Hotărârea nr. 554/2018

554/24.10.2018 privind aprobarea conditiilor de angajare a asistentilor personali ai copiilor sau persoanelor adulte incadrate in grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timisoara
Hotararea Consiliului Local 554/24.10.2018
privind aprobarea conditiilor de angajare a asistentilor personali ai copiilor sau persoanelor adulte incadrate in grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12035/24.09.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotarare pentru aprobarea conditiilor de angajare a asistentilor personali ai copiilor sau persoanelor adulte incadrate in grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timisoara, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 12034/24.09.2018 privind aprobarea conditiilor de angajare a asistentilor personali ai copiilor sau persoanelor adulte incadrate in grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timisoara al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.09.2018, Anexa la Raportul de specialitate 12034/24.09.2018 privind aprobarea conditiilor de angajare a asistentilor personali ai copiilor sau persoanelor adulte incadrate in grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timisoara;
Avand in vedere art. 36, art.38 si art.39 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 82 alin.(1), (4) si (5), art. 83 lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 25 din Hotararea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) si lit.d), alin.(3) lit.b) si alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba conditiile de angajare a asistentilor personali ai copiilor sau persoanelor adulte incadrate in grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din Municipiul Timisoara, cuprinse in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 3:Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’           SERVICIUL BENEFICII^ SOCIALE      '

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 12035/24.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Municipiul Timișoara

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-a aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 350/06.07.2018 s-a modificat și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități efectuează ancheta socială la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal, respectiv la domiciliul persoanei încadrate în grad de handicap grav.

Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandare în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă și actul adițional la acesta, referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamații, constată că familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap. Acest lucru se realizează prin rapoartele de monitorizare semestriale (sau ori de câte ori este necesar) întocmite de personalul de


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’           SERVICIUL BENEFICII^ SOCIALE      '

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități - Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal.

Prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată se va face ca urmare a monitorizărilor, respectiv recomandărilor făcute de către personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități - Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

1.Aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Municipiul Timișoara, conform Anexei.

 • 3. Alte informatii - nu este cazul

4. Concluzii

Pentru motivele expuse mai sus, propunem aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Municipiul Timișoara.

PRIMAR,                                            VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                    FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03, Ver. 1

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’           SERVICIUL BENEFICII^ SOCIALE      '

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Anexa la HCLMT nr. ______ din _____________

CONDIȚIILE

de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Municipiul Timișoara.

Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) are vârsta minimă de 18 ani împliniți;

 • b) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;

 • c) are capacitate deplină de exercițiu;

 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

 • e) a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local înb a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

 • f) persoanele care au calitatea de pensionar, pot fi angajate ca asistent personal pe o durată determinată de maxim un un, indiferent de valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap a copilului sau adultului pentru îngrijirea căruia se solicită angajarea. Între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și persoana care solicită angajarea ca asistent personal se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

 • g) persoana cu handicap grav sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia ori familia, prezintă în scris acordul pentru angajare;

 • h) declară pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului exprimă în scris acordul referitor la opțiunea părinților sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, respectiv al adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav.

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități efectuează ancheta socială la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal, respectiv la domiciliul persoanei încadrate în grad de handicap grav.


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’           SERVICIUL BENEFICII^ SOCIALE      '

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandare în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă și actul adițional la acesta, referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamații, constată că familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap. Acest lucru se realizează prin rapoartele de monitorizare semestriale (sau ori de câte ori este necesar) întocmite de personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități - Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal.

Prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată se va face ca urmare a monitorizărilor, respectiv recomandărilor făcute de către personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități - Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal.

Nu pot deține calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Director General Adjunct,

Jr. Rodica Surducan

Șef Serviciu,

Șef Centru,

Fabiana Melciu


Gabriela-Cristina Curuț

Avizat juridic, Ciprian Erceanu


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SER VICIUL BENEFICII SOCIALE

„în slujba oamenilor


ROMÂNIA


1916-201 b | sărbătorim Împreuna


Anexa la HCLMT nr.^jL din

CONDIȚIILE de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Municipiul Timișoara.

Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) are vârsta minimă de 18 ani împliniți;

 • b) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;

 • c) are capacitate deplină de exercițiu;

 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

 • e) a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local înb a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

 • f) persoanele care au calitatea de pensionar, pot fi angajate ca asistent personal pe o durată determinată de maxim un an, indiferent de valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap a copilului sau adultului pentru îngrijirea căruia se solicită angajarea. între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și persoana care solicită angajarea ca asistent personal se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

 • g) persoana cu handicap grav sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia ori familia, prezintă în scris acordul pentru angajare;

 • h) declară pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului exprimă în scris acordul referitor la opțiunea părinților sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, respectiv al adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav.

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. în această perioadă, personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități efectuează ancheta socială la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal, respectiv la domiciliul persoanei încadrate în grad de handicap grav.

* Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

l____________

e-mail: asistentasocialatm@gmail.com

________)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ?

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE           ROMÂN IA

„în slujba oamenilor __)

Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandare în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă și actul adițional la acesta, referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Persoanalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamații, constată că familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap. Acest lucru se realizează prin rapoartele de monitorizare semestriale (sau ori de câte ori este necesar) întocmite de personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități - Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal.

Prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată se va face ca urmare a monitorizărilor, respectiv recomandărilor făcute de către personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități - Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal.

Nu pot deține calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.


Director General Adjunct, Jr. Rodica^Șprducan


Șef Serviciu, Gabriela-Cristina Curuț


Avizatjuridic,

Cip^ifckOanu lOLEGlUi. ’ "

J)|!SiWER!LOR I juridici riȚș B ^CfANU CIPRIAN


A c3

’*'ACONSILIER JURini: XÎ-K OEc;NITîV

350-1715

£

ii-:


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr, 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’           SERVICIUL BENEFICII^ SOCIALE      '

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 12034/24.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind angajarea asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timișoara

Prin H.C.L.M.T. nr. 218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În cadrul Serviciului Beneficii Sociale s-a înființat Compartimentul Plăți/ Indemnizații/ Asistenți personali.

Prin H.C.L.M.T. nr. 350/06.07.2018 s-a modificat și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Conform art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”(1) Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.

(2) Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.”

În art. 36 din aceeași lege se prevede:

”(1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) are vârsta minimă de 18 ani împliniți;

 • b) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;

 • c) are capacitate deplină de exercițiu;

 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

 • e) a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local înb a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

(2) Nu pot deține calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.”

În conformitate cu prevederile art. 83 lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată pentru angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul. Art. 84 alin. (1) din Codul Muncii prevede: ”Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni”.

Art. 82 prevede:

”(1) [...], angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’           SERVICIUL BENEFICII^ SOCIALE      '

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


[...](4) Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.”

Art. 25 din din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • (1) Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav și va depune un dosar conținând următoarele documente:

 • a) cerere de angajare;

 • b) copie de pe actele de identitate și de stare civilă;

 • c) copie de pe actele de studii;

 • d) cazier judiciar;

 • e) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

 • f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;

 • g) declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din lege;

 • h) acordul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, exprimat în scris, referitor la opțiunea părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav.

 • (2) Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal.

 • (3) Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă și actul adițional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege.

Având în vedere cele prezentate mai sus, motivăm necesitatea aprobării condițiilor de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Municipiul Timișoara.

Raportat la cele invocate,

PROPUNEM:

Aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Municipiul Timișoara, prevăzute în Anexă.

Director General Adjunct,                                     Șef Serviciu Beneficii Sociale,

Jr. Rodica Surducan                                           Gabriela-Cristina Curuț

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com