Hotărârea nr. 522/2018

522/24.10.2018 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, Splaiul N. Titulescu nr. 2, inscris in C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr. 8823), nr.topo 17300, 17301 la pretul de vanzare de 1.440.000 lei
Hotararea Consiliului Local 522/24.10.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, Splaiul N. Titulescu nr. 2, inscris in C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr. 8823), nr.topo 17300, 17301 la pretul de vanzare de 1.440.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018- 22311/26.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018- 22311/26.09.2018 intocmit de Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, in baza adreselor emise de directiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 22311/26.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa cu nr. SC2018- 021912 din 20.09.2018 inregistrata de catre SC.CORDISMED SRL, prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, strada N. Titulescu nr. 2, inscris in C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr. 8823), nr. topo 17300, 17301 cu suprafata totala de 755 mp, la pretul de 1.440.000 lei;
In conformitate cu adresa nr. 3172 din 18.09.2018 a Directiei Judetene de Cultura Timis imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Ansamblul Urban "Splaiul Nicolae Titulescu" ( Sf.Sec.XIX), cod TM-II-a-B-06113, pozitia 142 din Lista Monumentelor Istorice-2015;
In conformitate cu art. 4 alin. 4 si alin. 8 , precum si art. 26 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, completata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, Splaiul N.Titulescu nr. 2, inscris in C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr. 8823), nr. topo 17300, 17301 la pretul de vanzare de 1.440.000 lei.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri ti Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroul Sport - Cultura
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC.CORDISMED SRL prin imputernicit PAUL FILIP CIUCUR;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018- 22311/26.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Splaiul N.Titulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr.8823), nr.topo 17300,17301 la pretul de vanzare de 1.440.000 lei.

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.SC 2018- 22311/26.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara,strada N.Titulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404587(C.F vechi nr.8823), nr.topo (17300,17301) la prețul de 1.440.000 lei .

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018- 021912 din 20.09.2018 înregistrată de catre SC.CORDISMED SRL,prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, strada N.Titulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr.8823), nr.topo 17300,17301 cu suprafață totala de 755 mp, la prețul de 1.440.000 lei .

Prin adresa cu nr.3172 din 18.09.2018 Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Ansamblul Urban ,, Splaiul Nicolae Titulescu (Sf.Sec.XIX),cod TM-II-a-B-06113, poziția 142 din Lista Monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-21912 din 24.09.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

Fațada și acoperișul Imobilului prezintă degradări , care impun lucrări de remediere. Tâmplăria ferestrelor și poarta de acces necesită lucrări de reabilitare /restaurare .Este necesară asanarea instalațiilor parazitare (sisteme de climatizare/ aparate aer condiționat) .

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 021912 din 25.09.2018 a D.C.T.D.D II Vest -Biroul Locuinte ne comunică faptul că nu a prevăzut în bugetul pe 2018 sume necesare achiziționării unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemțiune.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-21912 din 25.09.2018 , Serviciul Școli Spitale ne comunică faptul că imobilul cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate,învățământ).

În conformitate cu adresa nr.SC2018-021912 din 26.09.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că imobilul de mai sus,nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport,cultură);

În conformitate cu prevederile art.4, alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și litera c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Splaiul N.Titulescu nr.2,la pretul de vanzare de 1.440.000 lei,considerând că îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER COMPARTIMENT MONUMENTE

LUMINITA MIRICA

Cod FO53- 01,Ver.1

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Splaiul N.Titulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr.8823), nr.topo 17300,17301 la pretul de vanzare de 1.440.000 lei.

Având în vedere adresa cu nr.SC2018- 021912 din 20.09.2018 înregistrată de catre SC.CORDISMED SRL, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, strada N.Titulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr.8823), nr.topo 17300,17301 cu suprafață totala de 755 mp, la prețul de 1.440.000 lei .

In conformitate cu adresa nr. 3172 din 18.09.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul Urban ,, Splaiul Nicolae Titulescu ( Sf.Sec.XIX),cod TM-II-a-B-06113, poziția 142 din Lista Monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse-II-II Vest -Biroul Locuinte , Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, Serviciul Școli Spitale, din care rezultă că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/26.02.2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată , spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,


VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU

FARKAS IMRE