Hotărârea nr. 530/2018

530/24.10.2018 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr.24, Zona Soarelui, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 530/24.10.2018
privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr.24, Zona Soarelui, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -20993/10.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -20993/10.09.2018, al Biroului Sport Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 -20993/12.09.2018- Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 20993/10.09.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 20993/10.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 116/05.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, modificat si completat;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă acordarea către Arhiepiscopia Timisoarei a unui sprijin financiar privind obiectivul Parohia Sf. Nicolae- Bd. Iosif Bulbuca nr.24, Zona Soarelui, Timisoara, de la bugetul local - capitolul bugetar 67.02.06 "Servicii religioase", in suma de 48.7 mii lei.
(2) Contributia financiara se va aloca in baza Actului Aditional la Protocolul de finantare nr.1/14.06.2018 incheiat cu Arhiepiscopia Timisoarei pentru obiectivele finantate in anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport - Cultura si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism si Dezvolatre Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Arhiepiscopei Timişoarei - Parohia Sf. Nicolae, Zona Soarelui;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL SPORT CULTURA

SC2018 -....................

RAPORT DE SPECIALITATE pentru proiectul de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr.24, Zona Soarelui, Timisoara

Avand in vedere expunerea de motive privind oportunitatea elaborarii proiectului de hotarare cu nr.SC2018-..................

Prin HCLMT nr. 272/22.05.2018 s-a aprobat sprijinul financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pe anul 2018, in baza careia s-a incheiat Protocolul de finantare nr.1/14.06.2018 cu cultul ortodox roman-Arhiepiscopia Timisoarei, pentru 5 obiective propuse pe anul 2018.

In urma concluziilor Comisiei de evaluare si selectie a cererilor de sprijin financiar de la bugetul de stat, consemnate in procesele verbale din 03.04.2018 si 24.04.2018 incheiate in cadrul sesiunii 1 de selectie de proiecte, s-a stabilit oportunitatea de a aloca finantare si altor obiective propuse de Arhiepiscopie.

Prin HCLMT nr.395/27.07.2018 s-a aprobat rectificarea bugetara, la cap.67.02.06-Servicii religioase, Art.20.30,30- cheltuieli bunuri si servicii fiind alocata suplimentar suma de 49,0 mii lei, pentru cultul ortodox roman, privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae-Bd.Iosif Bulbuca nr.24, Zona Soarelui, Timisoara.

Avand in vedere formularul de solicitare de sprijin financiar inaintat in dosarul cu numarul SC2018-20471/03.09.2018 depus de Arhiepiscopia Timisoarei, prin care se solicita alocarea unui sprijin financiar pe anul 2018, in suma de 49,0 mii lei, pentru obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca nr.24, Zona Soarelui, Timisoara,in scopul efectuarii de lucrari la instalatia de incalzire: bransament alimentare cu energie termica primara, instalatie interioara, dosarul a transmis comisiei de evaluare si selectie constituita la nivelul Consiliului Local. Dosarul cuprinde documentatia tehnica cu Memoriu general, Caiet de sarcini -instalatii termice, centralizator lucrari, devizul estimat pentru lucrari fiind in suma de 40.917,56 fara TVA, respectiv 48.691,90 lei cu TVA inclus.Comisia a analizat proiectul depus, in sedinta din data de 04.09.2018 si a dat aviz favorabil, proiectul indeplinind conditiile de eligibilitate, avand in vedere ponderea cultului otodox in orientarea religioasa a locuitorilor municipiului Timisoara in conformitate cu datele statistice existente, si tinand cont de analiza oportunitatii solicitarii depuse de catre unitatea de cult pentru obiectivul propus a fi realizat.

Tinand cont de cele expuse, propunem un proiect de hotarare care sa cuprinda:

 • 1. Aprobarea acordarii către Arhiepiscopia Timisoarei a unui sprijin financiar privind obiectivul Parohia Sf. Nicolae- Bd. Iosif Bulbuca nr.24, Zona Soarelui, Timisoara, de la bugetul local - capitolul bugetar 67.02.06 "Servicii religioase", in suma de 48.7 mii lei.

 • 2. Contributia financiara se va aloca in baza unui Act Aditional la Protocolul de finantare nr.1/14.06.2018, incheiat cu Arhiepiscopia Timisoarei pentru obiectivele finantate in anul 2018.

Sef Birou Sport Cultura                                          Consilier,

Mihai Costa                                         lonescu Brigitte

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


Bd. C.D. Loga nr.1, 300030 Timișoara, Tel: 0040 256 408354

Raport de de prezentare

a propunerii de proiect depusa de unitatea de cult pentru finanțare pe anul 2018

1. Cultul ortodox roman

Dosar depus de Arhiepiscopia Timisoarei prin Adresa nr.SC2018-020471/03.09.2018 pentru lucrari instalatii incalzire, bransament-alimentare cu energie termica primara, instalatie interioara.

Parohia Sfantul Nicolae Timișoara Zona Soarelui din Protopopiatul Timisoara I -Bd. losif Bulbuca nr.24 , deviz estimat în sumă de 48.691,90 lei cu TVA inclus.

Pentru dosarul pe obiectiv este intocmita fisa de verificare a documentelor din dosarul de finantare. Proiectul este eligibil, intruneste criteriile prioritare de evaluare si selectie.

Prezentul Raport, incheiat azi 04.09.2018, se inainteaza comisiei de evaluare si selectie a

cererilor de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara , pentru unitatea de cult, pentru sedinta de analiza si evaluare.

Biroul Sport-Cultura,

Mihai Costa - sef Birou

Brigitte Ionescu-consilier

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 -.....................

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr.24, Zona Soarelui, Timisoara

Prin HCL nr. 272/22.05.2018 s-a aprobat sprijinul financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pe anul 2018, in baza careia s-a incheiat Protocolul de finantare nr.1/14.06.2018 cu cultul ortodox roman-Arhiepiscopia Timisoarei, pentru 5 obiective propuse pe anul 2018.

Prin HCL nr.395/27.07.2018 s-a aprobat rectificarea bugetara, la cap.67.02.06-Servicii religioase, Art.20.30,30- cheltuieli bunuri si servicii fiind alocata suplimentar suma de 49,0 mii lei, pentru cultul ortodox roman, privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae-Bd.Iosif Bulbuca nr.24, Zona Soarelui, Timisoara.

Avand in vedere dosarul de finantare cu numarul SC2018-20471/03.09.2018, depus de Arhiepiscopia Timisoarei, prin care se solicita alocarea unui sprijin financiar pe anul 2018, in suma de 49,0 mii lei, pentru obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca nr.24, Zona Soarelui, Timisoara,in scopul efectuarii de lucrari la instalatia de incalzire: bransament alimentare cu energie termica primara, instalatie interioara, comisia de evaluare si selectie constituita la nivelul Consiliului Local a avizat favorabil proiectul, care indeplineste conditiile de eligibilitate.

Avand in vedere ponderea cultului otodox in orientarea religioasa a locuitorilor municipiului Timisoara in conformitate cu datele statistice existente, si tinand cont de oportunitatea solicitarii depuse de catre unitatea de cult pentru obiectivul propus a fi realizat,

se propune spre dezbatere si aprobare de catre Consiliul Local al Muncipiul Timisoara proiectul de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Biserica Sf. Nicolae- Bd. Iosif Bulbuca nr.24, Zona Soarelui, Timisoara.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR Dan Diaconu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, Tel: 0040 256 408354

Nr. SC2018-20471/04.09.2018


PROCES VERBAL

al ședinței Comisiei de evaluare si selecție a cererilor de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitati de cult ,din data de 04.09.2018

Comisia de evaluare si selecție isi exercita atribuțiile in baza prevederilor Regulamentului privind stabilirea unor forme de de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, aprobat prin HCLMT nr.116/05.04.2016. Comisia este formata din membrii Comisiei pentru stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local, conform cap.IV,pct.14 din Regulament.

Comisia s-a intrunit in data de 04.09.2018, in urmatoarea componenta:

Presedinte: Simion Mosiu - consilier local

Membri: - Adelina Tirziu - consilier local

 • - Grigoroiu Grigore - consilier local

-Blotiu Andra- consilier local

 • - Mateescu Ioan - consilier local

Secretariatul comisiei:- Brigitte Ionescu

-Daniel Coras

Participa la sedinta si Mihai Costa - Sef Birou Sport -Cultura

Ordinea de zi a cuprins urmatoarele puncte dezbatute:

 • 1. Biroul Sport-Cultura a prezentat comisiei Raportul de prezentare a propunerii de proiect depusa de cultul ortodox roman- Mitropolia Banatului/ Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei prin dosar inregistrat cu nr.SC2018-020471/03.09.2018 pentru urmatorul obiectiv: Parohia Sfantul Nicolae Timișoara -Zona Soarelui din Protopopiatul Timișoara I,Bd. Iosif Bulbuca nr.24 -Lucrari instalatie incalzire : bransament alimentare cu energie termica primara, instalatie interioara.

Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisorei solicita repartizarea unui sprijin financiar de la bugetul local in valoare de 49,0 mii lei pentru Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr.24, Zona Soarelui, Timisoara.

Dosarul cuprinde documentatia tehnica cu Memoriu general, Caiet de sarcini -instalatii termice, centralizator lucrari . Devizul estimat pentru lucrari este in suma de 40.917,56 fara TVA, respectiv 48.691,90 lei cu TVA inclus.

Pentru dosarul pe obiectiv este intocmita fisa de verificare a documentelor din dosarul de finantare. Proiectul este eligibil, intruneste criteriile prioritare de evaluare si selectie.

 • 2. Secretariatul prezintă si Procesele verbale al ședinței Comisiei de evaluare si selecție a cererilor de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitati de cult -din data de 03.04.2018 si 24.04.2018 din sesiunea 1 de selectie pe anul 2018, in care s-au consemnat hotararile comisiei:

Comisia, tinand cont de proiectele finantate cultului orthodox roman in anul 2017 si in anii anteriori, respectiv de complexitatea obiectivelor cu lucrari in continuare a propus in unanimitate ca din lista scurta a Mitropoliei sa fie finantate in sesiunea curenta urmatoarele obiective si cuantumurile pentru sustinerea lor financiara, astfel:

 • a.  Parohia Timișoara Mehala din protopopiatul Timisoara I: 170 mii lei

 • b.  Parohia Timișoara Steaua, din protopopiatul Timisoara I: 130 mii lei;

 • c.  Parohia Timișoara Cetate din protopopiatul Timisoara I: 50 mii lei

 • d.  Parohia Timisoara Ciarda Rosie din protopopiatul Timisoara I: 50 mii lei

 • e.  Arhiepiscopia Timisoarei- 80 mii lei

Total buget alocat cultului orthodox roman: 480 mii lei.

In cazul disponibilitatii bugetare prin rectificare de buget pe cap. 67.02.06 - Servicii Religioase , ar putea fi organizata a doua sesiune de selectie proiecte , prin care sa se aloce finantare si altor obiective propuse de Arhiepiscopie.

 • 3. Prin HCLMT nr. 272/22.05.2018 s-a aprobat sprijinul financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, in baza careia s-a incheiat Protocolul de finantare nr.1/14.06.2018 cu cultul ortodox-Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei.

 • 4.  Prin HCL nr.395/27.07.2018 s-a aprobat rectificare bugetara, la cap.67.02.06-Servicii

religioase, Art.20.30,30- cheltuieli bunuri si servicii fiind alocata suplimentar suma de 49,0 mii lei , pentru cultul religios ortodox roman, privind obiectivul Biserica Sf. Nicolae-Bd. Iosif Bulbuca nr.24 , Timisoara.

 • 5.  Comisia de analiza si evaluare , tinand cont de materialele prezentate de secretariatul

comisiei , a hotarat ca sunt intrunite conditiile pentru ca suma de 48,70 mii lei, conform devizului estimativ sa fie repartizata ca sprijin. sprijinului financiar de la bugetul local catre Arhiepiscopia Ortodoxa Romana pentru obiectivul Parohia Sfantul Nicolae Timișoara -Zona Soarelui din Protopopiatul Timișoara I,Bd. Iosif Bulbuca nr.24 pentru Lucrari instalatie incalzire : bransament alimentare cu energie termica primara, instalatie interioara.

In acest sens incredinteaza Biroul Sport-Cultura sa initieze proiectul de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar.

Drept pentru care semneaza membrii comisiei:

Presedinte: Simion Mosiu - consilier local

Membri: - Adelina Tirziu - consilier local

 • - Grigoroiu Grigore - consilier local

-Blotiu Andra- consilier local

 • - Mateescu Ioan - consilier local

Secretariatul comisiei:- Brigitte Ionescu

Daniel Coras

Mihai Costa

ACT ADIȚIONAL NR.1/.........

LA

PROTOCOL de FINANȚARE

nr. 1 din data de 14.06.2018

Cap. I - PARTILE CONTRACTANTE

Art.l. - Municipiul Timișoara, reprezentat prin Primar Nicolae Robu, cu sediul in Timișoara Bd. C. D. Loga nr.1 , cod fiscal 14756536, cont RO08TREZ24A510103201300X deschis la Trezoreria Timișoara, denumit in continuare unitatea finantatoare,

- Cultul religios ortodox roman cu se sediul in localitatea Timisoara, Bd. CD Loga nr.7, judetul Timis avand Statutul de organizare si functionare recunoscut prin H.G. nr.53/16.01.2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.50 din 22.01.2008 numit in continuare Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei

Convin urmatoarea modificare/completare a protocolului nr.1/14.06.2018 incheiat intre Municipiul Timisoara si cultul religios ortodox roman-Arhiepiscopia Timisoarei.

Cap. II - OBIECTUL

Art. 2.(1) - Obiectul Actului Aditional nr.1/.........la Protocolul de Finantare nr.1/14.06.2018 aprobat

prim HCL nr.395/27.07.2018 il constituie suplimentarea sprijinului financiar pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Parohia Sf. Nicolae, Bd. losif Bulbuca, nr.24, Zona Soarelui, Timisoara.

(2) - Sprijinul financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara este in valoare de 48,7 mii lei, lei, fiind alocat pentru lucrari instalatii incalzire, bransament - alimentare cu energie termica primara, instalatie interioara, conform HCL....................

Art. 3 Celelalte clauze cuprinse in Protocolul de Finantare nr.1/14.06.2018 raman neschimbate.

Prezentul act adițional nr. 1 la Protocolul de Finanțare nr. 1/14.06.2018 a fost incheiat in 2 exemplare originale, un exemplar pentru unitatea finantatoare si unul pentru cultul recunoscut.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

PRIMAR

Nicolae Robu

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


CULTUL RELIGIOS

ORTODOX ROMAN MITROPOLIA BANATULUI ARHIEPISCOPIA ORTODOXA


Arhiepiscop si Mitropolit


Consilier patrimoniu

Diacon ing. Timotei Anisorac


DIRECTOR ECONOMIC

Steliana Stanciu

Inspector eparhial Preot Marius Sfercoci


Sef Birou Sport-Cultura, Mihai Costa

Consilier

Brigitte Ionescu

Sef Serviciu Juridic

Caius Suli

Avizat Juridic,

Amelia Faur