Hotărârea nr. 520/2018

520/24.10.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 735 mp, al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida", situat în Timişoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timişoara, pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosinţă gratuită
Hotararea Consiliului Local 520/24.10.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 735 mp, al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida", situat în Timişoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timişoara, pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosinţă gratuită


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 22348/26.09.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -22348/26.09.2018, al Serviciului Şcoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic,din data de 27.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 22348/26.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr. 254/12.09.2018 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
Având în vedere adresa nr. 1612/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-21838/19.09.2019 a Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" cu acordul Consiliului de Administraţie al acestuia;
În conformitate cu Legea nr. 1/2011, privind educaţia naţională, art. 112, alin (6), art. 20, alin.1, art. 99;
În conformitate cu art. 2, 3 din Anexa la Ordinul nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 735 mp, al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida", situat în Timişoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timişoara, pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosinţă gratuită.

Art. 2: Schimbarea de destinaţie, va opera după obţinerea avizului conform de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMANȚA ,

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

Nr. SC2018 - ^348/26 . o?

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735 mp, al Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735 mp, al Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită, facem următoarele precizări:

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș a fost înființat prin Dispozițiile I.S.J Timiș nr. 70/17.02.2006 și nr. 11 /12.01.2007, în baza HG nr. 1251/2005 și Ordinul Ministerului Educației și Cercetări Ordinului nr. 5555/201 Iprivind aprobarea privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională.

Conform cu Legea nr. 1/2011 a educației naționale :

Art. 99

  • (2) Unitățile conexe ale învățământului preuniversitar sunt: centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.

  • (3) în fiecare județ și în municipiul București funcționează casa corpului didactic, denumită în continuare CCD, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul școlar. Structura și atribuțiile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.

  • (4) Centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională sunt unități specializate ale învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratul școlar.

  • (5) Finanțarea centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională se asigură de la bugetul consiliului județean.

CJRAE a funcționat într-un spațiu din clădirea Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu, atribuit în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani prin HCLMT nr. 135/24.04.2007 modificată cu HCLMT nr. 259/31.07.2007.

Având în vedere că termenul de folosință gratuită a expirat și faptul că asupra imobilului Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu se va interveni cu lucrări de reabilitare de mare amploare, care presupun eliberarea tuturor spațiilor, au fost întreprinse o serie acțiuni pentru relocarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

în acest sens a fost transmisă adresa emisă de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș nr. 3563/11.07.2018, însoțită de adresa emisă de CJRAE nr. 1543/04.04.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 16509/12.07.2018, și adresa nr. 14751/R/08.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 19619/22.08.2018, emisă de către Consiliul Județean Timiș, prin care se solicită spațiu la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9.

■ Menționăm faptul că solicitarea Consiliului Județean Timiș către administrația publică a municipiului Timișoara, cerând sprijin în obținerea unui spațiu pentru CJRAE, a fost transmisă având în vedere art. 15 al Ordinului nr. 5555/2011, unde se stipulează faptul că: „Consiliile județene asigură baza tehnico-materială corespunzătoare pentru funcționarea CJRAE/CMBRAE”.

Solicitarea Centrului Județean de Resurse și Asistență a fost analizată în Comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara, constituită la data de 17.07.2018, comisia fiind de acord cu cu solicitarea și cere respectarea prevederilor legale în ceea ce priviște schimbarea de destinație a spațiului (anexăm prezentului raport extras din procesul verbal al comisiei).

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, închirierea, darea în administrare sau folosință gratuită a unui spațiu se poate face după obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale de schimbare a destinației spațiului respectiv. în Ordinul nr. 5819/2016 se specifică și următoarele:

ART. 2                                                                       ’

Avizul conform al ministrului educației naționale și cercetării științifice se emite la solicitarea autorităților administrației publice locale/județene pentru imobilele aflate în administrarea acestora.

ART.’ 3

Avizul conform al ministrului educației naționale și cercetării științifice se emite ținând cont de următoarele aspecte:

  • 1. în imobilele/spațiile pentru care se solicită schimbarea destinației nu se mai desfășoară activități de învățământ sau acestea au fost restrânse și nu există perspectiva creșterii efectivului populației școlare.

  • 2. Imobilele/Spațiile respective pot fi folosite în vederea funcționării altor instituții în care se desfășoară activitate de educație extrașcolară.

  • 3. Imobilele/Spațiile pot fi folosite în vederea funcționării altor instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului județean

Pentru a respecta prevederile legale, Serviciul Școli-Spitale a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Timiș, prin adresa nr. SC2018 - 16509/23.07.2017, punctul de vedere în ceea ce privește aplicarea Ordinului nr. 5819/2016, având în vedere faptul că Centrele județene de resurse și asistență educațională sunt unități specializate ale învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratul școlar. Răspunsul a fost afirmativ și a fost transmis prin adresa nr. 8684/01.08.2018.

Pe cale de consecință pentru schimbarea destinației spațiului utilizat de Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, Serviciul Școli-Spitale a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Timiș și Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Timișoara acordul consiliilor de administrație.

Cele două instituții și-au exprimat acordul:

  • -  Inspectoratul Școlar Județean Timiș prin adresa nr. 10813/13.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-21392/13.09.2019, a transmis hotărârea Consiliului de administrație nr. 254/12.09.2018;

  • -   Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” prin adresa nr. 1612/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-21838/19.09.2019, a transmis hotărârea Consiliului de administrație întrunit la data de 14.09.2018.

Față de cele prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735 mp, al Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

p.Șef Serviciu Școli Spitale

Consilier

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018 -           £ c

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE -

Propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735 mp, al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită

Având în vedere adresa emisă de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș nr. 3563/11.07.2018, însoțită de adresa emisă de CJRAE nr. 1543/04.04.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018- 16509/12.07.2018;

Având în vedere adresa nr. 1475l/R/08.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 19619/22.08.2018, emisă de către Consiliul Județean Timiș, prin care se solicită spațiu la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere Procesul verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timișoara, constituită în baza HCLMT nr. 309/28.07.2017;

Ținând cont de Hotărârea nr. 254/12.09.2018 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș și de adresa nr. 1612/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-21838/19.09.2019 a Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” cu acordul Consiliului de Administrație al acestuia;

Având în vedere prevederile art. 20, alin.l din Legea nr. 1/2011 educației naționale “Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea;

Față de cele expuse mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735 mp, al Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită.

Primar

Njcolae Robu


p.Șef Serviciu Școli Spitale

Anca Lăudatu . /