Hotărârea nr. 552/2018

552/24.10.2018 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019
Hotararea Consiliului Local 552/24.10.2018
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21777/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21777/19.09.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21777/19.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 96 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, completat şi modificat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3160/2017;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 24.10.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019, prevăzuţi în anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 383 din data de 17.10.2017.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii prevăzuţi în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d la prezenta hotărâre.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara;
- Membrilor desemnaţi în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE Nr. SC 2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru an ul școlar 2018-2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 -2019;

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018 a fost aprobată organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara pentru anul școlar 2017 -2018 și completată cu HCL nr. 450/13.09.2018 privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere prevederile art. %alin (1), (2) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. In exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale;

Prin Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale a fost aprobată metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar completat și modificat prin Ordinul nr. 3160/2017;

Conform cu legislația prezentată mai sus, în unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membrii, astfel:

- în unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliului de administrație este format din 7 membri, dintre aceștia 3 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Componența este la fel și pentru învățământul preșcolar și primar.

în unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, consiliului de administrație este format din 7 membri, dintre aceștia 3 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinților și 1 reprezentant al operatorilor economici parteneri.

în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membrii, 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membrul de drept din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ.

în unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, consiliul de administrație formt din 9 membrii din care 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinților și 2 reprezentanți ai operatorilor economici parteneri.

în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membrii, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.

în unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, în cazul consiliului de administrație este fomat din 13 membrii, 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, un reprezentant al părinților și 3 reprezentanți ai operatorilor economici parteneri.

Conform prevederilor art. 96 alin (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în învățământul particular și confesional, în componența consiliului de administrație sunt incluși reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. în unitățile pentru învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local.

La data intrării în vigoare a hotărâri, al cărui proiect este supus dezbaterii, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 383/17.10.2017privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017 - 2018 și HCL nr. 273/ 22.05.2018, privind modificarea anexelor 1, 2, 3, 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017-2018.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019, prevăzuți în Anexele nr.l, la, 2a, 2b, 2c și 2d care vor face parte integrantă din hotărâre, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE

CONSILIERGabriela TamașROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 -2019

Având în vedere prevederile art. 96 alin (1), (2) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale a fost aprobată metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar completat și modificat prin Ordinul nr. 3160/2017;

Luând în considerare solicitările unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, privind desemnarea membrilor, din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale acestora;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019, completată cu HCL nr. 450/13.09.2018 privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019;

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 - 2019, prevăzuți în Anexele nr.l, la, 2a, 2b, 2c și 2d care vor face parte integrantă din hotărâre, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


Nicolae Robu

p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE


Anca Lăudatu

CENTRALIZATOR membrii în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar privat acreditat pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Martir

Carpin Dan,nr.19,CP 300289

0256294958

0256294958

gradinita.ladybird@yahoo.com

Grigore Grigoroiu

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.B-dul

Regele Carol I,nr.13,CP 300180

0728273389

0728273389

gradinitanotredame@gmail.com

Adrian Romiță Orza

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.GLAD,nr.27,CP 300482

0256456527

0256456527

gradinita.cordiana@gmail.com

Laura Chindriș

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.PISA,nr.9,CP 300245

0736344188

0736344188

info@gradinitagiminni.ro

Elena Sipos

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PAȘI MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Calea

Martirilor 1989,nr.96,CP 300774

0721129788

0356006297

emadragila@gmail.com

Elena Sipos

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Liviu

Rebreanu,nr.35,CP 300210

0758876482

0356715955

contact@gradinitatroita.ro

Alin Nicușor Sîrbu

7

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.DR.

AUREL PAUNESCU PODEANU,nr.144,CP 300569

0256213108

0256213108

anamaria.bauer@yaho.com

Laura Chindriș

8

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.BOGDANESTILOR,nr.3

2 B,CP

0256472701

0256472701

mirela_goje@yahoo.com

Luminița Țundrea

9

LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Circumvalatiunii,nr.6,

CP 300013

0256292879

0256292879

liceulmillenium@yahoo.com

Ioan Ștefan Szatmari

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MONTESSORI HAUS MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.C-TIN

BRANCOVEANU,nr.73-77,CP 300480

0256494076

0256494076

office@montessorihaus.ro

Lucian Dorel Taropa

11

ȘCOALA POSTLICEALĂ FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.B-dul

Regele Carol I,nr.11,CP 300180

0721232682

0721232682

cristiana_carnat@yahoo.com

Lorenzo Barabas

12

ȘCOALA PRIMARĂ "CASA SPERANȚEI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.FRATII

BUZESTI,nr.14,CP 300398

0256471965

0256471965

scoala_casasperantei@yahoo.com

Andra Anca Bloțiu

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

13

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Ofcea,nr.9,CP 300561

0256486321

0256486321

henricoandatm@yahoo.com

Grigore Grigoroiu

Primar

Nicolae Robu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu

2/2

CENTRALIZATOR membrii în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

1

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.SIMION

BARNUTIU,nr.9,CP 300133

0256287922

0256287922

carmen.barbosu@yahoo.com

Lucian Căldăraru

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA; Strada:

Aurora; Nr: 6

751092192

751092192

office@children-care.ro

Luminița Țundrea

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.PAUL

CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

0720910128

0356402669

contact@gradinitaminissa.ro

Adelina Larissa Tîrziu

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHIȚĂ" MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.AIDA,nr.16,CP 3007763

0356100475

0356100475

lagradinitaluigoghita@yahoo.com

Simion Moșiu

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.TEBEA,nr.29,CP 300401

0724309394

0356004748

dana76_dana@yahoo.com

Raluca Ioana Popescu

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Basarabia, nr.4,

256227074;

0749070739

256227074

office@infantsroyalclub.ro

Alin Nicușor Sîrbu

7

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Ofcea,nr.9,CP 300561

0256486321

0256486321

henricoandatm@yahoo.com

Grigore Grigoroiu

8

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. BOG DAN ESTILOR,nr.

32B,CP 300389

0356113322

0356108011

copaci22@yahoo.fr

Radu Dimeca

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

9

ȘCOALA PRIMARĂ "BABEL" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA; Strada:

Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

723400642

256244404

contact@scoalababel

Lorenzo Barabas

10

ȘCOALA PRIMARĂ "WENDY KIDS" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.ALEEA

GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

0720176954

0720176954

contact@gradinitawendy.ro

Adrian Luliuc

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURAȘUL BOBIȚĂ MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Mures,nr.60

722796844

fluturasul.bobita@yahoo.com

Sandu Ștefan Constantin

Primar

Nicolae Robu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu

CENTRALIZATOR

membrii în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ conexe de stat finanțate prin Ministerul Educației Naționale pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Fax

Email

Reprezentant al Consiliului Local

1

Palatul Copiilor

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, Calea Martirilor nr. 64

0256203744

0256203744

palatulcopiilortm@yahoo.com

Daniela Mariș              Alin

Nicușor Sîrbu

2

Clubul Sportiv Școlar nr. 1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,str. Amforei nr. 4

0256226467, 0356412824

0356412825

css1tm@rdslink.ro

Laura Chindriș

Radu Dimeca       Octavian

Mazilu

3

Clubul Sportiv Școlar "BEGA"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Amforei nr. 1

0356412839

0356412840

cssbega@yahoo.com

Grigore Grigoroiu

Adrian Luliuc

Ioan Szatmari

4

Secție Clubul Sportiv Școlar Timișoara (arondată la Liceul cu Program Sportiv Banatul cu personalitate juridică)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. F.C. Ripensia nr. 29

0256489153, 0256293453

0256489153, 0256293453

licsportbanatul@yahoo.com

Primar

Nicolae Robu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu

CENTRALIZATOR

membrii în Consiliul de Administrație al Centrului de Excelență Județean Timiș pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate

Adresa (localitate, str., nr, cod postal)

Telefon

Email

Reprezentant al Primarului

Reprezentant al Consiliului Local

1

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STR.

Ghirlandei nr. 4, CP 300231 (sediu administrativ: str. Corneliu Sălceanu nr. 11, Timișoara)

0736632481

cjex.tm@gmail.com

Anca Lăudatu

Lorenzo Barabas

Primar

Nicolae Robu

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu

Anexa 1 !a HCL nr.
CENTRALIZATOR membrii în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversîtar de stat pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa) localitate, str., nr, cod posta!)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Primarului

Reprezentanți ai Consiliului Local

1

COLEGIUL DE SILVICULTURA Sl AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL DE SILVICULTURA Sl AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULT1MIȘ0ARA, str.Aieea Padurea

Verde,nr.S.CP 300310

0256219513

Cu personalitate juridică

Marius Duma

Simîon Moșiu loan Szatmari

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.ALEEA

AEROPORT,nr.l,CP 300789

0256386040

Arondată

3

COLEGIUL ECONOMIC "F.S. N1TTI" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Str.Corbului,nr.7C,CP 300239

0256490980

Cu personalitate juridică

Mihaela Mircea

Sandu Constantin Ștefan Gabriela Popovici Alin Nicușor Sîrbu

4

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" M UN. TIMIȘOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Bd, Revolutiei,nr. 15A,CP 300034

0256492345

Cu personalitate juridică

Codruța Orbeți

Dantela Mariș        Ciprian

Mihok              Elena

Sipos

5

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DlACONOVICî

LOGA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DlACONOVICî

LOGA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. bd.C.D.Loga ,nr. 37,CP 300020

0256491873

Cu personalitate juridică

loan Gancîov

Grigore Grigoroiu

Lorenzo Barabas

Laura Chindriș                 .

6

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Bv. 16 Decembrie 1989,nr. 26,CP 300172

0256491714

Cu personalitate juridică

Teodora Gentimir

loan Mateescu Gabriela Popovici Lucian Căldăraru

7

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Cluj,nr.l2,CP 305576

0256494067

Cu personalitate juridică

Gheorghe Moldovan

Grigore Grigoroiu Andra-Anca Bloțtu Adrian Lulciuc

8

COLEGIULTEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA

COLEGIULTEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Calea

Martirilor,nr,64,CP 300727

0256463247

Cu personalitate juridică

Vlad Dobai

Sandu Constantin Ștefan

Andra-Anca Bloțiu

9-

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

COLEGIULTEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Dunarea,nr.9,CP 300612

0256472315

Cu personalitate juridică

Bogdan Petrenciuc

Grigore Grigoroiu

Lucian Dorel Taropa

10

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

COLEGIULTEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. P-ta lancu Huniade,nr.3,CP 300029

0356411540

Cu personalitate juridică

Anca Lăudatu

Radu Dragoș Dimeca Gabriela Popovici Alin Nicușor Sîrbu

11

COLEGIULTEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

COLEGIULTEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Coriolan

Brediceanu,nr.37,CP 300012

0256293688;

Cu personalitate juridică

loan Mihai Costa

Adelina Larissa Tîrziu

Sandu Constantin Ștefan

13

COLEGIULTEHNIC "fON.I.C.BRATIANU"

MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "ION.LC.BRATIANU"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.PIATA HUNIADE

,nr.2,CP 300002

0256434906

Cu personalitate juridică

Marius Duma             •

Cristinel Dugulescu Adrian Romiță Orza

14

COLEGIULTEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA

COLEGIULTEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.B-dul Regele Caro! Lnr.ll,CP 300172

0256493026

Cu personalitate juridică

Gabriela Tamaș

Alin NicușorSîrbu Lucian Căldăraru

15

COLEGIULTEHNIC ELECTR0T1MIS MUN.TIMISOARA

COLEGIULTEHNIC ELECTROTIMÎS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Matei Millo,nr. 2A,CP 300696

0256222444

Cu personalitate juridică

loan Mihai Costa

Lorenzo Barabas

Elena Sipos

Luminița Țundrea

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresat localitate, str., nr, cod postai)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Primarului

Reprezentanți ai Consiliului Local

16

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.MARTIR RADU

CONSTANT!N,nr.23,CP 300702

0256222444

Arondată

17

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.20 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.MARTIR RADU

CONSTANTIN,nr.23,CP 300702

0256222444

Arondată

18

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERD1NAND I “ MUN.TJMISOARA

COLEGIULTEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND 1" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. str.Renasterii,nr. 24A,CP 300310

0256225905

Cu personalitate juridică

Anca Lăudatu

Lucia Căldăraru

Luminița Țundrea

19

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. General

E.Grigorescu,nr.3,CP 300079

0256201757

Cu personalitate juridică

Aurica Larisa Fuicu

Lorenzo Barabas

20

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "PRÂNZ LUKAS" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Ghiriandei,nr.2 ,CP 300231

0256493450

Arondată

21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGITNR.il MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.ll MUN.TIMISOARA

M UN ICI PIU L TIMIȘOARA, str. Versului,nr.2,CP 300741

0256465307

Cu personalitate juridică

Victor Birda

Lorenzo Barabas

22

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 MUN.TJMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.AxenteSever,nr.lO,CP 300587

0356451744

Arondată

23

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGITNR.14 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.AI.Odobescu,nr.56A,CP 300237

0256223136

Cu personalitate juridică

Gabriela Tamaș

Lucian Căldăraru

24

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.ODOBESCU,nr.45 B,CP 300237

0256491665

Arondată

25

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

TIMIȘOARA

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGITNR.2 TIMIȘOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Herculane,nr.9,CP 300434

0256290828

Cu personalitate juridică

Bogdan Petrenciuc

Grigore Grigoroiu

27

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Aluniș,nr.41A,CP 300778

0256463344

Arondată

28.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 TIMIȘOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Nottara

Constantin,nr.l,CP 300522

0256290828

Arondată

29

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGITNR.20 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Martir Silviu

Motohon,nr.53,CP 300252

0256212667

Cu personalitate juridică

Anca Lăudatu

Ciprian Mîhok

30

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Constantin

ZabuIica,nr.A14,CP 300255

0256281877

Arondată

31

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.lON IONESCU DE LA BRAD,nr.A2,CP 300255

0256214913

Arondată

32

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 "CARLA PELZ" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Crisan, nr.21-23 ,CP 300367

0256226010

Arondata

33

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Semenic,nr.8,CP 300038

0256434046

Cu                ;

personalitate juridică

Gabriela Mohuț

Grigore Grigoroiu

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresaj localitate, str., nr, cod postai)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Primarului

Reprezentanți ai Consiliului Local

34

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MU N.TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. G.Musicescu,nr.9,CP 300425

0256272945

Cu personalitate juridică

Marius Duma

Gabriela Popovîci

35

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.PLATANIL0R,nr.2,CP 300185

0256452764

Arondată

36

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Su ce ava,nr.13 A,CP 300391

0256447709

Cu personalitate juridică

Cosmin Preda

Sandu Ștefan Constantin

37

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.MASL!NULUI,nr.7/9,CP 300401

0256471829

Arondată

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.C.A.R0SETTI,nr.6 ,CP 300618

0256472443

Arondată

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 M UN.TIMIȘOARA

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGITNR.26 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Teiului,nr.3,CP 300658

0256226307

Cu personalitate juridică

Alina Bălan eseu

Lorenzo Barabas

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32

MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. C-tin Braiioîu,nr.2,CP 300722

0256464406

Cu personalitate juridică

Ioana Ciucur

Adelina Larissa Tîrziu

41

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Martir Sebastian lordan,nr.6,CP 300049

0256432363

Cu personalitate juridică

Diana Claudia Dinu

Alin Nicușor Sîrbu

42

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA,str.Banciu Leontina, martir,nr.5,CP 300024

0356008310

Arondată

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MU N.TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Teiu!ui,nr.5,CP 300659

0256441674

Cu personalitate juridică

VI a d Dobaî

Ciprian MIhok

44

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUN.TIMISOARA

MU NICI PI U L T1MIȘOARA, str.CALEA ARADULUI,nr.5S,CP 300291

0256426078

Arondată

45

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGITNR.38 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Intrarea Neptun,nr,4,CP 300115

0256223611

Cu personalitate juridică

loan Mihai Costa

Grigore Grigoroiu

46

GRADINITACU PROGRAM NORMALNR.19 MUN.

TIMIȘOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.BaimușVasile, martir,nr.20-22,CP 300715

0256222507

Arondată

47

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.lsmail,nr,17,CP 300329

0256207402

Arondată

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Pesta lozzi,nr.4,CP 300115

0256202798

Cu personalitate juridică

Anca Lăudata

Radu Dragoș Dimeca

49

GRADINITACU PROGRAM NORMALNR.16 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Renasterii,nr.4 ,CP 300296

0256202798

Arondată

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Cornelia

Salceanu,nr.l7,CP 300561

0256202798

Arondată

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postai)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant ai Primarului

Reprezentanți al Consiliului Local

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Dragasani,nr.l ,CP 300126

0256432014

Arondată

52

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Abrud,nr.l9,CP 300093

0256433495

Arondată

53

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" M UN. TIMIȘOARA

MUNICIPIULT1MIȘOARA, str.F.C. Ripen$ia,nr.29,CP 300584

0256489153

Cu personalitate juridică

Anca Lăudata

Grigore Grigoriu                I

loan Mateescu Sandu Ștefan Constantin

54

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA,str. Lorena nr.35

0256493822

Cu personalitate juridică

Dorina Cern eseu

Andra Anca Bloțiu Lucian Caldăraru Grigore Grigoroîu

55

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.C.D.L0GA,nr.45,CP 300020

0256490027

Cu personalitate juridică

Dîana Andreea Petrovicî

Simion Moșiu Lucian Căldararu Laura Chîndriș

56

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Calea

Bogdanestilor,nr.32A,CP 300015

0256472047

Cu personalitate juridică

Steluța Ursu

Ciprian Mihok

57

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Ardealului,nr.l,CP 300536

0256221671

Cu personalitate juridică

loan Mîhai Costa

loan Mateescu

Daniela Mariș

Marius Cristinel Dugulescu

58

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.ADY ENDRE,nr. 20.CP 300175

0256208601

Cu personalitate juridică

Paulian Gama

Marius Cristinel Dugulescu

Ciprian Mihok

59

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, Str. Transilvania,nr.lOA,CP 300456

0256240644

Cu personalitate juridică

Diana Qaudig Dinu

Daniela Mariș Lucian Dorel Taropa Raluca Ioana Popescu

60

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.P-ta Regina

Maria,nr.l,CP 300004

0256201986

Cu personalitate juridică

Paulian Gama

Sandu Constantin Ștefan

61

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Bd. General

Dragaiina,nr.llA,CP 300181

0256493031

Cu personalitate juridică

Ilie Borbely

Sandu Ștefan Constantin

Elena Sipos

Lorenzo Barabas

62

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Maniu iuliu,nr.42,CP 300185

0256493031

Arondată

63

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI"

MUN.TIMISOARA

LICEULTEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.B-dul General

Dragalina,nr.6,CP 300181

0256491624

Cu               1

personalitate juridică

Cosmtn Preda

Elena Sipos

Daniela Mariș

64

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA

LICEULTEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.GHIRLANDEi,nr.4,CP 300231

0256493451

Cu personalitate juridică

Culiță Chiș

Grigore Grigoroîu Radu Dimeca Gabriela Popovici

65

LICEULTEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA

LICEULTEORETIC "J.LCALDERON"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Petalozzi,nr.l4,CP 300115

0256491540

Cu personalitate juridică

Elena Samoilă

GrigoreGrigoroiu

Simion Moșiu

Luminița Țundrea

66

LICEUL TEORETIC "NJKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

LICEULTEORETIC "NIKOLAUS LENAU"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str, Gheorghe Lazar,nr. 2,CP 300078

0256201885

Cu personalitate juridică

loan Cojocari                •

Grigore Grigoroîu

Simion Moșiu loan Ștefan Szatmari

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresaf localitate, str., nr, cod postai)

Nr, Telefon

Statut

Reprezentant al Primarului

Reprezentanți ai Consiliului Local

67

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMIȘOARA

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.SURORILE MARTIR

CACEU,nr.47,CP 300568

0256224384

Cu                !

personalitate juridică

Bogdan Petrenciuc

Lucia Căidăraru Alin Nicușor Sîrbu

68

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Retezat,nr.l,CP 300588

0256463742

Arondată

69

LICEUL TEORETIC "WILUAM SHAKESPEARE"

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. LI_Caragiale,nr.6,CP 300092

0256201247

Cu personalitate juridică

Daniela Adam

Lorenzo Bara bas Marius Dugulescu Luminița Țundrea

70

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Vulcan loslf,nr.9 ,CP 300314

0256201247

Arondată

71

LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA

LICEULWALDORF MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Uranus,nr,14,CP 300687

0256482448

Cu personalitate juridică

Eliza Cristu                   j

Lorenzo Bara bas Adrian Romiță Orza

72

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER"

MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Rudolf Walther,nr.l,CP 300314

0256292542

Cu personalitate juridică

Paulian Gama

Andra Anca Bloțîu

73

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL "RUDOLF

WALTHER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Rudolf Walther, nr.l, CP 300314

0256229147

Arondată

74

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.l MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.l MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Comanesti,nr.3,CP 300116

0256224454

Cu personalitate juridică

Daniela Ardelean

Lucian Dorel Taropa

Si m ion Moșiu                 j

75

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Vlaicu Aurel,nr.5,CP 300193

0256224450

Arondată

76

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.S

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.CANALUL BEGA,nr.l,CP 300324

0256219631

Arondată

77

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Veme Jules,nr.64,CP 300321

0256219703

Arondată

78

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.B-dul Regele Carol l,nr. 17,CP 300180

0256439037

Cu personalitate juridică

Laura Prelucan

Gabriela Popovici

Lucian Căfdăraru

79

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R.

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Republicii,nr.25 ,CP 300158

0256201411

Arondată

80

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Gavril

Musicescu,nr.l4,CP 300510

0256218777

Cu personalitate juridică

Amelia Faur

Lucian Căldăraru

Daniela Mariș

Raluca Ioana Popescu

81

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Chisodei,nr.l,CP 300430

0256216024

Cu personalitate juridică

Delia Ofelia Bulat

Raluca Ioana Popescu

82

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU" MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. București,nr.ll.CP 300064

0256292889

Cu personalitate juri dică

Alexandra Pintea

Lucian Dorel Taropa

Simion Moșiu

Radu Dimeca

83

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. Amforei,nr.6,CP 300660

0256444828

Cu personalitate juridică

lulia Ciupercea

Adrian Luliuc

Ciprian Mibok

84

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str. B-dul Cetatii,nr.24,CP 300397

0256444733

Cu personalitate juridică

Gabriela Iova

Ciprîan Mthok Adrian Luliuc

Lorenzo Barabas

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridica

Denumire lungă unftate de învățământ

Adresaj localitate, str., nr, cod postai)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentant al Primarului

Reprezentanți ai Consiliului Local

85

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Mures,nr.8,CP 300418

0256217172

Cu personalitate juridică

Ioana Ciucur

Sandu Ștefan Constantin Radu Dragoș Dimeca Gabrieia Popovici

86

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Mures,nr.6,CP 300418

0256452009

Arondată

87

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VIGENTIL! BABES" MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.21 “VICENT1U BABES1'

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Simion

Ba rn uti u, n r. 9 ,C P 300133

0256208318

Cu personalitate juridică

Gabrieia Mohuț

GrigoreGrigoroiu

Alin Nicușor Sîrbu              !

Adrian Romiță Orza

88

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.BRANDUSEI,nr.7,CP 300681

0256226444

Cu personalitate juridică

Ciprian Orhei

Ciprian Mihok

Adelina Larissa Tîrziu

Iulian Daniel idolu

89

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.BRANDUSEi,nr.l5,CP 300681

0256442998

Arondată

90

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, Str. Cosminului,nr.42,CP 300720

0256465120

Cu personalitate juridică

Vlad Dobai

Sandu Ștefan Constantin Luminița Țundrea

91

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str Aleea Gomistîlor,nr.3,CP 300455

0256452948

Cu personalitate juridică

Bogdan Petrenciuc

Adelina Larissa Tîrziu Daniela Mariș loan M atee seu

92

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Leonard

Nicolae,nr.l3,CP 300493

0256457374

Arondată

93

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Aștrilor nr.l3,CP 300685

0256462302

Cu personalitate juridică

iulian Dascălu

Iulian Daniel Idolu

Adelina Larissa Tîrziu

Lorenzo Barabas

94

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Vuiturilor,nr.89,CP 300151

0256456622

Cu personalitate juridică

Marius Duma

Daniela Mariș Lucian Dorel Taro pa Alin Nicușor Sîrbu

95

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

TIMIȘOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.Vasile Lupu,nr.29A,CP 300152

0256456771

Arondată

96

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" MUN.TiMISOARA

MUNICIPIULTIMIȘOARA, str.lon lonescu de la Brad,nr.2,CP 300253

0256210542

Cu personalitate juridică

lonuț Manoiache

Lucian Doreî Taropa Grigore Grigoroiu Adrian Luliuc

Anexa la la HCL nr.


CENTRALIZATOR membrii în Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversîtar de stat autorizat pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr.crt.

Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învățământ

Adresaf localitate, str., nr, cod postai)

Nr. Telefon

Statut

Reprezentanta!

Primarului

Reprezentanți ai Consiliului Local

1

Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul"

Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul"., Municipiu!

Timișoara

Municipiul Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș, CP300210

0356715950

Cu personalitate juridică

Diana Carmen Țupală

Alin NicușorSîrbu

Primar


p.Șef Serviciu Școli

Spitale

Anca Lăudatu

Red. G.T.


p.Șef Serviciu ȘcoliSpitalc

Anca Lăudata ]


RedactatGabrieia Tamaș, consilier Serviciu! Școli Spitale