Hotărârea nr. 551/2018

551/24.10.2018 privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar autorizata din Scoala Primara "Babel" in Scoala Gimnaziala "Babel"
Hotararea Consiliului Local 551/24.10.2018
privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar autorizata din Scoala Primara "Babel" in Scoala Gimnaziala "Babel"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21739/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21739/19.09.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21739/19.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 90/23.02.2018 - privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiului Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 450/13.09.2018 - privind includerea in reteaua scolara pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox "Sfantul Antim Ivireanul", completarea si modificarea corespunzatoare a Hotararii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiului Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTE

Art. 1: Se aproba schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar din Scoala Primara "Babel" in Scoala Gimnaziala "Babel" si se opereaza schimbarea de denumire in Anexa 2b la reteaua scolara valabila pentru anul scolar 2018 - 2019 cu unitatile de invatamant preuniversitar privat autorizat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 si modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 450/2018, Anexa care devine parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli Spitale din cadrul primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Scolii Primare Babel;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

Nr. SC2018 -              Zctf

RAPORT DE SPECIALITATE

privind schimbarea denumirii unității de învățământpreuniversitar autorizată din Școala Primară “Babei” în Școala Gimnazială “Babei”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar din Școala Primară “Babei” în Școala Gimnazială “Babei”;

Facem următoarele precizări:

In prezent, în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat acreditat/autorizat din municipiul Timișoara, aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2018, în anexa 2 b, aferentă învățământului privat autorizat, este cuprinsă unitatea de învățământ preuniversitar Școala Primară „Babei”.

Prin adresa emisă de conducerea acestei unități nr. 273/05.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 16033/06.07.2018, se aduce la cunoștința administrației publice a Municipiului Timișoara faptul că acestei unități de învățământ i-a fost acordată autorizația de funcționare provizorie pentru desfășurarea de activități de învățământ gimnazial. Din acest motiv, conducerea școlii solicită modificarea denumirii din Școală Primară “Babei” în Școală Gimnazială “Babei”. Totodată, a fost transmisă și anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4/20.06.2018 prin care s-a acordat autorizația de funcționare provizorie.

în conformitate cu prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, schimbarea denumirii unei unități de învățământ nu reprezintă modificarea rețelei școlare. în consecință, aceste schimbări pot fi realizate oricând, nefiind condiționate de data de începere a cursurilor unui an școlar.

Având în vedere cele prezentate mai sus și pentru ca unitatea de învățământ care face subiectul acestui raport să-și poată modifica atât denumirea, cât și codul de identificare fiscal, se va opera noua denumire a școlii în anexa 2b la rețeaua școlară valabilă pentru anul școlar 2018 - 2019 cu unitățile de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin HCL nr. 90/2018 și modificată prin HCL nr. 450/2018.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar din Școala Primară “Babei” în Școala Gimnazială “Babei”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Consilier


Anca Lăudatu


Gabriela Tamaș

Anexa la HCL nr.__

Anexa nr. 2b la adresa ISJ Timiș nr.14793/14.12.2017

Aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2019 modificată prin HCL nr. 450/2018

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT AUTORIZAT

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Statut

1

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.SIMION

BARNUTIU,nr.9,CP 300133

Cu personalitate juridică

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA;

Strada: Aurora; Nr: 6

Cu personalitate juridică

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.PAUL

CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

Cu personalitate juridică

4

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.AIDA,nr.1

6,CP 3007763

Cu personalitate juridică

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.TEBEA,nr.

29,CP 300401

Cu personalitate juridică

6

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Basarabia, nr.4,

Cu personalitate juridică

7

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Ofcea,nr.9

,CP 300561

Cu personalitate juridică

8

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.BOGDANE

STILOR nr 32B CP 300389

Cu personalitate juridică

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" MUN.TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA;

Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate juridică

10

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.ALEEA

GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

Cu personalitate juridică

11

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Mures,nr. 60

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE Anca Lăudatu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018 -

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar autorizată din Școala Primară “Babei” în Școala Gimnazială “Babei”

Având în vedere adresa emisă de conducerea Școlii Primare „Babei” nr. 273/05.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 16033/06.07.2018 prin care solicită modificarea denumirii din Școală Primară “Babei” în Școală Gimnazială “Babei”

în conformitate cu prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 /07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, schimbarea denumirii unei unități de învățământ nu reprezintă modificarea rețelei școlare. în consecință, aceste schimbări pot fi realizate oricând, nefiind condiționate de data de începere a cursurilor unui an școlar.

Având în vedere cele prezentate mai sus și pentru că unitatea de învățământ care face subiectul acestui raport să-și poată schimba atât denumirea, cât și codul de identificare fiscal, se va opera noua denumire a școlii în anexa 2b la rețeaua școlară valabilă pentru anul școlar 2018 - 2019 cu unitățile de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin HCL nr. 90/2018 și modificată prin HCL nr. 450/2018.

Față de cele de mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar din Școala Primară “Babei” în Școala Gimnazială “Babei”.

PRIMAR

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


Nicolae Robu

p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE