Hotărârea nr. 535/2018

535/24.10.2018 privind aprobarea achitarii taxei de membru al Asociatiei LIKE pentru anul 2018
Hotararea Consiliului Local 535/24.10.2018
privind aprobarea achitarii taxei de membru al Asociatiei LIKE pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-21138/11.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara-domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-21138/11.09.2018 al Directiei Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Directiei Economice - Anexa la raportul de specialitate nr.SC2018 - 21138/ 11.09.2018;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data 19.09.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr.SC2018 - 21138/ 11.09.2018;
Avand in vedere scrisoarea de informare din 13.03.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2018-6018 din 14.03.2018, prin care Asociatia LIKE solicita plata taxei de membru pentru anul 2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. e), alin. 4 lit. a) si alin.7 lit. a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba achitarea taxei de membru al Asociatiei LIKE pentru anul 2018.

Art.2: Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 1.050 euro pentru achitarea taxei prevazute la art. 1 si a sumei de 50 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuarii transferului bancar.

Art.3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locala.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexă la raportul de specialitate nr SC 2018-21138/11.09.2018


Ae B a

V I ta

privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018

Având în vedere: Expunerea de motive nr.SC2018-21138/11.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și a Proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice modificată,prevederile art.l, art.4, alin.l, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.l și 2 și art.2O, alin.l, art.22 alin.l și art.23 alin.l și 2, art.40;

O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b și alin.4 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr.SC2018-21138/11.09.2018 privind privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sumă de 1.050,00 euro, cheltuială care face obiectul proiectului de hotărâre, conform HCL nr.76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local inițial al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

l)Secțiunea de funcționare : cap.51.02.01.03. „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".

Menționăm că prezentul aviz privește doar aspectele de specialitate ale Direcției Economice, nu necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea documentației.


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE RELAȚIONARE BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE SC2018-21138/11.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-21138/11.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018, prin care se propune plata de către Municipiul Timișoara, în calitate de membru, a taxei de membru aferente anului 2018 pentru Asociația EUROCITIES în cuantum de 1.050 euro,

Facem următoarele precizări:

LIKE - Asociația Orașelor și Regiunilor Europene pentru Cultură este unul dintre cele mai importante organisme de acest fel din Europa, care stabilește politicile culturale și care organizează întâlniri între orașele care au deținut sau vor deține titlul de Capitală Europeană a Culturii și reprezentanți din structurile europene, experți în domeniul culturii etc.

Asociația facilitează cooperarea și diverse schimburi de cunoștințe și experiențe în rețea între orașele membre. Membrii asociației sunt orașe importante la nivel regional din Europa, care au o dimensiune internațională și peste 200.000 de locuitori în zona metropolitană și reprezentanți regionali.

În anul 2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 55/30.01.2013 a fost aprobată aderarea Municipiului Timișoara la asociația Les Rencontres.

Prin scrisoarea înregistrată cu nr. SC2016-000644/12.01.2016 am fost informați că Adunarea Generală a membrilor asociației din anul 2015 a hotărât schimbarea numelui asociației din Les Rencontres în LIKE.

Menționăm beneficiile calității de membru al asociației:

  • - vizibilitate europeană, lobby și promovare, mai ales în contextul deținerii titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

  • - accesul la o rețea europeană de orașe și regiuni europene, cu experiențe diverse în domeniul culturii, oportunități de parteneriate, experți internaționali în domeniul culturii;

  • - participarea la conferințe, ateliere de lucru și mese rotunde pe teme culturale, strategii europene în domeniul culturii, finanțări europene etc.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-6018 din 14.03.2018, Asociația like solicită achitarea taxei de membru pe anul 2018 în cuantum de 1.050 euro.

Propunem aprobarea plății de către Municipiul Timișoara în calitate de membru a taxei anuale de membru pentru Asociația LIKE, aferente anului 2018, în cuantum de 1.050 euro și alocării sumei de 1.050 euro pentru achitarea taxei de membru al asociației pentru anul 2018 și a sumei de 50 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

Menționăm că suma este prevăzută în bugetul local la cap. 51.02.01.03 art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director Direcția Comunicare-Relaționare Ciprian Nyari

Șef birou Relații Internaționale Diana Donawell

Consilier

Lavinia Petruț

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-21138/11.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018

  • 1.  Descrierea situației actuale

În anul 2013 Municipiul Timișoara a aderat la asociația Les Rencontres.

În anul 2015, Adunarea Generală a membrilor asociației a hotărât schimbarea numelui asociației din Les Rencontres în LIKE.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-6018 din 14.03.2018, Asociația LIKE solicită achitarea taxei de membru pe anul 2018 în cuantum de 1.050 euro.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

LIKE - Asociația Orașelor și Regiunilor Europene pentru Cultură este unul dintre cele mai importante organisme de acest fel din Europa, care stabilește politicile culturale și care organizează întâlniri între orașele care au deținut sau vor deține titlul de Capitală Europeană a Culturii și reprezentanți din structurile europene, experți în domeniul culturii etc.

Asociația facilitează cooperarea și diverse schimburi de cunoștințe și experiențe în rețea între orașele membre. Membrii asociației sunt orașe importante la nivel regional din Europa, care au o dimensiune internațională și peste 200.000 de locuitori în zona metropolitană și reprezentanți regionali.

  • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

  • 4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării de taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu


Nicolae Robu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Nyari

FO53-03,Ver.2

ROMAN IA

Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-21138/11.09.2018


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

19.09.2018

AVIZ

privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018

Constatând din examinarea raportului de specialitate al Direcției Comunicare-Relaționare, Biroul Relații Internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018;

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

* Art. 36 alin. 2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern, (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și

extern.

  • •  Conform art.7 lit.e) din Legea nr.215/2001, Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese commune.

  • •  în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

  • •  Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Ținând cont de Avizul favorabil al Direcției Economice din data de 11.09.2018;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-21138/11.09.2018 al Direcției Comunicare-Relaționare, Biroul Relații Internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește aspectele economice, de specialitate ale documentației și nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoiga—


Cod FO53-13,Ver.l