Hotărârea nr. 546/2018

546/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 546/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-016370/08.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 03/ 01.02.2018, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 3081 din 18.07.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timişoara, având ca beneficiar pe JICHICI CIPRIAN şi GOIDACI GABRIELA, întocmit conform proiectului nr. 196/JCH/17, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim P+2E, Hmax = 10,5 m, accesul auto şi pietonal se va realiza din str. Alexandru Odobescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002844/31.08.2017, cu condiţia ca, terenul aferent obiectivului şi care va fi afectat de trama stradală de perspectivă aşa cum este propus în planşa nr. 04.1.A - Proprietatea asupra terenului", se va trece cu titlu gratuit, în proprietatea municipalităţii (la documentatie a fost depusă Declaraţia notarială nr. 1145/23.02.2018 a domnului JICHICI CIPRIAN şi doamnei GOIDACI GABRIELA, proprietari asupra terenului reglementat prin PUD, prin care se obligă să renunţe, la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara sau la data executării drumului propus la suprafaţa de 25 mp din terenul proprietate, afectată de lărgirea drumului, în favoarea Municipiului Timişoara), realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1, spatii verzi si plantate minim 35% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp), in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) şi în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafaţă de 306 mp (suprafaţa măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timişoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU şi GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I I Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului;
- Beneficiarilor JICHICI CIPRIAN şi GOIDACI GABRIELA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+2E

STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA

CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

LEGENDAlimita de proprietate studiata terenuri din domeniul public al municipiului terenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice drum de perspectivă

terenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice, afectate de drumul de perspectivă

INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC: E-educatie

SURSA - PUG Timisoara, etapa 3, U06_PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Nota: au fost folosite informatii puse la dispozitie de Primaria Municipiului Timisoara. Proiectantul isi asuma dreptul de a se baza pe aceste date si informatii si a le considera exacte si complete. Proiectantul nu isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea si corectitudinea informatiilor preluate din documentele publice avute la dispozitie.

Nume
Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data

S.C. RD Sign S.R.L.

Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14

Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862

E-mail: studio@rdsign.ro

Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Răzvan Negrișanu

Proiectat

arh. Răzvan Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

Desenat

arh. Ramona Izvernari

Scara:

1:1000

A3

Data: Martie 2018


Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA


Proiect nr.:


Denumire: Construire locuință unifamiliala P+2E


196/JCH/17


Adresa:    Timisoara, str. Odobescu, nr.54

CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480


PUD


PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR


04.1.A


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.


P+2 gradinita s.buna


D+P

locuire s.medie


CALCAN existent


existent


S+P+1

locuire

s. medie


S+P scoala s.buna


teren privat afectat de trama stradală de perspectivă


gradinita

s.buna


CFnr. 433094, CFnr. 442443, CFnr. 442480

A teren= 762mp POT= 40%, CUT=1,00 REGIM INALTIME P+2E, H max= 10,5m

P -» H max= 4m


20


S+P locuire .f.buna


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+2E

STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA

CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

LEGENDAlimita de proprietate studiata circulatie auto circulatie pietonala teren viran

spatiu verde existent in spatiul public functiune rezidentiala - regim < 3E functiune rezidentiala - regim >3E functiuni comerciale si servicii institutii si servicii publice


zona implementare constructii noi P+2E


zona implantare constructii noi P


spatiu verde

acces auto propus

acces pietonal propusterenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice, afectat de trama stradală de perspectivă


REGIM INALTIME P+2E

BILANT TERITORIAL


NUC existent- propus spre pastrare NUC existent- propus spre taiere


^^$$$$1 terenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice ce se va trece cu titlul gratuit în proprietatea municipalității la data execuției străzii conform avizului nr.DT2017-002844/31.08.2017


SUPRAFETE

EXIS

ENT

PROPUS

MP.

MP.

Suprafata teren in studiu

762,00

100,00%

762,00

100,00%

Constructii

-

-

304,80

40%

Alei, platforme

-

-

190,50

25%

Zona verde

-

-

266,70

35%


P.O.T. maxim propus

40,00%

C.U.T. maxim propus

1,00


Specialist RUR

arh.Razvan Negrisanu

Verificator / expert

Nume

Semnatura

CerintaS.C. RD Sign S.R.L.

Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14

Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862

E-mail: studio@rdsign.ro

Nume

Semnatura

Scara:

1:1000

Sef proiect

arh. Răzvan Negrișanu

Proiectat

arh. Răzvan Negrișanu

A3

arh. Ramona Izvernari

Data: Martie 2018

Desenat

arh. Ramona Izvernari


Referat / Expertiza Nr. / Data


Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

Proiect nr.:

196/JCH/17

Denumire:

Construire locuință unifamiliala P+2E

Adresa:

Timisoara, str. Odobescu, nr.54

CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

PUD

REGLEMENTARI URBANISTICE

02.1.A


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+2E

AMPLASAMENT:

Timișoara, str. Odobescu, nr.54

(CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480)

BENEFICIAR:

JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

FAZA:

P.U.D.

DATA:

Martie , 2018

urd siqn

studio de arhitectura

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIREA LUCRĂRII

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E

AMPLASAMENT

TIMIȘOARA, str. Odobescu, nr.54

(CF nr.433094 - nr. top. 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2 , CF nr. 442443 - nr. top. 442443, CF nr. 442480 - nr. top. 442480)

BENEFICIAR

JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

PROIECTANT

GENERAL

S.C. RD SIGN S.R.L.

Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14 arh. Negrișanu Răzvan

FAZA DE PROIECTARE

P.U.D.

DATA ELABORĂRII

Martie, 2018


BORDEROU

PIESE SCRISE


Cerere

Foaie de titlu

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism nr. 4586 din 02.11.2016 cu prelungire

Plan de încadrare în zonă PMT

Plan de situație PMT

Extras de carte funciară 433094

Extras de carte funciară 442443

Extras de carte funciară 442480

Extras de carte funciară 438416

Memoriu justificativ

Memoriu nonthenic

Aviz C.T.A.T.U. nr.03 din 01.02.2018

Raportul informării și consultării publicului nr.UR2017-018765/11.12.2017 ’

Aviz Mediu nr.3081/18.07.2017

Aviz de protecție civilă nr.4321424 din 08.08.2017

Aviz de securitate la incendiu nr.4321423 din 07.08.2017

Aviz Sanitar nr.15.021/424/22.08.2017

Aviz de principiu mediu urban nr.1128/05.10.2017

Aviz de principiu drumuri nr.1049/28.09.2017

Aviz circulație nr.DT2017-002844/31.08.2017

Aviz pentru rețele existente nr.735 din data de 27.07.2017

Aviz UNIC nr.735 din data de 27.07.2017

 • -  aviz TELEKOM nr.1335

 • -  aviz R.A.T.T. nr. UR2017-00-9126 din 16.06.2017

 • -  aviz E-distribuție Banat nr.189851837/11.07.2017

 • -  aviz DELGAZ GRID nr.2925, 6/26/2017

 • -  aviz COLTERM UR2017 - 009126/09.06.2017

 • -  aviz AQUATIM nr.15669/20.06.2017 UR2017-009126

Adeverință fond funciar nr. DO2017-1564/06.09.2017

Adeverință direcția clădiri, terenuriși dotări diverse nr.CT2017-005328/04.09.2017

Adeverință serviciul juridic nr.SC.2017-21526/05.09.2017

Plan de amplasament OCPI CF 442443

Plan de amplasament OCPI CF 442480

Plan de amplasament OCPI CF 433094

Studiu geotehnic

Declarație notarială

Taxă R.U.R.

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

PIESE DESENATE

Situația existentă                                     01.1.A

Reglementari urbanistice                          02.1.A

Reglementări urbanistice                          02.2.A

Reglementări edilitare                              03.1.A

Proprietatea asupra terenurilor                     04 1 a

Mobilare 05.1. A

Tipologii de ocupare a terenului și aliniamente 00.1. A

Zone verzi existente 0O.2.A

Întocmit,

Arh. Ramona Izvernari

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

   Denumirea lucrării:

   CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA - P+2E

   Beneficiar:

   JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

   Elaborator:

   S.C. RD SIGN S.R.L.

   Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

   Data elaborării:

   Martie, 2018

  • 1.2. Obiectul lucrării

Solicitări ale temei program:

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Timișoara, str. Odobescu, nr.54, identificat prin CF nr.433094 - nr. top. 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2 , CF nr. 442443 - nr. top. 442443, CF nr. 442480 - nr. top. 442480, în vederea realizării obiectivului “ CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E”.

Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu constă în analizarea și evaluarea problemelor funcționale și tehnice de pe parcelă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale.

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condițiile pentru:

 • -  utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -  reglementarea caracterului terenului studiat;

 • -  trasarea arterei de circulație propusa prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998, preluat de PUG, in raport cu situația propusă;

 • -  modul de ocupare a terenului în raport cu contextul construit și vegetal existent.

Conform PUG aflat în stadiul de elaborare/avizare, terenul studiat se încadrează în zona Elisabetin, unitatea teritoriala de referinta 47 și are urmatoarele caracteristici:

 • -      încadrat în zona de locuințe cu dotari de interes local;

 • -      zona studiată prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998, preluat de PUG;

 • -      teren afectat de strada propusa, profil transversal - latime 8,5m , conform avizului

-      teren situat la limita ZCP14- Ansamblul sudic extins al Cartierului Elisabetin (zona

construită protejata propusa spre clasare).

Conform Art.24 - R.G.U. - se vor respecta normele de însorire și iluminat natural, se admite ca distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă, jumătatea construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00m.

 • 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Pentru întocmirea documentației s-au studiat documentațiile urbanistice valabile în zona studiată, care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • •      Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014;

 • •      Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG/16 iulie 1996;

 • •     Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012;

 • •      Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara;

 • •     Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 96/1998 - PUZ ZONA ODOBESCU-TIMISOARA.

3.SITUAȚIA EXISTENTĂ

Amplasamentul studiat este identificabil prin CF nr.433094 - nr. top. 12549/1/1;

12549/2/1; 12550/2/2 , CF nr. 442443 - nr. top. 442443, CF nr. 442480 - nr. top. 442480 si are o suprafață de 762 mp. Accesul auto și cel pietonal pe parcelă se fac de pe strada Alexandru Odobescu. Terenul este liber de constructii.

Vecinătăți:

 • -  La Nord- Est: strada Alexandru Odobescu;

 • -   La Nord- Vest: parcela cu nr.cad. 443307/ nr.stradal 52 si parcela cu nr. stradal 50;

 • -   La Sud- Vest : parcela cu nr.cad. 439086/ nr. top 12550/1;

 • -   La Sud-Est: intrare auto cu acces restrictionat (catre gradinita), parcela cu nr.cad. 438416.

Zona studiată prin P.U.D. este situată în intravilanul municipiului Timișoara, în cartierul Elisabetin, partea de sud- vest a orașului Timișoara.

Conform PUG Timișoara amplasamentul se încadrează în UTR nr.47, Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Terenul se învecineaza cu construcții de joasă înălțime (regim P si P+1).

Către Sud-Est este bordat de o intrare auto și pietonala, cu acces restricționat, către o grădiniță cu program prelungit, iar către Vest se învecinează (indirect) cu o serie de obiective de utilitate publică (educație) : grădiniță cu program prelungit, liceu și scoala, care constituie o sursă de poluare fonică pe timpul zilei, în cursul săptămânii.

Terenul este situat într-o zonă cu pronunțat caracter vegetal, propusă spre păstrare și potentare. De asemenea, beneficiază de prezența a cinci nuci, dintre care patru sunt propuși spre păstrare.

Din punctul de vedere al ocupării terenului, parcela în studiu se află la limita a două tipologii de ocupare: către strada Alexandru Odobescu se remarcă o tipologie de ocupare cu clădirea principală pe aliniament, definind un front stradal continuu și bine conturat. Către Sud, se configurează o tipologie de ocupare a terenului diferită, raportată la drumurile existente:

 • -      Intrare auto dinspre strada Alexandru Odobescu;

 • -      Intrare auto dinspre strada Corbului.

Tipologia se definește prin ocupare independentă a parcelei sau prin orientarea către aceste două drumuri, constituind precedent urban.

Inițiatorul actualei documentații este beneficiarul proiectului.

 • 4. REGLEMENTĂRI

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condițiile pentru:

 • -      utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -      reglementarea caracterului terenului studiat;

 • -       modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • -       realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 • -      amenajarea terenului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Din punct de vedere funcțional în această zonă pot fi admise următoarele utilizări ale construcției:

 • -       locuințe și funcțiuni complementare zonei de locuit : comerț, alimentație publică, servicii, administrație, cultură, culte, învățământ, sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare.

Funcțiunea propusă prin PUD este „Construire locuință unifamilială P+2E”.

Amplasarea noii construcției se face ținând cont de limitele de proprietate, de fondul construit existent și de caracteristicile generale ale parcelei.

Către strada Alexandru Odobescu se intenționează reîntregirea frontului stradal prin amplasarea corpului de parcare pe aliniament. Corpul principal de clădire este propus în spatele parcelei, și ocupă o zonă strâmtă, bordată de calcane sau clădiri anexe aflate în stare medie sau precară. Volumul propus întoarce spatele acestor limite și este orientat către grădină și către viitorul drum propus a fi deschis pe actuala poziție a intrării auto către grădiniță.

Această propunere vine atât în întâmpinarea viitoarelor modificări urbanistice propuse prin studiile de urbanism existente, cât și în prelungirea unor tendințe de ocupare a terenului deja existente în zonă.

Astfel:

 • -   La Nord- Est: la strada amplasare pe aliniament, conform tipologie existente; în zona din spate amplasarea pe limita de proprietate și calcan existent;

 • -   La Nord- Vest: amplasarea pe limita de proprietate; către zona din spate există calcan, la distanța de 1m;

 • -   La Sud- Vest : parcela pe limita de proprietate;

 • -   La Sud-Est: retragere de 90 cm.

 • -   de la limita de proprietate, pentru a permite ulterior deschiderea drumului prevazut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998.

Prin proiect împreuna cu avizul de circulație nr.DT2017-002844/31.08.2017 se prevede cedarea unei fâșii de 90cm pe limita de proprietate Sud-Est.

Accesele pe parcelă sunt organizate în felul următor:

- 1 acces auto și 1 acces pietonal dinspre strada Alexandru Odobescu.

Bilanț teritorial:

Situație existentă

Situație propusă

%

Teren studiat

762 mp

762 mp

100,00%

Construcții (Ac)

0 mp

304,80 mp

40,00%

Alei/platforme

0 mp

190,50 mp

25,00%

Spații verzi

0 mp

266,70 mp

35,00%

Indici urbanistici:

POT (procent de ocupare a terenului)

max 40%

CUT (coeficient de utilizare a terenului)

Max. 1,00

REGIM DE ÎNĂLȚIME (maxim)

maxim P+2E

NOTA: Bilanțul teritorial este raportat la suprafața din CF și nu ia în calcul suprafața care se va ceda pentru realizarea drumului prevăzut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998.

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

 • -   racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Alexandru Odobescu, cu extinderile și branșamentele aferente;

 • -   branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Strada Alexandru Odobescu;

 • -   alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă;

 • -   colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic;

 • -   rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele.

De menționat este faptul că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

 • 5. CONCLUZII

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

 • - realizarea unei dezvoltări corelată cu necesitățile beneficiarilor, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană a zonei;

 • - corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

 • - rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

Întocmit,

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

MEMORIU NONTEHNIC

Parcela studiată în suprafața de 762 mp este amplasată pe un colț format de strada Alexandru Odobescu și aleea de acces la Grădinița cu program prelungit nr.14. De perspectivă aceasta alee se poate transforma într-un drum de legătură între strada Corbului si strada Alexandru Odobescu. In momentul de fața acest drum nu este justificat, deoarece ar aduce trafic auto in interiorul unui cvartal ocupat exclusiv de instituții de învățământ si sănătate. Un argument suplimentar ca acest drum să nu se constituie este faptul ca in prezent instituțiile funcționează doar in regim semideschis deoarece la ambele capete ale drumului de perspectivă există un control al accesului prin porți si bariere care securizează incinta.

Deși oportunitatea drumului nu este justificată, beneficiarii sunt de acord sa păstreze o rezerva de teren cu lățimea de 90cm care sa permită constituirea drumului de perspectiva si se obligă să o cedeze cu titlu gratuit la momentul executării drumului, in conformitate cu avizul comisiei de circulație nr.DT2017-002844/31.08.2017.

Deoarece prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se reglementează doar modul de ocupare al parcelei, propunerea la nivelul tramei stradale de perspectivă este cu caracter orientativ și nu normativ.

Soluția urbanistică, neconvențională, adoptată prin Planul Urbanistic de Detaliu, are in vedere medierea între caracterul bine definit al zonei, vegetația consistentă existentă pe parcelă și proiectele de perspectivă ale municipalității. Locuința propusă ocupă zonele cele mai defavorabile ale sitului negociind relația intre țesutul urban existent cu un aliniament bine definit și arbori maturi prezenți pe amplasament.

Întocmit,

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

10.10.2018

AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Costruire locuință unifamilială P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară 433094 Timișoara, nr. cadastral 433094, terenul în suprafață de 341 mp (măsurată 373 mp) categorie de folosință arabil intravilan este proprietatea doamnei Goidaci Gabriela Roxana și a domnului Jichici Ciprian Corneliu - beneficiarii documentației.

Cartea Funciară 442443 Timișoara, nr. cadastral 442443, terenul în suprafață de 115 mp (măsurată 122 mp), categorie de folosință arabil intravilan este proprietatea doamnei Goidaci Gabriela Roxana și a domnului Jichici Ciprian Corneliu - beneficiarii documentației.

Cartea Funciară 442480 Timișoara, nr. cadastral 442480, terenul în suprafață de 306 mp (măsurată 323 mp), categoria de folosință curți construcții și arabil intravilan, este proprietatea doamnei Goidaci Gabriela Roxana și a domnului Jichici Ciprian Corneliu - beneficiarii documentației.

De asemenea, din examinarea cărților funciare (datate 14.09.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-016370/08.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Costruire locuință unifamilială P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentației având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 433094, 442443, 442480 cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Costruire locuință unifamilială P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA SȚEFAN


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2017-018765/11.12.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

 • -  PUD - „Construire locuința unifamiliala P+2E”;

 • -  Amplasament: str. Odobescu nr. 54, Timișoara;

 • -  Beneficiari: JICHICI CIPRIAN, GOIDACI GABRIELA

Proiectant: SC RD SIGN SRL;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 17.11.2017 - 08.12.2017, la documentația disponibilă in cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

In acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificați:

 • •  Proprietari imobil str. Alexandru Odobescu nr. 51 - Dragomirescu Dan Alexandru, Dragomirescu Monica Cristina, Ionascu Mariana, Bayer Ecaterina;

 • •  Proprietar imobil str. Alexandru Odobescu nr. 52 - David Maria

 • •  BRD - GROUP SOCIETE GENERALE SA - str. Alexandru Odobescu nr. 52;

 • •  Asociația de proprietari str. Alexandru Odobescu nr. 50;

 • •  Proprietari imobil str. Alexandru Odobescu nr. 56 - Sala Bogdana Consuela Izabela, Sala Tudor - Andrei - Florian;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

Nu s-au formulat sugestii si/sau obiecții cu privire la aceasta investiție.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/2016 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația PUD „Construire locuința unifamiliala P+2E str. Odobescu nr. 54, Timișoara, beneficiari ’JICHICI CIPRIAN, , GOIDACI GABRIELA, proiectant SC RD SIGN SRL, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare.

I CU


Red/Dact L.I.. - 2exDIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2018-016370/ 08.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuința unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-016370/08.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, prin care se propune construirea unei locuințe unifamiliale în regim de maxim P+1E (conform PUG - regim maxim admis P+2E);

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-016370/02.10.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 03/ 01.02.2018, precum și de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 3081 din 18.07.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4586 din 02.11.2016 prelungit pana la 01.11.2018;

Documentația PUD “Construire locuința unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, beneficiar JICHICI CIPRIAN - CORNELIU și GOIDACI GABRIELA - ROXANA, proiectant SC RD SIGN SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna noiembrie 2017, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 11.12.2017, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2017-018765/11.12.2017;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratiapublica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara;.

Bd. Constantin e-mail:dezvo


Diaconovici Loga, ltareurbana@prim


nr. 1, 300030, ariatm.ro, inte


tel/fax +40 256 408341

rnet:www. primariatm.ro


Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuința unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 196/JCH/17, la cererea beneficiarilor JICHICI CIPRIAN-CORNELIU și GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuința unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud - vest a orașului, în cartier Elisabetin, în UTR 47, fiind delimitat la nord -est de strada Alexandru Odobescu, la nord - vest - parcela proprietate privată situata in str. Odobescu nr. 50 și nr. 52, la sud - vest - parcela proprietate privată nr. cad. 439086 / nr. top. 12550/1, la sud - est intrare auto cu acces restrictionat (catre gradinita), parcela cu nr. cad. 438416, fiind prevazut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind zonă de pentru locuinte si functiuni complementare / zona partial afectata de deschidere unor trame stradale. Regim max. inaltime P+2E. POT max. = 50%.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 762 mp (suprafața masurata 818 mp), este înscris în: CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp); in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) și în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafață de 306 mp (suprafața măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timișoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU și GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Terenul reglementat este liber de construcții.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, se propune construirea unei locuințe unifamiliale în regim de maxim P+2E si anexe în regim P, Hmax = 3 m, conform planșei nr. 02.1A - „Reglementări urbanistice”.

Pentru amplasarea constructiilor pe limita de proprietate beneficiarii documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, au obtinut acordul vecinilor, si anume Declaratiile notariale nr. 1127/26.09.2018, nr. 1119/24.09.2018, nr. 118/24.09.2018, nr. 1082/19.09.2018, nr. 1070/17.09.2018, nr. 2759/19.09.2018, nr. 755/30.08.2018, 790/06.09.2018.

Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Alexandru Odobescu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002844/31.08.2017, cu condiția ca, terenul aferent obiectivului și care va fi afectat de trama stradală de perspectivă așa cum este propus în planșa nr. 04.1.A -„Proprietatea asupra terenului”, se va trece, cu titlu gratuit, în proprietatea municipalității (la documentatie a fost depusă Declarația notarială nr. 1145/23.02.2018 a domnului JICHICI CIPRIAN-CORNELIU și doamnei GOIDACI GABRIELA-ROXANA, proprietari asupra terenului reglementat prin PUD, prin care se obligă să renunțe, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara sau la data executării drumului propus la suprafața de 25 mp din terenul proprietate, afectată de lărgirea drumului, în favoarea Municipiului Timișoara).

DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Obținerea Autorizației de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuși prin documentație sunt:

 • - Regim de construire: maxim P+2E;

-Funcțiune propusă: construire locuintă unifamilială în regim de înăltime maxim P+2E ;

 • - Înălțime maximă: Hmax = 10,5 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 40%

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Spații verzi interioare propuse: minim 35%;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Alexandru Odobescu (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002844/31.08.2017;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 735/27.07.2017.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, având ca beneficiari pe JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA, întocmit conform proiectului nr. 196/JCH/17, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bd. Constantin e-mail:dezvo


Diaconovici Loga, ltareurbana@prim


nr. 1, 300030, ariatm.ro, inte


tel/fax +40 256 408341

rnet:www. primariatm.ro


 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: Regim de înălțime maxim P+2E, Hmax = 10,5 m, accesul auto și pietonal se va realiza din str. Alexandru Odobescu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002844/31.08.2017, cu condiția ca, terenul aferent obiectivului și care va fi afectat de trama stradală de perspectivă așa cum este propus în planșa nr. 04.1.A -„Proprietatea asupra terenului”, se va trece cu titlu gratuit, în proprietatea municipalității (la documentatie a fost depusă Declarația notarială nr. 1145/23.02.2018 a domnului JICHICI CIPRIAN-CORNELIU și doamnei GOIDACI GABRIELA-ROXANA, proprietari asupra terenului reglementat prin PUD, prin care se obligă să renunțe, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara sau la data executării drumului propus la suprafața de 25 mp din terenul proprietate, afectată de lărgirea drumului, în favoarea Municipiului Timișoara);

Pentru amplasarea constructiilor pe limita de proprietate beneficiarii documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, au obtinut acordul vecinilor, si anume Declaratiile notariale nr. 1127/26.09.2018, nr. 1119/24.09.2018, nr. 118/24.09.2018, nr. 1082/19.09.2018, nr. 1070/17.09.2018, nr. 2759/19.09.2018, nr. 755/30.08.2018, 790/06.09.2018.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp), in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) și în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafață de 306 mp (suprafața măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timișoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU și GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ȘEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Sorina POPA


Liliana IOVAN

Red/Dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-016370/08.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuința unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud - vest a orașului, în cartier Elisabetin, în UTR 47, fiind delimitat la nord - est de strada Alexandru Odobescu, la nord - vest - parcela proprietate privată situata in str. Odobescu nr. 50 și nr. 52, la sud -vest - parcela proprietate privată nr. cad. 439086 / nr. top. 12550/1, la sud - est intrare auto cu acces restrictionat (catre gradinita), parcela cu nr. cad. 438416, fiind prevazut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind zonă de pentru locuinte si functiuni complementare / zona partial afectata de deschidere unor trame stradale. Regim max. inaltime P+2E. POT max. = 50%.

Terenul reglementat în suprafață totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp), in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) și în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafață de 306 mp (suprafața măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timișoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU și GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Terenul reglementat este liber de construcții.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, se propune construirea unei locuințe unifamiliale în regim de maxim P+2E si anexe în regim P, Hmax = 3 m, conform planșei nr. 02.1A - „Reglementări urbanistice”. Pentru amplasarea constructiilor pe limita de proprietate beneficiarii documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, au obtinut acordul vecinilor, si anume Declaratiile notariale nr. 1127/26.09.2018, nr. 1119/24.09.2018, nr. 118/24.09.2018, nr. 1082/19.09.2018, nr. 1070/17.09.2018, nr. 2759/19.09.2018, nr. 755/30.08.2018, 790/06.09.2018.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată pentru documentatia PUD “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 4586 din 02.11.2016 prelungit pana la 01.11.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 03/ 01.02.2018;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local .

PRIMAR

NICOLAE ROBU                   Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E

STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA

CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

LEGENDA
INTRARE acces auto liceu,


\

\

\

\

\

\

\


\ drum nou propus profil tip (8,5m conform avizului nr.2017-

002844/31.08.2017


DRUM cu acces restricționa acces auto gradinita


limita studiu parcela in studiu

tipologie de ocupare a terenului pe ALINIAMENT

ALINIAMENT

tipologie diferita de ocupare a terenului, in raport cu spatiul public si trama stradala- PRECEDENT URBAN

INTRARI- accese auto existente

terenuri afectate de lărgirea tramei stradale de perspectivă


spatiu public existent- zona verde reper vertical- cos


arh.Razvan NegrisanuNume

Semnatura


Cerinta


Referat / Expertiza Nr. / Data


S.C. RD Sign S.R.L.

Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14

Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862

E-mail: studio@rdsign.ro

Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Răzvan Negrișanu

Proiectat

arh. Răzvan Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

Desenat

arh. Ramona Izvernari

Scara:

1:2000

A3

Data: Martie 2018


Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA


Denumire: Construire locuință unifamiliala P+2E


Adresa:    Timisoara, str. Odobescu, nr.54

CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

-----TIPOLOGII DE OCUPARE A TERENULUI si----- ALINIAMENTE


Proiect nr.:


196/JCH/17


PUD


06.1.A