Hotărârea nr. 545/2018

545/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 545/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-015808/03.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-015808/03.10.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-015808/03.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 19/10.11.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 29/10.07.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 41 din 18.04.2018, rectificata prin adresa nr. 3054/16.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara, având ca beneficiari pe S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 16.031, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
SUBZONA A: ZONA CU LOCUINTE LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT:
- Regim de construire: maxim S+P+5E+Er;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax servicii/parter= 50%;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax locuinte/etaje= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.45;
- Inaltimea maxima: Hmax = 19.50 m;
SUBZONA B: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE:
- Regim de construire: maxim D+P+3E+Er; -
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.00;
- Hmax = 13.50 m;
SUBZONA C: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE MICI:
- Regim de construire: maxim D+P+2E; -
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.05;
- Hmax = 10 m;
SUBZONA SPATII VERZI - minim 6.85 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 41/18.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003636/02.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
- Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani. Terenul studiat situat in strada Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara, în suprafaţă totală de 33.913 mp, este inscris in: CF 405457 (cad. 405457 - 1.938 m, categoria de folosinta drum), CF 405446 (cad. 405446 - 2.264 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405447 (cad. 405447 - 1.883 m, categoria de folosinta drum), CF 405448 (cad. 405448 - 2.645 m, categoria de folosinta drum), CF 405449 (cad. 405449 - 6.699 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405450 (cad. 405450 - 6.352 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405453 (cad. 405453 - 3.873 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405454 (cad. 405454 - 1.095 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405455 (cad. 405455 - 149 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405456 (cad. 405456 - 7.015 m), proprietari fiind S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. (CF 405456, CF 405450, CF 405454, CF 405448, CF 405455, CF 405449, CF 405453) si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. (CF 405446, CF 405447, CF 405457).

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei U.04 - "Proprietatea asupra terenurilor", planşei U.02 - "Reglementări urbanistice-Zonificare" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.,.;
- Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-015808/03.10.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

10.10.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe colective, comerț și servicii”, Str, Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453,405454, 405455, 405456 și 405457

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară nr. 405446 Timișoara, nr. cadastral 405446, terenul în suprafață de 2.264 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan este proprietatea SC AEDIFICA REAL ESTATE ROMÂNIA SRL - beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405447 Timișoara, nr. cadastral 405447, terenul în suprafață de 1.883 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan este proprietatea SC AEDIFICA REAL ESTATE ROMÂNIA SRL - beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405448 Timișoara, nr. cadastral 405448, terenul în suprafață de 2.645 mp, categoria de folosință drum intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL - beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405449 Timișoara, nr. cadastral 405449, terenul în suprafață de 6.699 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL -beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405450 Timișoara, nr. cadastral 405450, terenul în supeafață de 6.352 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL -beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405453 Timișoara, nr. cadastral 405453, terenul în suprafață de 3.873 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL -beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405454 Timișoara, nr. cadastral 405454, terenul în suprafață de 1.095 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL -beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405455 Timișoara, nr. cadastral 405455, terenul în suprafață de 149 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL -beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405456 Timișoara, nr. cadastral 405456, terenul în suprafață de 7.015 mp, categoria de folosință drum intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL ~ beneficiara documentației.

Cartea funciară nr. 405457 Timișoara, nr. cadastral 405457, terenul în suprafață de 1.938 mp, categoria de folosință drum intravilan este proprietatea SC AEDIFICA REAL ESTATE ROMÂNIA SRL - beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărților funciare (datate 14.09.2018 ) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-015808/03.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe colective, comerț și servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și 405457 cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentației având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și 405457, cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe colective, comerț și servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și 405457 si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.l

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrării

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456.

 • Amplasament

Amplasamentul studiat se gaseste pozitionat in intravilanul localitatii Timisoara, strada

Armoniei, nr. 16, j

udetul Timis, in partea de nord a acesteia si este identificat prin

o

CF. nr. 405446,

nr. cad. 405446,

Steren = 2264

mp;

o

CF. nr. 405447,

nr. cad. 405447,

Steren = 1883

mp;

o

CF. nr. 405448,

nr. cad. 405448,

Steren = 2645

mp;

o

CF. nr. 405449,

nr. cad. 405449,

Steren = 6699

mp;

o

CF. nr. 405450,

nr. cad. 405450,

Steren = 6352

mp;

o

CF. nr. 405453,

nr. cad. 405453,

Steren = 3873

mp;

o

CF. nr. 405454,

nr. cad. 405454,

Steren = 1095

mp;

o

CF. nr. 405455,

nr. cad. 405455,

Steren = 149 mp;

o

CF. nr. 405456,

nr. cad. 405456,

Steren = 7015

mp;

o

CF. nr. 405457,

nr. cad. 405457,

Steren = 1938

mp.

Terenul in suprafata de 33.913 mp se afla in proprietatea lui N.C.T. REAL ESTATE S.R.L. si AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

Terenul este scos din circuitul agricol.

Pe amplasament nu exista constructii ce se vor demola (conform A.C. nr. 148/08.05.2015). Imobilul nu are inscrieri privitoare la sarcini.

 • Beneficiari

Beneficiarii documentatiei P.U.Z. sunt:

o N.C.T. REAL ESTATE S.R.L.

o AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

 • Proiectant general

Proiectantul general este SIREGON GRU P S.R.L. Timișoara care a elaborat proiectarea de specialitate urbanism si retele electrice si edilitare.

 • Subproiectanti, colaboratori

Conform foaie colectiv de elaborare subproiectantii si colaboratorii sunt:

o DRUM PROIECTCONSULT S.R.L. Timișoara - proiectant drumuri;

o EDILITAR PROIECT S.R.L. Resita - consultant gospodărirea apelor.

Data elaborării

mai 2018.

1.2. OBIECTUL LUCRARII

Solicitari ale temei program

Prin tema program se solicita analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului: PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII -PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 401710 compus din locuinte colective, servicii, comert.

Caracteristici ale amplasamentului:

o amplasamentul este alcătuit din mai multe parcele fara constructii situate in intravilanul localitatii Timisoara;

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata, in conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localitatii

Prin contextul urbanistic zona studiata se defineste ca zona de locuinte si zona cu functiuni mixte.

Zona studiata se afla:

o la 3800 m de zona centrala a localitatii Timisoara,

o traversata de str. Grigore Alexandrescu (Inelul IV de circulatie)

o adiacent limitei intravilanului localitatii Timisoara.

Terenul studiat are urmatoarele vecinatati:

o la nord - strada Phoenix;

o la sud - strada Armoniei;

o la est - terenuri private nr. top. 2166/1 si nr. cad. 404385;

o la vest - teren privat al Municipiului Timisoara nr. top. 2178/3.

Analizand zona studiata din plansa nr. 01 - Situatia existenta in relatie cu zonele vecine rezulta urmatoarele concluzii:

o Zona 1 de vecinătate (la Nord de zona studiată) este teritoriul administrativ intravilan al Comunei Dumbrăvița și cuprinde locuințe cu regim redus de înălțime și funcțiuni complementare pe care sunt edificate partial constructii.

o Zona 2 de vecinătate (la Nord-Vest de zona studiată) este definită partial de PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de servicii si locuinte individuale si partial de PUZ "LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE", str. Armoniei nr. 20-20A, aprobat cu HCL 31 din 30.01.2018 ca zona mixta - locuinte colective si servicii, locuinte colective si locuinte individuale cu maxim 2 apartamente pe care nu sunt edificate constructii.

o Zona 3 de vecinătate (la Sud-Vest de zona studiată) este definită partial de PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de servicii si locuinte individuale si partial de PUZ "ZONĂ MIXTĂ, CASE ÎNȘIRUITE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE", str Armoniei nr.18, aflat în curs de aprobare, având Avizul de oportunitate nr. 28 / 26-11-2015 ca 2018 ca zona de locuinte colective si locuinte individuale insiruite pe care nu sunt edificate constructii.

o Zona 4 de vecinătate (la Sud de zona studiată și str. Armoniei) este definita prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, ca zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispus e pe un parcelar de tip perifer (UTR - Lip) pe care sunt edificate constructii.

o Zona 5 de vecinatate (la Est de zona studiată) este definita prin P.U.Z. "CALEA LIPOVEI - STRADA ARMONIEI", adoptat prin HCL 90 / 30.03.2004 ca zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban (UTR - Liu) pe care sunt edificate constructii.

De remarcat ca in zonele de vecinatate 2 si 3 a inceput un proces de restructurare, care amenajate, au un impact urbanistic deosebit, similar cu procesul de restructurare din zona studiata.

In concluzie, obiectul lucrarii se constituie in dezvoltarea unei zone mixte - locuinte colective, servicii, comert, precum si o zona de locuinte colective reglementate prin PLANUL URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII -PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 401710.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior

Studiile elaborate anterior sunt:

o PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA;

o P.U.Z - CALEA LIPOVEI - STRADA ARMONIEI aprobat cu H.C.L. 90/30.03.2004;

o P.U.Z - LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE aprobat cu H.C.L. 21/30.01.2018.

 • Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

Studiile de fundamentare elaborate concomitent cu documentatia PUZ sunt:

o Studiu topografic;

o Studiu geotehnic;

 • Date statistice

Datele statistice sunt preluate din:

o PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA.

 • Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Proiectele de investitii elaborate pentru dezvoltarea urbanistica a zonei sunt:

o PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA;

o P.U.Z - CALEA LIPOVEI - STRADA ARMONIEI aprobat cu H.C.L. 90/30.03.2004;

o P.U.Z. în lucru: LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, str. Armoniei nr. 20-20A, aprobat cu H.C.L. 21/30.01.2018.

o P.U.Z.: ZONĂ MIXTĂ CASE ÎNȘIRUITE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE în lucru, str. Armoniei nr. 18, Aviz de oportunitate nr. 28/26.11.2015;

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  • 2.1. EVOLUTIA ZONEI

Date privind evoluția zonei

Zona studiata si zonele de vecinatate 2 si 3 se constituie ca teren in intravilan, pe care nu sunt edificate constructii.

Zona studiata si zonele de vecinatate 1, 4 si 5 se constituie ca teren in intravilan pe care sunt edificate constructii.

 • Caracteristici semnificative ale zonei relationate cu evolutia localitatii

Ca urmare a dezvoltarii localitatii, s-a creat premisa delimitarii zonei ca zona cu functiuni rezidentiale si dezvoltarea unei zone cu functiuni mixte - locuinte colective, servicii, comert respectiv locuinte colective cu regim mic de inaltime.

 • Potential de dezvoltare

Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic al localitatii se poate aprecia ca zona va deveni o zona de locuinte colective, servicii, comert marginita de zone de locuinte individuale.

 • 2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

o Poziția zonei fata de intravilanul localitatii

Zona studiata se gaseste in intravilanului localitatii Timisoara, in partea de nord, intr-o pozitie a carei potential permite dezvoltarea zonei de locuinte colective, servicii, comert, fiind identificata prin:

o CF. nr. 405446,

nr. cad. 405446,

Steren = 2264 mp;

o CF. nr. 405447,

nr. cad. 405447,

Steren = 1883 mp;

o CF. nr. 405448,

nr. cad. 405448,

Steren = 2645 mp;

o CF. nr. 405449,

nr. cad. 405449,

Steren = 6699 mp;

o CF. nr. 405450,

nr. cad. 405450,

Steren = 6352 mp;

o CF. nr. 405453,

nr. cad. 405453,

Steren = 3873 mp;

o CF. nr. 405454,

nr. cad. 405454,

Steren = 1095 mp;

o CF. nr. 405455,

nr. cad. 405455,

Steren = 149 mp;

o CF. nr. 405456,

nr. cad. 405456,

Steren = 7054 mp;

o CF. nr. 405457,

nr. cad. 405457,

Steren = 1938 mp.

Terenul in suprafata de 33913 mp este

AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

proprietatea N.C.T. REAL ESTATE S.R.L

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general

Zona este usor accesibila traficului urban, amplasamentul fiind delimitat la nord de str. Phoenix, iar la sud de str. Armoniei. De asemenea amplasamentul este strabatut de str. Grigore Alexandrescu (Inelul IV de circulatie). Datorita dezvoltarii acestor strazi se poate asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat si in sensul descarcarii acesteia.

In sensul cooperarii in domeniul edilitar se poate constata ca exista toate premisele asigurarii traseelor utilitare principale dar si a celor secundare.

Zona este asigurata partial cu utilitatile necesare, acestea aflandu-se pe amplasamentul studiat respectiv in imediata vecinatate a acestuia, ceea ce va duce la o dezvoltare iminenta spre aceasta zona.

Distanțe față de zone cu funcțiuni incompatibile:

o (minim) 272,0 m față de Zonă unități industriale (PUG 1999) / Zonă industrială restructurată în funcțiuni mixte: locuințe și servicii-comerț (PUG nou);

o (minim) 91,0 m față de Terenuri cu destinație specială (PUG 1999) / Zonă cu destinație specială TDS_MApN (PUG nou).

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: reliefuri, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale

Zona este amplasata pe teren relativ orizontal, pe culoarul canalului Bega.

Clima este temperata adica temperatura, vantul si precipitatiile se repeta pe anotimp.

Din punct de vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei, amplasamentul se afla in zona de hazard seismic cu acceleratia de varf a terenului avand valoarea ag=0,16g si perioada de colt Tc=0,7sec.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei este 0,7m.

Adancimea de fundare minima este Dmin=-0,90m iar presiunea conventionala de baza are valoarea p conv= 200kPa.

Riscuri naturale:

 • a)  Cutremure de pamant

In zona studiata intensitatea seismica, echivalata pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001.

Pe amplasament nu exista constructii deci nu se impun masuri pentru reducerea riscului seismic la constructiile existente.

Nu sunt necesare masuri de restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri) datorita intensitatii seismice.

 • b)  Inundatii

Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa intre 100 si 150 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

Zona studiata este o zona afectata de inundatii pe cursuri de apa, conform anexa 5 din Legea 575-2001.

Sunt prevazute diguri de protectie pe culoarul raului Bega in zona localitatii Timisoara.

Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa).

Se vor efectua masuri de intretinere a retelei hidroedilitare existente.

 • c)  Alunecari de teren

Zona studiata prezinta un potential de producere a alunecarilor "scazut" si o probabilitate de alunecare "practic zero" si "foarte redusa" conform anexa 6 din Legea 575-2001.

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecari de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Nu sunt necesare masuri de restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri, POT, CUT), stabilizare (plantari, ranforsari) sau conditii speciale de fundare deoarece zona nu este afectata de alunecari de teren.

 • 2.4. CIRCULATIA RUTIERA

Aspecte critice privind desfasurarea in cadrul zonei a circulației rutiere

Circulatia rutiera in zona este definita de Inelul IV de circulatie - str. Grigore Alexandrescu. Circulatia este compusa din trafic de autoturisme.

 • Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati

Ca urmare a dezvoltarii localitatii Timisoara prin consolidarea unei zone de locuinte colective, servicii, comert, se impune crearea unor retele rutiere care sa asigure circulatia auto in zona studiata.

In concluzie se impune de urgenta analizarea unor solutii urbanistice care sa rezolve cu prioritate traficul urban in zona studiata prin propunerea de noi strazi, astfel incat sa permita dezvoltarea zonei de locuinte colective, servicii, comert.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

 • Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Principala caracteristica a functiunilor ce ocupa zona studiata este in cea mai mare masura aceea de unitate, privind tipologia functiunii, adica de zone de locuinte colective, servicii, comert.

 • Relationari intre functiuni

In prezent intre functiunile bine constituite din zona adiacenta respectiv cele de zona de locuinte colective prevazute in zona de vecinatate si functiunile propuse exista o cooperare functionala, deoarece prezinta acelasi tip de functiune.

 • Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

In prezent, pe amplasament nu exista constructii dar se poate constata că în zona studiată există fond construit in zona de vecinatate 1, 4 si 5. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit este de aproximativ 35%.

In zona studiata nu sunt amplasate monumente istorice, situri istorice sau zone de protectie a acestora.

Aspecte calitative ale fondului construit

In zona de vecinatate 1, 4 si 5 sunt edificate constructii durabile sau semidurabile intr-o stare buna sau satisfacatoare.

Asigurarea cu servicii a zonei studiate in corelare cu zonele vecine

Prin prevederile prezentului PUZ s-au prevazut servicii si functiuni complementare la parterul constructiilor de locuinte colective.

 • Asigurarea cu spatii verzi.

Prezenta spatiilor verzi in zona studiata poate fi definita in cadrul unui fenomen general de definire a acestora, respectiv de zona verde in sensul lipsei constructiilor, nicidecum in sensul existentei unor spatii verzi peisagere.

În conformitate cu avizul de oportunitate nr. 19/10-11-2016, s-au prevazut spatii verzi în echivalentul a 6,85% din suprafata zonei studiate, distribuite astfel:

o 6,85% ca parcele independente pentru zone verzi.

Spatiile verzi vor fi amenajate cu alei, locuri de odihna (banci) si locuri de joaca pentru copii.

Se vor prevedea zone verzi de aliniament in cadrul parcelelor pentru drumuri.

Spatiile verzi de aliniament in cadrul parcelelor pentru drumuri cuprind alei si accese la incinta.

 • Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu este cazul.

 • Principalele disfunctionalitati

Principalele disfunctionalitati sunt:

o Inexistenta unei retele de trafic auto si pietonal interioare zonei studiate;

o Neextinderea profilelor stradale ale străzilor existente conform cerințelor P.U.G.;

o Lipsa initiativelor de remodelare functionala si urbanistica a subzonei.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARA

 • Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie eIectrica, retele de telecomunicatie, surse si retele alimentare cu caIdura, posibiIitati de alimentare cu gaze naturale - dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare, telefonizare si gaze naturale.

 • •  Principale disfunctionalitati

Zona studiata este asigurata cu trasee edilitare ca: apa potabila, retea de canalizare, energie electrica, telefonizare si gaze naturale. Retelele de utilitati necesare functionarii se afla pe strazile adiacente amplasamentului, str. Armoniei, in sud si str. Phoenix, in nord, dar si pe str. Grigore Alexandrescu, care traveseaza amplasamentul. Cheltuielile de extindere a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor urbanistice.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

Relația cadrul natural - cadrul construit

Raportul dintre calitatea cadrului natural si calitatea cadrului construit nu poate fi analizat, deoarece in prezent in zona studiata nu exista cadru construit. Desi cadrul natural nu detine calitati deosebite prin prezenta unor elemente ajutatoare, zona studiata se caracterizeaza prin teren natural.

 • Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Riscurile naturale sunt cele precizate in capitolul ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL.

 • Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona

Asa cum s-a precizat anterior, zonele de vecinatate 1, 2, 3, 4 si 5 nu prezinta riscuri.

 • Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

 • Evidentierea potentialului balnear si turistic - dupa caz

Nu e cazul.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea functiunii de locuire si functiunilor complementare, rezulta ca nu se pun probleme din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa obiective industriale, activitati sau functiuni poluante.

o Protecția calitatii apelor

Avandu-se in vedere modul de gestionare a apelor se considera ca prin amenajarile propuse se vor elimina orice surse de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

o Protectia calitatii aerului

Terenul prezinta o calitate a aerului foarte buna, lipsind elementele de poluare.

Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru acest complex de locuinte si servicii va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardoseala) alimentate cu gaze naturale, combustibil solid sau lichid si vor fi amplasate in incaperi special destinate cu suprafete si cos de fum corespunzatoare.

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare privind protectia mediului:

 • > Ord. 462/1993 al MAPPM privind emisiile;

 • > STAS 12574/1987 privind calitatea aerului;

 • > Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 privind protectia atmosferei.

o Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Activitatea de baza prevazuta in zona de locuire colectiva, servicii, comert nu produce zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.

o Protecția solului si subsolului

Activitiatea de locuire colectiva, servicii, comert nu va implica operatii care pot periclita calitatiile solului sau a subsolului. In varianta folosirii cazanelor de incalzire cu combustibil lichid cu rezervoare ingropate sau aeriene se vor respecta normele tehnice in vigoare privind protectia mediului (cuva din beton sau rezervoare cu pereti dubli) si sanatatea populatiei.

o Gospodaria deseurilor

Deseurile produse de acest complex ce vor rezulta in aceasta zona vor fi preluate de firme autorizate in domeniu si depuse pentru neutralizare in locuri indicate de catre administratia locala.

In timpul executiei locuintelor, materialele se vor aproviziona in baze proprii si se vor aduce in santier numai in masura punerii in opera.

In timpul lucrarii de realizare a obiectivelor, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra protejarii factorilor de mediu.

Excesul de pamant si moloz, ramase din timpul constructiei vor fi evacuate in zonele de umpluturi indicate de primarie.

o Gospodarirea substantelor toxice

Nu este cazul.

o Gestionarea ambalajelor

Ambalajele rezultate din acest complex vor fi preluate de firme autorizate în domeniu și depuse pentru neutralizare în locuri indicate de către administrația locală.

o Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu este cazul.

 • 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

 • Se vor prezenta opțiunile populației, precum si punctele de vedere ale administratiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a zonei

Deoarece intreaga zona de nord a localitatii a fost si este caracterizata prin suprafete de teren partial neconstruite, in prezent se constata o crestere foarte mare a interesului privind utilizarea intensiva a acestor terenuri pentru locuinte colective, servicii, comert.

De asemenea in opinia administratiei publice locale zonele analizate de noi sunt propuse pentru zone de locuinte colective, servicii, comert.

 • Se va expune si punctul de vedere al elaboratorului privind solicitarile beneficiarului si felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ

Consideram ca intrega zone se dezvolta amplasarea zonei de locuinte colective, servicii, comert se dezvolta in directia unei zone de locuinte colective, servicii, comert, este o situatie de normalitate cat si una de necesitate.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTATE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 • Se pot prezenta sintetic concluziile studiilor de fundamentare elaborate anterior si concomitent cu PUZ in special a celor ce justifica enuntarea unor reglementari urbanistice.

Din concluziile studiilor de fundamentare ce justifica reglementarile in zona studiata rezulta oportunitatea interventiilor de a include zona studiata in circuitul zonelor de locuinte colective, servicii, comert.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

 • Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat cu implicatii asupra dezvoltarii urbanistice a zonei in studiu: cai de comunicatie; relatiile zonei studiate cu Iocalitatea si in special cu zonele vecine; mutatii ce pot interveni in folosinta terenurilor; lucrari majore prevazute in zona; dezvoltarea echiparii edilitare; protectia mediului etc.

Zona studiata se afla in extravilanul localitatii Timisoara si exista prevederi pentru aceasta zona impuse prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA astfel:

o Prevederea dezvoltării circulației auto prin marirea profilului straziilor Grigore Alexandrescu - Inelului IV de circulatie la 30 m, a strazii Armoniei la 14 m si a strazii Phoenix la 24 m.

o Prevederea drumurilor noi cu profile de 16 m;

o Prevederea drumurilor noi cu profile de 12 m;

o Dezvoltarea retelelor de utilitati.

Prin consolidarea functiunii in zona studiata se prevede amplificarea colaborarii cu celelalte zone din localitate.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor mentiona posibilitatile de valorificare ale cadrului natural:

 • relationarea cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor plantate; construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului, adaptarea Ia conditiile de clima; valorificarea unor potentiale balneare etc. - dupa caz.

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile si amenajarile sa fie percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt, se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

In functie de prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA in domeniul circulatiei si concluziile studiilor de fundamentare se vor prezenta:

Organizarea circulației.

In zona studiata vor fi prevazute noi cai de comunicatie rutiera care sa asigure accesul in zona astfel:

o Prevederea dezvoltării circulației auto prin marirea profilului straziilor Grigore Alexandrescu - Inelului IV de circulatie la 30 m, a strazii Armoniei la 14 m si a strazii Phoenix la 24 m.

o Prevederea drumurilor noi cu profile de 16 m;

o Prevederea drumurilor noi cu profile de 12 m;

o Dezvoltarea retelelor de utilitati.

Parcelele rezultate vor fi prevazute cu locuri de parcare pentru gararea sau parcarea autovehiculelor, dimensionate in conformitate cu functiunea acestora, respectand legislatia in vigoare.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Zonele functionale propuse in limita de studiu sunt:

(UTR - UM1) - Zona mixta - locuinte colective, servicii, comert.

o pentru Subzona A - locuinte colective, servicii, comert la parter S+P+5E+Er: 1,1045 ha (52,66%);

o pentru Subzona B - locuinte colective D+P+3E+Er: 0,3346 ha (15,95%);

o pentru drumuri, alei si parcaje: 0,6584 ha (31,39%);

Suprafața totala UTR - UM1: 2,0975 ha (100%).

Subzona A - Locuinte colective, servicii, comert:

Suprafete si coeficienti:

o POT - maxim (parter) 50% pentru locuințe colective, servicii si comerț la parter S+P+5E+Er;

o POT - maxim (etaje) 35% pentru locuinte colective S+P+5E+Er;

o CUT - maxim 2,45 pentru locuinte colective, servicii si comert la parter S+P+5E+Er;

o Regim de inaltime - maxim S+P+5E+Er;

o Inaltime maxima - Hmax = 19,50 m;

Alinierea constructiilor propuse va fi de:

o 10 metri de la limita de proprietete de la strada;

o 5 metri si minim 1/2 din inaltimea cladirii fata de limitele laterale cu vecini;

Tipul de acoperire:

o terasa sau șarpanta cu panta minima 20° si maxim 40°.

Subzona B - Locuinte colective

Suprafete si coeficienti:

o POT - maxim 35% pentru locuinte colective D+P+3E+Er;

o CUT - maxim 2,00 pentru locuințe colective D+P+3E+Er;

o Regim de inaltime - D+P+3E+Er;

o Inaltime maximă: Hmax = 13.50 m;

Alinierea constructiilor propuse va fi de:

o 5 metri de la limita de proprietete de la strada;

o minim 1/2 din inaltimea cladirii fata de limitele laterale cu vecini; Tipul de acoperire:

o terasa sau șarpanta cu panta minima 20° si maxim 40°.

Capacitati maxime:

o Locuinte colective, servicii, comert si locuinte colective:

 • - 7 constructii;

 • - 334 apartamente;

 • - 3 spatii pentru comert;

 • - 584 locuitori

 • - 407 locuri de parcare.

(UTR - ULiu) - Zona de locuinte:

o pentru Subzona C - locuinte colective mici D+P+2E: 0,6602 ha (51,03%); o pentru spatii verzi: 0,2324 ha (17,96%)

o pentru drumuri, alei si parcaje: 0,4012 ha (31,01%);

Suprafața totala UTR - ULiu: 1,2938 ha (100%)

Subzona C - Locuinte colective mici:

Suprafete si coeficienti:

o POT - maxim 35% pentru locuinte colective D+P+2E;

o CUT - maxim 1,05 pentru locuinte colective D+P+2E;

o Regim de inaltime - maxim D+P+2E;

o Inaltime maxima - maxim 10.00 m pentru D+P+2E;

Alinierea constructiilor propuse va fi de:

o 5 metri de la limita de proprietete de la strada;

o 5 metri si minim 1/2 din inaltimea cladirii fata de limitele laterale cu vecini;

o 10 metri de la limita de proprietate posterioara a parcelei 3 si 4.

Tipul de acoperire:

o terasa sau sarpanta cu panta minima 20° si maxim 40°.

Capacitati:

o Locuinte colective mici:

 • - 10 constructii;

 • - 60 apartamente;

 • - 120 locuitori.

 • - 86 locuri de parcare;

Zonele functionale propuse in P.U.Z. (total pe categorii) sunt:

 • pentru Subzona A - locuințe colective, servicii, comert la parter S+P+5E+Er: 1,1045 ha (32,57%);

 • pentru Subzona B - locuinte colective D+P+3E+Er: 0,3346 ha (9,87%);

 • pentru Subzona C - locuinte colective mici: 0,6602 ha (19,47%);

 • pentru spatii verzi: 0,2324 ha (6,85%)

 • pentru drumuri, alei si parcaje: 1,0596 (31,24%);

Suprafata totala teren: 3,3913 ha (100%)

Repartizarea suprafetelor:

o 7.397 mp - construcții;

o 13.595 mp - grădini;

o 2.324 mp - spatii verzi amenajate;

o 10.596 mp - platforme rutiere, alei si parcaje de incinta.

33.913 mp

Capacități maxime totale pentru întreaga zonă reglementată:

 • - 394 apartamente;

 • - 3 spații pentru comerț și servicii

 • - 704 locuitori;

 • - 493 locuri de parcare.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII UTILITARE

In functie de concluziile analizei critice a situatiei se vor trata urmatoarele categorii de probleme:

 • Alimentare cu apa: lucrari necesare pentru asigurarea capacitatii instalatiilor de alimentare cu apa la sursa, tratare si aductiune; dezvoltari ale retelelor de distributie din zona; modificari partiale ale traseelor retelelor de distributie existente etc.

Deoarece in zona studiata sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari, alimentarea cu apa a zonei studiate se va face din reteaua de apa a localitatii Timisoara, aflata pe strazile Armoniei, G.Alexandrescu si Phoenix.

Dimensionare a instalațiilor se va face avându-se in vedere consumatorii propuși in zona studiata.

Alimentarea cu apa

Deoarece pe amplasamentul studiat sunt asigurate condițiile specifice acestor lucrări, reteaua de apa propusa pe amplasament, se va lega la magistrala de pe strada Armoniei, administrata de catre AQUATIM S.A. Timisoara.

Necesarul de apă s-a determinat pentru o zonă locuinte colective, servicii, comert în intravilanul localității Timisoara, in baza S.R. 1343/1-06, pentru:

o 3 locuinte colective cu dotari S+P+5E+Er - 60+124+140 = 324 locuitori;

o 4 locuinte colective D+P+3E+Er x 65 persoane/cladire= 260 locuitori;

o 10 locuinte colective D+P+2E x 12 persoane/cladire = 120 locuitori;

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unei rețele de apă atâ t pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât și pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

o Qs zi med = 134,35 mc/zi = 1,555 l/s

o Qs zi max = 174,65 mc/zi = 2,021 l/s

o QS ORAR MAX = 15,28 mc/h = 4,245 l/s

Pentru parcelele propuse în prezentul proiect, alimentarea cu apă se va realiza prin extinderea retelei de apa a localitatii prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN 6, De 110x6,3mm în lungime totală L = 5 m.

Dimensionarea rețelei de apă proiectată s-a facut la debitul de apă necesar pentru consumul curent, precum și a debitului pentru un eventual incendiu (5 l/s), rezultând diametrul conductei De = 110 mm, PN= 6 bar.

Pe rețeaua de apă propusă s-au prevăzut 6 hidranti supraterani de incendiu exterior și 2 cămine de vane (conform planului de situație).

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Reteaua de apa potabila si bransamentele la retea se vor realiza pe cheltuiala investitorului, conform planului de actiune anexat.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Proiectul tehnic de racordare a obiectivului propus la reteaua de apa potabila se va corela cu solutiile si strategiile de dezvoltare a retelei edilitare din zona, existente la data intocmirii proiectului tehnic.

Canalizare: imbunatatiri si extinderi ale rețelei de canalizare din zona; extinderi sau propuneri de statii noi de epurare sau statii de preepurare etc.

Deoarece in zona studiata sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari, reteaua propusa pe amplasament se va lega la reteaua de canalizarea a localitatii Timisoara, aflata pe strada Armoniei.

Dimensionarea instalațiilor se va face avându-se in vedere consumatorii propusi in zona studiata.

Ape uzate menajere

Deoarece pe amplasamentul studiat sunt asigurate condițiile specifice acestor lucrări, reteaua de canalizare ape uzate menajere propusa pe amplasament se va lega la reateaua de canalizarea ape uzate menajere a localitatii Timisoara de pe strada Armoniei.

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

QUziMEDiU=1,0*QziMED=1,0*135,45 mc/zi = 135,45 mc/zi = 1,568 l/s QUziMAX=1,0*QziMAX=1,0*176,09 mc/zi = 176,09 mc/zi = 2,038 l/s QU0MAX=1,0*Q0MAX=1,0*15,41 mc/h = 15,41 mc/h = 4,280 l/s Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-90.

Apele uzate menajere de la parcela propusă vor fi colectate și evacuate in rețeaua de canalizare a localitatii prin intermediul unei extinderi a rețelei de canalizare, cu De 300mm, si lungimea de 2 m.

In zona studiata s-a propus o rețea de canalizare din tuburi PVC KG SN4 cu De 300x3,2 mm. Pe acestă rețea s-au prevăzut 18 cămine de vizitare.

Traseul rețelelor de canalizare și pozițiile căminelor de vizitare se vor urmări pe planul de situație. Panta canalului este funcție de adâncimea de ieșire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocuratire.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN4, Dext = 300mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de existență (50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt rea lizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60m unul de altul, conform STAS 3051-91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 - 82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

Reteaua de canalizare apa uzata menajera si racordurile la aceasta retea se vor realiza pe cheltuiala investitorului, conform planului de actiune anexat.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: certificat de urbanism și autorizație de construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Proiectul tehnic de racordare a obiectivului propus la reteaua de canalizare menajera se va corela cu solutiile si strategiile de dezvoltare a retelei edilitare din zona, existente la data intocmirii proiectului tehnic.

Canalizare ape pluviale

Apele pluviale de pe constructii vor fi colectate prin reteaua de canalizare ape pluviale si stocate ulterior intr-un bazin de retentie. Apele pluviale de pe drumurile si parcarile propuse vor fi colectate prin rigole de scurgere amplasate pe marginea platformelor rutiere in reteaua de canalizare ape pluviale, dupa care vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere cu deznisipator, inainte de stocarea lor in acelasi bazin de retentie.

Preaplinul apelor meteorice colectate in bazinul de retentie se va deversa in reteaua de canalizare administrata de AQUATIM S.A., printr-un bazin de linistire, la 45 de minute de la terminarea intemperiilor.

Racordarea la canalizarea publica se va face printr-un cămin de racord.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa III:

drum asfalt-trotuare             1,0596 ha

spatii verzi publice si gradini    1,5920 ha

locuinte                         0,7397 ha


coef. de colectare ape meteorice $=0,85

coef. de colectare ape meteorice $=0,10

coef. de colectare ape meteorice $=0,90


Categoria constructiei hidrotehnice este 4, conform STAS 4273-83.

Clasa de importanță III (unitate cu caracter social) =>frecvența ploii de calcul 2/1.

m = 0,80 la t < 40 minute m = 0,90 la t > 40 minute.

Timpul de ploaie va fi : tp = 12 + L/60xV = 12 + 50/60x0,7 = 12,58 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 2/1 i = 70 l/sec.ha.

Qp=m*S*$*i = 018*(110596*0185+115920*0110+017397*0190)*70=48 l/s.

Deznisipatorul - separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 50 l/s si va colecta nisipul si uleiurile provenite accidental de la autovehicule1 de pe platformele rutiere si parcaje de incinta.

Bazinul de retenție prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 44 mc.

V = Q x tp = 44 mc

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H=2175 m1 L=4 m1 B=4 m.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 33.913 mp, se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/mp an, conf. datelor din pagina Web a Primăriei Timișoara).

Debitul anual de pe suprafata considerata este de:

Q = 592 l/mp an x 10 596 mp drumuri x 0185 =    5 331 907 l/an = 5 3311907 mc/an

Q = 592 l/mp an x 15 920 mp spatii verzi x 0110 =       942 464 l/an =    9421464 mc/an

Q = 592 l/mp an x 7 397 mp construcții x 0190 =     3 941 122 l/an =  3 9411122 mc/an

Cantitatea de apa preluata de reteaua de canalizare: 10 215 493 l/an ~ 10 215 493 mc/an

Debitul anual de pe suprafata totala este de:

Q = 592 l/mp an x 33.913 mp = 20 07615 mc/an

Reteaua de canalizare ape uzate respectiv de ape pluviale si bransamentele la aceste retele se vor realiza pe cheltuiala investitorului.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

Reteaua de canalizare ape pluviale (separata de reteaua de ape uzate) si racordurile la aceasta retea se vor realiza pe cheltuiala investitorului1 conform planului de actiune anexat.

La fazele următoare: certificat de urbanism și autorizație de construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Proiectul tehnic de racordare a obiectivului propus la reteaua de canalizare ape pluviale respectiv ape uzate menajare se va corela cu solutiile si strategiile de dezvoltare a retelei edilitare din zona1 existente la data intocmirii proiectului tehnic.

 • Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; propuneri pentru noi statii sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii electrice: modernizarea liniilor electrice existente: modernizarea iluminatului public etc.

In zona studiata sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari. Asigurarea alimentarii cu energie electrica a investitiei se va face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului prin extinderea retelei de joasa tensiune pe strazile propuse prin P.U.Z.

Rețeaua de energie electrică și branșamentele la rețea se vor realiza pe cheltuiala investitorului, conform planului de actiune anexat.

 • Telecomunicatii: extinderea liniilor de telecomunicatii noi amplasamente pentru oficii postale, centrale telefonice, relee, posturi de radio si TV etc.

In zona studiata nu sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari. Asigurarea cu telefonizare a investitiei se va face de la unul din furnizorii aflati in zona adiacent zonei studiate.

Reteaua de telefonizare si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului, conform planului de actiune anexat.

 • Alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; tipuri de combustibili, modernizari sisteme existente etc.

Sistemul de incalzire propus - centrale termice proprii cu combustibil gaz natural, sau combustibil solid in functie de variantele agreate de catre viitorii proprietari ale imobilelor ce vor fi realizate.

 • Alimentare cu gaze naturale - dupa caz: extinderi ale capacitatilor existente, procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentarii cu gaze naturale etc.

Deoarece in zona studiata nu sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari, ca urmare a inexistentei retelei de gaz natural, alimentarea cu gaz natural a zonei studiate se va face prin extinderea retelei de gaz natural a localitatii, aflata in vecinatate.

Reteaua de gaz natural si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului, conform planului de actiune anexat.

 • Gospodaria comunala: amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor; extinderi pentru baze de transport in comun; constructii si amenajari specifice etc.

In zona studiata sunt asigurate toate conditiile specifice acestor lucrari.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Ca urmare a analizei privind impactul asupra mediului pentru zona studiata s-au formulat propuneri si masuri de interventie urbanistica, ce privesc:

o Diminuarea pana Ia eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări etc.);

o Prevenirea producerii riscurilor naturale;

o Depozitarea controlata a deseurilor;

o Organizarea sistemelor de spatii verzi;

o Refacere peisagistica si reabilitare urbana;

o EIiminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore.

CRITERII

Pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului pentru PUZ LOCUINȚE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 401710

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a). gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

PLANUL URBANISTIC ZONAL propune, pe terenul in suprafata totala de 33.913 mp, organizarea la standarde ridicate a unei zone de locuinte colective, servicii, comert. Astfel, aceasta etapa se constitue intr-o premisa a continuarii dezvoltarii acestei zone prin extinderea zonelor de locuinte colective, servicii, comert. Acesta premisa s-a creat in special datorita existentei unor suprafete de teren relativ mari utilizate pana in prezent ca si zona unitati industriale/depozitare in intravilanul localitatii Timisoara.

Aceasta premisa va atrage dupa sine rezolvarea problemei alimentarii cu apa si a canalizarii pentru zona cat si realizarea unui acces facil catre reteaua stradala a localitatii Timisoara.

Orice alta dezvoltare a activitatii pe amplasament se va realiza cu respectarea functiunilor initiate de catre PLANUL URBANISTIC ZONAL prezentat.

 • b). gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

PLANUL URBANISTIC ZONAL propus va influenta si celelalte planuri sau programe pentru zona supusa dezbaterii, existente deja sau in curs de aprobare, in sensul in care se va accelera obtinerea aprobarilor necesare de la organele abilitate si a demararii activitatilor de parcelare si construire a imobilelor si infrastructurii aferente.

In aceeasi masura PLANUL URBANISTIC ZONAL supus aprobarii este influentat de planurile existente in lucru sau aprobate in zona, in sensul corelarii proiectelor de realizare a infrastructurii zonei (extindere retea de apa-canalizare, realizare drumuri de acces).

Aceasta va accentua tendinta de dezvoltare a zonei de est a localitatii, va atrage dupa sine demararea tuturor lucrarilor propuse a se realiza in zona datorita in special aportului pe care il vor avea noi investitori la aceasta.

 • c). relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Se evidentiaza demararea proiectelor pentru:

o alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat, de la rețeaua localitatii Timișoara, prin extinderea acesteia pana la zona studiata;

o colectarea centralizata a apelor menajere;

o colectarea apelor pluviale in sistem centralizat;

o realizarea drumurilor de acces si legatura.

Racordarea propriu-zisa a acestor retele se va realiza la cele existente si cele prevazute in etapa de perspectiva.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

 • d). probleme de mediu relevante pentru plan sau program;

Cea mai importanta problema de mediu ridicata de promovarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL consta in colectarea si directionarea spre canalizare a apelor uzate colectate de pe amplasament.

Se evidentiaza colectarea separata a apelor pluviale, asigurarea tratamentului corespunzator zonei de unde provin (cele de pe platformele carosabile sunt trecute initial printr-un sepatator de produse petroliere) si directionarea spre canalizarea existenta.

O alta problema de mediu va fi cea data de gestionarea deseurilor menajere. Acestea vor fi ridicate de catre serviciul de salubritate al localitatii Timisoara. Prin implementarea proiectului propus se vor elimina de asemenea si rampele clandestine de deseuri ce se creaza in zona ca urmare a depozitarii necorespunzatoare de deseuri provenite din lucrarile de amenajare realizate de catre investitorii din zona.

 • e). relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza localitatii Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

 • a). probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a PLANULUI URBANISTIC ZONAL, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii. Se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferi modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

 • b). natura cumulativa a efectelor;

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de est a localitatii Timisoara.

 • c). natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

 • d). riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu datorita accidentelor); Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus - edificarea unei zone de locuințe colective, servicii, comert cat si a soluțiilor adoptate, pentru implementarea acestuia.

Riscurile pentru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a elementelor amintite anterior.

 • e). marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

 • f). valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de:

Nu este cazul.

Realizarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte colective, servicii, comert din Romania.

 • (i). caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural:

Nu exista areale specifice ce pot fi afectate de promovarea investitiilor pe suprafata de teren propusa pentru demararea acestora. Intregul perimetru va fi amenajat astfel ca acestea se vor incadra in specificul zonei.

 • (ii). depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului:

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normavele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare. Aceasta ca urmare a combustibilului utilizat, in cea mai mare parte fiind gazul natural, a cantitatilor relativ mici necesare in cea mai mare parte a anului si a echipamentelor de ultima generatie existente pe piata romaneasca.

 • (iii). folosirea terenului in mod intensiv:

Folosirea terenului pentru constructia de imobile si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Proiectul promovat nu va afecta arealul analizat.

 • g). efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu este cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Pentru a facilita prevederea si urmarirea realizarii obiectivelor de utilitate publica sunt necesare urmatoarele operatiuni:

o Investițiile din zona propusa sunt majore si se impune la aceasta data dezvoltarea retelelor de apa potabila si canalizare pentru zona studiata.

o Primaria Timisoara va intocmi formalitatile de acordare a unui numar de imobil investitiilor propuse.

 • 4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

înscrierea amenajarii si dezvoltării urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG.

Consideram ca interventiile propuse de firma noastra sunt in concordanta cu prevederile de dezvoltare mentionate in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA.

Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare.

Pentru evitarea aglomerarii cu constructii in zona studiata se propune ca POT maxim sa fie 50% pentru locuinte colective, servicii, comert la parter S+P+5E+Er, 35% pentru locuinte colective D+P+3E+Er, 35% pentru locuinte colective D+P+2E, iar CUT maxim sa fie 2,45 locuinte colective, servicii, comert la parter S+P+5E+Er, 2,00 pentru locuinte colective D+P+3E+Er, 1,05 pentru locuinte colective D+P+2E.

Prioritati de interventie.

Prin reglementarea situatiilor juridice a terenurilor, ca urmare a unificarilor si dezmembrarilor ce vor surveni in urma operatiunilor de sistematizare a zonei studiate, vor rezulta urmatoarele parcele:

(UTR - UM1) Zona mixta - locuințe colective si dotari:

 • (a) Parcelele 8 + 10 - locuințe colective, comer ț, servicii S+P+5E+Er (Subzona A);

 • (b) Parcelele 6 si 7 - locuinte colective D+P+3E+Er (Subzona B);

 • (c) Parcelele 14 + 17 - drumuri, alei, parcaje.

(UTR - ULiu) Zona de locuinte:

 • (a) Parcelele 1 + 5 - locuințe colective mici D+P+2E (Subzona C);

 • (b) Parcelele 11 si 12 - spatii verzi;

 • (c) Parcela 13    - drumuri, alei, parcaje.

 • Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii.

Apreciem propunerile avansate ca fiind in concordanta cu previziunile de dezvoltare ale localitatii Timisoara.

Utilizand logica coroborarii elementelor componente ale vietii urbane si a deducerii implicatiilor lantului decizional, concluzionam ca prin acest P.U.Z. se certifica urmatoarele:

o Zona studiata se dezvolta in directia unor functiuni de locuinte colective, servicii, comert;

o Obiectivele propuse, prin activitatea lor, se includ in gama de functiuni privind dezvoltarea zonei studiate;

o Zona studiata va fi sistematizata prin prevederea unor cai de acces rutier care sa corespunda intereselor beneficiarului dar si de dezvoltare a zonei studiate in relatie cu zonele invecinate;

o Primaria Timisoara va atribui numere pentru parcelele nou create;

Intocmit, arh. HENȚ Sorin

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOCUINȚE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456.

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

1.  ROL R.L.U.

Regulamentul aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, cuprinde prescripții cu privire la restricții și permisiuni care su nt obligatorii pe întreg teritoriul ce face obiectul PUZ. Regulamentul este parte integrantă a PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII -PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și se aprobă odată cu acesta.

2. BAZA LEGALĂ a elaborării

La baza elaborării Regulamentului aferent planului urbanistic zonal stau în principal:

o H.G.R. nr. 525/1996 și ghidul de aplicare R.G.U. aprobat prin ordinul MLPAT nr.

176/N/16.08.2000;

o Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism (actualizată);

o Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (actualizată);

o Legea fondului funciar nr. 18/1991 (actualizată);

o Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru utilitate publica;

o Legea nr. 107/1996 Legea apelor (actualizată);

o Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului;

o Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

o Codul Civil (actualizat);

precum și celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

Reglementările cuprinse in PUG si prescriptiile regulamentului de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament cuprinde reglementari obligatorii cu privire la modul de amplasare a constructiilor, spatiilor verzi, parcajelor si drumurilor, profilele acestora, coeficienti de utilizare a terenurilor, solutii de echipare edilitara pentru zona studiata in vederea autorizarii acesteia.

Prevederile PUZ și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Pentru zona studiata distributia functiunilor este urmatoarea:

(UTR - UM1) - ZONA MIXTA - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT.

SUBZONA A - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT:

PARCELE CU LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERT S + P+5E+Er (parcelele 8-10)

Funcțiuni permise:

Pentru aceste parcele funcțiunile permise sunt locuințe colective la etajele superioare, cu maxim 40 apartamente - parcela 8, maxim 86 apartamente - parcela 9, maxim 126 apartamente - parcela 10, cu una, doua, trei sau patru camere si servicii la parter, respectiv comert en detail, showroom, birouri, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii), agentii, spatii administrative pentru firme, cabinete medicale, cabinete notariale, birouri de avocatura.

Funcțiuni complementare:

Spatii verzi, circulatii auto.

Dotări complementare:

Garaj, parcaje, instalații edilitare, loc de joaca pentru copii si fantani arteziene.

Funcțiuni interzise:

Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoarele functiuni: gospodarire comunala si cimitire, depozite deseuri, agro-zootehnice si industriale poluante sau orice activitate ce poate genera zgomot, noxe, vibratii sau trafic greu, servicii de tip spalatorii auto, benzinarii, altele decat cele permise.

SUBZONA B - LOCUINTE COLECTIVE

PARCELE CU LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3E+Er (parcelele 6 - 7)

Functiuni permise:

Pentru aceste parcele funcțiunile permise sunt locuințe colective, cu maxim 50 apartamente - parcela 6 si 32 apartamente - parcela 7 cu una, doua, trei sau patru camere.

Functiuni complementare:

Spatii verzi, circulatii auto, spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii) complementar zonei de locuit (cabinete medicale, cabinete notariale, birouri de avocatura).

Dotari complementare:

Garaj, anexe, loc de parcare propriu si pentru vizitatori si instalatii edilitare.

Functiuni interzise:

Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoarele functiuni: gospodarie comunala si cimitire, depozite deseuri, agro-zootehnice, industriale. Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoarele functiuni: gospodarire comunala si cimitire, depozite deseuri, agrozootehnice si industriale poluante sau orice activitate ce poate genera zgomot, noxe, vibratii sau trafic greu, servicii de tip spalatorii auto, benzinarii, altele decat cele permise. (UTR - ULIU) - ZONA DE LOCUINTE:

SUBZONA C - LOCUINTE COLECTIVE MICI

PARCELE CU LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E (parcelele 1 - 5)

Functiuni permise:

Pentru aceste parcele funcțiunile permise sunt locuințe colective, cu maxim 6 apartamente pe fiecare parcela.

Functiuni complementare:

Spatii verzi, circulatii auto, spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii) complementar zonei de locuit (cabinete medicale, cabinete notariale, birouri de avocatura).

Dotari complementare:

Garaj, anexe, loc de parcare propriu si pentru vizitatori si instalatii edilitare.

Functiuni interzise:

Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoarele functiuni: gospodarire comunala si cimitire, depozite deseuri, agro-zootehnice si industriale poluante sau orice activitate ce poate genera zgomot, noxe, vibratii sau trafic greu, servicii de tip spalatorii auto, benzinarii, altele decat cele permise.

PARCELE CU ZONE VERZI (parcelele 11-12)

Functiuni permise:

Pentru aceasta zona functiunile permise sunt: spatii verzi amenajate.

Functiuni complementare:

Circulatii auto si pietonale, parcari, puncte de alimentatie publica si comert en detail in constructii provizorii (de tip chiosc cu suprafata maxima de 5 mp), retele si constructii (subterane si supraterane) pentru utilitati.

Dotari complementare:

Amenajari peisagere, fantani arteziene, instalatii edilitare, mobilier urban si imprejmuiri.

Functiuni interzise:

Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoarele functiuni: locuinte, constructii pentru servicii, gospodarire comunala si cimitire, depozite deseuri, agro-zootehnice si industriale altele decat cele permise.

PARCELE CU DRUMURI (parcelele 13 - 17)

Functiuni permise:

Pentru aceasta zona functiunile permise sunt circulatii rutiere (autoturisme si biciclete) si pietonale (trotuare, alei).

Functiuni complementare:

Parcaje, spatii verzi de aliniament, retele si constructii subterane pentru utilitati.

Dotari complementare:

Amenajari ale spatiilor verzi, mobilier urban.

Functiuni interzise:

Pentru toata zona studiata sunt interzise constructiile de orice fel, indiferent de destinatie.

 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Ca urmare a analizei privind impactul asupra mediului pentru zona studiata s-au formulat propuneri si masuri de intervenție u rbanistica, ce privesc:

o d iminuarea pana Ia eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări etc.)

o prevenirea producerii riscurilor naturale;

o depozitarea controlata a deșeurilor;

o organizarea sistemelor de spatii verzi;

o refacere peisagistica si reabilitare urbana;

o eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicație si al rețelelor edilitare majore.

Protectia calitatii apelor

Avandu-se in vedere modul de gestionare a apelor se considera ca prin amenajarile propuse se vor elimina orice surse de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

Protectia calitatii aerului

Terenul fiind in intravilanul localitatii Timisoara, in zona periferica, calitatea aerului este foarte buna, lipsind elementele de poluare.

Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru acest complex de locuinte si servicii va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardoseala), alimentate cu gaze naturale, combustibil solid sau lichid si vor fi amplasate in incaperi special destinate cu suprafete si cos de fum corespunzatore.

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare privind protectia mediului:

o Ord. 462/1993 al MAPPM privind emisiile;

o STAS 12574/1987 privind calitatea aerului;

o Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 privind protectia atmosferei.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Activitatea de baza prevazuta in zona de locuire colectiva, servicii, comert nu produce zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.

Protectia solului si subsolului

Activitiatea de locuire colectiva, servicii, comert nu va implica operatii care pot periclita calitatiile solului sau a subsolului. In varianta folosirii cazanelor de incalzire cu combustibil lichid cu rezervoare ingropate sau aeriene se vor respecta normele tehnice in vigoare privind protectia mediului (cuva din beton sau rezervoare cu pereti dubli) si sanatatea populatiei.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile produse de acest complex ce vor rezulta in aceasta zona vor fi preluate de firme autorizate in domeniu si depuse pentru neutralizare in locuri indicate de catre administratia locala.

In timpul executiei constructiilor si a organizarii de santier, materialele se vor aproviziona in baze proprii si se vor aduce in santier numai in masura punerii in opera.

In timpul lucrarii de realizare a obiectivelor, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra protejarii factorilor de mediu.

Excesul de pamant si moloz, ramase din timpul constructiei vor fi evacuate in zonele de umpluturi indicate de catre primarie.

Gospodarirea substantelor toxice

Nu este cazul.

Gestionarea ambalajelor

Ambalajele rezultate din acest obiectiv vor fi preluate de firme autorizate în domeniu și depuse pentru neutralizare în locuri indicate de către administrația locală.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor de locuire, servicii si comert cat si pentru a aduce un aport imbunatatirii calitatii aerului se vor amenaja spatii verzi astfel:

o 6,85% ca parcele independente pentru zone verzi.

Spatiile verzi amenajate cuprind alei, locuri de odihna (banci) si locuri de joaca pentru copii.

Se vor prevedea zone verzi de aliniament in cadrul parcelelor pentru drumuri.

Spatiile verzi de aliniament in cadrul parcelelor pentru drumuri cuprind alei si accese la incinta.

Impactul asupra patrimoniului construit

Zona adiacenta care face obiectul prezentului PUZ este constituita:

o Zona 1 de vecinătate (la Nord de zona studiată) este teritoriul administrativ intravilan al Comunei Dumbrăvița și cuprinde locuințe cu regim redus de înălțime și funcțiuni complementare pe care sunt edificate partial constructii.

o Zona 2 de vecinătate (la Nord-Vest de zona studiată) este definită partial de PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de servicii si locuinte individuale si partial de PUZ "LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE", str. Armoniei nr. 20-20A, aprobat cu HCL 31 din 30.01.2018 ca zona de mixta - locuințe colective si servicii, locuințe colective si locuințe individuale cu maxim 2 apartamente pe care nu sunt edificate constructii.

o Zona 3 de vecinătate (la Sud-Vest de zona studiată) este definită partial de PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de servicii si locuinte individuale si partial de PUZ "ZONĂ MIXTĂ, CASE ÎNȘIRUITE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE", str Armoniei nr.18, aflat în curs de aprobare, având Avizul de oportunitate nr. 28 / 26-11-2015 ca 2018 ca zona de locuinte colective si locuinte individuale insiruite pe care nu sunt edificate constructii.

o Zona 4 de vecinatate (la Sud de zona studiată și str. Armoniei) este definita prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, ca zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispus e pe un parcelar de tip perifer (UTR - Lip) pe care sunt edificate constructii.

o Zona 5 de vecinătate (la Est de zona studiată) este definita prin P.U.Z. "CALEA LIPOVEI - STRADA ARMONIEI", adoptat prin HCL 90 / 30.03.2004 ca zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban (UTR - Liu) pe care sunt edificate constructii.

Promovarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 401710 atît în faza de execuție, c at și în cea de funcționare, va genera un impact redus și local asupra calității mediului înconjurător.

2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

La proiectarea constructiilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, normativul P118 privind siguranta la foc a constructilor precum si normative specifice de proiectare pe specialitati sau tip functiune.

Prin prevederile prezentului PUZ au fost reglementate accese carosabile in zona si parcajele.

3. REGULI DE AMPLASARE A CONSTUCTIILOR SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Conform reglementarilor aferente prezentului PUZ se propun următoarele:

(UTR - UM1) - Zona mixta - locuinte colective, servicii, comert.

o pentru Subzona A - locuinte colective, servicii, comert la parter S+P+5E+Er: 1,1045 ha (52,66%);

o pentru Subzona B - locuinte colective D+P+3E+Er: 0,3346 ha (15,95%);

o pentru drumuri, alei si parcaje: 0,6584 (31,39%);

Suprafața totala UTR - UM1: 2,0975 ha (100%).

Subzona A - Locuinte colective, servicii, comert:

Suprafete si coeficienti:

o POT - maxim (parter) 50% pentru locuințe colective, servicii si comert la parter

S+P+5E+Er;

o POT - maxim (etaje) 35% pentru locuinte colective S+P+5E+Er;

o CUT - maxim 2,45 pentru locuinte colective, servicii si comert la parter S+P+5E+Er;

o Regim de inaltime - maxim S+P+5E+Er;

o Inaltime maxima - Hmax = 19,50 m;

Alinierea constructiilor propuse va fi de:

o 10 metri de la limita de proprietete de la strada;

o 5 metri si minim 1/2 din inaltimea cladirii fata de limitele laterale cu vecini;

Tipul de acoperire:

o terasa sau șarpanta cu panta minima 20° si maxim 40°.

Subzona B - Locuinte colective

Suprafete si coeficienti:

o POT - maxim 35% pentru locuințe colective D+P+3E+Er;

o CUT - maxim 2,00 pentru locuinte colective D+P+3E+Er;

o Regim de inaltime - D+P+3E+Er;

o Inaltime maxim ă: Hmax = 13.50 m;

Alinierea constructiilor propuse va fi de:

o 5 metri de la limita de proprietete de la strada;

o minim 1/2 din inaltimea cladirii fata de limitele laterale cu vecini; Tipul de acoperire:

o terasa sau șarpanta cu panta minima 20° si maxim 40°.

Capacitati maxime:

o Locuinte colective, servicii, comert si locuinte colective:

 • - 7 constructii;

 • - 334 apartamente;

 • - 3 spatii pentru comert;

 • - 584 locuitori

 • - 407 locuri de parcare.

(UTR - ULiu) - Zona de locuinte:

o pentru Subzona C - locuinte colective mici D+P+2E: 0,6602 ha (51,03%); o pentru spatii verzi: 0,2324 ha (17,96%)

o pentru drumuri, alei si parcaje: 0,4120 ha (31,01%);

Suprafața totala UTR - ULiu: 1,3209 ha (100%)

Subzona C - Locuinte colective mici:

Suprafete si coeficienti:

o POT - maxim 35% pentru locuinte colective D+P+2E;

o CUT - maxim 1,05 pentru locuinte colective D+P+2E;

o Regim de inaltime - maxim D+P+2E;

o Inaltime maxima - maxim 10.00 m pentru D+P+2E;

Alinierea constructiilor propuse va fi de:

o 5 metri de la limita de proprietete de la strada;

o 5 metri si minim 1/2 din inaltimea cladirii fata de limitele laterale cu vecini;

o 10 metri de la limita de proprietate posterioara a parcelei 3 si 4.

Tipul de acoperire:

o terasa sau sarpanta cu panta minima 20° si maxim 40°.

Capacitati:

o Locuinte colective mici:

 • - 10 constructii;

 • - 60 apartamente;

- 120 locuitori.

- 86 locuri de parcare;

Zonele functionale propuse in P.U.Z. (total pe categorii) sunt:

 • pentru Subzona A - locuințe colective, servicii, comert la parter S+P+5E+Er: 1,1045 ha (32,57%);

 • pentru Subzona B - locuinte colective D+P+3E+Er: 0,3346 ha (9,87%);

 • pentru Subzona C - locuinte colective mici: 0,6602 ha (19,47%);

 • pentru spatii verzi: 0,2324 ha (6,85%)

 • pentru drumuri, alei si parcaje: 1,0596 (31,24%);

Suprafata totala teren: 3,3913 ha (100%)

Repartizarea suprafetelor:

o 7.397 mp - construcții;

o 13.596 mp - grădini;

o 2.324 mp - spatii verzi amenajate;

o 10.596 mp - platforme rutiere, alei si parcaje de incinta.

33.913 mp

Capacități maxime totale pentru întreaga zonă reglementată:

 • - 394 apartamente;

 • - 3 spații pentru comerț și servicii

 • - 704 locuitori;

 • - 493 locuri de parcare.

La amplasarea constructiilor se vor respecta:

o normele de insorire si iluminat natural;

o distantele minime de siguranta la foc intre constructii si dotarile edilitare respectiv intre dotarile edilitare si limita de proprietate precum si accesele in constructie pentru asigurarea cerintelor de siguranta la foc;

o constructile nou propuse atat pentru constructile de locuit cat si pentru alte functiuni admise in mod exceptional, in regim P si P+M vor rerspecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati si in situatia in care depasesc doua niveluri se va respecta distanta minima de % din H cornișa fata de mezuinile laterale, cu exceptia cladirilor cuplate.

o la amplasarea constructiilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa.

Prin avizele detinatorilor de utilitati si altor avizatori din zona amplasamentului sunt inpuse retrageri si restrictii:

o 1 m de o parte si de alta fata de conducta de gaz joasa presiune existenta - interdictie de construire locuinte individuale/colective, constructii servicii si comert, camine de vizitare

o 5,0 m de o parte si de alta fata cel mai apropiat conductor LEA 20kV existenta -interdictie de construire.

Prin lucrarile de proiectare se vor respecta toate reglementarile si normativele cu privire la utilitati si drumuri.

4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accese carosabile

În zona studiată s-au prevăzut noi cai de comunicație rutiera care sa asigure accesul în zona. Drumurile ce deservesc zona vor fi racordate la Strazile Armoniei si Grigore Alexandrescu.

Accesul la parcelele din zona studiata se face din strazile nou proiectate, respectiv din Strazile Armoniei, Phoenix si Grigore Alexandrescu.

Documentația de execuție a lucrărilor aferente acceselor în zona studiată va fi întocmita de un proiectant de specialitate - lucrari rutiere.

Drumuri de incintă

Drumurile de incintă vor fi proiectate și prevăzute cu marcaje și indicatoare corespunzătoare. Documentația de execuție a lucrărilor aferente acceselor în zona studiată va fi întocmita de un proiectant de specialitate.

Prospectele stradale sunt detaliate in capitolul REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII - Parcele pentru drumuri publice. Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație, necesită spații de parcare se admite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în incinta.

Pentru construcțiile care au ca activitate dotari si servicii se va respecta legislatia in vigoare cu privire la numarul de parcaje raportate la tipul de activitate desfasurata.

Pentru construcțiile care au ca activitate servicile de cazare se va prevedea un loc de parcare pentru fiecare unitate de cazare.

La proiectarea locurilor de parcare din incinta, corelate cu functiunea, se va respecta legislatia in vigoare.

5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurarii cu utilitati a amplasamentului respectiv asigurarea cu energie electrica, apa potabila si evacuare ape uzate menajere.

Dupa realizarea retelelor centralizate de utilitati publice beneficiarul se obliga să racordeze imobilele la rețelele centralizate publice.

Realizarea de rețele tehnico-edilitare

Pentru asigurarea utilităților necesare funcționării zonelor de locuinte colective, servicii, comert se propune obligativitatea realizării următoarelor echipări edilitare:

o asigurarea cu apă potabilă a obiectivelor se va realiza prin extinderea rețelei centralizate de apă potabilă a localității.

o apele uzate menajere provenite de pe zona studiată se colectează prin intermediul rețelei de canalizare și se vor deversa în rețeaua de canalizare a localității, prin extinderea acesteia.

o apele pluviale de pe constructii vor fi colectate prin reteua de canalizare ape pluviale, separata de canalizarea apa menajera, si stocate intr-un bazin de retentie, iar apele pluviale de pe drumurile si parcarile propuse vor fi colectate prin rigole de scurgere amplasate pe marginea platformelor rutiere in reteaua de canalizare ape pluviale si vor fi trecute printr-un deznisipator si separator de produse petroliere inainte de stocarea lor in acelasi bazin de retentie. Preaplinul apelor meteorice colectate in bazinul de retentie se va deversa in reteaua de canalizare administrata de AQUATIM S.A., printr-un bazin de linistire, la 45 de minute de la terminarea intemperiilor..

o pentru zona de s ervicii in care funcționează punctele de alimentație public a, apele menajere vor fi trecute printr-un separator de grăsimi;

o asigurarea cu energie electrică a zonei se va realiza prin extinderea rețelei de energie electrică adiacentă amplasamentului si bransamente aferente fiecarei parcele.

o asigurarea cu gaze naturale a zonei se va realiza prin extinderea rețelei de gaze naturale adiacentă amplasamentului si bransamente aferente fiecarei parcele.

Pentru rețelele de utilități existente în zonă, lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor, conform planului de actiune anexat.

Investitorii vor realiza propriile instalații de încălzire. Centrala termica va functiona cu gaz natural sau energie electrica.

 • 6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

Parcele pentru constructii

Terenurile pentru construcții au fost dimensionate avand în vedere următoarele elemente: o limitele laterale sunt perpendiculare pe limta principala;

o frontul stadal sa fie mai mic decat adancimea parcelei;

o suprafata minima pentru parcelele de locuinte este de 500 mp;

o retragere obligatorie de 5 m de la limita proprietatii strazilor nou proiectate respectiv

5 m de la limita proprietății laterale si minim % din inaltimea construcției propuse.

Parcele pentru drumuri publice

Caile de comunicatie ce deservesc amplasamentul vor avea urmatoarele prospecte:

o Prevederea dezvoltării circulației auto prin mărirea profilului strazii Grigore Alexandrescu de la 26 m la 30 m compus din: trotuar 2,0 m, pista biciclete 1,5 m, zona verde 2,5 m, carosabil 7 m, zona verde 3,0 m, carosabil 7 m, zona verde 2,5 m, zona de siguranta 1,0 m, pista biciclete 1,5 m si trotuar 2,0 m.

o Prevederea dezvoltării circulației auto prin mărirea profilului strazii Phoenix de la 13 m la 24 m compus din: trotuar 2,0 m, pista biciclete 1,0 m, zona verde 2,0 m, carosabil 14 m, zona verde 2,0 m, pista biciclete 1,0 m si trotuar 2,0 m.

o Prevederea dezvoltării circulației auto prin mărirea profilului strazii Armoniei de la 7 m la 14 m compus din: trotuar 1,5 m, zona verde 2,0 m, carosabil 7 m, zona verde 2,0 m si trotuar 1,5 m.

o Prevederea drumurilor noi cu profile de 16 m compuse din: trotuar 1,50 m, zona verde 3,00 m, carosabil 7,0 m, zona verde 3,00 m si trotuar 1,50 m.

o Prevederea drumurilor noi cu profile de 12 m compuse din: trotuar 1,50 m, zona verde 1,00 m, carosabil 7,0 m, zona verde 1,00 m si trotuar 1,50 m.

Dezmembrarea terenului studiat prin prezentul PUZ se va face conform planselor anexate.

Nu se admite dezmembrararea sau unificarea parcelelor rezultate prin prevederile prezentului PUZ.

7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Spații verzi și plantate

Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi amenajate. Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiului verde aferent circulațiilor carosabile.

Prin prevederile prezentului PUZ, s-au prevăzut spații verzi amenajate de minim:

o 6,85% din suprafața totala a terenului, ca parcele independente pentru zone verzi.

Spatiile verzi vor fi amenajate cu alei, locuri de odihna (banci) si locuri de joaca pentru copii.

Se vor prevedea zone verzi de aliniament in cadrul parcelelor pentru drumuri.

Spatiile verzi de aliniament in cadrul parcelelor pentru drumuri cuprind alei si accese la incinta.

Împrejmuiri

Este permisă realizarea de împrejmuiri:

o transparente, decorative sau gard viu pentru delimitarea parcelelor aferente clădirilor fata de limita de proprietate laterala sau posterioara, cu inaltimea de maxim 2 m, iar inaltimea soclului nu va depasi 0,5 m;

o Nu se admit imprejmuiri ale parcelelor la limita de proprietate principala.

Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al clădirilor.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

8. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Zona studiată este reglementata prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de locuinte cu functiuni complementare, iar in prezent amplasamentul se constituie din teren neconstruit in intravilan.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINTA

L - locuirea

 • >  Subzona A - locuinte colective, servicii, comert la parter S+P+5E+Er;

 • >  Subzona B - locuinte colective D+P+3E+Er;

 • >  Subzona C - locuinte colective D+P+2E

IS - instituții și servicii

In subzona A sunt prevazute servicii si comert la parter.

ID - unități de producție și depozitare

Nu este cazul.

C- căi de comunicație

Zona studiata este prevazuta cu cai de comunicatie conform planse. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

SP - spații plantate, agrement, sport

Zona studiata este prevazuta cu parcele individuale pentru zone verzi conform capitol II, punct 7. - reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.

DS - destinație specială

Nu este cazul.

GC - gospodărire comunală

Nu este cazul.

TE - echipare edilitară

Zona studiata este prevazuta cu echipări edilitare conform capitol II, punct 5. Reguli cu privire la echiparea edilitară.

 • V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERIN ȚĂ

Zona studiată se constituie într-o zona cu unitati teritoriale de referinta, după cum urmează:

Zona studiată se constituie în doua unitati teritoriale de referinta respectiv zona mixta -locuinte colective si dotari si zona de locuinte astfel:

(UTR - UM1) Zona mixta - locuinte colective si dotari:

 • (a) Parcelele 8 + 10 - locuințe colective, comer ț, servicii S+P+5E+Er (Subzona A);

 • (b) Parcelele 6 si 7 - locuinte colective D+P+3E+Er (Subzona B);

 • (c) Parcelele 14 + 17 - drumuri, alei, parcaje.

(UTR - ULiu) Zona de locuinte:

 • (a) Parcelele 1 + 5 - locuințe colective mici D+P+2E (Subzona C);

 • (b) Parcelele 11 si 12 - spatii verzi;

 • (c) Parcela 13 - drumuri, alei, parcaje.

Pentru unitatea funcționala aferenta zonei studiate se vor aplica prescripțiile privind restricții și permisiuni prevăzute în PUZ.

Intocmit,

arh. MARIN Razvan

Verificat, arh. HENT Sorin


z

>

A

p

T

1
P. u. z.

LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ SI SERVICII

REGLEMETARI ECHIPARE EDILITARA


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2018-015808/03.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-015808/03.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone rezidentiale cu locuire colectiva, servicii si comert cu regimuri de inaltime de la D+P+2E pana la maxim D+P+5E+Er;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-015808/21.09.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 19/10.11.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 29/10.07.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3968 din 08.10.2015 si prevederile Certificatului de Urbanism nr. 163 din 16.01.2017 prelungit pana la data de 15.01.2019, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 41 din 18.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, rectificata prin adresa nr. 3054/16.07.2018;

Documentația PUZ „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, beneficiari: S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA

S.R.L., proiectant SC SIREGON GRUP SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. . Sorin M. HENT, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna octombrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în noiembrie 2017, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-015372/06.11.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, , parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PUZ si RLUaferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L., proiect nr. 16.031, la cererea beneficiarilor S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord a municipiului Timișoara, fiind delimitat la nord de str. Phoenix/str. Grigore Alexandrescu, la sud de str. Armoniei, la vest de str. Marginii, la est de calea Sever Bocu.

Conform PUG Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 -terenul este situat in intarvilan, intr-o zonă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, parțial zona de institutii si servicii, parțial afectată de sistematizarea zonei (modificare profile drumuri), parțial afectată de Inelul IV de circulație;

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv in zone de interes deosebit, pentru care este necesar obtinerea avizului Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat situat in strada Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, în suprafață totală de 33.913 mp, este inscris in: CF 405457 (cad. 405457 - 1.938 m2, categoria de folosinta drum), CF 405446 (cad. 405446 - 2.264 itf, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405447 (cad. 405447 -1.883 m2, categoria de folosinta drum), CF 405448 (cad. 405448 - 2.645 m2, categoria de folosinta drum), CF 405449 (cad. 405449 - 6.699 itf, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405450 (cad. 405450 - 6.352 m2, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405453 (cad. 405453 - 3.873 m2, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405454 (cad. 405454 - 1.095 m2, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405455 (cad. 405455 - 149 m2, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405456 (cad. 405456 - 7.054 irf), proprietari fiind S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. (CF 405456, CF 405450, CF 405454, CF 405448, CF 405455, CF 405449, CF 405453) si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. (CF 405446, CF 405447, CF 405457).

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, propune dezvoltarea unei zone rezidentiale cu locuire colectiva, comerț, servicii, cu regim de înălțime maxim D+P+5E+Er.

Accesul auto și pietonal la parcela studiată se face atat din Strada Armoniei, cat si din Strada Grigore Alexandrescu, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-003636/02.11.2017.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-003636/02.11.2017.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

SUBZONA A: ZONA CU LOCUINTE LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT:

 • - Regim de construire: maxim S+P+5E+Er;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax servicii/parter= 50%;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax locuinte/etaje= 35%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.45;

 • - Inaltimea maxima: Hmax = 19.50 m;

SUBZONA B: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE:

 • - Regim de construire: maxim D+P+3E+Er; -

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.00;

 • - Hmax = 13.50 m;

SUBZONA C: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE MICI:

 • - Regim de construire: maxim D+P+2E;    -

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.05;

 • - Hmax = 10 m;

SUBZONA SPATII VERZI - minim 6.85 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 41/18.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - Retrageri minime fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare: conform plansei „Reglementari urbanistice - Zonificare” - plansa nr. 2;

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara ;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003636/02.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 572/10.07.2018;

 • - Clădirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform “Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, beneficiari S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 16.031, realizat de proiectant S.C. SIREGON GRUP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

SUBZONA B: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE:

- Regim de construire: maxim D+P+3E+Er;

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Dia


conovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltar


eurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.00;

 • - Hmax = 13.50 m;

SUBZONA C: ZONA CU LOCUINȚE COLECTIVE MICI:

 • - Regim de construire: maxim D+P+2E;    -

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.05;

 • - Hmax = 10 m;

SUBZONA SPATII VERZI - minim 6.85 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 41/18.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - Retrageri minime fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare: conform planșei „Reglementari urbanistice - Zonificare” - plansa nr. 2;

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform “Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997.

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003636/02.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 572/10.07.2018

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat situat in strada Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, în suprafață totală de 33.913 mp, este inscris in: CF 405457 (cad. 405457 - 1.938 m2, categoria de folosinta drum), CF 405446 (cad. 405446 - 2.264 m2, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405447 (cad. 405447 - 1.883 itf,

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

categoria de folosința drum), CF 405448 (cad. 405448 - 2.645 m2, categoria de folosința drum), CF 405449 (cad. 405449 - 6.699 itf, categoria de folosința curți, construcții), CF 405450 (cad. 405450 -6.352 m2, categoria de folosința curți, construcții), CF 405453 (cad. 405453 - 3.873 m2, categoria de folosința curți, construcții), CF 405454 (cad. 405454 - 1.095 m^ categoria de folosința curți, construcții), CF 405455 (cad. 405455 - 149 m2, categoria de folosința curți, construcții), CF 405456 (cad. 405456 - 7.054 afy proprietari fiind S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. (CF 405456, CF 405450, CF 405454, CF 405448, CF 405455, CF 405449, CF 405453) si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. (CF 405446, CF 405447, CF 405457).

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului 16.031, planșei U.04 - „Proprietatea asupra terenurilor”, planșei U.02 - „Reglementări urbanistice-Zonificare” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Steluța URSU


Liliana IOVAN

Red/dact - SU

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


DIRECȚIA GEN

B d . Constantin Dia e-mail:dezvoltareu

E R A L A

DE

A V

URBANISM

M

S I

F O

J

U N I C I P I D E Z V O

RMIȚAȚ

R O

U D E Ț U L

MÂNIA

TIMIȘ SOARA RBANA D/PUZ

UL LȚA IPU

T I M I

RE U

G / P U

B I R

O U

I Z A R E C O

N

c o n o

vici

L o

ga, n r .   1 ,

3

0 0 0

3 0, tel:

+ 4 0   2 5 6

4 0 8 4 3 5

r b a n

a @ p

rim

ariatm.ro,

i

nte

r n e t : w w

w.p

rimar

iatm. ro


Nr. UR2017-015372/06.11.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  PUZ - ,, LOCUINȚE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII ”;

 • -   Amplasament: Strada Armoniei nr. 16, CF 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, Timișoara;

 • -  Beneficiari: NCT REAL ESTATE, AEDIFICIA REAL ESTATE ROMANIA SRL;

 • -  Proiectant: S.C. SIREGON GRUP S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 02.10.2017-26.10.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

 • 1.  Proprietari imobile: Strada Armoniei nr.: 2, 8, 8A, 8B, 8C, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 24, 24A, 24B, 26, 28,

 • 2.  Proprietari imobile Strada Tudor Arghezi nr.: 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 22A, 22B, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de 1 persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L, organizata in data de 25.10.2017, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Directia Generala de Urbanism si dezvoltare Urbana, s-a prezentat 1 persoana. Nu au fost formulate obiectii/ sesizari.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de v H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal PUZ - ,, LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII”, Strada Armoniei nr. 16, CF 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, Timisoara, beneficiari NCT REAL ESTATE, AEDIFICIA REAL ESTATE ROMANIA SRL, proiectant: S.C. SIREGON GRUP S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Steluta URSU