Hotărârea nr. 548/2018

548/24.10.2018 privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 456/13.09.2018 "privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 548/24.10.2018
privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 456/13.09.2018 "privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. RU2018-000352/16.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. RU2018-000352/16.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. RU2018-000352/16.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 456 din 13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea erorii materiale din articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 456/13.09.2018 "privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara" care va avea următorul cuprins:
"Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune mobilarea unei parcele cu construcţii destinate serviciilor, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţionării propuse de servicii.
Zona de servicii de interes general:
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 0,6
Regim de inaltime = P+1E
H max. cornisa = 10,00 m
H max = 12,00 m
Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 47/07.05.2018: 20 % din suprafaţa totală a terenului, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—002600/22.03.2018."

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SC LIDL ROMANIA SCS;
- Proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMANIA         An

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 19.10.2018

Anexa la Raportul de specialitate nr.RU2018-000352/16.10.2018


AVIZ

la raportul de specialitate privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din H.C.L. nr. 456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str, Ștefan cel Mare Timișoara

Având în vedere Raportul de specialitate nr. RU2018-000352/16.10.2018 privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din H.C.L. nr. 456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare Timișoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. RU2018-000352/16.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din H.C.L. nr. 456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare Timișoara.

Având în vedere adresa nr. RU2018-000352 din 11.10.2018 a SC LIDL ROMÂNIA prin care solicită corectarea erorii materiale din HCLMT nr. 456/13.09.2018 precum și raportul de specialitate al Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană, prin care se arată că s-a strecurat o eroare materială cu privire la valoarea coeficienților propuși P.O.T. și C.U.T. la art. 2 din HCL nr. 456/13.09.2018.

Având în vedere HCL nr.456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare Timișoara.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. RU2018-000352/16.10.2018 privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din H.C.L. nr. 456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare Timișoara.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din H.C.L. nr. 456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFANJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

RU2018-000352/16.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din H.C.L. nr. 456/13.09.2018 "privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara"

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere că în conținutul I-I.C.L. nr. 456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara, s-a strecurat o eroare materială cu privire la valoarea coeficienților propuși, P.O.T. și C.U.T.;

Propunem Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea rectifiării erorii materiale din articolul 2 din H.C.L. nr. 456/13.09.2018 "privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara" în sensul că articolul 2 din cuprinsul hotărârii:

„Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Se propune mobilarea unei parcele cu construcții destinate serviciilor, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcționării propuse de servicii.

Zona de servicii de interes general:

P.O.T.max. = 50 %

C.U.T.max. =2,4

Regim de inaltime = P+1E

H m ax. cornișa = 10,00 m

H max = 12,00 m

Zone verzi propuse in documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 47/07.05.2018: 20 % din suprafața totală a terenului, suprafață care va fi amenajată și întreținută. Accesul auto și pietonul conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018—002600/22.03.2018. ”

Să fie rectificat astfel:

„Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Se propune mobilarea unei parcele cu construcții destinate serviciilor, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcționării propuse de servicii.

Zona de servicii de interes general:

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 0,6

Regim de inaltime = P+1E

H max. cornișa = 10,00 m

H max = 12,00 m

Zone verzi propuse in documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 47/07.05.2018: 20 % din suprafața totală a terenului, suprafață care va fi amenajată și întreținută.

Accesul auto și pietonal conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018—002600/22.03.2018.”

Red/dact- S.P.