Hotărârea nr. 521/2018

521/24.10.2018 privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 in care functioneaza cantina Colegiului Tehnic de Vest
Hotararea Consiliului Local 521/24.10.2018
privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 in care functioneaza cantina Colegiului Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC2018-21167/11.09.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-21167/11.09.2018, al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-21167/11.09.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-21167/11.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Colegiului Tehnic de Vest cu nr. 2424/31.10.12017, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC 2017-27173/01.11.2017 si adresa Episcopiei Romano-Catolice de Timisoara cu nr. 1843/2017;
Avand in vedere Procesul verbal nr. 7/13.12.2017 si Procesul Verbal nr. 3/23.05.2018 al Comisiei de Negociere cu Tertii a Consiliului Local constituita in baza HCLMT nr. 209/30.05.2017;
Avand in vedere Memoriul Justificativ privind necesitatea inchirierii imobilului - cantina, inaintat de Colegiul Tehnic de Vest cu adresa nr. 1443/08.08.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC 2018-18826/08.08. 2018;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale modificata;
Avand in vedere prevederile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.d), lit.b) si alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inchirierea imobilului - constructie cu suprafata construita desfasurata de 840 mp. si teren construit si neconstruit de 1366 mp, situat in Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, inscris in CF nr. 430528 nr. cad 430528, top nr. 17158 Timisoara, in vederea functionarii cantinei Colegiului Tehnic de Vest, cu o chirie de 10.000,00 lei/luna pe o perioada de 3 luni, incepand cu data de 01.10.2018 pana la 31.12.2018.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.2A.04.02 "Invatamant" titlul II "Bunuri si servicii" si vor fi achitate prin Colegiul Tehnic de Vest.

Art. 3: Contractul de inchiriere se va incheia in conditiile legii intre, Ordinul Calugaritelor de la "Notre Dame" in calitate de proprietar, prin Episcopia Romano - Catolica de Timisoara in calitate de proprietar si Colegiul Tehnic de Vest in calitate de chirias.

Art. 4: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara in calitate de ordonator principal de credite, Directorul Directiei Economice , Serviciul Juridic si Serviciul Scoli - Spitale sa avizeze contractul de inchiriere prevazut la art. 3 din prezenta hotarare.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica - Biroul Finantare Scoli, Serviciul Scoli -Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Colegiul Tehnic de Vest .

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Finantare Scoli;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Episcopiei Romano-Catolica de Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

SC2018- 21167/11.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, Bv 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 21167/11.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest.

Facem următoarele precizări:

Cantina Colegiului Tehnic de Vest funcționează în imobilul cu suprafața construită desfășurată de 840 mp și teren construit și neconstruit de 1366 mp, situat în Timișoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris în CF nr.430528 nr. cad 430528, top nr. 17158, aflat în proprietatea Ordinului Călugărițelor de la „Notre Dame”, prin retrocedare.

Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012 pentru cantina Colegiului Tehnic de Vest, încheiat între unitatea de învățământ și Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, în baza H.C.L nr. 177/02.11.2012, prelungit prin acte adiționale, cu o chirie negociată de 10.000 lei /lună a expirat la data de 01.01.2018.

Colegiul Tehnic de Vest prin adresa cu nr. 2424/31.10.12017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC 2017-27173/01.11.2017 a solicitat prelungirea contractului de închiriere și a înaintat adresa cu nr. 1843/2017 a Episcopiei Romano Catolice în calitate de reprezentantă a Ordinului Călugărițelor de la „Notre Dame, prin care și-a exprimat acordul pentru prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de un an, cu condiția renegocieri chiriei lunare, propunând o majorare de chirie de la 10.000,00 lei/ lună la 14.000,00 lei /lună.

În vederea negocieri chiriei, Municipiul Timișoara prin SC BLACK LICHT a întocmit Raportul de evaluare din care a rezultat o chirie lunară estimată de 10.430 lei/lună.

Serviciul Școli Spitale a transmis materialul privind închirierea imobilului, către Comisia de Negociere cu Terții a Consiliului Local și conform Procesului verbal nr. 7/13.12.2017 părțile nu au convenit asupra cuantumului chiriei.

În data de 23.05.2018, Comisia de Negociere cu Terții a reluat discuțiile cu reprezentantul Episcopiei Romano-Catolice și de comun acord au stabilit închirierea imobilului-cantină pe perioada 01.07.2018 - 31.12.20182018 cu păstrarea cuantumului chiriei, respectiv 10.000 lei/lună, conform Procesului verbal nr. 3/23.05.2018.

Serviciul Școli Spitale în data de 31.05.2018 a promovat Proiectul de hotărâre de consiliul local privind închirierea imobilului, care nu a fost supus spre aprobare Consiliului Local, întrucât Direcția economică nu a emis avizul de specialitate deoarece Colegiul Tehnic de Vest nu a avut prevedere bugetară pentru plata chiriei.

Prin adresa cu nr. 1443/08.08.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. 18826/08.08. 2018 Colegiul Tehnic de Vest a înaintat memoriul justificativ privind necesitatea închirierii imobilului -cantină, motivând faptul că numărul elevilor în anul școlar 2018-2019 va crește urmare a înscrierii în clasa a IX - învățământ la zi și în clasa IX - învățământ profesional cât și prin preluarea claselor primite prin redistribuire de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu”.

Având în vedere cele prezentate mai sus și a faptului că în prezent nu se dispune de o altă locație pentru mutarea cantinei Colegiului Tehnic de Vest;

Ținâd cont de faptul că autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, conform prevederilor art.20, alin.1) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, apreciem că:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, Bv 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara, începând cu data de 01.10.2018 până la 31.12.2018.

ȘEF SERVICIU,

CONSILIER,

Ciucur Ioana


Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-21167/11.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE-privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, Bv 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest

Cantina Colegiului Tehnic de Vest funcționează în imobilul, situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, aflat în proprietatea Ordinului Călugărițelor de la „Notre Dame”, prin retrocedare.

Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012 pentru cantina Colegiului Tehnic de Vest, încheiat între unitatea de învățământ și Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, în baza H.C.L nr. 177/02.11.2012, prelungit prin acte adiționale, cu o chirie negociată de 10.000 lei /lună a expirat la data de 01.01.2018.

Având în vedere solicitarea cu nr. 2424/31.10.12017a Colegiului Tehnic de Vest, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC 2017-27173/01.11.2017 privind prelungirea contractului de închiriere și cu nr. 2424/31.10.12017 și adresa cu nr. 1843/2017a Episcopiei Romano Catolice în calitate de reprezentantă a Ordinului Călugărițelor de la „Notre Dame, prin care și-a exprimat acordul pentru prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de un an, cu condiția renegocieri chiriei lunare, propunând o majorare de chirie de la 10.000,00 lei/ lună la 14.000,00 lei /lună.

Având în vedere că, Comisia de negociere cu terții a negociat cu reprezentantul Episcopiei Romano-Catolice, închirierea imobilului cu păstrarea cuantumului chiriei, respectiv 10.000 conform Procesul verbal nr. 3/23.05.2018.

Tinâd cont că proiectul de Hotărâre de consiliul local privind închirierea imobilului promovat în data de 31.05.2018 de Serviciul Școli Spitale nu a fost supus spre aprobare Consiliului Local întrucât Direcția Economică nu a emis avizul de specialitate deoarece Colegiul Tehnic de Vest nu a avut prevedere bugetară pentru plata chiriei chiriei.

Având în vedere memoriul justificativ al Colegiului Tehnic de Vest înaintat cu adresa cu nr. 1443/08.08.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. 18826/08.08. 2018 privind necesitatea închirierii imobilului -cantină; .

Având în vedere că autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, conform prevederilor art.20, alin.1 din Legea nr.1/2011a educației naționale, precum și a faptului că în prezent nu se dispune de o altă locație pentru mutarea cantinei Colegiului Tehnic de Vest;

Considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, Bv 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest începând cu data de 01.10.2018 până la 31.12.2018.

PRIMAR Nicolae Robu


VICEPRIMAR Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu