

209,00

Din total capitol

Ordine publica

108

61.02.03

29.805,01

0,00

29.805,01

Politie locala

109

61.02.03.04

29.805,01

0,00

29.805,01

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

110

61.02.05

404,00

0,00

404,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

111

64.02

285.491,25

7.614,58

293.105,83

Invatamant

112

65.02

63.344,61

914,58

64.259,19

CHELTUIELI CURENTE

113

01

63.344,61

914,58

64.259,19

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

114

10

665,00

116,80

781,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115

20

43.730,01

797,78

44.527,79

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

116

55

7.689,00

63,60

7.752,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

117

57

3.738,21

-63,60

3.674,61

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

118

59

7.522,39

0,00

7.522,39

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar

119

65.02.03

13.759,37

-1,47

13.757,90

Invatamant prescolar

120

65.02.03.01

11.855,47

20,90

11.876,37

Invatamant primar

121

65.02.03.02

1.903,90

-22,37

1.881,53

Invatamant secundar

122

65.02.04

49.585,24

916,05

50.501,29

Invatamant secundar inferior

123

65.02.04.01

13.515,49

3,26

13.518,75

Invatamant secundar superior

124

65.02.04.02

35.964,75

912,79

36.877,54

Invatamant profesional

125

65.02.04.03

105,00

0,00

105,00

Invatamant postliceal

126

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

127

65.02.11

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

128

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

129

65.02.50

0,00

0,00

0,00

Sanatate

130

66.02

20.043,58

0,00

20.043,58

CHELTUIELI CURENTE

131

01

20.043,58

0,00

20.043,58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

132

10

15.084,08

0,00

15.084,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

133

20

2.959,50

0,00

2.959,50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

134

51

2.000,00

0,00

2.000,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

135

66.02.06

4.500,00

0,00

4.500,00

Spitale generale

136

66.02.06.01

4.500,00

0,00

4.500,00

Servicii de sanatate publica

137

66.02.08

15.543,58

0,00

15.543,58

Cultura, recreere si religie

138

67.02

102.179,04

6.700,00

108.879,04

CHELTUIELI CURENTE

139

01

102.179,04

6.700,00

108.879,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

140

10

25.198,02

0,00

25.198,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

141

20

76.732,22

6.700,00

83.432,22

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

142

59

248,80

0,00

248,80

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii culturale

143

67.02.03

48.441,00

700,00

49.141,00

Institutii publice de spectacole si concerte

144

67.02.03.04

28.043,00

0,00

28.043,00

Case de cultura

145

67.02.03.06

20.312,00

700,00

21.012,00

Alte servicii culturale

146

67.02.03.30

86,00

0,00

86,00

Servicii recreative si sportive

147

67.02.05

51.155,74

6.000,00

57.155,74

Sport

148

67.02.05.01

21.308,02

3.000,00

24.308,02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

149

67.02.05.03

29.847,72

3.000,00

32.847,72

Servicii religioase

150

67.02.06

2.049,00

0,00

2.049,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

151

67.02.50

533,30

0,00

533,30

Asigurări si asistenta sociala

152

68.02

99.924,02

0,00

99.924,02

CHELTUIELI CURENTE

153

01

100.224,02

0,00

100.224,02

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

154

10

45.152,02

0,00

45.152,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

155

20

14.464,00

0,00

14.464,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

156

51

920,00

0,00

920,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

157

57

30.948,00

0,00

30.948,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

158

59

8.740,00

0,00

8.740,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

159

85

-300,00

0,00

-300,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

160

68.02.04

3.993,50

-167,50

3.826,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

161

68.02.05

58.283,00

270,50

58.553,50

Asistenta sociala in caz de boli

162

68.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

163

68.02.05.02

58.283,00

270,50

58.553,50

Asistenta sociala pentru familie si copii

164

68.02.06

1.254,50

-14,00

1.240,50

Crese

165

68.02.11

7.464,00

0,00

7.464,00

Prevenirea excluderii sociale

166

68.02.15

28.929,02

-89,00

28.840,02

Ajutor social

167

68.02.15.01

20.073,51

-169,00

19.904,51

Cantine de ajutor social

168

68.02.15.02

8.855,51

80,00

8.935,51

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

169

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

170

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

171

69.02

80.011,57

1.000,00

81.011,57

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

172

70.02

60.511,57

1.000,00

61.511,57

CHELTUIELI CURENTE

173

01

25.305,57

1.000,00

26.305,57

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

174

10

432,29

0,00

432,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

175

20

24.873,28

1.000,00

25.873,28

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

176

81

35.306,00

0,00

35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

177

85

-100,00

0,00

-100,00

Din total capitol

Locuinte

178

70.02.03

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

179

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

180

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

181

70.02.05

3.200,00

500,00

3.700,00

Alimentare cu apa

182

70.02.05.01

3.200,00

500,00

3.700,00

Amenajari hidrotehnice

183

70.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

184

70.02.06

7.300,00

0,00

7.300,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

185

70.02.07

500,00

0,00

500,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

186

70.02.50

49.511,57

500,00

50.011,57

Protecția mediului

187

74.02

19.500,00

0,00

19.500,00

CHELTUIELI CURENTE

188

01

19.500,00

0,00

19.500,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

189

20

19.500,00

0,00

19.500,00

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii

190

74.02.03

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

191

74.02.05

19.500,00

0,00

19.500,00

Salubritate

192

74.02.05.01

14.000,00

0,00

14.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

193

74.02.05.02

5.500,00

0,00

5.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

194

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

195

79.02

189.751,00

9.000,00

198.751,00

Combustibili si energie

196

81.02

55.500,00

0,00

55.500,00

CHELTUIELI CURENTE

197

01

55.500,00

0,00

55.500,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IV SUBVENTII

198

40

55.500,00

0,00

55.500,00

Din total capitol

Energie termica

199

81.02.06

55.500,00

0,00

55.500,00

Transporturi

200

84.02

134.251,00

9.000,00

143.251,00

CHELTUIELI CURENTE

201

01

134.251,00

9.000,00

143.251,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

202

20

52.551,00

2.000,00

54.551,00

TITLUL IV SUBVENTII

203

40

81.700,00

7.000,00

88.700,00

Din total capitol

Transport rutier

204

84.02.03

134.251,00

9.000,00

143.251,00

Drumuri si poduri

205

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

206

84.02.03.02

81.821,00

7.000,00

88.821,00

Strazi

207

84.02.03.03

52.430,00

2.000,00

54.430,00

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

208

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

209

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

210

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

211

99.02

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE

1

220.263,10

-14.609,66

205.653,44

TOTAL VENITURI

2

00.01

220.263,10

-14.609,66

205.653,44

VENITURI PROPRII

3

49.90

37,05

0,00

37,05

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

192.439,97

-14.901,08

177.538,89

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

192.439,97

-14.901,08

177.538,89

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

192.439,97

-14.901,08

177.538,89

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

7

37.02

192.439,97

-14.901,08

177.538,89

Varsaminte din sectiunea de functionare

8

37.02.04

192.439,97

-14.901,08

177.538,89

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

37,05

0,00

37,05

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

37,05

0,00

37,05

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

11

39.02.07

13,38

0,00

13,38

Depozite speciale pentru constructii de construinte

12

39.02.10

23,67

0,00

23,67

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

IV. SUBVENȚII

13

00.17

9.137,63

80,01

9.217,64

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14

00.18

9.137,63

80,01

9.217,64

Subvenții de la bugetul de stat

15

42.02

9.137,63

80,01

9.217,64

A. De capital

16

9.137,63

45,00

9.182,63

Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

17

42.02.16

5.000,00

0,00

5.000,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

18

42.02.16.03

5.000,00

0,00

5.000,00

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate

19

42.02.18

0,00

45,00

45,00

Subventii din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

20

42.02.18.01

0,00

45,00

45,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

21

42.02.20

4.137,63

0,00

4.137,63

B. Curente

22

0,00

35,01

35,01

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

23

42.02.69

0,00

35,01

35,01

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

24

45.02

18.648,45

0,00

18.648,45

Fondul European de Dezvoltare regionala

25

45.02.01

18.222,92

0,00

18.222,92

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

26

45.02.01.01

18.222,92

0,00

18.222,92

Fondul Social European

27

45.02.02

425,53

0,00

425,53

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

28

45.02.02.01

425,53

0,00

425,53

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

29

48.02

0,00

211,41

211,41

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

30

48.02.01

0,00

211,41

211,41

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

31

48.02.01.01

0,00

211,41

211,41

TOTAL CHELTUIELI

32

225.933,20

-14.609,66

211.323,54

CHELTUIELI CURENTE

33

01

34.312,37

98,14

34.410,51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

34

51

32.836,91

-240,00

32.596,91

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

35

56

328,50

0,00

328,50

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

36

58

1.146,96

338,14

1.485,10

CHELTUIELI DE CAPITAL

37

70

191.820,83

-14.707,80

177.113,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

38

71

177.776,83

-14.707,80

163.069,03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

39

72

14.044,00

0,00

14.044,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

40

85

-200,00

0,00

-200,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

41

50.02

4.794,96

-327,83

4.467,13

Autoritati publice si acțiuni externe

42

51.02

4.794,96

-327,83

4.467,13

CHELTUIELI CURENTE

43

01

500,62

0,00

500,62

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

44

58

500,62

0,00

500,62

CHELTUIELI DE CAPITAL

45

70

4.294,34

-327,83

3.966,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

46

71

4.294,34

-327,83

3.966,51

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

47

51.02.01

4.794,96

-327,83

4.467,13

Autoritati executive

48

51.02.01.03

4.794,96

-327,83

4.467,13

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

49

59.02

6.586,99

-120,70

6.466,29

Ordine publica si siguranta nationala

50

61.02

6.586,99

-120,70

6.466,29

CHELTUIELI CURENTE

51

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

52

70

6.586,99

-120,70

6.466,29

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

53

71

6.586,99

-120,70

6.466,29

Din total capitol

Ordine publica

54

61.02.03

2.321,10

-120,70

2.200,40

Politie locala

55

61.02.03.04

2.321,10

-120,70

2.200,40

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

56

61.02.05

4.265,89

0,00

4.265,89

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

57

64.02

101.251,06

-9.949,70

91.301,36

Invatamant

58

65.02

21.648,49

-1.232,31

20.416,18

CHELTUIELI CURENTE

59

01

12,00

0,00

12,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

60

58

12,00

0,00

12,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

61

70

21.636,49

-1.232,31

20.404,18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62

71

21.636,49

-1.232,31

20.404,18

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar

63

65.02.03

684,32

-110,00

574,32

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant preșcolar

64

65.02.03.01

684,32

-110,00

574,32

Invatamant primar

65

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

66

65.02.04

20.952,17

-1.122,31

19.829,86

Invatamant secundar inferior

67

65.02.04.01

5.242,76

-587,91

4.654,85

Invatamant secundar superior

68

65.02.04.02

15.709,41

-534,40

15.175,01

Invatamant profesional

69

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

70

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

71

65.02.11

12,00

0,00

12,00

Alte servicii auxiliare

72

65.02.11.30

12,00

0,00

12,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

73

65.02.50

0,00

0,00

0,00

Sanatate

74

66.02

62.724,22

-5.315,84

57.408,38

CHELTUIELI CURENTE

75

01

32.636,91

-90,00

32.546,91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

76

51

32.636,91

-90,00

32.546,91

CHELTUIELI DE CAPITAL

77

70

30.087,31

-5.225,84

24.861,47

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

78

71

30.087,31

-5.225,84

24.861,47

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

79

66.02.06

62.724,22

-5.315,84

57.408,38

Spitale generale

80

66.02.06.01

62.724,22

-5.315,84

57.408,38

Servicii de sanatate publica

81

66.02.08

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

82

67.02

14.572,57

-3.401,55

11.171,02

CHELTUIELI CURENTE

83

01

394,00

-35,43

358,57

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

84

51

200,00

-150,00

50,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

85

58

194,00

114,57

308,57

CHELTUIELI DE CAPITAL

86

70

14.178,57

-3.366,12

10.812,45

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

87

71

14.178,57

-3.366,12

10.812,45

Din total capitol

Servicii culturale

88

67.02.03

4.824,93

-1.714,43

3.110,50

Institutii publice de spectacole si concerte

89

67.02.03.04

4.774,93

-1.714,43

3.060,50

Case de cultura

90

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii culturale

91

67.02.03.30

50,00

0,00

50,00

Servicii recreative si sportive

92

67.02.05

9.708,26

-1.687,12

8.021,14

Sport

93

67.02.05.01

1.864,85

-692,12

1.172,73

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

94

67.02.05.03

7.843,41

-995,00

6.848,41

Servicii religioase

95

67.02.06

39,38

0,00

39,38

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

96

67.02.50

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

97

68.02

2.305,78

0,00

2.305,78

CHELTUIELI CURENTE

98

01

201,45

0,00

201,45

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

99

58

201,45

0,00

201,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

100

70

2.104,33

0,00

2.104,33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

101

71

2.104,33

0,00

2.104,33

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

102

68.02.04

50,00

0,00

50,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

103

68.02.05

57,53

0,00

57,53

Asistenta sociala in caz de boli

104

68.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

105

68.02.05.02

57,53

0,00

57,53

Asistenta sociala pentru familie si copii

106

68.02.06

0,00

0,00

0,00

Crese

107

68.02.11

623,82

0,00

623,82

Prevenirea excluderii sociale

108

68.02.15

1.574,43

0,00

1.574,43

Ajutor social

109

68.02.15.01

1.425,03

0,00

1.425,03

Cantine de ajutor social

110

68.02.15.02

149,40

0,00

149,40

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

111

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

112

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

113

69.02

7.788,39

-1.901,43

5.886,96

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

114

70.02

6.852,57

-1.521,43

5.331,14

CHELTUIELI CURENTE

115

01

140,92

223,57

364,49

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

116

56

1,00

0,00

1,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

117

58

139,92

223,57

363,49

CHELTUIELI DE CAPITAL

118

70

6.911,65

-1.745,00

5.166,65

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

119

71

6.911,65

-1.745,00

5.166,65

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

120

85

-200,00

0,00

-200,00

Din total capitol

Locuinte

121

70.02.03

3.875,45

-1.431,43

2.444,02

Dezvoltarea sistemului de locuinte

122

70.02.03.01

3.875,45

-1.431,43

2.444,02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

123

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

124

70.02.05

1.488,65

-90,00

1.398,65

Alimentare cu apa

125

70.02.05.01

1.488,65

-90,00

1.398,65

Amenajari hidrotehnice

126

70.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

127

70.02.06

345,87

0,00

345,87

Alimentare cu gaze naturale in localitati

128

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

129

70.02.50

1.142,60

0,00

1.142,60

Protecția mediului

130

74.02

935,82

-380,00

555,82

CHELTUIELI CURENTE

131

01

353,30

0,00

353,30

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

132

56

327,50

0,00

327,50

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

133

58

25,80

0,00

25,80

CHELTUIELI DE CAPITAL

134

70

582,52

-380,00

202,52

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

135

71

582,52

-380,00

202,52

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii

136

74.02.03

0,00

2,52

2,52

Salubritate si gestiunea deseurilor

137

74.02.05

582,52

-382,52

200,00

Salubritate

138

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

139

74.02.05.02

582,52

-382,52

200,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

140

74.02.06

353,30

0,00

353,30

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

141

79.02

105.511,80

-2.310,00

103.201,80

Combustibili si energie

142

81.02

17.348,91

0,00

17.348,91

CHELTUIELI CURENTE

143

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

144

70

17.348,91

0,00

17.348,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

145

71

3.454,91

0,00

3.454,91

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

146

72

13.894,00

0,00

13.894,00

Din total capitol

Energie termica

147

81.02.06

17.348,91

0,00

17.348,91

Transporturi

148

84.02

88.162,89

-2.310,00

85.852,89

CHELTUIELI CURENTE

149

01

73,17

0,00

73,17

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

150

58

73,17

0,00

73,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

151

70

88.089,72

-2.310,00

85.779,72

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

152

71

87.939,72

-2.310,00

85.629,72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

153

72

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Transport rutier

154

84.02.03

88.162,89

-2.310,00

85.852,89

Drumuri si poduri

155

84.02.03.01

21.584,13

0,00

21.584,13

Transport in comun

156

84.02.03.02

51.161,53

-2.110,00

49.051,53

Strazi

157

84.02.03.03

15.417,23

-200,00

15.217,23

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

158

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

159

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

160

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

161

99.02

5.670,10

0,00

5.670,10

PRIMAR,                              DIRECTOR ECONOMIC,                    SEF SERVICIU BUGET,

NICOLAE ROBU                          STELIANA STANCIU                       RAMONA RADU

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 2 - sursa 2E Rectificare nr.5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

39.478,06

163,45

39.641,51

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

39.478,06

163,45

39.641,51

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

39.478,06

163,45

39.641,51

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.765,45

4,35

1.769,80

Venituri din proprietate

5

30.10

1.765,45

4,35

1.769,80

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.10.05

1.315,69

4,35

1.320,04

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

7

30.10.05.30

1.315,69

4,35

1.320,04

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

449,76

0,00

449,76

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

37.712,61

159,10

37.871,71

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

10

33.10

36.344,11

148,00

36.492,11

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

6.340,56

4,00

6.344,56

Venituri din prestari de servicii

12

33.10.08

154,21

0,00

154,21

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

13

33.10.13

584,00

0,00

584,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

14

33.10.14

19.758,33

100,00

19.858,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

50,00

0,00

50,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

16

33.10.17

344,20

0,00

344,20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

17

33.10.19

969,30

0,00

969,30

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

18

33.10.50

8.143,51

44,00

8.187,51

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

19

34.10

8,00

0,00

8,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

20

34.10.50

8,00

0,00

8,00

Diverse venituri

21

36.10

1.138,72

0,00

1.138,72

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

22

36.10.32

15,00

0,00

15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare

23

36.10.32.02

15,00

0,00

15,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri

24

36.10.50

1.123,72

0,00

1.123,72

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

25

37.10

221,78

11,10

232,88

Donatii si sponsorizari

26

37.10.01

131,78

11,10

142,88

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

27

37.10.03

-170,00

0,00

-170,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

28

37.10.04

170,00

0,00

170,00

Alte transferuri voluntare

29

37.10.50

90,00

0,00

90,00

TOTAL CHELTUIELI

30

39.551,06

163,45

39.714,51

CHELTUIELI CURENTE

31

01

39.366,06

163,45

39.529,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

32

10

9.557,81

22,35

9.580,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

33

20

29.324,25

141,10

29.465,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

34

57

352,00

0,00

352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

35

59

132,00

0,00

132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

36

70

185,00

0,00

185,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

37

71

185,00

0,00

185,00

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

38

64.10

39.541,06

163,45

39.704,51

Invatamant

39

65.10

36.254,06

163,45

36.417,51

CHELTUIELI CURENTE

40

01

36.219,06

163,45

36.382,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

41

10

9.167,81

22,35

9.190,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42

20

26.567,25

141,10

26.708,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43

57

352,00

0,00

352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

44

59

132,00

0,00

132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

45

70

35,00

0,00

35,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

46

71

35,00

0,00

35,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare

47

65.10.12

0,00

0,00

0,00

Scoala dupa scoala

48

65.10.12.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

49

65.10.03

17.782,60

8,00

17.790,60

Invatamant prescolar

50

65.10.03.01

12.059,31

-10,00

12.049,31

Invatamant primar

51

65.10.03.02

5.723,29

18,00

5.741,29

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar

52

65.10.04

14.818,48

155,45

14.973,93

Invatamant secundar inferior

53

65.10.04.01

3.171,43

110,00

3.281,43

Invatamant secundar superior

54

65.10.04.02

11.505,97

45,45

11.551,42

Invatamant profesional

55

65.10.04.03

141,08

0,00

141,08

Invatamant postliceal

56

65.10.05

2.307,12

0,00

2.307,12

Servicii auxiliare pentru educatie

57

65.10.11

1.345,86

0,00

1.345,86

Internate si cantine pentru elevi

58

65.10.11.03

1.345,86

0,00

1.345,86

Cultura, recreere si religie

59

67.10

2.703,00

0,00

2.703,00

CHELTUIELI CURENTE

60

01

2.553,00

0,00

2.553,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

61

10

380,00

0,00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62

20

2.173,00

0,00

2.173,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii culturale

65

67.10.03

2.703,00

0,00

2.703,00

Institutii publice de spectacole si concerte

66

67.10.03.04

1.853,00

0,00

1.853,00

Case de cultura

67

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

68

68.10

584,00

0,00

584,00

CHELTUIELI CURENTE

69

01

584,00

0,00

584,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70

20

584,00

0,00

584,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

72

68.10.04

584,00

0,00

584,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

73

69.10

10,00

0,00

10,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

74

70.10

10,00

0,00

10,00

CHELTUIELI CURENTE

75

01

10,00

0,00

10,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

76

10

10,00

0,00

10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

77

70

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

78

70.10.50

10,00

0,00

10,00

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

79

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

80

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

81

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

82

99.10

73,00

0,00

73,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE

1

39.293,06

163,45

39.456,51

TOTAL VENITURI

2

00.01

39.293,06

163,45

39.456,51

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

39.293,06

163,45

39.456,51

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

39.293,06

163,45

39.456,51

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.765,45

4,35

1.769,80

Venituri din proprietate

6

30.10

1.765,45

4,35

1.769,80

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

1.315,69

4,35

1.320,04

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

8

30.10.05.30

1.315,69

4,35

1.320,04

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

449,76

0,00

449,76

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

37.527,61

159,10

37.686,71

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

11

33.10

36.344,11

148,00

36.492,11

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

6.340,56

4,00

6.344,56

Venituri din prestari de servicii

13

33.10.08

154,21

0,00

154,21

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

14

33.10.13

584,00

0,00

584,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

15

33.10.14

19.758,33

100,00

19.858,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

16

33.10.16

50,00

0,00

50,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

17

33.10.17

344,20

0,00

344,20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

18

33.10.19

969,30

0,00

969,30

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

19

33.10.50

8.143,51

44,00

8.187,51

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

20

34.10

8,00

0,00

8,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

21

34.10.50

8,00

0,00

8,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Diverse venituri

22

36.10

1.123,72

0,00

1.123,72

Alte venituri

23

36.10.50

1.123,72

0,00

1.123,72

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

24

37.10

51,78

11,10

62,88

Donatii si sponsorizari

25

37.10.01

131,78

11,10

142,88

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

26

37.10.03

-170,00

0,00

-170,00

Alte transferuri voluntare

27

37.10.50

90,00

0,00

90,00

TOTAL CHELTUIELI

28

39.366,06

163,45

39.529,51

CHELTUIELI CURENTE

29

01

39.366,06

163,45

39.529,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30

10

9.557,81

22,35

9.580,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

31

20

29.324,25

141,10

29.465,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32

57

352,00

0,00

352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

33

59

132,00

0,00

132,00

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

34

64.10

39.356,06

163,45

39.519,51

Invatamant

35

65.10

36.219,06

163,45

36.382,51

CHELTUIELI CURENTE

36

01

36.219,06

163,45

36.382,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

37

10

9.167,81

22,35

9.190,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

26.567,25

141,10

26.708,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39

57

352,00

0,00

352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40

59

132,00

0,00

132,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare

41

65.10.12

0,00

0,00

0,00

Scoala dupa scoala

42

65.10.12.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

43

65.10.03

17.782,60

8,00

17.790,60

Invatamant prescolar

44

65.10.03.01

12.059,31

-10,00

12.049,31

Invatamant primar

45

65.10.03.02

5.723,29

18,00

5.741,29

Invatamant secundar

46

65.10.04

14.783,48

155,45

14.938,93

Invatamant secundar inferior

47

65.10.04.01

3.171,43

110,00

3.281,43

Invatamant secundar superior

48

65.10.04.02

11.470,97

45,45

11.516,42

Invatamant profesional

49

65.10.04.03

141,08

0,00

141,08

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant postliceal

50

65.10.05

2.307,12

0,00

2.307,12

Servicii auxiliare pentru educatie

51

65.10.11

1.345,86

0,00

1.345,86

Internate si cantine pentru elevi

52

65.10.11.03

1.345,86

0,00

1.345,86

Cultura, recreere si religie

53

67.10

2.553,00

0,00

2.553,00

CHELTUIELI CURENTE

54

01

2.553,00

0,00

2.553,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

55

10

380,00

0,00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

56

20

2.173,00

0,00

2.173,00

Din total capitol

Servicii culturale

57

67.10.03

2.553,00

0,00

2.553,00

Institutii publice de spectacole si concerte

58

67.10.03.04

1.703,00

0,00

1.703,00

Case de cultura

59

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

60

68.10

584,00

0,00

584,00

CHELTUIELI CURENTE

61

01

584,00

0,00

584,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62

20

584,00

0,00

584,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

63

68.10.04

584,00

0,00

584,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

64

69.10

10,00

0,00

10,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

65

70.10

10,00

0,00

10,00

CHELTUIELI CURENTE

66

01

10,00

0,00

10,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67

10

10,00

0,00

10,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

68

70.10.50

10,00

0,00

10,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

69

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

70

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

71

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

72

99.10

73,00

0,00

73,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE

1

185,00

0,00

185,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

2

00.01

185,00

0,00

185,00

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

185,00

0,00

185,00

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

185,00

0,00

185,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

185,00

0,00

185,00

Diverse venituri

6

36.10

15,00

0,00

15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

7

36.10.32

15,00

0,00

15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

8

36.10.32.02

15,00

0,00

15,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

9

37.10

170,00

0,00

170,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

10

37.10.04

170,00

0,00

170,00

TOTAL CHELTUIELI

11

185,00

0,00

185,00

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

185,00

0,00

185,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

185,00

0,00

185,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

15

64.10

185,00

0,00

185,00

Invatamant

16

65.10

35,00

0,00

35,00

CHELTUIELI CURENTE

17

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

35,00

0,00

35,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19

71

35,00

0,00

35,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare

20

65.10.12

0,00

0,00

0,00

Scoala dupa scoala

21

65.10.12.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

22

65.10.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

23

65.10.03.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

24

65.10.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

25

65.10.04

35,00

0,00

35,00

Invatamant secundar inferior

26

65.10.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

27

65.10.04.02

35,00

0,00

35,00

Invatamant profesional

28

65.10.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

29

65.10.05

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii auxiliare pentru educație

30

65.10.11

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

31

65.10.11.03

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

32

67.10

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

33

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

34

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

35

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii culturale

36

67.10.03

150,00

0,00

150,00

Institutii publice de spectacole si concerte

37

67.10.03.04

150,00

0,00

150,00

Case de cultura

38

67.10.03.06

0,00

0,00

0,00

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

39

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

40

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

41

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

42

99.10

0,00

0,00

0,00

PRIMAR,                              DIRECTOR ECONOMIC,                    SEF SERVICIU BUGET,

NICOLAE ROBU                          STELIANA STANCIU                       RAMONA RADU

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. SC2018 - 25171/26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.SC2018 - 25170/26.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara;

 • -  Adresa nr.21644/22.10.2018 de la Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis prin care se comunica alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor cu achizitia de echipamente medicale in suma de 27 mii lei la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si 18 mii lei la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu.

 • -  Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta nr.SC 2018-22064/24.09.2018 prin care se solicită redistribuirea sumei de 30 mii lei de pe articolul 59 Alte cheltuieli la articolul 20 Bunuri si servicii

 • -  Nota de fundamentare a Direcției Poliției Locale nr.6514/05.10.2018 prin care se solicită diminuarea sumei de 120,70 mii lei de la articolul 70 Cheltuieli de capital

 • -  Referatul Direcției de Mediu nr. SC2018-23213/08.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 3.000 mii lei

 • -  Referatul Teatrului German de Stat nr.3222/17.10.2018 prin care se solicită redistribuiri de sume în cadrul articolului 20 Bunuri si servicii cu influență totală 0 și diminuarea la articolul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 387 mii lei

 • -  Referatele Direcției Comunicare Relationare nr.SC2018-24455 și SC2018-24427/18.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 20 Cheltuieli materiale cu suma de 420 mii lei

 • -   Sume redistribuite de la Serviciul Juridic diminuarea capitolului 59 Alte cheltuieli cu suma de 1.700 mii lei

 • -  Sume redistribuite de la Serviciul Buget diminuarea capitolului 30 Dobânzi cu suma de 1.500 mii lei

 • -  Referatul Sport Club Municipal Timișoara nr.306/03.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 3.000 mii lei

 • -  Referatul Spitalului pentru Copii Louis Turcanu prin care se solicită diminuarea articolului 70 Cheltuieli de capital cu suma de 135 mii lei simultan cu diminuarea articolului 43.2F.14 Subventii de la bugetul local pt finantarea chelt de capital in domeniul sanatatii cu suma de 135 mii lei

 • -  Referatul Direcției Fiscale nr. IF2018-062072/10.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 10 Cheltuieli de personal cu suma de 65,50 mii lei

 • -  Referatul Direcției de Asistență Socială nr.13287/22.10.2018 prin care se solicită redistribuiri de sume în cadrul clasificațiilor funcționale între articolele 10 Cheltuieli de personal și 20 Bunuri si servicii cu influență totală 0

 • -  Referatul Direcției Edilitare nr. SC2018-24897/24.10.2018 prin care se solicită la capitolul 84.02.03.02 Transport in comun suplimentarea articolului 40 Subventii pentru Societatea de Transport Public Timișoara cu suma de 7.000 mii lei, suplimentarea la caitolului 84.02.03.03 articolul 20 Bunuri si servicii cu suma de 2.000 mii lei, la capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apă suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 500 mii lei, cuprinderea unui credit de angajament pentru investitii de 2.890,93 mii lei, diminuare cheltuielilor de dezvoltare de la cap. 51.02 cu 151,13 mii lei, de la cap 70.02.05 diminuarea cu 90 mii lei, cap 84.02.03.02 dimnuarea cu 2110 mii lei, cap 84.02.03.03 dimuinuare cu 200 mii lei

 • -  Referatul Biroului Construcții instalații nr 23521/16.10.2018 privind disponibilizarea unor sume din cadrul programului de dezvoltare

 • -  Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie si Activitati Administrative nr. SC2018-25183/29.10.2018 prin care se solicită la capitolul 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 500 mii lei, și referatul nr SC2018 - 25350/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezv cu suma de 100 mii lei si ref 25267/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezv cu suma de 35 mii lei

 • -  Referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara nr.2963/06.09.2018 prin care se suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 700 mii lei

 • -  Referatul Serviciului Scoli-Spitale nr. SC2018-25096/26.10.2018 prin care se solicită redistribuiri de sume în cadrul clasificațiilor funcționale pe articolul 20 Bunuri si servicii cu influență totală 0 și referatul 25217/29.10.2018 prin care solicita diminuarea cu 20 mii lei la chelt de dezvoltare

 • -  Solicitările unităților de învățământ privind suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 797,78 mii lei, articolului 10 Cheltuieli personal transport profesori cu suma de 116,80 mii lei și articolului 70 Cheltuieli de capital cu suma de 13,55 mii lei

 • -  Referatul Biroului Sport Cultura nr 25348/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru chelt de dezv

 • -  Referatul Directiei de urbanism si Dezvoltare Urbana nr. 25150/26.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare si nr 22763/02.10.2018 prin care solicita cuprinderea sumei de 223,57 mii lei nr. 23583/10.10.2018 prin care solicita cuprinderea sumei de 114,57 mii lei nr. SC 2018-24407/18.10.2018 solicita suplimentare credite de angajament

-

 • -  Referatul UIPACEC nr. SC2018-25288/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare de 90 mii lei

 • -  Referatul Biroului Salubrizare SC 2018-25285/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare suma de 300 mii lei

 • -  Referatul Biroului Finantare Scoli nr. SC2018 - 20566/26.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezvoltare cu 13,55 mii lei

 • -  Referatul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest SC 2018-25334/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezvoltare

 • -  Referatul Directiei de Mediu nr.25139/26.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare suma de 1.075 mii lei

 • -  Referatul Teatrului German pentru diminuarea sumei de 387 mii lei de la chelt de dezvoltare

 • -  Referatul Spitalului Louis Turcanu nr 15187/11.10.20178 prin care solicita diminuarea chelt de dezvoltare cu suma de 135 mii lei

 • -  Referatul Spitalului Municipal nr.3067/22.10.2018 prin care solicita suplimentarea chlet de dexvoltare cu 299,98 mii lei

 • -  Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

 • -  Ținând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor:

 • ■  Anexa nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa

 • ■  Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa

 • ■  Anexa nr.3 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa

 • ■  Anexa nr.4 - Program dezvoltare 2018;

 • ■  Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2018, Proiecte cu finantare F.E.N.

  DIRECTOR ECONOMIC,

  STELIANA STANCIU


  SEF SERVICIU BUGET,

  RAMONA RADU


Cod FP 53 - 01, Ver.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. SC2018 - 25170/ 26.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PE ANUL 2018

Avand in vedere:

 • -   Solicitările direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timișoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local;

 • -  Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

Anexa la/1

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2018-

PROGRAM DEZVOLTARE 2018 INVESTIȚII


icoi


ai


OBU


Rectificare 4 cu amendament HCL

mii Ii

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

f

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

210.420,82

6.190,00

710,88

203.519,94

1.490.428,80

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

61.820,62

5.000,00

0,00

56.820,62

28.058,67

LUCRĂRI NOI-B

14.119,32

1.145,00

0,00

12.974,32

869.136,78

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE IN V. - C

134.480,88

45,00

710,88

133.725,00

593.233,35

TOTAL GENERAL

210.420,82

6.190,00

710,88

203.519,94

1.490.428,80

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

3.966,51

0,00

0,00

3.966,51

3.875,49

51.02.01.03 Autorități executive

3.966,51

0,00

0,00

3.966,51

3.875,49

A.Lucrări în continuare

700,00

0,00

0,00

700,00

1.938,49

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara HCL 79/2016

700,00

0,00

0,00

700,00

1.938,49

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul C.D.Loga nr.l HCL 218/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.266,51

0,00

0,00

3.266,51

1.890,00

b. Dotări independente

2.650,14

0,00

0,00

2.650,14

0,00

Dotări Direcția Fiscala

199,35

0,00

0,00

199,35

0,00

Dotări Primărie

2.450,79

0,00

0,00

2.450,79

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

616,37

0,00

0,00

616,37

1.890,00

Sistem înfogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi)

50,00

0,00

0,00

50,00

1.690,00

DALI+PT Reabilitare fațada imobil Piața Libertății nr.l(str. V. Alecsandri - str, Ungureanu)

147,00

0,00

0,00

147,00

0,00

DALI+ET+AE+DTAC+P.T, "Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga, nr.l"

294,53

0,00

0,00

294,53

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

24,84

0,00

0,00

24,84

0,00

Documentație privind analiza de risc la securitatea fizica a clădirii situate B-dul C. D. Loga nr.l- PMT

50,00

0,00

0,00

50,00

100,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU a clădirii situate B-dul C. D. Loga nr.l -PMT

50,00

0,00

0,00

50,00

100,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

6.466,29

0,00

0,00

6.466,29

0,00

61.02.03.Ordine publică

6.466,29

0,00

0,00

6.466,29

0,00

61.02.03.04 Poliție locala

2.200,40

0,00

0,00

2.200,40

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.200,40

0,00

0,00

2.200,40

0,00

b.Dotări independente

2.014,00

0,00

0,00

2.014,00

0,00

Dotări

2.014,00

0,00

0,00

2.014,00

0,00

Studii și proiecte

186,40

0,00

0,00

186,40

0,00

SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"

150,70

0,00

0,00

150,70

0,00

DALI pentru Extindere si modernizare clădire DPLT

35,70

0,00

0,00

35,70

0,00

61.02.05. Protecție Civilă

4.265,89

0,00

0,00

4.265,89

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.265,89

0,00

0,00

4.265,89

0,00

b. Dotări independente

4.265,89

0,00

0,00

4.265,89

0,00

Dotări

4.265,89

0,00

0,00

4.265,89

0,00

Capitolul 65.02 învățământ

20.439,18

1.145,00

35,00

19.259,18

109.329,82

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

574,32

0,00

0,00

574,32

3.844,50

65.02.03.01. învățământ preșcolar

574,32

0,00

0,00

574,32

3.844,50

B. Lucrări noi

161,00

0,00

0,00

161,00

3.744,50

Grădiniță PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent HCL 299/28.07.2017

31,00

0,00

0,00

31,00

3.200,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015

50,00

0,00

0,00

50,00

256,50

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015

80,00

0,00

0,00

80,00

288,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

C.Dotări independente și alte investiții

413,32

0,00

0,00

413,32

100,00

a. Achiziții imobile

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

Achiziție imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 14 HCL

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

b. Dotări independente

215,57

0,00

0,00

215,57

0,00

Dotări invatamant preșcolar

215,57

0,00

0,00

215,57

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

177,75

0,00

0,00

177,75

100,00

Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Grădiniță PP33

110,85

0,00

0,00

110,85

0,00

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparații capitale clădiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timișoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Caria Peltz)

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamnt preșcolar ( Grădinițe: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timișoara

21,90

0,00

0,00

21,90

100,00

65.02.04 învățământ secundar

19.864,86

1.145,00

35,00

18.684,86

105.485,32

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

4.654,85

0,00

0,00

4.654,85

32.455,45

A. Lucrări in continuare

1.092,63

0,00

0,00

1.092,63

0,00

Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

1.092,63

0,00

0,00

1.092,63

0,00

B. Lucrări noi

1.584,16

0,00

0,00

1.584,16

32.400,85

Extindere școală cu regim P+2E Școala Gimnazială nr. 16 , str.București nr. 11 EICL13/2015, HCL 499/2017

500,00

0,00

0,00

500,00

3.222,00

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timișoara, str, Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017

416,00

0,00

0,00

416,00

1.000,00

Reabilitare acoperiș tip șarpantă (corp C2) la Școala Gimnazială nr.19, Bv. Cetății nr.24 Timișoara HCL 215/2015

336,16

0,00

0,00

336,16

0,00

Construire sala sport la Școala Generala nr, 25 HCL 115/2015

50,00

0,00

0,00

50,00

7.089,84

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 25, str. Costumului, tir. 42 HCL 109/2015

100,00

0,00

0,00

100,00

319,20

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale or. 24, str. Brândușei nr. 7 HCL 108/2015

50,00

0,00

0,00

50,00

535,40

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 2, str. Mureș, nr. 8 HCL 112/2015

50,00

0,00

0,00

50,00

434,41

Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade si extindere școala generala corp A,B si C, cu doua corpuri D si E in regim D+ P+2E Școala Gimnaziala nr. 30, str. Aștrilor nr. 13 HCL401/2015, HCL302/2017, HCL 316/2018

82,00

0,00

0,00

82,00

19.800,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.978,06

0,00

0,00

1.978,06

54,60

a. Achiziții imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție teren în suprafață de 427 mp, situat în str.Gorniștilor nr.6, în vederea.asigurării aceesului în incinta Școli gimnazială nr. 27 a mașinilor de pompieri și a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Dotări independente

1.652,41

0,00

0,00

1.652,41

0,00

Dotări

1.159,75

0,00

0,00

1.159,75

0,00

Achiziție containere modulare cu destinația de spații de învățământ pentru 6 săli de clasă la Școala Gimnazială nr.30, str.Aștrilor ,nr.l3, Timișoara”

492,66

0,00

0,00

492,66

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

325,65

0,00

0,00

325,65

54,60

SF+PT Construire corp P+1E la Școala Gimnaziala nr.13” din Timișoara ,str. Muzicescu, nr. 14

82,00

0,00

0,00

82,00

0,00

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp clădire CI Școala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, Timișoara

132,80

0,00

0,00

132,80

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1—2+3+4

2

3

4

5

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant secundar inferior ( Școala Gimnaziala nr.2, Școala generala nr. 12 ,Școala Gimnaziala nr.21, Școala gimnaziala nr. 24, Școala generala nr. 27, ) Municipiul Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

54,60

SF+DALI construire clădire pentru relocare Centrala termica si modificare instalații aferente la Școala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.2 3

6,60

0,00

0,00

6,60

0,00

Expertiza + DALI reabilitare acoperiș la Școala generala nr. 19, str. Avran lancu nr. 5, Timișoara

8,50

0,00

0,00

8,50

0,00

SF+PT realizare 6 Săli clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Școlii Generale nr. 7

15,25

0,00

0,00

15,25

0,00

SF+PT realizare 12 Săli clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Școlii Generale nr. 19, Bv Cetatii nr. 24

30,50

0,00

0,00

30,50

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

15.210,01

1.145,00

35,00

14.030,01

73.029,87

A. Lucrări în continuare

316,56

0,00

0,00

316,56

0,00

Reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015

316,56

0,00

0,00

316,56

0,00

B. Lucrări noi

2.372,70

1.145,00

0,00

1.227,70

72.500,87

Reabilitare corp clădire școala D+P+2E din Timișoara, str. Regele Carol nr.l 1 colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiș nou) la Lic. De Arte Plastice Timișoara” cf. HG 673/2017) HCL

1.145,00

1.145,00

0,00

0,00

6.181,47

Mansardare școala P.+ 1E. pentru amenajarea 4 săli de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

915,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Șapcă, nr.5 HCL 398/2015

100,00

0,00

0,00

100,00

62.104,35

Extindere corp clădire școala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renașterii nr.24/A HCL 237/2014

7,70

0,00

0,00

7,70

3.000,00

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalații corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015

120,00

0,00

0,00

120,00

300,05

C. Dotări independente și alte investiții

12.520,75

0,00

35,00

12.485,75

529,00

a. Achiziții imobile

9.100,81

0,00

0,00

9.100,81

0,00

Achiziție imobile in care funcționează Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D.

Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL

205/2016

9.020,81

0,00

0,00

9.020,81

0,00

Achiziție imobil in care funcționează cantina si spalatoria Colegiului Tehnic-de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

b. Dotări independente

2.436,89

0,00

35,00

2.401,89

0,00

Dotări

2.436,89

0,00

35,00

2.401,89

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

983,05

0,00

0,00

983,05

529,00

DALI+PT “Extindere, etajate, modificări interioare si exterioare la clădirea D+P existenta a fostei grădinițe PP14 in Clădire P+l E, bazin de innot si sala de sport.” din Timișoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989

10,50

0,00

0,00

10,50

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timișoara

41,18

0,00

0,00

41,18

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga

25,00

0,00

0,00

25,00

29,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1—2+3+4

2

3

4

5

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic. W. Shakespeare corp I. L, Caragiale, nr.6

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

D.A.L.I +PT.Reabilitare fațada si șarpanta (toate fațadele) Colegiul I.C.Bratianu , P-ța Huniade nr.2

33,00

0,00

0,00

33,00

0,00

SF+ PT realizare 12 Săli clasa in spatii modulare de invatamantnt, iclusiv utilitati, la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" -amplasament Gheorghe Doja nr. 27-29

30,50

0,00

0,00

30,50

0,00

SF+PT Construcții modulare pentru 6 Săli de clasa, inclusiv utilitati la Liceul Waldorf

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

D.A.L.I.+P.T-Reabilitare termica clădire internat Liceul Teoretic Bela Bartok

18,32

0,00

0,00

18,32

0,00

Actualizare „D.A.L.I.+P.T. "Reabilitare construcții, instalații si utilitati clădire Școala Grup Școlar ”Emanuil Ungureanu" Piața Huniade nr. 3, Timișoara, județ Timiș

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

109,00

0,00

0,00

109,00

0,00

ET+DALI+PT Reabilitare corp clădire școala D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din Timișoara, str. Regele Carol nr. 11 colt cu str. Dragalina nr.8

165,15

0,00

0,00

165,15

0,00

Expertizare+DALI reabilitare acoperiș la Liceul

Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Școala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timișoara

19,50

0,00

0,00

19,50

0,00

Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, ar, 2-3, Timișoara

8,80

0,00

0,00

8,80

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp clădire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timișoara, str. Brediceanu nr. 35-39

203,80

0,00

0,00

203,80

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant superior:

( Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timișoara

73,30

0,00

0,00

73,30

500,00

Capitolul 66.02 Sănătate

57.934,26

5.045,00

525,88

52.363,38

18.470,84

66.02.06 Spitale

57.934,26

5.045,00

525,88

52.363,38

18.470,84

A. Lucrări în continuare

23.144,59

5.000,00

0,00

18.144,59

16.200,00

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015

4.893,78

0,00

0,00

4.893,78

0,00

Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeș, str.Ghe.Adam, nr. 13

HCL 302/2015

53,25

0,00

0,00

53,25

0,00

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara

HCL 452/30.10.2015

1.006,17

0,00

0,00

1.006,17

0,00

Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timișoara HCL 451/30.10.2015

191,39

0,00

0,00

191,39

0,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

17.000,00

5.000,00

0,00

12.000,00

16.200,00

B. Lucrări noi

100,00

0,00

0,00

100,00

2.206,24

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp construcție pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017

100,00

0,00

0,00

100,00

2.206,24

C. Dotări independente și alte investiții

34.689,67

45,00

525,88

34.118,79

64,60

a.Achizitii imobile

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Achiziție imobil situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie Ascar din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgmță

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

b. Dotări independente

32.902,52

45,00

444,71

32.412,81

45,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

9.183,71

18,00

348,80

8.816,91

18,00

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

11.752,03

27,00

95,91

11.629,12

27,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

11.966,78

0,00

0,00

11.966,78

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.777,15

0,00

81,17

1.695,98

19,60

SF Extindere SCMUT cu un corp construcție pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT)

45,93

0,00

45,93

0,00

0,00

Studiu de fezabilitate extindere SCMUT -balneofîzioterapie

35,24

0,00

35,24

0,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

Documentație pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

14,10

0,00

0,00

14,10

0,00

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timișoara

134,75

0,00

0,00

134,75

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1—2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT+DTAC „Documentație pentru avizare si autorizare ISU, Refacere rețele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timișoara - str. I.Nemoianu - Dr, L. Gabor, colț cu str. Brăila”

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

DALI+PT reparații capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara

90,30

0,00

0,00

90,30

0,00

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftizîologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie

73,99

0,00

0,00

73,99

0,00

D.A.L.I.«Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timișoara, str. Ghe. Adam, nr. 13

137,00

0,00

0,00

137,00

0,00

Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timișoara

160,00

0,00

0,00

160,00

0,00

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE

Re funcțional izare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

57,12

0,00

0,00

57,12

0,00

SF +PT Maternitate SC MU Timișoara si Corp Administrativ

430,40

0,00

0,00

430,40

19,60

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=24-3+4

2

3

4

5

„Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe- Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, prin demolare parțiala si extindere orizontala si verticala”

248,00

0,00

0,00

248,00

0,00

DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe - "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea și dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”

82,22

0,00

0,00

82,22

0,00

Proiect mixt de investiții (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe - “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență"

93,10

0,00

0,00

93,10

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

11.012,45

0,00

150,00

10.862,45

40.493,10

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

2.901,93

0,00

150,00

2.751,93

26.798,00

A. Lucrări în continuare

255,62

0,00

0,00

255,62

500,00

Refunctionalizarea clădirilor ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei HCL 286/2008

255,62

0,00

0,00

255,62

500,00

B. Lucrări noi

100,00

0,00

0,00

100,00

24.114,00

Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016

100,00

0,00

0,00

100,00

24.114,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.546,31

0,00

150,00

2.396,31

2.184,00

b. Dotări independente

1.592,06

0,00

150,00

1.442,06

0,00

Dotări Teatrul German

413,00

0,00

0,00

413,00

0,00

Dotări Teatrul Maghiar

892,05

0,00

0,00

892,05

0,00

Dotări Filarmonica

287,01

0,00

150,00

137,01

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

954,25

0,00

0,00

954,25

2.184,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1—2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii

160,08

0,00

0,00

160,08

0,00

DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

150,00

DALI+PT Refunct io na Uzarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creație pentru Teatrul German de Stat Timișoara

33,88

0,00

0,00

33,88

100,00

Revizuire/actualizare DALI + PT Refunctionalizare clădire din funcțiunea de Spital de Dermatologie in clădire cu funcțiunea de Spațiu Multicultural

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DALI+PT Conservare si punere in siguranța a balconului de la etajul l, str. Alba Iul ia-Pa latul Culturii-Teatrul Maghiar

11,90

0,00

0,00

11,90

0,00

DALI+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor: structura metalica, prelata PVC, turnuri laterale, podea scena,anexe cabine,alte amenajari in perimetrul scenei

24,99

0,00

0,00

24,99

0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timișoara (etapal:consolidari structura de rezistenta,acoperiș, constructii-instalatii exterioare-interioare; etapa 2:refunctionalizari spatii, lucrări de modelare a sălii cf unui studiu acustic,marirea scenei, refunctionalizare acceselor si evacuări lor, circulației verticale)

50,00

0,00

0,00

50,00

450,00

Expertiza / Autorizare de securitate la incendiu pentru clădirile ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Tumul de apa” losefin, str. Gh.Baritiu

40,00

0,00

0,00

40,00

275,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr,7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timișoara

100,00

0,00

0,00

100,00

172,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

.....

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. lancu Vacarescu, nr.18, Timișoara

10,00

0,00

0,00

10,00

97,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau ,nr,2, Timișoara

34,00

0,00

0,00

34,00

150,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr,7, Timișoara

124,00

0,00

0,00

124,00

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timișoara

148,00

0,00

0,00

148,00

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful F ratei ia, str. Izlaz nr. 40, Timișoara

55,60

0,00

0,00

55,60

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timișoara

26,80

0,00

0,00

26,80

0,00

Consultanta/ SF+PT "Centrul Arta Tehnologie Experiment"

10,00

0,00

0,00

10,00

790,00

DALI+PT Reabilitare construcții si instalații la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

b. Dotări

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piața Huniade nr.3 Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

67.02.05.01 Sport

1.172,73

0,00

0,00

1.172,73

2.957,12

A. Lucrări în continuare

50,00

0,00

0,00

50,00

950,00

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4           cofinantare

UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015

50,00

0,00

0,00

50,00

950,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.122,73

0,00

0,00

1.122,73

2.007,12

c. Studii și proiecte

883,75

0,00

0,00

883,75

2.007,12

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifuncțional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei

144,27

0,00

0,00

144,27

34,00

SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

125,00

0,00

0,00

125,00

385,12

SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman

100,00

0,00

0,00

100,00

154,00

SF+PT Baza sportiva de antrenament Zona Stadion - str. Cerna

30,00

0,00

0,00

30,00

84,00

SF+PT+DDE -Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Documentații tehnice constituire Carte Tehnica la Sala Sporturilor 'Constantin Jude" (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.l 1

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

Expertiza +PT Autorizare siguranța la incendii la Sala S porturi lor'C o nstantin Jude"(Olimpia), Aleea FC Ripensia nr. 11

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

SF/ DALI+PT Reabilitare Complex sportiv Bega( centrala termica,statia de filtrare si tratare a apei la bazinul de inot, extindere corp clădire existenta cu anexa vestiare), str. Intrarea Zânelor nr.2

54,60

0,00

0,00

54,60

0,00

SF+PT Construire terenuri de sport multifuncționale de mini fotbal / baschet/handbal -transa 1, 4 terenuri

62,88

0,00

0,00

62,88

0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

DALI+PT Reabilitare Baza sportiva Adrian Stoicov instalație iluminat- nocturna, amenajari exterioare), Aleea FC Ripensia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare Baza sportiva rugby (terenuri gazon iarba,sistem irigare, tribuna, anexe), str.Pictor Aman, nr. 11 Ripensia

27,00

0,00

0,00

27,00

0,00

SF+PT Sala Polivalenta 16000 locuri, Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

1.350,00

SF Aquapark - Ovidiu Balea, Calea Torontalului, Padurea Bistra sau alta locație.

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

b. Dotări independente

238,98

0,00

0,00

238,98

0,00

Dotări Sala Sporturilor Constantin Jude -suprafața sintetica de joc

17,30

0,00

0,00

17,30

0,00

Dotări Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia)

52,87

0,00

0,00

52,87

0,00

Dotări pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov

113,01

0,00

0,00

113,01

0,00

Dotări Complex Sportiv Bega

55,80

0,00

0,00

55,80

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

6.848,41

0,00

0,00

6.848,41

10.737,98

A. Lucrări în continuare

5.921,13

0,00

0,00

5.921,13

1.000,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015

5.168,29

0,00

0,00

5.168,29

1.000,00

Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010

746,34

0,00

0,00

746,34

0,00

B. Lucrări noi

407,99

0,00

0,00

407,99

9.737,98

Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timișoara HCL 404/2014, HCL 317/2018

207,99

0,00

0,00

207,99

2.239,98

Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL 78/2016

200,00

0,00

0,00

200,00

7.498,00

C. Dotări independente și alte investiții

519,29

0,00

0,00

519,29

0,00

b. Dotări independente

16,65

0,00

0,00

16,65

0,00

Dotări pentru Gradina Zoologică

16,65

0,00

0,00

16,65

0,00

DE1NTJMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

502,64

0,00

0,00

502,64

0,00

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Scuarului Piața Crucii

36,90

0,00

0,00

36,90

0,00

DALI+PT Modernizare Parcul Scudier (Central)

2,98

0,00

0,00

2,98

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic)

3,81

0,00

0,00

3,81

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea

Parcului Copiilor Ion Creanga

89,25

0,00

0,00

89,25

0,00

SF+PT Reamenajare Scuar Piața Alexandru Mocioni

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

DALI+PT "Reabilitare Ceas Floral"

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Studiu de oportunitate privind modalitatea de atribuire a serviciului de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, a sistemelor de irigare, a tăierilor de corecție, defrișărilor, elagărilor, a întreținerii locurilor dejoacă și canisitelor din municipiul Timișoara, Studiul de piață, Caiet de Sarcini, Contract și Regulament.”

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

SF "Amenajare spații verzi cu piste de biciclete și alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde și Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare”.

89,25

0,00

0,00

89,25

0,00

SF ”Transformarea zonei degradate din Pădurea Verde (partea vis-â-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara) în Pădure - Parc” și loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal și velo nemotorizat și realizarea unui traseu ecologic, monitorizarea, protecția și conservarea b io diversității

89,25

0,00

0,00

89,25

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=24-3+4

2

3

4

5

Studiu - "Amenajament Silvic"

11,70

0,00

0,00

11,70

0,00

67.02.06 Servicii religioase

39,38

0,00

0,00

39,38

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

39,38

0,00

0,00

39,38

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

39,38

0,00

0,00

39,38

0,00

DALI+PT Reabililitare instalație termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piața Romanilor nr.2, Timișoara

9,63

0,00

0,00

9,63

0,00

EXPERTIZA TEHNICA cu soluții de consolidare pentru imobil Biserica Millennium ,Piața Romanilor nr.2, Timișoara

29,75

0,00

0,00

29,75

0,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2.104,33

0,00

0,00

2.104,33

0,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

SF+ PT Cămin pentru Persoane Vârstnice Timișoara”.

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

Dotări independente

. 57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

Dotări Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

68.02.11 Creșe

623,82

0,00

0,00

623,82

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

623,82

0,00

0,00

623,82

0,00

b. Dotări independente

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

Dotări creșe

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

587,82

0,00

0,00

587,82

0,00

SF+PT (incusiv verificare) Construcție clădire cu destinația creșă, str. Cocea

145,91

0,00

0,00

145,91

0,00

SF+PT(incusiv verificare) Construcție clădire cu destinația creșă, Zona de Nord

145,91

0,00

0,00

145,91

0,00

SF + PT„Construcția si echiparea infrastructurii pentru educație timpurie ante preșcolară în Municipiul Timișoara - Calea Bogdăneștilor”

116,00

0,00

0,00

116,00

0,00

DALHPT reabilitare și extindere pe verticală P+1E și refuncționalizare în creșă a imobilului din str.Brediceanu nr.37A

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creșe

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Sistem de supraveghere video pentru creșe

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

1.372,98

0,00

0,00

1.372,98

0,00

68.02.15.01 Ajutor social

1.223,58

0,00

0,00

1.223,58

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.223,58

0,00

0,00

1.223,58

0,00

b. Dotări independente

545,33

0,00

0,00

545,33

0,00

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

545,33

0,00

0,00

545,33

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

678,25

0,00

0,00

678,25

0,00

Spor de putere- redimensionare rețea electrica (DASTM)

19,40

0,00

0,00

19,40

0,00

SF+PT(incusiv verificare) "Urbanizarea Cartierului ECuncz prin regenerarea fizică, economică și sociala"

219,00

0,00

0,00

219,00

0,00

SF+PT(incusiv verificare)               "

Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara"

234,00

0,00

0,00

234,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timșoara

205,85

0,00

0,00

205,85

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

149,40

0,00

0,00

149,40

0,00

C Dotări independente și alte investiții

149,40

0,00

0,00

149,40

0,00

Dotări independente

149,40

0,00

0,00

149,40

0,00

Dotări Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adăpost cu Cantina Sociala

149,40

0,00

0,00

149,40

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

5.166,65

0,00

0,00

5.166,65

37.586,19

70.02.03 Locuințe

2.280,53

0,00

0,00

2.280,53

12.500,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

2.280,53

0,00

0,00

2.280,53

12.500,00

A.Lucrări în continuare

1.127,64

0,00

0,00

1.127,64

1.800,00

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara HCL 74/2016

538,34

0,00

0,00

538,34

1.500,00

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016

589,30

0,00

0,00

589,30

300,00

B, Lucrări noi

100,00

0,00

0,00

100,00

7.200,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 158/.2016

100,00

0,00

0,00

100,00

7.200,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.052,89

0,00

0,00

1.052,89

3.500,00

a)Achizitii imobile

100,00

0,00

0,00

100,00

1.900,00

Achiziție imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

1.900,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

952,89

0,00

0,00

952,89

1.600,00

DALI+PT reabilitare imobil Str. Pavlov nr.19

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilității clădirilor istorice in caz de seism

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Studiu privind stabilirea cadrului de măsurare si analiza a unor parametrii/indicatori de calitate ai mediului urban la nivel de microzone pentru municipiul Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Timișoara POR 2014-2020

782,89

0,00

0,00

782,89

1.600,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

1.398,65

0,00

0,00

1.398,65

20.270,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

1.398,65

0,00

0,00

1.398,65

20.270,00

A. Lucrări în continuare

753,65

0,00

0,00

753,65

0,00

Alimentare cu apa industriala prin foraje publice

HCL 130/18.10.2016

753,65

0,00

0,00

753,65

0,00

B. Lucrări noi

425,00

0,00

0,00

425,00

20.200,00

PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17

180,00

0,00

0,00

180,00

600,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D.

|Dinicu HCL 437/21.11.17

5,00

0,00

0,00

5,00

270,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str.

Neajlov HCL 438/21.11.17

5,00

0,00

0,00

5,00

270,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. N.

Stoica de Hațeg HCL 436/21.11.17

5,00

0,00

0,00

5,00

270,00

PT+ Fantana Ornamentala cu Pești HCL 192/2018

220,00

0,00

0,00

220,00

500,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Muzicala in municipiul Timișoara HCL

10,00

0,00

0,00

10,00

18.290,00

C. Dotări independente și alte investiții

220,00

0,00

0,00

220,00

70,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

220,00

0,00

0,00

220,00

70,00

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timișoara

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF+PT+DDE - Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cemaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan), str Răscoala 1907 (colt cu str. României)

5,00

0,00

0,00

5,00

70,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF +PT Execuție de fântâni publice forate in Mun. Timișoara

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

DALI - Fantana Ornamentala cu Pești

7,00

0,00

0,00

7,00

0,00

SF Execuție Fantana Ornamentala P-ta Bale eseu

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Galeria 1

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Selgros

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Piața Iul iu Maniu

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Praktiker

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare Behela -str .Aleea Ghirodei

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP 263 str. Neaj Iov

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hațeg

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

345,87

0,00

0,00

345,87

4.016,19

B. Lucrări noi

71,64

0,00

0,00

71,64

4.016,19

PT + Execuție lucrări extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL

21,64

0,00

0,00

21,64

3.790,93

PT + Execuție lucrări extindere iluminat public în parcare str. Siemens - Calea Buziașului HCL

50,00

0,00

0,00

50,00

225,26

C. Dotări independente și alte investiții

274,23

0,00

0,00

274,23

0,00

Studii și proiecte

274,23

0,00

0,00

274,23

0,00

Studiu de. fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic

8,33

0,00

0,00

8,33

0,00

SF - Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziașului

5,49

0,00

0,00

5,49

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF - Extindere iluminat public str. Martir C-tin

Vâlceanu

2,99

0,00

0,00

2,99

0,00

SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului)

2,99

0,00

0,00

2,99

0,00

SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor și str. Mâcin

10,28

0,00

0,00

10,28

0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Aleea Viilor

8,05

0,00

0,00

8,05

0,00

SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Biv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu

6,91

0,00

0,00

6,91

0,00

Sf - Modernizare iluminat public Biv. Cetății

62,02

0,00

0,00

62,02

0,00

SF - Modernizare iluminat public Biv. Take lonescu

47,36

0,00

0,00

47,36

0,00

SF - Modernizare iluminat public Biv. S im ion Bămuțiu

41,72

0,00

0,00

41,72

0,00

SF - Modernizare iluminat public biv.

Circumvalațiunii

67,65

0,00

0,00

67,65

0,00

SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timișoara

5,22

0,00

0,00

5,22

0,00

SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timișoara

5,22

0,00

0,00

5,22

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

1.141,60

0,00

0,00

1.141,60

800,00

B. Lucrări noi

64,00

0,00

0,00

64,00

0,00

PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI422/2010) HCL

64,00

0,00

0,00

64,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

1.077,60

0,00

0,00

1.077,60

800,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+34-4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.077,60

0,00

0,00

1.077,60

800,00

Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD)

100,00

0,00

0,00

100,00

150,00

Actualizare harta strategica de zgomot

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant

65,45

0,00

0,00

65,45

0,00

Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe de către ANL pe terenul situat în Calea Aradului colț cu Grigore Alexandrescu

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timișoara (PUG) + documentații pentru elaborare si avizare

681,15

0,00

0,00

681,15

500,00

ET+DALI+PT+DTAC Reabilitare Ateliere Bv.

Take lonescu 56-58

50,00

0,00

0,00

r. 50,00

150,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

202,52

0,00

0,00

202,52

142,07

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

2,52

0,00

0,00

2,52

142,07

C. Dotări independente și alte investiții

2,52

0,00

0,00

2,52

142,07

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2,52

0,00

0,00

2,52

142,07

Sudiul privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara

2,52

0,00

0,00

2,52

142,07

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Studii și proiecte

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Studiu de fezabilitate si documentație de atribuire pentru obiectivul de investiții Realizarea unei statiî de compostare pentru deșeuri vegetale din grădini, parcuri si piețe, care sa deservească zona 1 Timișoara de colectare a deșeurilor din Județul Timiș

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

17.348,91

0,00

0,00

17.348,91

2.032,20

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

81.02.06 Energie termică

17.348,91

0,00

0,00

17.348,91

2.032,20

A. Lucrări în continuare

430,00

0,00

0,00

430,00

0,00

Retelmologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92 Z2017

430,00

0,00

0,00

430,00

0,00

B. Lucrări noi

2.815,04

0,00

0,00

2.815,04

2.000,00

PT+ Execuție lucrări privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CET Centru

HCL 263/2016

2.143,00

0,00

0,00

2.143,00

2.000,00

PT+ xecutie lucrări privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017

672,04

0,00

0,00

672,04

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

14.103,87

0,00

0,00

14.103,87

32,20

Studii și proiecte

209,87

0,00

0,00

209,87

32,20

Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timișoara

84,87

0,00

0,00

84,87

32,20

Consultanță privind revizuirea/actualizarea cererii de finanțare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publica aferente proiectului - Re tehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timișoara - etapa ILa.

125,00

0,00

0,00

125,00

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

13.894,00

0,00

0,00

13.894,00

0,00

Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016

13.894,00

0,00

0,00

13.894,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

85.779,72

0,00

0,00

85.779,72

1.278.499,09

84.02.03 Transport rutier

85.779,72

0,00

0,00

85.779,72

1.278.499,09

84.02.03.02 Transportul în comun

48.978,36

0,00

0,00

48.978,36

973.592,07

B. Lucrări noi

160,00

0,00

0,00

160,00

392.982,31

Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009

50,00

0,00

0,00

50,00

145.142,48

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

CI.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin PMUD-HCL 186/10.05.2016 HCL 474/15.12.2009

50,00

0,00

0,00

50,00

167.219,63

PT+ execuție Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara", situat în str. Gării, nr. 17 HCL

10,00

0,00

0,00

10,00

7.820,20

C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009

50,00

0,00

0,00

50,00

72.800,00

C. Dotări independente și alte investiții

48.818,36

0,00

0,00

48.818,36

580.609,76

b.Dotări independente

47.864,44

0,00

0,00

47.864,44

566.998,32

Mașini, echipamente si mijloace de transport

47.864,44

0,00

0,00

47.864,44

566.998,32

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

41.253,34

0,00

0,00

41.253,34

0,00

Achiziție autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar

5.361,10

0,00

0,00

5.361,10

4.020,82

înnoirea flotei de tramvaie HCL 475/2018

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

549.077,50

Modernizare sistem E-tiketing

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Achiziție refugii pentru călători

200,00

0,00

0,00

200,00

13.900,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

803,92

0,00

0,00

803,92

13.611,44

Studii si proiecte

803,92

0,00

0,00

803,92

13.611,44

PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL

43,52

0,00

0,00

43,52

250,00

SF+PT Ml6b.Amenajarea unei rețele regionale de piste de biciclete

100,00

0,00

0,00

100,00

1.000,70

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT Ml6a.Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a ILa

105,40

0,00

0,00

105,40

700,00

SF+PT CIO.Linie noua de tramvai: Solventul -Gara de Nord

150,00

0,00

0,00

150,00

1.360,11

SF+PT C9b. Inel IV Vest: conexiunea str.Garii -Bd.Dambovita

100,00

0,00

0,00

100,00

2.416,00

SF+PT C23a. InelIV: inchidereestica, doua benzi pe sens, Etapa I, Str.Macin (UMT) - Calea

100,00

0,00

0,00

100,00

1.074,53

SF+PT C23b. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa II, Calea Lugojului - AEM

100,00

0,00

0,00

100,00

5.890,10

SF+PT SI.Construcția de structuri de parcare in zona centrala - Str.Gh.Dima

20,00

0,00

0,00

20,00

180,00

SF+PT SI.Construcția de structuri de parcare in zona centrala - Bd.I.C.Bratianu

20,00

0,00

0,00

20,00

180,00

SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public

20,00

0,00

0,00

20,00

180,00

SF+PT C33a.Reabilitare nod rutier

Str.Polona/Str.W.Tell si construirea unui pasaj CF (inclusiv lărgire la 4 benzi)

30,00

0,00

0,00

30,00

250,00

SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou

15,00

0,00

0,00

15,00

130,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Constituire capital social SC Societatea de Transport Public Timișoara SA HCL 271/2017

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

21.584,13

0,00

0,00

21.584,13

111.432,81

A. Lucrări în continuare

18.731,77

0,00

0,00

18.731,77

0,00

Pasaj Jiul HCL 605/2014

5.173,10

0,00

0,00

5.173,10

0,00

Pasaj Popa Șapca HCL 604/2014 HCL319/2017

13.558,67

0,00

0,00

13.558,67

0,00

B. Lucrări noi

2.351,79

0,00

0,00

2.351,79

111.232,81

Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL

50,00

0,00

0,00

50,00

12.223,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

953,27

0,00

0,00

953,27

2.800,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015

1.298,52

0,00

0,00

1.298,52

5.200,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

C9a. Inelul IV Vest: pasaj inferior Solventul HCL 581/2013

50,00

0,00

0,00

50,00

91.009,81

C. Dotări independente și alte investiții

500,57

0,00

0,00

500,57

200,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

500,57

0,00

0,00

500,57

200,00

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

107,57

0,00

0,00

107,57

0,00

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

8,04

0,00

0,00

8,04

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare

9,18

0,00

0,00

9,18

0,00

SF+PT Pasarelă îndrăgostiți lor ( Parcul Copiilor)

38,38

0,00

0,00

38,38

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu

53,39

0,00

0,00

53,39

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul îuliu Maniu

105,51

0,00

0,00

105,51

0,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor

23,50

0,00

0,00

23,50

0,00

DALI+PT Modernizare Podeț peste Behela -Grădina Zoologică

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Alte studii si proiecte

80,00

0,00

0,00

80,00

200,00

84.02.03,03 Străzi

15.217,23

0,00

0,00

15.217,23

193.474,21

A. Lucrări în continuare

9.297,03

0,00

0,00

9.297,03

5.670,18

Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015

5.674,10

0,00

0,00

5.674,10

0,00

Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014

667,21

0,00

0,00

667,21

0,00

Amenajare str. Pro fes or Mire ea Neamtu EICL 262/2009, HCL 199/2014

516,58

0,00

0,00

516,58

0,00

PT+Executie Sistematizare str. Versului

HCL 211/2016

2.189,14

0,00

0,00

2.189,14

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str.

Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

250,00

0,00

0,00

250,00

5.670,18

B. Lucrări noi

3.406,00

0,00

0,00

3.406,00

186.754,03

Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.000,00

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

400,00

0,00

0,00

400,00

4.015,00

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson

C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018

70,00

0,00

0,00

70,00

8.100,32

Amenajare drum de legătură între Calea.

Moșniței și DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017

50,00

0,00

0,00

50,00

18.567,00

Modernizare si extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018

122,00

0,00

0,00

122,00

53.373,00

Modernizarea străzilor din piatra cubica din municipiul Timișoara, HCL 389/22.09.2015

200,00

0,00

0,00

200,00

13.756,53

PT+Executie utilitati bloc locuințe ANL str. I. lonescu de la Brad 1/E etapa I- pt.specialiști in sanatate HCL 384/2017

364,00

0,00

0,00

364,00

0,00

Amenajare drum de legătură intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL

400,00

0,00

0,00

400,00

600,00

PT+ Execuție Biv. Sudului HCL 26/2010, EICL 250/2018

200,00

0,00

0,00

200,00

40.523,18

Amenajare Inelul II de circulație, sector cuprins intre str. A. De metr iade si Bv.J.H.Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

46.819,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.514,20

0,00

0,00

2.514,20

1.050,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.514,20

0,00

0,00

2.514,20

1.050,00

DALI+PT Reabilitare Piața Victoriei

155,00

0,00

0,00

155,00

300,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3-4

2

3

4

5

SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor

22,38

0,00

0,00

22,38

0,00

SF+PT+DE Amenajare drum de legătură intre

Calea Mosnitei si DC 149

79,10

0,00

0,00

79,10

0,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

35,61

0,00

0,00

35,61

0,00

SF+PT Modernizarea străzilor din piatra cubica din Mun. Timișoara

25,53

0,00

0,00

25,53

0,00

SF+PT Amenajare legătură intre str.

Constructorilor - LI. de la Brad

84,10

0,00

0,00

84,10

0,00

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

107,48

0,00

0,00

107,48

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz

63,50

0,00

0,00

63,50

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Orastie -Alpinistilor

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

SF+PT Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu

19,00

0,00

0,00

19,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

SF+PT Amenajare străzi ZonaBlașcovici

315,00

0,00

0,00

315,00

0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -Demetriade

365,00

0,00

0,00

365,00

0,00

SF+PT Modernizare Aleea Viilor

35,00

0,00

0,00

35,00

150,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea

80,00

0,00

0,00

80,00

100,00

SF+PT Amenajare zona Procopiu (str.

S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei)

15,00

0,00

0,00

15,00

300,00

Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul)

71,00

0,00

0,00

71,00

0,00

SF+PT Modernizare B-dul C.D.Loga

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

DALI+PT Reabilitare str. Gospodari lor-Apicultorilor - Cehov

135,50

0,00

0,00

135,50

0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului

158,00

0,00

0,00

158,00

0,00

Actualizare SF Modernizare si extindere Bv.Sudului

50,00

0,00:

0,00

50,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=24-3-1-4

2

3

4

5

Amenajare legătură intre strada Podeanu si Bv Pesta lo zzi

80,00

0,00

0,00

80,00

100,00

Alte studii si proiecte parcări

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Alte studii și proiecte drumuri

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00


DIRECTOR DI

Ste liana SSEF SERVICnJ]WIP

Gabriela B


întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP

Luminița TOMA