Hotărârea nr. 553/2018

553/24.10.2018 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019
Hotararea Consiliului Local 553/24.10.2018
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21774/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21774/19.09.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de19.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21774/19.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 educaţiei naţionale;
Având în vedere prevederile art.11 alin. 4, lit. e şi art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2015 privind asigurarea calităţii educaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, prevăzuţi în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat şi unităţile conexe de stat din municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 361/15.09.2017 privind completarea art. 1 din HCL nr. 316/2018 desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat şi unităţile conexe de stat din municipiul Timişoara, cu anexa 2, anexa 3,anexa 4.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii prevăzuţi în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d, la prezenta hotărâre şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara din Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE Nr. SC2018 - I

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 -2019;

Conform prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din care face parte și un reprezentant al Consiliului Local.

Potrivit art. 12 ale aceluiași act normativ atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt:

  • a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art. 10;

  • b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare.

  • c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018 a fost aprobată organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara pentru anul școlar 2018 -2019 și completată cu HCL nr. 450/13.09.2018 privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019;

Conform celor prezentate mai sus este necesară desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat și unitățile conexe de stat din municipiul Timișoara. Acesția sunt prezentați în anexele 1, la, 2a, 2b, 2c și 2d corespunzător cu anexele hotărârilor prin care au fost stabilită rețeaua școlară aferenta anului școlar 2018-2019.

La data intrării în vigoare a hotărâri, al cărui proiect este supus dezbaterii, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat și unitățile conexe de stat din municipiul Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 361/15.09.2017 privind completarea art. 1 din HCL nr. 316/2018 desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat și unitățile conexe de stat din municipiul Timișoara, cu anexa 2, anexa 3, anexa 4.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 -2019, prevăzuți în Anexele nr.l, la, 2a, 2b, 2c și 2d care vor face parte integrantă din hotărâre, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.


CONSILIERROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. SC2018 -       

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019

Conform prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din care face parte și un reprezentant al Consiliului Local

Potrivit art. 12 ale aceluiași act normativ atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt:

  • a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art. 10;

  • b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare.

  • c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019, completată cu HCL nr. 450/13.09.2018 privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019;

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 -2019, prevăzuți în Anexele nr.l, la, 2a, 2b, 2c și 2d care vor face parte integrantă din hotărâre, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.


PRIMAR

Nicolae Robu

p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE

Anca Lăudatu         ,

CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la unitățile de învățământ preuniversitar privat acreditat pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Martir

Carpin Dan,nr.19,CP 300289

0256294958

0256294958

gradinita.ladybird@yahoo.com

Iulian Daniel Idolu

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.B-dul

Regele Carol I,nr.13,CP 300180

0728273389

0728273389

gradinitanotredame@gmail.com

Sorin Gabriel Ionescu

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.GLAD,nr.27,CP 300482

0256456527

0256456527

gradinita.cordiana@gmail.com

Daniela Mariș

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.PISA,nr.9,CP 300245

0736344188

0736344188

info@gradinitagiminni.ro

Lorenzo Barabas

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PAȘI MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Calea

Martirilor 1989,nr.96,CP 300774

0721129788

0356006297

emadragila@gmail.com

Andra Anca Bloțiu

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Liviu

Rebreanu,nr.35,CP 300210

0758876482

0356715955

contact@gradinitatroita.ro

Adrian Luliuc

7

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.DR.

AUREL PAUNESCU PODEANU,nr.144,CP 300569

0256213108

0256213108

anamaria.bauer@yaho.com

Radu Dimeca

8

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.BOGDANESTILOR,nr.3

2 B,CP

0256472701

0256472701

mirela_goje@yahoo.com

Elena Sipos

9

LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Circumvalatiunii,nr.6,

CP 300013

0256292879

0256292879

liceulmillenium@yahoo.com

Laura Chindriș

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MONTESSORI HAUS MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.C-TIN

BRANCOVEANU,nr.73-77,CP 300480

0256494076

0256494076

office@montessorihaus.ro

Ioan Mateescu

11

ȘCOALA POSTLICEALĂ FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.B-dul

Regele Carol I,nr.11,CP 300180

0721232682

0721232682

cristiana_carnat@yahoo.com

Adrian Romiță Orza

12

ȘCOALA PRIMARĂ "CASA SPERANȚEI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.FRATII

BUZESTI,nr.14,CP 300398

0256471965

0256471965

scoala_casasperantei@yahoo.com

Marius Dugulescu

-*/

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

13

ȘCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Ofcea,nr.9,CP 300561

0256486321

0256486321

henricoandatm@yahoo.com

Alin Nicușor Sîrbu

Primar

Nicolae Robu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu


Președintele Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

Simion Moșiu

2/2

CENTRALIZATOR

membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la unitățile de învățământ preuniversitar privat autorizat

pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

1

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.SIMION

BARNUTIU,nr.9,CP 300133

0256287922

0256287922

carmen.barbosu@yahoo.com

Simion Moșiu

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA; Strada:

Aurora; Nr: 6

751092192

751092192

office@children-care.ro

Lucian Căldăraru

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.PAUL

CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

0720910128

0356402669

contact@gradinitaminissa.ro

Octavian Mazilu

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHIȚĂ" MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.AIDA,nr.16,CP 3007763

0356100475

0356100475

lagradinitaluigoghita@yahoo.com

Gabriela Popovici

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.TEBEA,nr.29,CP 300401

0724309394

0356004748

dana76_dana@yahoo.com

Adelina Larissa Tîrziu

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Basarabia, nr.4,

256227074;

0749070739

256227074

office@infantsroyalclub.ro

Laura Chindriș

7

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Ofcea,nr.9,CP 300561

0256486321

0256486321

henricoandatm@yahoo.com

Lucian Căldăraru

8

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.BOGDANESTILOR,nr.

32B,CP 300389

0356113322

0356108011

copaci22@yahoo.fr

Ciprian Mihok

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

9

ȘCOALA PRIMARĂ "BABEL" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA; Strada:

Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

723400642

256244404

contact@scoalababel

Luminița Țundrea

10

ȘCOALA PRIMARĂ "WENDY KIDS" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.ALEEA

GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

0720176954

0720176954

contact@gradinitawendy.ro

Ioan Ștefan Szatmari

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURAȘUL BOBIȚĂ MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Mures,nr.60

722796844

fluturasul.bobita@yahoo.com

Constantin Ștefan Sandu

Primar

Nicolae Robu


Președintele Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

Simion Moșiu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu

CENTRALIZATOR

membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la unitățile de învățământ conexe de stat finanțate prin Ministerul Educației Naționale

pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

1

Palatul Copiilor

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, Calea Martirilor nr. 64

0256203744

0256203744

palatulcopiilortm@yahoo.com

Alin Nicușor Sîrbu

2

Clubul Sportiv Școlar nr. 1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,str. Amforei nr. 4

0256226467, 0356412824

0356412825

css1tm@rdslink.ro

Radu Dimeca

3

Clubul Sportiv Școlar "BEGA"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Amforei nr. 1

0356412839

0356412840

cssbega@yahoo.com

Marius Dugulescu

4

Secție Clubul Sportiv Școlar Timișoara (arondată la Liceul cu Program Sportiv Banatul cu personalitate juridică)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. F.C. Ripensia nr. 29

0256489153, 0256293453

0256489153, 0256293453

licsportbanatul@yahoo.com

Președintele Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate,

Primar                                                                          protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

Nicolae Robu

Simion Moșiu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu

CENTRALIZATOR

membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la Centrului de Excelență Județean Timiș

pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

Adresa (localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Email

Reprezentant al Consiliului Local

1

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STR. Ghirlandei nr. 4, CP 300231 (sediu administrativ: str. Corneliu Sălceanu nr. 11, Timișoara)

0736632481

cjex.tm@gmail.com

Radu Dimeca

Primar

Nicolae Robu


Președintele Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

Simion Moșiu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu

Anexa 1 la HCL nr._______________________

CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Consiliului Local

1

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Aleea Padurea

Verde,nr.5,CP 300310

0256219513

Cu personalitate juridică

Ioan Ștefan Szatmari

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.ALEEA

AEROPORT,nr.1,CP 300789

0256386040

Arondată

3

COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Str.Corbului,nr.7C,CP 300239

0256490980

Cu personalitate juridică

Adelina Larissa Tîrziu

4

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Bd. Revolutiei,nr. 15A,CP 300034

0256492345

Cu personalitate juridică

Ciprian Mihok

5

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI

LOGA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI

LOGA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. bd.C.D.Loga ,nr. 37,CP 300020

0256491873

Cu personalitate juridică

Andra Anca Bloțiu

6

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Bv. 16 Decembrie 1989,nr. 26,CP 300172

0256491714

Cu personalitate juridică

Grigore Grigoroiu

7

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Cluj,nr.12,CP 305576

0256494067

Cu personalitate juridică

Sorin Gabriel Ionescu

8

COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Calea

Martirilor,nr.64,CP 300727

0256463247

Cu personalitate juridică

Sorin Gabriel Ionescu

9

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dunarea,nr.9,CP 300612

0256472315

Cu personalitate juridică

Adrian Romiță Orza

10

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. P-ta Iancu

Huniade,nr.3,CP 300029

0356411540

Cu personalitate juridică

Radu Dimeca

11

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Coriolan

Brediceanu,nr.37,CP 300012

0256293688

Cu personalitate juridică

Laura Chindriș

13

COLEGIUL TEHNIC "ION.I.C.BRATIANU"

MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "ION.I.C.BRATIANU"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.PIATA HUNIADE ,nr.2,CP 300002

0256434906

Cu personalitate juridică

Adrian Romiță Orza

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Consiliului Local

14

COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.B-dul Regele Carol

I,nr.11,CP 300172

0256493026

Cu personalitate juridică

Radu Dimeca

15

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Matei Millo,nr. 2A,CP 300696

0256222444

Cu personalitate juridică

Elena Sipos

16

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.MARTIR RADU

CONSTANTIN,nr.23,CP 300702

0256222444

Arondată

17

SCOALA GIMNAZIALA NR.20 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.MARTIR RADU

CONSTANTIN,nr.23,CP 300702

0256222444

Arondată

18

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND

I " MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. str.Renasterii,nr. 24A,CP 300310

0256225905

Cu personalitate juridică

Lucian Căldărariu

19

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. General

E.Grigorescu,nr.3,CP 300079

0256201757

Cu personalitate juridică

Iulian Daniel Idolu

20

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ LUKAS" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Ghirlandei,nr.2 ,CP 300231

0256493450

Arondată

21

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Versului,nr.2,CP 300741

0256465307

Cu personalitate juridică

Gabriela Popovici

22

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Axente Sever,nr.10,CP 300587

0356451744

Arondată

23

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Al.Odobescu,nr.56A,CP 300237

0256223136

Cu personalitate juridică

Elena Sipos

24

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.ODOBESCU,nr.45 B,CP 300237

0256491665

Arondată

25

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Herculane,nr.9,CP 300434

0256290828

Cu personalitate juridică

Lucian Dorel Taropa

27

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Aluniș,nr.41A,CP 300778

0256463344

Arondată

28

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7

TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Nottara

Constantin,nr.1,CP 300522

0256290828

Arondată

29

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Martir Silviu

Motohon,nr.53,CP 300252

0256212667

Cu personalitate juridică

Sorin Gabriel Ionescu

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Consiliului Local

30

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Constantin

Zabulica,nr.A14,CP 300255

0256281877

Arondată

31

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.ION IONESCU DE LA

BRAD,nr.A2,CP 300255

0256214913

Arondată

32

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 "CARLA

PELZ" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Crisan,nr.21-23 ,CP 300367

0256226010

Arondată

33

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Semenic,nr.8,CP 300038

0256434046

Cu personalitate juridică

Laura Chindriș

34

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. G.Musicescu,nr.9,CP 300425

0256272945

Cu personalitate juridică

Daniela Mariș

35

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.PLATANILOR,nr.2,CP 300185

0256452764

Arondată

36

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Suceava,nr.13A,CP 300391

0256447709

Cu personalitate juridică

Adelina Larissa Tîrziu

37

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.MASLINULUI,nr.7/9,CP 300401

0256471829

Arondată

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.C.A.ROSETTI,nr.6 ,CP 300618

0256472443

Arondată

39

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Teiului,nr.3,CP 300658

0256226307

Cu personalitate juridică

Ioan Ștefan Szatmari

40

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. C-tin Brailoiu,nr.2,CP 300722

0256464406

Cu personalitate juridică

Constantin Ștefan Sandu

41

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Martir Sebastian

Iordan,nr.6,CP 300049

0256432363

Cu personalitate juridică

Adrian Romiță Orza

42

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Banciu Leontina, martir,nr.5,CP 300024

0356008310

Arondată

43

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Teiului,nr.5,CP 300659

0256441674

Cu personalitate juridică

Luminița Țundrea

44

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.CALEA

ARADULUI,nr.56,CP 300291

0256426078

Arondată

45

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Intrarea

Neptun,nr.4,CP 300115

0256223611

Cu personalitate juridică

Gabriela Popovici

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Consiliului Local

46

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.19 MUN.

TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Balmuș Vasile, martir,nr.20-22,CP 300715

0256222507

Arondată

47

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Ismail,nr.17,CP 300329

0256207402

Arondată

48

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Pestalozzi,nr.4,CP 300115

0256202798

Cu personalitate juridică

Lucian Dorel Taropa

49

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.16

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Renasterii,nr.4 ,CP 300296

0256202798

Arondată

50

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Cornelia

Salceanu,nr.17,CP 300561

0256202798

Arondată

51

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Dragasani,nr.1 ,CP 300126

0256432014

Arondată

52

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Abrud,nr.19,CP 300093

0256433495

Arondată

53

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL"

MUN.TIMISOARA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.F.C. Ripensia,nr.29,CP 300584

0256489153

Cu personalitate juridică

Ioan Mateescu

54

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35

0256493822

Cu personalitate juridică

Gabriela Popovici

55

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA"

MUN.TIMISOARA

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.C.D.LOGA,nr.45,CP 300020

0256490027

Cu personalitate juridică

Octavian Mazilu

56

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Calea

Bogdanestilor,nr.32A,CP 300015

0256472047

Cu personalitate juridică

Ciprian Mihok

57

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Ardealului,nr.1,CP 300536

0256221671

Cu personalitate juridică

Alin Nicușor Sîrbu

58

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.ADY ENDRE,nr. 20,CP 300175

0256208601

Cu personalitate juridică

Sorin Gabriel Ionescu

59

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, Str. Transilvania,nr.10A,CP 300456

0256240644

Cu personalitate juridică

Alin Nicușor Sîrbu

60

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

"GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

"GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.P-ta Regina

Maria,nr.1,CP 300004

0256201986

Cu personalitate juridică

Ciprian Mihok

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Consiliului Local

61

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Bd. General

Dragalina,nr.11A,CP 300181

0256493031

Cu personalitate juridică

Ioan Ștefan Szatmari

62

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Maniu Iuliu,nr.42,CP 300185

0256493031

Arondată

63

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI"

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.B-dul General

Dragalina,nr.6,CP 300181

0256491624

Cu personalitate juridică

Marius Dugulescu

64

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.GHIRLANDEI,nr.4,CP 300231

0256493451

Cu personalitate juridică

Luminița Țundrea

65

LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Petalozzi,nr.14,CP 300115

0256491540

Cu personalitate juridică

Adrian Romiță Orza

66

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU"

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Gheorghe Lazar,nr. 2,CP 300078

0256201885

Cu personalitate juridică

Radu Dimeca

67

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.SURORILE MARTIR

CACEU,nr.47,CP 300568

0256224384

Cu personalitate juridică

Lucian Dorel Taropa

68

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Retezat,nr.1,CP 300588

0256463742

Arondată

69

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE"

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. I.L.Caragiale,nr.6,CP 300092

0256201247

Cu personalitate juridică

Alin Nicușor Sîrbu

70

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Vulcan Iosif,nr.9 ,CP 300314

0256201247

Arondată

71

LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA

LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Uranus,nr.14,CP 300687

0256482448

Cu personalitate juridică

Gabriela Țundrea

72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Rudolf Walther,nr.1,CP 300314

0256292542

Cu personalitate juridică

Daniela Mariș

73

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL "RUDOLF

WALTHER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Rudolf Walther,nr.1,CP 300314

0256229147

Arondată

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Comanesti,nr.3,CP 300116

0256224454

Cu personalitate juridică

Lucian Căldăraru

75

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Vlaicu Aurel,nr.5,CP 300193

0256224450

Arondată

76

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.CANALUL BEGA,nr.1,CP 300324

0256219631

Arondată

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Consiliului Local

77

SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Verne Jules,nr.64,CP 300321

0256219703

Arondată

78

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 MUN.TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.B-dul Regele Carol I,nr. 17,CP 300180

0256439037

Cu personalitate juridică

Adrian Luliuc

79

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R.

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Republicii,nr.25 ,CP 300158

0256201411

Arondată

80

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Gavril

Musicescu,nr.14,CP 300510

0256218777

Cu personalitate juridică

Ioan Mateescu

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Chisodei,nr.1,CP 300430

0256216024

Cu personalitate juridică

Adrian Romiță Orza

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "TAKE IONESCU" MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.București,nr.11,CP 300064

0256292889

Cu personalitate juridică

Laura Chindriș

83

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Amforei,nr.6,CP 300660

0256444828

Cu personalitate juridică

Ioan Mateescu

84

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. B-dul Cetatii,nr.24,CP 300397

0256444733

Cu personalitate juridică

Iulian Daniel Idolu

85

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Mures,nr.8,CP 300418

0256217172

Cu personalitate juridică

Ioan Mateescu

86

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Mures,nr.6,CP 300418

0256452009

Arondată

87

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 "VICENȚIU BABEȘ" MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VICENTIU BABES"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Simion Barnutiu,nr.9,CP 300133

0256208318

Cu personalitate juridică

Simion Mosiu

88

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.BRANDUSEI,nr.7,CP 300681

0256226444

Cu personalitate juridică

Alin Nicușor Sîrbu

89

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.BRANDUSEI,nr.15,CP 300681

0256442998

Arondată

90

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Cosminului,nr.42,CP 300720

0256465120

Cu personalitate juridică

Lorenzo Barabas

91

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Aleea

Gornistilor,nr.3,CP 300455

0256452948

Cu personalitate juridică

Radu Dimeca

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Consiliului Local

92

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUN.

TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Leonard

Nicolae,nr.13,CP 300493

0256457374

Arondată

93

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.30 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Aștrilor nr.13,CP 300685

0256462302

Cu personalitate juridică

Alin Nicușor Sîrbu

94

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Vulturilor,nr.89,CP 300151

0256456622

Cu personalitate juridică

Octavian Mazilu

95

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Vasile Lupu,nr.29A,CP 300152

0256456771

Arondată

96

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 "SFÂNTA MARIA" MUN.TIMIȘOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Ion Ionescu de la

Brad,nr.2,CP 300253

0256210542

Cu personalitate juridică

Alin Nicușor Sîrbu

Primar

Nicolae Robu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu


Președintele Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

Simion Moșiu

Anexa 1a la HCL nr._______________________

CENTRALIZATOR

membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la unitățile de învățământ preuniversitar de stat autorizat

pentru anul școlar 2018 - 2019

Primar

Nicolae Robu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu


Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Consiliului Local

1

Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”

Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, Municipiul Timișoara

Municipiul Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș, CP300210

0356715950

Cu personalitate juridică

Președintele Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

Simion Moșiu

Red. G.T.