Hotărârea nr. 525/2018

525/24.10.2018 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a cotei de  aferenta ap SAD 1 , str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, la pretul de 50.000 euro
Hotararea Consiliului Local 525/24.10.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a cotei de  aferenta ap SAD 1 , str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, la pretul de 50.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018- 22899/03.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr. SC2018- 22899/03.10.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 04.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22899/03.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. 2939/11.09.2018, emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis,
Avand in vedere cererea petentului TUDUCAN VIORICA GIANINA, in calitate de proprietara a cotei de  aferenta imobilului situat in Timisoara, str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol , ap SAD 1 , prin care solicita sa ne pronuntam asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare a cotei de  din imobilul evidentiat in CF nr 403680-C1-U22, nr cadastral 403680-C1-U22, si anume " SAD 1 la subsol compus din 11 incaperi cu 8.164% din pci si 97/1189 mp teren in proprietate " , la pretul de 50.000 euro.
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Comp SAD I Est, Biroului Sport- Cultura, Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, , Serviciului Scoli Spitale;
In conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) si alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) si c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 67/26.02.2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vanda imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1 : Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului ap. SAD 1, situat in Timisoara , str. Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, evidentiat in CF nr 403680-C1-U22, nr cadastral 403680-C1-U22 , la pretul de 50.000 euro .
Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 , Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
Art.3 : Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport- Cultura;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- dnei TUDUCAN VIORICA GIANINA
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-22899/03.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de de ^ aferenta ap SAD 1 , str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, la pretul de 50.000 euro

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-   22899/03.10.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de de ^ aferenta ap SAD 1 , situat in Timișoara, str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , la intenția de înstrăinare la prețul de 50.000 euro

Avand in vedere solicitarea petentei TUDUCAN VIORICA GIANINA, în calitate de proprietara a cotei de ^ aferenta imobilului situat in Timisoara, str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, ap SAD 1 , prin care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 403680-C1-U22, nr cadastral 403680-C1-U22, si anume „ SAD 1 la subsol compus din 11 incaperi cu 8.164% din pci si 97/1189 mp teren in proprietate „ , la pretul de 50.000 euro, respectiv aprox. 158,98 euro/mp.

Conform extrasului de CF nr 403680-C1-U22, , la „ Punctul A . Partea I. Descrierea Imobilului nr top 403680-C1-U22 figureaza „ SAD 1 la subsol compus din 11 incaperi, cu 8.164% din pci si 97/1189 mp teren in proprietate „ in suprafata totala de 314,50 mp , conform releveului depus la documentatie.Dreptul de proprietate asupra ap SAD 1 il detine petenta TUDUCAN VIORICA GIANINA, cota de V2, in coproprietate cu SZUCSIK IOSIF ADALBERT si sotia ENACHE OFELIA, cota ^.

Conform adresei nr 2939/11.09.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul urban Fabric II, cod TM- II-a- A -06097, poziția 62 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018- 22475/01.10.2018 , Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele : „ Nu se pot observa de la nivelul strazii degradari accentuate la nivelul fatadelor exterioare, starea fizica a acestora fiind una peste medie, cu toate acestea fiind insa necesare

lucrări de reabilitare. Aceeași situatie a fost identificata si la acoperiș si la unele elemente de tamplarie si tinichigerie. „

De asemenea, la solicitarea noastra privind exprimarea dreptului de preemtiune pentru imobilul situat in Timisoara, Splaiul Nistrului, nr 1 , Serviciul Școli Spitale , Biroul Sport Cultură - Compartiment Cultură , DCTDD - Com SAD ne comunica faptul ca imobilul „ nu prezintă interes „ .

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de C aferenta ap SAD 1 situat in Timisoara , str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, la pretul de 50.000 euro, intrucat indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-22899/03.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de ^ aferenta ap SAD 1 , str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, la pretul de 50.000 euro

Avand in vedere solicitarea petentei TUDUCAN VIORICA GIANINA, în calitate de proprietara a cotei de ^ aferenta imobilului situat in Timisoara, str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol , ap SAD 1 , prin care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a cotei de ^ din imobilul evidentiat in CF nr 403680-C1-U22, nr cadastral 403680-C1-U22, si anume „ SAD 1 la subsol compus din 11 incaperi cu 8.164% din pci si 97/1189 mp teren in proprietate „ , la pretul de 50.000 euro.

Conform adresei nr 2939/11.09.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul urban Fabric II, cod TM- II-a- A -06097, poziția 62 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse - Comp SAD, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap SAD 1 din Timisoara, Str Splaiul Nistrului , nr 1 , et subsol , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE