Hotărârea nr. 540/2018

540/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 540/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-013998/10.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-013999/10.09.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-013999/10.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 26/21.06.2018, precum şi Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 4254 din 22.09.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", strada Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timişoara, având ca beneficiar pe ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA, întocmit conform Proiectului nr. 22/2017, realizat de BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: maxim P+1E - pentru locuinta, si P - pentru garaj, Hcornisa max = 7 m, Hcoama max = 12.00 m, accesul auto şi pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara - domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004097/28.11.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1.2, spatii verzi interioare propuse minim 25%.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat în suprafaţă totală de 581 mp, este înscris în CF 437755 Timisoara, nr. cad 437755, teren intravilan situat în str. Pavel Jumanca, Timişoara, proprietar fiind ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA;
- Proiectantului BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN86.530

86.230

25

437641

86.530

r                  7

x\b .

/86.471

r 7


S.teren=581mp

POT max.=40%

CUT max.=1,20

Verificator

Expert

Nume

Semnatura

Cerinta

Referat/Expertiza nr./Data

<9

"X    BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

-X  BOT LUCIAN COSMIN

Z)    STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ

T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622

Beneficiar:   ALEXANDRONI MIRIAM-RALUCA

Proiect nr.

22/2017

Titlu proiect: P.U.D.- CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE

C7<7

MAIL - ARH.BLC@GMAIL.COM

TEREN

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

Amplasament: Strada Jumanca, FN, mun. Timisoara, JUD.

TIMIS, CF nr. 437755, nr. cad. 437755

Faza:

Sef proiect

arh. Bot Lucian

1:200

P.U.D.

Proiectat

arh. Bot Lucian

Data:

Titlu plansa:

Plansa nr.

Desenat

arh. Bot Lucian

FEB. 2018

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

04-U


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

• < bl»


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2018-002071/08.03.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

PUD - „Construire locuința P+1E, garaj, anexa, amenajare incinta, imprejmuire teren” Timișoara;

Amplasament: str. Pavel Jumanca F.N., CF nr. 437755 Timișoara

 • -  Beneficiar: ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA

 • -  Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul.

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 16.02.2018 - 07.03.2018, la documentația disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificați:

 • •  MUNTEANU ANGELA - str. Lacului nr. 3, Timișoara

 • •  BERCE GABRIEL MARIAN, BERCE LOREDANA SORINA - str. Izlaz bl. 58, sc. E, et. 1, ap. 4, Timișoara

 • •  LUP VALENTIN NATANIEL, LUP ALEXANDRA DANIELA - str. Martir Herman Sporer, bl. 42 B, sc. B, ap. 2, Timișoara

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

Nu s-au formulat sugestii si/sau obiecții cu privire la aceasta investiție.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Construire locuința P+1E, garaj, anexa, amenajare incinta, imprejmuire teren”, Timișoara, beneficiar ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA, proiectant BIROU INDIVIDUAL DE

ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN, a foșt finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare.


Red/Dact L.L. 2exCONSILIER

LILIANA IOVANJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2018-013999/10.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-013999/10.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, prin care se propune construirea unei locuințe în regim de maxim P+1E si o anexa, garaj, amenajare incinta si imprejmuire teren.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-013998/22.08.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 26/21.06.2018, precum și de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 4254 din 22.09.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1631 din 14.04.2017, prelungit pana la data de 13.04.2019;

Documentația PUD “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, beneficiar ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA, proiectant BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna februarie 2018, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 183/2017, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 08.03.2017, a Raportului informarii si consultariipublicului cu nr. UR2018-002071/ 08.03.2018;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, se încadreaza in Etapa 2 -etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, este elaborat de proiectantul BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, proiect nr. 22/2017, la cererea beneficiarului ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud-vest a orașului, fiind delimitat astfel: la sud-vest, nord-est , si nord-vest -terenuri proprietati private neconstruite, la sud-est - strada Pavel Jumanca si prevazut prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 184/2003 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017, ca fiind subzona R02-Zona rezidentiala P-P+4E propusa, POT max = 40%.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 581 mp, este înscris în CF 437755 Timișoara, nr cad 437755, teren intravilan situat în str. Pavel Jumanca, Timișoara, proprietar fiind ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA.

Terenul reglementat este liber de construcții.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, se propune construirea unei locuințe în regim de maxim P+1E, o anexa, si garaj.

Accesul auto și pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara - domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004097/28.11.2017.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuși prin documentație sunt:

 • - Regim de construire: maxim P+1E - pentru locuinta, si P - pentru garaj;

-Funcțiune propusă: construire locuintă în regim de înăltime maxim P+1E ;

 • - Înălțime maximă: Hcornisa max = 7 m, Hcoama max = 12.00 m;


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 40%

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1.2;

 • - Spații verzi interioare propuse: minim 25%;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată;

 • - Spații verzi interioare propuse: minim 25%;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timișoara - domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004097/28.11.2017;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 741/27.07.2017.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

 • 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, având ca beneficiar pe ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA, întocmit conform proiectului nr. 22/2017, realizat de BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: maxim P+1E - pentru locuinta, si P - pentru garaj, Hcornisa max = 7 m, Hcoama max = 12.00 m, accesul auto și pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara - domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-004097/28.11.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1.2, spatii verzi interioare propuse minim 25%;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 581 mp, este înscris în CF 437755 Timișoara, nr cad 437755, teren intravilan situat în str. Pavel Jumanca, Timișoara, proprietar fiind ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA..

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

Liliana IOVAN

CONSILIER

Steluta URSU


Red/Dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-013998/10.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, str. Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, str. Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud-vest a orașului, fiind delimitat astfel: la sud-vest, nord-est, si nord-vest - terenuri proprietati private neconstruite, la sud-est - strada Pavel Jumanca si prevazut prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 184/2003 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017, ca fiind subzona R02-Zona rezidentiala P-P+4E propusa, POT max = 40%.

Terenul reglementat în suprafață totală de 581 mp, este înscris în CF 437755 Timisoara, nr cad 437755, teren intravilan situat în str. Pavel Jumanca, Timișoara, proprietar fiind ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, str. Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, se propune construirea unei locuințe în regim de maxim P+1E, o anexa, si garaj).

Accesul auto și pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara - domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004097/28.11.2017.

3 . Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia PUD CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN”, str. Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 1631 din 14.04.2017, prelungit pana la data de 13.04.2019, respectiv Avizul Arhitectului Sef nr. 26/21.06.2018;

4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, str. Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                   Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

(Q ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

Foaie de capat

Denumire proiect:

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

Amplasament:

TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN CF 437755 CAD 437755

Beneficiari:


ALEXANDRONI MIRIAM RALUCA

Proiectant general:

BOT LUCIAN COSMIN - B.I.A.

Lugoj, Str. Ana Ipatescu nr. 15A, jud. Timis

Proiect nr:

22/2017

Faza:

P.U.D.

(Q ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

Borderou

Parte scrisa:

 • •  Foaie de capat

 • •  Borderou

 • •  Colectiv de elaborare

 • •  Memoriu general

Parte desenata:

 • •  01-U - Plan de incadrare in localitate/zona

 • •  02-U - Situatia existenta

 • •  03-U - Reglementari urbanistice

 • •  04-U - Obiective de utilitate publica

 • •  05-U - Posibilitati de mobilare

 • •  06-U - Prospecte stradale/volumetrie

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

Colectiv de elaborare

Urbanism arh. Lucian BOT

Topografie ing. Sandu TRANDAFIR

Instalatii edilitare ing. Sebastian DORHOI

Instalatii electrice ing. Ionut ARDELEAN

Studiu geotehnic ing. Claudiu BOANGIU

Drumuri ing. Bogdan LAZIE

(Q ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

Memoriu General

1.INTRODUCERE

 • 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  NR. PROIECT:


  22/2017 FAZA: P.U.D.


  DENUMIRE PROIECT:


  BENEFICIAR:


P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

ALEXANDRONI MIRIAM RALUCA

PROIECTANT:                     Bot Lucian Cosmin - Birou Individual

de Arhitectura

DATA ELABORARII PROIECTULUI: MAI 2017

 • 1.2  OBIECTUL LUCRARII

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice, pentru amplasarea unei locuințe P+1E cu anexele aferente, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local Timisoara. De asemenea, proiectul are ca scop: dimensionarea, zonificarea functiunilor propuse, integrarea in fondul construit existent, rezolvarea accesului auto si pietonal pe parcela, echiparea cu utilitati edilitare.

Amplasamentul lucrarii este situat in Timisoara, pe strada Pavel Jumanca, FN, CF 437755 CAD 437755. Terenul supus studiului urbanistic este proprietate privata a D-nei Alexandroni Miriam Raluca, care este si beneficiarul acestei documentatii.

Proiectul are la baza Certificatul de Urbanism nr. 1631 din 14.04.2017 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara. La baza intocmirii documentatiei a stat “Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu”, indicativ GM 009-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000.

 • 1.3 SURSE DE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea PUD s-a tinut cont de urmatoarele planuri, studii si documentatii:

-PUZ aprobat prin HCL 184/2003 preluat de PUG - Zona rezidentiala P-P+4E propusa;

-documentatie topografica;

-studiu geotehnic.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN

TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

La elaborarea prezentei documentatii in faza de PUD s-a tinut cont de urmatoarele legi, normative si regulamente:

 • -  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 • -  HG 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism;

 • -  OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

 • -   Codul Civil;

 • -  RLU aferent PUG Timisoara;

 • -  RLU aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 184/2003.

2.INCADRAREA IN ZONA

 • 2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE

La intocmirea acestei documentatii, s-au luat in considerare studiile urbanistice aprobate in zona care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului precum și informatiile cu caracter analitic.

Parcela se situeaza in partea de S-V a orasului intr-o zona predominant rezidentiala cu locuinte individuale si colective. Conform P.U.G. mun. Timisoara zona se afla in UTR 52, terenul facand parte din teritoriul intravilan al orasului. Conform PUZ - str. Vasia Vasilescu-Lacului aprobat prin HCL 184/2003, parcela se afla in subzona R02 - Zona rezidentiala P-P+4E propusa. Parcela nu se afla in zona protejata sau rezervatie naturala.

Terenul studiat are o suprafata plana, neexistand astfel un potential de alunecare. Amplasamentul in studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS - BEGA denumita Depresiunea Panonica. In conformitate cu Codul P100/2013, perioada de colt Tc = 0,7s. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de catre structură B0 = 2,5. Spectrul normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag B(T) se considera pt. zona Banat, iar acceleratia orizontala a terenului pt. proiectare ag = 0,20 g. Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele:

 • a) Temperatura aerului :

 • - media lunara maxima : +(21:22)°C in iulie, august

 • - media lunara minima : -(1:2)°C in ianuarie

 • - maxima absoluta: +40°C in 16.08.1952

 • - minima absoluta : -29°C in 13.02.1935

 • b) Precipitatii :

 • - media lunara maxima : 70 : 80 mm in iulie

 • - media anuala : 600 : 700 mm

 • - cantitatea maxima in 24 h : 100 mm

 • c) Vantul :

 • - directii predominante : nord - sud

 • d) Adancimea maximă de inghet : 0,70 m conform STAS 6054-77

Regimul tehnic al terenului este exprimat prin indicii de construibilitate stabiliti prin Regulamentul local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL 184/2003 pentru zona studiata - zona de locuinte cu regim de inaltime P-P+4E si POT maxim=40%.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

 • 2.2 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT

CU P.U.D.

Paralel cu întocmirea acestei documentatii s-au solicitat av’ze de la toti detinatorii de gospodarii subterane/supraterane.

Pentru modernizarea circulatiei auto exterioare si interioare parcelei s-a depus o documentatie in acest sens Comisiei de Circulatie din cadrul PMT, obtinandu-se av’z favorabil.

Avand in vedere destinatia si caracterul zonei (predominant rezidentiala) in expansiune si conversia fostei zone industriale (platforma Dermatina) intr-o zona comerciala si de leisure, consideram oportuna functiunea propusa prin prezenta documentatie de urbanim in faza PUD.

3.SITUATIA EXISTENTA

 • 3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE

Parcela afla pe prelungirea str. Pavel Jumanca. Accesul pe parcela se realizeaza frontal de pe strada sus amintita, pe partea SE a parcelei. Strada se desfasoara pe directia NE-SV pana la str. Paul Constantinescu. Tronsonul de strada (parcela cu CF nr. 437641 si Nr. Cad 437641) adiacent parcelei supusa studiului urbanistic, se afla in proprietatea mun. Timisoara, nu este actualmente sistematizata, are o latime de cca 9-10 m si deserveste un numar de sase parcele, cate trei pe fiecare parte. Parcela de drum are limita SV la limita longitudinala a parcelei inscrisa in CF 437756 CAD 437756.

In prezent str. Pavel Jumanca (partea sistematizata) are o latime de cca 9,00 m asigurand circulatia auto pe doua sensuri, cate unul pe fiecare sens, prezentand imbracaminte rutiera de tip rigid in stare buna. Profilul strazii se compune din partea carosabila (cca 6 m) si zonele de trotuar (1-1,50 m) actualmente sistematizate.

 • 3.2 SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI

Suprafata parcelei este de 581 mp si se afla in proprietatea D-nei Alexandroni Miriam Raluca. Forma terenului este pentagonala neregulata, frontul stradal fiind pe latura SE. Parcela a rezultat in urma dezlipirii dintr-o parcela mai mare.

Terenul studiat se invecineaza la front cu str. Pavel Jumanca (SE) - tronson nesistematizat (CAD 437641), in partea stanga cu o parcela propriatate privata (CAD 437756) nesistematizata (SV), in partea dreapta cu o parcela proprietate privata (NE) libera de constructii si nesistematizata (CAD 437640), iar la partea posterioara se invecineaza cu o parcela nesistematizata libera de constructii (CAD 440760), proprietate privata (NV).

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

 • 3.3 SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN

LIBERE

Actualmente parcela este libera de constructii si nesistematizata, cu aspect plan-orizontal, fiind partial imprejmuita. Pe parcela nu exista arbori. POT existent=0, CUT existent=0.

 • 3.4 CARACTERUL ZONEI

Zona ce cuprinde terenul studiat prin planul urbanistic, este una preponderent rezidentiala, cu cladiri joase P-P+1E avand un caracter semi-urban. Amplasamentul se afla la confluenta unei zone urbanizate in anii ’60-’80 cu o zona industriala-agricola aflata in proces de conversie in zone cu destinatie de servicii, comert si rezidentiala.

Trama stradala este una neregulata cu strazi cu prospecte relativ mici (9-10 m), aflata in curs de extindere si sistematizare. Tipologic si morfologic, zona are un caracter eterogen, cu un grad relativ redus de ocupare al terenului.

Unul din punctele slabe ale zonei aflata in imediata vecinatate este lipsa serviciilor publice, acest fapt datorandu-se si pozitiei orecum periferice la nivelul orasului. Totusi, datorita proximitatii noului centru comercial tip Mall si a magazinului de bricolaj adiacent, precum a a zonei comerciale de tip bazar de pe str. Lacului, se poate presupune ca in urmatorii ani procesul de urbanizare al zonei poate fi accelerat prin conversii functionale, constructii noi si extinderi si modernizari ale retelelor de utilitati.

Parcela este situata intr-o zona lipsita de factori de poluare, neexistand in vecinatate agenti cu degajari de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente care nu sunt compatibile cu o zona rezidentiala. Noua investitie este binevenita pentru sanarea zonei si pentru ridicarea calitatii fondului construit.

 • 3.5  TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, SUPRAFETE OCUPATE

In cadrul zonei studiate exista terenuri ce se incadreaza urmatoarele categorii de proprietate:

-Zona strazilor - domeniu public de interes local

-Tronsonul de drum nesistematizat - domeniu privat al mun. Timisoara

-Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice si juridice

-Terenul destinat functiunii propuse - proprietate privata a persoanelor fizice

Acesta din urma se gaseste in Cartea Funciara la numarul 437755, cu nr. cadastral 437755 si avand o suprafata masurata de 581 mp. Parcelele din zona invecinata sunt proprietate privata a persoanelor fizice, fiind in mare parte libere de constructii.

(Q ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

 • 3.6 CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC

Stabilitatea terenului este asigurata iar lucrarile de prospectare geotehnica au scos in evidenta o omogenitate relativ buna in ceea ce priveste stratificatia terenului de pe amplasament. La suprafata terenului pana la adancimea de 0,60 m este un strat de sol vegetal. De la adancimea de 0,60 m este un strat de argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta spre vartoasa si cu compresibilitate mare, dupa care s-a interceptat un strat de nisip mijlociu si fin, cafeniu, neepuizat pana la -6,00 m, in stare medie de indesare si cu compresibilitate mare. Apa subterana, la data efectuarii forajului 25.01.2016, a fost interceptata la adancimea de 3,80 m, fiind cu caracter usor ascensional. Se apreciaza ca nivelul maxim poate ajunge pana la cota de -1,50 m fata de cota terenului natural. Din buletinul de analiza chimica pe sol rezulta faptul ca solul nu prezinta agresivitate chimica fata de betoane. Din punct de vedere al rezistentei la sapare terenurile interceptate se incadreaza la terenuri mijlocii. Pentru constructia ce urmeaza sa se execute avand regimul de inaltime P+lE se recomanda fundarea directa la adancimea minima Dfmin = 1,00 m fata de nivelul terenului natural. Fata de cele mentionate la punctul anterior stratul de teren de la nivelul talpii fundatiei este argila prafoasa caf enie, plastic consistenta spre vartoasa, interceptata pana la adancimea de 2,80 m.

 • 3.7 ACCIDENTE DE TEREN

Terenul este in general plan neprezentand denivelari. In conformitate cu ridicarea topografica a zonei se poate observa ca terenul se situeaza aproximativ la cota +86 m fata de nivelul Marii Negre (sistem altimetric 1975).

 • 3.8 ADANCIMEA APEI SUBTERANE

Apa subterana, la data efectuarii forajului 25.01.2016, a fost interceptata la adancimea de 3,80 m, fiind cu caracter usor ascensional.

 • 3.9 PARAMETRII DE FUNDARE

In faza de predimensionare a noilor fundatii, drept capacitate portanta a terenului se va admite Pconv stabilit in funcpe de presiunea conventionala de baza Pconv ( pt. B = 1,00 m si Df = 2,00 m) corectata pentru latimea si adancimea de fundare corespunzatoare fundatiei dimensionate si pentru gruparea de incarcari, conf. STAS 3300/ 2-85.

Pentru stratul de la nivelul talpii de fundare care poate veni in contact cu aceasta, in functie de adancimea de fundare adoptata, presiunea conventionala de baza va fi Pconv=220 kPa.

(Q ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

In conformitate cu STAS 3300/ 2-85, pentru constructii obisnuite, nesensibile la tasari diferentiate si terenuri bune de fundare, se pot folosi presiunile conventionale si in faza de dimensionare a fundatiilor, situatie in care se incadreaza si cazul analizat. La proiectarea infrastructurii se va tine seama de prescriptiile “Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directa” indicativ NP 112 - 04.

 • 3.10 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Terenurile adiacentei parcelei studiata prin PUD sunt in mare parte libere de constructii. Fondul construit este unul eterogen fara o tipologie unitara, atat din punct de vedere al regimului de inaltime (P-P+4E), cat si al gradului de ocupare al terenurilor. Cladirile din zona imediat invecinata sunt relativ recente (anii ’90-2000) sau extinderi ale cladirilor existente din anii ’60-’70. Gradul de conservare al cladirilor este unul destul de bun, cu exceptia unor anexe gospodaresti.

 • 3.11 ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA

Utilitatile existente in zona sunt cele de: energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente. Actualmente terenul nu este bransat/racordat la nici una din utilitatile publice.

In zona amplasamentului situatia echiparii edilitare se prezinta (conform traseelor indicate in plansele avizului unic) dupa cum urmeaza:

Alimentarea cu apa - conform aviz nr. 16443/26.05.2017 eliberat de SC AQUATIM SA, exista retea de apa potabila pe str. Pavel Jumanca - 0 125;

Traseul si adancimea retelei este indicat orientativ, pozitia exacta a acesteia urmand a se determina prin sondaje.

Canalizare menajera - conform aviz nr. 16443/26.05.2017 eliberat de SC AQUATIM SA, exista retea de canalizare menajera pe str. Pavel Jumanca - 0 300;

Traseul si adancimea retelei este indicat orientativ, pozitia exacta a acesteia urmand a se determina prin sondaje.

Alimentarea cu energie electrica - exista linii electrice aeriene de joasa tensiune, care alimenteaza parcelele de pe fronturile strazii Pavel Jumanca;

Conform aviz nr. 18957089/11.07.2017 eliberat de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, functiunea propusa nu afecteaza retelele eletrice aflate in exploatare.

Alimentarea cu gaze naturale - exista retea de gaz pe str. Pavel Jumanca;

Conform aviz nr. 3055/03.07.2017 eliberat de SC dElGAZ GRID SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de gaze naturale aflata in exploatare.

Alimentare cu energie termica - conform aviz din 22.06.2017 eliberat de SC COLTERM SA pe amplasament nu exista retea de alimentare cu energie termica.

Retele de comunicatii (TV, telefonie, date) - conform aviz din 27.06.2017 eliberat de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de comunicatii electronice aflata in exploatare.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755 Regia Autonoma de Transport - conform avz din 20.06.2017 eliberat de RATT pe amplasament nu exista retele electrice subterane sau infrastructura/suprastructura de transport public.

 • 3.12 PROBLEME DE MEDIU

Nu sunt semnalate probleme deosebite din punct de vedere al mediului, in zona neexistand surse de poluare, iar functiunea propusa nu ridica probleme de acest gen.

4.REGLEMENTARI

 • 4.1 OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Tema de proiectare a fost stabilita de comun de acord cu beneficiarii pentru obiectivul propus. Astfel, se propune amplasarea unei locuinte P+1E cu garaj si anexa aferente. Amenajarea terenului presupune acces auto si pietonal, platforma dalata pietonala si auto, locuri de parcare, terase si spatii verzi, imprejmuirea parcelei.

 • 4.2  FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR

Pe parcela studiata de propune amplasarea unei locuinte cu maxim doua apartamente cu regim de inaltime P+1E cu garaj si anexa aferente. In conformitate cu prevederile RLU aferent PUZ aprobat prin HCL 184/2003, preluat de PUG Timisoara, la nivel de zone si subzone functionale, pentru zona rezidentiala, se pot stabili urmatoarele:

 • - parcela se afla in zona R02 - subzona rezidentiala P-P+4E propusa si POT maxim=40%;

 • - utilizarile permise sunt: locuinte individuale pentru maxim doua familii cu garaje aferente, locuinte colective, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit precum si functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanatate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii conform normativelor in vigoare in cat sa fie evitata accidentarea acestora, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei;

 • - utilizarile interzise sunt: activitati industriale sau alte tipuri de activitati care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comert en gros, antrepozite, statii de intretinere auto, ferme agro-zootehncie, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri;

La alcatuirea zonelor de implantare pe parcela s-a tinut cont de forma terenului, orientarea acestuia, insorire, profilul de drum, distantele dintre aliniamente si retrageri fata de acestea, vecinatati, asigurarea acceselor auto si pietonal, impunerile legate de utilitatile publice.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

Orientarea fata de punctele cardinale

 • -  Se vor respecta prevederile OMS 119/2014;

 • -  Se recomanda dubla orientare pentru spatiile interioare, astfel încat sa se evite orientarea exclusiv nord;

 • -  Amplasarea locuintei va fi astfel facuta incat pentru toate incaperile de locuit, sa se asigure durata minima de insorire de 1 1/? h la soltitiul de iarna.

Retrageri minime obligatorii

 • -  Amplasarea fata de drumurile publice - nu este cazul.

 • -  Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul.

 • -  Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR - nu este cazul.

 • -  Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul.

 • -  Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul.

Amplasarea fata de aliniament

 • -  Aliniamentul este limita dintre domeniul public/privat al statului si domeniul privat al pesoanelor fizice/juridice;

 • -  Locuinta, garajul si anexa se vor amplasa pe zona de implantare propusa cu o retragere minima de 5,00 m si maxima de 6,00 m fata aliniamentul stradal.

Amplasarea in interioarul parcelei

 • -  Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena prevazute in OMS 119/2014 precum si din punct de vedere PSI cu respectarea distantelor minime de siguranta si acceselor in caz de interventie conform normativului P118-2/2013;

 • -  Locuinta va avea o retragere minima de 3,00 m fata de limitele laterale;

 • -  Locuinta va avea o retragere fata de limita posterioara a prcelei de minim 6,00 m;

 • -  Garajul si anexa vor putea fi amplasate pe limita laterala stanga cu conditia sa nu depaseasca inaltimea de 3,00 m de la cota terenului sistematizat.

 • 4.3 REGIMUL DE CONSTRUIRE

Inaltimea constructiilor

Regimul de inaltime propus este de P+1E pentru locuinta si P pentru garaj si anexa. Inaltimea maxima la cornisa sau atic a locuintei va fi de 7,00 m, iar inaltimea maxima va fi de 12,00 m.

Procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare al terenului

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi 40%.

Coeficientul maxim de ocupare al terenului (CUT) va fi de 1,2.

Suprafata terenului - 581 mp

S construita maxima propusa- 232,40 mp

S desfasurata maxima propusa- 697,20 mp

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

 • 4.4 PRINCIPII DE COMPOZIȚIE, PENTRU REALIZAREA

OBIECTIVELOR NOI

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice si imitatiile de materiale. Culorile dominante pentru fatadele imobilelor vor fi cele cuprinse in „REGULAMENTUL PRIVIND IDENTITATEA CROMATICĂ A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA” aprobat prin HCL 455/2014, culori armonizate in general.

Constructiile vor avea invelitori tip sarpanta - cu pante maxime de 45o - sau invelitori tip terasa. Iluminarea spatiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor de mansarda.

 • 4.5 INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENTINUTE

PRINCIPII DE INTERVENTIE ASUPRA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Nu e cazul, avand in vedere ca parcela studiata prin PUD este libera de constructii, nesistematizata si partial imprejmuita.

 • 4.6  MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI CAROSABILE SI PIETONALE

Atat accesul auto cat si cel pietonal se vor realiza din str. Pavel Jumanca. Tronsonul de strada aferent parcelei (actualmente neamenajat) apartine mun. Timisoara si se propune sistematizarea acestuia pentru circulatie auto pe doua benzi si amenajarea de trotuare pe fiecare front. Latimea accesului auto va fi de min. 3, 00 m iar cea accesului pietonal de min. 1,00 m. Racordarea accesului auto la strada se va face prin raze de curbura de minim 3,00 m.

Pe parcela se poate prevedea un singur acces auto si un singur acces pietonal la frontul stradal. Terenul va contine obligatoriu loc/locuri de parcare/garare (in garaj inchis). Manevrele de parcare si intoarcere a masinilor se vor efectua doar in incinta. In interiorul parcelei vor fi necesare lucrari pentru sistematizarea pe verticala a terenului pentru circulatia carosabila si pietonala.

 • 4.7  PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUTIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Relieful parcelei studiate este plat fara denivelari. Amplasarea constructiilor, amenajarea platformelor dalate si a spatiilor verzi se va face in functie de forma terenului, vecinatati si pozitia accesului pe parcela.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

 • 4.8 CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI

CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACEASTA

Parcela studiata nu prezinta un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetatiei si nu se afla in zona protejata pentru a fi impuse conditii speciale de protectie.

 • 4.9  SOLUTII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII

Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce privește evacuarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului menajer. Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spatiu special de colectare cu pubele, amplasat la min. 10 m de ferestrele locuintei. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populației si Normele de protecția muncii in vigoare.

 • 4.10  PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public sau privat al primariei. Obiective de utilitate publica sunt drumurile si retelele de utilitati, ce vor deveni publice dupa realizare. Pe terenul studiat nu vor fi prevazute obiective de utilitate publica.

 • 4.11  SOLUTII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Autorizatia de construire va conține obligatia crearii de spatii verzi si plantate pe parcela supusa studiului urbanistic. Din punct de vedere al valorificarii cadrului natural nu se impune luarea de masuri speciale. Avand in vedere ca actualmente parcela este nesistematizata si ca nu exista arbori sau amenajari peisagistice in incinta, se propune amenajarea de spatii verzi corelate cu zona de amplasare a constructiilor, cu suprafata carosabila si cu cea pietonala. Se recomanda plantarea de arbori de talie medie si inalta pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior.

Procentul minim de spatii verzi va fi de minim 50% din suprafata parcelei si va fi calculat conform cap. XIII din “Strategiei dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020” aprobat prin HCL 62/2012. Procentul minim al spatiilor verzi inierbate la sol va fi de 25% din suprafata parcelei, suprafata ce se include in procentul minim de 50% prezentat anterior. Categoriile de spatii verzi ce pot fi amenajate sunt urmatoarele: peluze inierbate, arbori, arbusti, plantatii joase, gard viu, luciu de apa, pavaje ecologice, terase inierbate, fatade verzi, acoperisuri verzi.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

 • 4.12 LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului propus sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale. Se propune sitematizarea suprafetelor neconstruite prin amenajarea de terase, platforme dalate, parcari ecologice si spatii verzi tratate peisagistic.

Cota pardoselilor exterioare (CTS) va fi la cota trotuarului stradal. Se recomanda ca nivelul de calcare al locuintei la cota parterului sa fie cu cel putin trei trepte (circa 45-50 cm) peste cota terenului sistematizat (CTS). Cota de calcare la garaj si anexa se recomanda a fi la cota CTS.

Odata cu implementarea PUD-ului actual se propune si sistematizarea tronsonului de strada (latime 9-10 m) avand CF nr. 437641 si Nr. Cad. 437641 apartinand mun. Timisoara, prin crearea unei zone carosabile de 6,00 m, zona de trotuare pe fiecare front de 1,00-1,50 m latime si spatii verzi de aliniament.

La frontul stradal se va realiza imprejmuire transparenta din grilaje metalice, lemn, plase de sarma, cu stalpi metalici, din beton sau zidarie. Inaltimea imprejmuirii stradale va fi de maximum 1,80 m de la cota trotuarului, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m si va putea fi dublata de un gard viu. Se interzice realizarea imprejmuirii stradale din panouri prefabricate din beton. Imprejmuirile laterale si posterioara vor putea fi opace din zidarie, beton, lemn si vor avea inaltimea maxima de 2,00 m de la cota CTS.

 • 4.13 ASIGURAREA UTILITATILOR

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, energie termica, telecomunicatii sau posibilitatea realizarii de solutii de echipare in sistem individual in cazul in carea aceste retele nu exista in vecinatatea amplasamentului. De asemenea, beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la retelele centralizate publice/private, atunci cand acestea se vor executa.

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se vor realiza de catre detinatorii fiecarei retele in parte. Lucrarile de racordare si de bransare la retelele de utilitati publice vor fi suportate de beneficiar. Toate retelele stradale noi, exceptand extinderea retelelor de utilitati existente, se vor realiza subteran.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a locuintei se va face prin extinderea retelei stradale si bransarea la aceasta sau printr-un foraj pe parcela pana la extinderea retelei stradale. Realizarea bransamentului se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului se vor proiecta următoarele obiecte:

 • -  Prelungire conducta de alimentare cu apă existentă de pe strada Pavel Jumanca;

 • -  Montare hidranti exterior la capătul străzii Pavel Jumanca conform plan;

 • -  Prelungire conducta de canalizare existentă de pe strada Pavel Jumanca;

 • -  Realizare racordare apă canal incintă

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

Obiectele prezentate mai sus cuprind toate construcțiile și instalațiile necesare funcționării obiectivului.

Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru alimentarea cu apa a imobilului se vor calcula in conformitate cu STAS 1343-1: "Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati”.

Necesarul de apa potabila se propune a se asigura prin prelungirea rețelei de distributie de apă rece a orașului de pe strada Pavel Jumanca.

Preluarea apelor de canalizare menajere se propune a se face prin prelungirea rețelei de canalizare existente de pe strada Pavel Jumanca.

Pentru stingerea incendiului se va prevedea un hidranti exterior conform planșei. Branșamentul de apă rece propus va fi din teava de PEHD 32 x 3mm. Branșamentul de canalizare propus va fi din conductă de PVC-KG 160 mm.

Determinarea cantitații de apă potabilă

Determinarea debitelor de apă s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1/1000 * N(i) * qs(i) [mc/zi]

Ni - numarul de utilizatori

Ni = 4 persoane

qs - debitul specific ( litri /consumator si zi )

qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi )

qg - debit specific pentru nevoi gospodaresti

qg = 120 l/om.zi

 • a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1/1000 * 4 * (120) = 0,48 mc/zi

Qzi med = 0,48 mc/zi

 • b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1/1000 * [N(i) * q(i) * Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi - abaterea valorii consumului zilnic

Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,30

Qzi max = 1/1000 * 4 * (120) * 1,30 = 0,63 mc/zi

Qzi max =0,63 mc/zi

 • c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1/1000 * 1/24 * N(i) * qs(i) * Ko * Kzi [mc/zi]

Ko - coeficient de variatie orara a debitului

Ko = 3 (sub 10000 locuitori)

Qo.max = 1/1000 * 1/24 * 4 (120) * 3 * 1,30 = 0,078 mc/h

Qo.max = 0,8 [mc/h]

(Q ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755 Tehnologia de execuție a rețelei de apă este următoarea:

 • •  pregătirea și trasarea corecta a lucrării

 • •  săpătură, executarea șanțului, realizarea patului de pozare;

 • •  verificarea materialelor, manevrarea, transportul, depozitarea și montarea tuburilor;

 • •  îmbinarea tuburilor, mintarea vanelor, a armăturilor și a accesoriilor pentru branșamente;

 • •  realizarea umpluturilor (parțial);

 • •  probe de etanșeitate, probe de presiune, spălare și dezinfectare conducta;

 • •  recepția și punerea în funcțiune.

Canalizare menajera

Apele menajere vor fi evacuate rețeaua publica de canalizare a orașului, in extinderea propusa pe tronsonul de strada nesistematizat sau intr-un bazin subteran etanș vidanjabil, amplasat la min. 10 m de locuinta, pana la extinderea retelei de canalizare. Realizarea racordului la reteaua publica de canalizare se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire. Apele pluviale vor fi colectate prin rigole catre un bazin de acumulare si vor fi folosite la intretinerea spatiilor verzi.

Traseul retelei de evacuare a apelor uzate menajere este propus conform partii desenate plansa IS01. Rețeaua de canalizare menajeră se va dimensiona respectând condiția de curgere gravitațională, la grade de umplere mai mici de 0,7 %. Rețeaua de canalizare menajeră stradală propusă este compusă din colectoare din PVC-KG cu diametrul 315 mm. Conducta de branșament va fi din țeavă PVC-KG Dn160.

Sistemul de canalizare cuprinde :

 • •  racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara;

 • •  retele de canalizare exterioara ;

 • •  camine de racord la canalizarea exterioara;

Determinarea cantitatii de apa uzata menajera

Debitul evacuat la canalizare se va considera identică ca valoare cu cea a de alimentare cu apă:

Qzi med = 0,48 mc/zi

Qzi max =0,63 mc/zi

Qo.max = 0,8 [mc/h]

Tehnologia de execuție a canalizării este următoarea:

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

 • •  trasarea axului canalului și fixarea reperilor de nivelment, necesari în perioada de execuție a lucrărilor;

 • •  executarea săpăturilor și a sprijinirilor - excavațiile rezultate urmând a se depozita pe aceeași parte a străzii și parțial transportate în depozite intermediare;

 • •  execuția patului din nisip pentru pozarea tuburilor;

 • •  lansarea și montarea tuburilor canalului și racordurilor;

 • •  execuția căminelor;

 • •  verificarea etanșeității canalului, conform prevederilor STAS 3051-91;

 • •  execuția umpluturii tranșeii cu material excavat și compactarea acestuia;

 • •  transportul excedentului de pământ;

 • •  refacerea pavajului carosabilului.

Execuția rețelelor se face pe tronsoane, în flux conținu, din aval spre amonte.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorului se va realiza prin extinderea liniei electrice aeriene/subterane de joasa tensiune de pe str. Pavel Jumanca. Realizarea bransamentului se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Cladirea se va alimenta dintr-un bransament de energie electrica din reteaua de joasa tensiune, prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat amplasat la limita de proprietate conform plansei desenate.

Bilanțul puterilor consumatorilor se prezintă astfel:

Lista consumatori:

Nr.crt

Denumire

Tensiune [V]

Buc

Putere [kw]

Putere totala [kw]

1

Centrala termica

230

1

1

1

2

Aparatura electrica de bucatarie

230

1

5

5

3

Tehnica de calcul

230

1

2

2

4

Tehnica audio/video

230

1

1

1

5

Aparate electrice casnice, aspirator, frigider etc

230

1

3

3

7

Iluminat

230

1

2

2

8

Iluminat exterior

230

1

1

1

Putere instalata

15

Putere simultana, kc=0.6

9

Total: Pi =15kW, Ps= 9kW

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755

Lucrarile de alimentare cu energie vor fi executate de firme autorizate pentru acest gen de lucrari. Solutia de alimentarea cu energie, pina la BMPT, nu face obiectul acestui proiect.

Racordul electric de la BMPT pana la tabloul electric general se va executa ingropat la cota -0.8m pe pat de nisip utilizand conductor din cupru CyABy - 4x16mmp.

Lucrarile de instalatii electrice interioare vor fi executate de firme sau persoane fizice autorizate in acest sens de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE.

Alimentarea cu gaze naturale/energie termica

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului se va realiza prin extinderea retelei existente de pe str. Pavel Jumanca. Sistemul de incalzire individuala, ales de beneficiar, in raport cu necesitatile sale, se vor dimensiona si amplasa in conformitate cu normativele de specialitate, detaliindu-se ca solutie tehnica, numai in etapa elaborarii documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Beneficiarul poate opta pentru un sistem de incalzire ce nu necesita gaze naturale de la reteaua publica pana la extinderea acesteia pana la parcela in vederea racordarii. Centrala termica vor avea cazan cu randament ridicat (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

Situația existentă și posibilități de alimentare

Pe strada Pavel Jumanca există conductă de distribuție gaze naturale din PE,care face parte din sistemul de distribuție existent, conform planului de situație.

Situația proiectată

In ceea ce priveste alimentarea imobilului NR. CF 437755, strada Pavel Jumanca cu gaze natural, aceasta se face printr-un bransament racordat la conducta existenta de pe strada Pavel Jumanca, Bransamentul (1 buc) este prevazut din PE100, SDR11, perpendicular pe conducta de distributie, avand Dn 32mm, regim de presiune redusa. Diametrul Dn 32 mm va asigura debitul necesar consumatorilor imobilului Nr.CF437756.

Bransamentul se vor racorda la conducta de distributie gaze naturale prin intermediul unei piese de bransament. Îmbinarea piesei de bransament la conducta de distribuție se va face prin procedeul de electrofuziune.

Traseul branșamentului va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distribuție, marcat prin inscripții sau prin aplicarea de plăcuțe indicatoare pe construcții si stâlpii din vecinătate în conformitate cu STAS 9750, și va ieși lângă limita imobilului, dar în interiorul proprietăți conform HCL 470/2011, unde se face legătura cu postul de reglare. Trecerea de la polietilenă la oțel se va face prin intermediul unui capăt de branșament cu răsuflător de tip REISER fără anod de protecție.

La execuția lucrărilor, recepția și punerea în funcțiune, se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - 2008, prescripțiilor tehnice PT CR 9/1-2003, PT CR 9/3-2003, cât și avizele anexate proiectului.

Conform HGR 766/1997, Normativul P100/92, instalația se încadrează în clasa de importanță II, categoria ,,C(normală). Având în vedere categoria de importanță și Ordinul ANRE 32/2012, în corelare cu Legea nr.123/2012, cerințele esențiale care se vor verifica sunt: A (obligatoriu) și opțional criteriile B, C, D, E și F.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA ÎMPREJMUIRE TEREN TIMIȘOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437755, CAD 437755 Retea de telecomunicații / TV Se propune racordarea locuintei la retelele de telefonie, internet si cablu TV ale operatorilor din zona.

6.BILANT TERITORIAL

FUNCTIUNI

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

SUPRAFATA    TEREN

STUDIAT

581

100

581

100

SUPRAFATA

CONSTRUCTII PROPUSE

0

0

232,40

40

SUPRAFATA PLATFORME

0

0

203,35

35

SUPRAFATA    SPATIU

VERDE

0

0

145,25

25

TOTAL

581

100

581

100

7. CONCLUZII

Solutia urbanistica propusa se inscrie in prevederile PUZ aprobat prin HCL 184/2003. Realizarea imobilului de locuinte si sitematizarea terenului constribuia la cresterea aspectului urbanistic al zonei si conduce la extinderea retelei stadale si a retelelor de utilitati, necesare unor viitoare parcelari in zona.

Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei.

Prezentul PUD are un caracter de reglementare locala ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de amplasare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra in Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

Dupa obtinerea aprobarii PUD prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, beneficiarii vor putea solicita Autorizatia de Construire pentru obiectivul propus, pe baza documentatiilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1631 din 14.04.2017 emis de PMT.

Intocmit, Arh. Bot Lucian

ROMANIA              Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-013999/10.09.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

14.09.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN ”,

Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciara nr. 437755 Timișoara, nr. cad. 437755, terenul în suprafață de 581 mp, categoria de folosință arabil intravilan, este proprietatea d-nei Alexandroni Miriam Raluca -beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărții funciare (datată 12.09.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-013999/10.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN ”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 437755 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN ”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN