Hotărârea nr. 538/2018

538/24.10.2018 privind numarul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A.
Hotararea Consiliului Local 538/24.10.2018
privind numarul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, nr. SC2018-24032/15.10.2018, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24032/15.10.2018, al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-24032/15.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere pct.-ul 1.2 din Anexa Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Adresa nr. SC2018-23123/05.10.2018 a Societatii de Transport Public Timisoara S.A. referitoare la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. nr. 11/17.09.2018 si nr. 17/17.09.2018;
Avand in vedere prevederile art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. este format din 7 membri, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Societatea de Transport Public Timisoara S.A.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Societatii de Transport Public Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-___________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind numărul membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public

Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr.................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind numărul membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.;

Având în vedere Adresa Societății de Transport Public Timișoara SA nr. SC2018-23123/05.10.2018 referitoare la Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 11/17.09.2018 și nr. 17/17.09.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

  • b) au cel puțin 50 de angajați.

Potrivit pct.-ului 1.2. din Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, consiliul de administrație este format din 9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

  • b) au cel puțin 50 de angajați.”

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Având în vedere art. 36 alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare un număr maxim de 7 membri pentru Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA.

În concordanță cu prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind numărul membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier, Lazăr Violeta

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind numărul membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

În conformitate cu prevederile H.C.L.M.T. nr. 99/2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, coroborate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara este format din 9 membri.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/17.09.2018 au fost numiți 5 administratori definitivi și 2 administratori provizorii iar, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 17/17.09.2018 s-a aprobat, în unanimitate, ca demararea unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administrație să se efectueze pentru două posturi vacante.

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

  • b) au cel puțin 50 de angajați.

În concluzie, apreciem că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind numărul membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2