Hotărârea nr. 524/2018

524/24.10.2018 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a cotei de  din ap.SAD 3 aferent imobilului din Timisoara, str. Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter , inscris in C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la pretul de 235.000 euro
Hotararea Consiliului Local 524/24.10.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a cotei de  din ap.SAD 3 aferent imobilului din Timisoara, str. Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter , inscris in C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la pretul de 235.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr SC2018- 22818/ 02.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018- 22818 din 02.10.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 03.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22818/02.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa cu nr.2939 din 11.09.2018 emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis;
Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2018-022473 din 27.09.2018 de catre TUDUCAN VIORICA- GIANINA in calitate de proprietara a cotei de  aferenta apartamentului SAD 3 din imobilul situat in Timisoara, str. Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter, inscris in C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24 , suprafata utila 343,48 mp, prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare cu pretul de 235.000 euro.
Tinand cont de punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est -Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est , Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Serviciului Scoli -Spitale ;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.(4) si alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) litera b) si c) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a cotei de  din ap.SAD 3 aferent imobilului din Timisoara, str. Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter , inscris in C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la pretul de 235.000 euro.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse-I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Serviciului Scoli - Spitale
- Biroului Sport- Cultura
- Directiei Comunicare-Relationare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- TUDUCAN VIORICA-GIANINA,
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018- 22818/02.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de din ap.SAD3 aferent imobilului din Timișoara, strada Nistrului nr.1, etaj parter , înscris în C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la prețul de 235.000 euro.

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 22818/02.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de din ap.SAD3 aferent imobilului din Timișoara, strada Nistrului nr.1, etaj parter , înscris în C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la prețul de 235.000 euro.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-022473din 28.09.2018 de către TUDUCAN VIORICA- GIANINA în calitate de proprietara a cotei de aferenta apartamentului SAD 3 din imobilul situat in Timișoara, strada Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter, înscris în C.F. nr.403680-C1-U24,nr.topo 403680-C1-U24 , suprafata utila 343,48 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 235.000 euro.

Prin adresa nr. 2939din 11.09.2018 Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Ansamblul urban ,,Fabric ,, (II) cod TM-II-a-A-06097, poziția 62, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-022473 din 28.09.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

Fațada și acoperisul imobilului nu prezintă degradări accentuate, starea fizică a acestora fiind una peste medie necesitând mici reparații. La fel elementele de tamplărie și elementele de feronerie.Este necesară asanarea instalațiilor parazitare.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-022473 din 01.10.2018 D.C.T.D.D-1Est-Compartimentul Spații cu alta Destinatie I Est, ne comunică faptul că nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu adresa nr. SC2018-22473 din 01.10.2018 Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că imobilul cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate,învățământ).

În conformitate cu adresa nr.SC2018-22473 din 28.09.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că imobilul de mai sus ,nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport,cultură);

În conformitate cu prevederile art.4,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și litera c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de din ap.SAD3 aferent imobilului din Timișoara, strada Nistrului nr.1, etaj parter , înscris în C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la prețul de 235.000 euro, spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER COMPARTIMENT MONUMENTE LUMINITA MIRICA

Cod FO53- 01,Ver.1

ROMANIA JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 22818/02.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de din ap.SAD3 aferent imobilului din Timișoara, strada Nistrului nr.1, etaj parter , înscris în C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la prețul de 235.000 euro.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-022473din 28.09.2018 de către TUDUCAN VIORICA- GIANINA în calitate de proprietara a cotei de aferenta apartamentului SAD 3 din imobilul situat in Timișoara, strada Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter, înscris în C.F. nr.403680-C1-U24,nr.topo 403680-C1-U24 , suprafata utila 343,48 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 235.000 euro.

In conformitate cu adresa nr. 2939din11.09..2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul urban ,,Fabric ,,(II) cod TM-II-a-A-06097, poziția 62, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse-Copartimentul Spații cu altă Destinție I Est, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, Serviciul Școli Spitale, din care rezultă că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată , spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,                              VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU

FARKAS IMRE