Hotărârea nr. 519/2018

519/24.10.2018 privind schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea de demolare a clădirii în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr. 14, situată în Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 519/24.10.2018
privind schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea de demolare a clădirii în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr. 14, situată în Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 22349/26.09.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22349/26.09.2018 al Serviciului Şcoli- Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.09.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22349/26.09.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 285/22.05.2018, privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr. 14, situată în Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timişoara, în vederea demolării;
Având în vedere Avizul conform emis de către Ministrul Educaţiei Naţionale, nr. 10493/17.09.2018 transmis prin adresa nr. 2391/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 - 22252/25.09.2018;
Având în vedere dispoziţiile art. 3, alin. (4), art. 4 şi art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001;
Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea de destinaţie a clădirii în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr. 14, situată în Timişoara, B-dul. 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timişoara, în vederea edificării, pe terenul rămas liber, a unei săli de sport şi a unui bazin de înot, pentru elevii Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara.

Art. 2: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a clădirii identificate la art. 1.

Art. 3: Se aprobă demolarea clădirii identificate la art. 1, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare, privind lucrările de demolare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Colegiul Naţional Bănăţean;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

SC2018 -              2C/S

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, prezentăm următoarele:

  • 1.     în prezent, activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 14 se desfășoară în imobilul din str. Al. Odobescu nr. 56 A. Clădirea din B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, în care și-a desfășurat activitatea această unitate de învățământ, este într-o stare avansată de degradare și este un pericol iminent, peretele fațadă fiind deja înclinat, inclusiv pentru siguranța pietonilor de pe strada adiacentă. Totodată, menționăm faptul că pentru această clădire a fost elaborată de către S.C. EXPERT S.R.L., societate specializată în domeniu, o expertiză tehnică în care se arată faptul că structura clădirii prezintă fisuri în pereții structurali și fundații, degradări ale elementelor structurale ale șarpantei, ale planșeului de peste parter, ale pereților interiori și exteriori, ale învelitorii, în concluzie sunt probleme de structură la întreaga clădire.

Datele tehnice prezentate sus au determinat luarea hotărârii de a demola clădirea în care și-a desfășurat activitatea grădinița cu program prelungit nr. 14.

  • 2.  în programul de dezvoltare aferent anului 2018, parte integrantă a bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 76/23.02.2018, este prevăzută, ca obiectiv de investiții, realizarea unui bazin de înot și a unei săli de sport pe amplasamentul fostei grădinițe, pentru Colegiul Național Bănățean.

în conformitate cu prevederile legale, respectiv:

Ordinul nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, anexă - art. 7:

- Legea nr. 1/2011 privind educația națională, art. 112, alin.(6);

Serviciul Școli Spitale&fundamentat proiectul hotărârii Consiliului local al Municipiului Timișoara privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării, concretizat prin HCLMT nr. 285/22.05.2018.

Conform acelorași prevederi legale, a fost obținut Avizul conform nr. 10493/17.09.2018 emis de către Ministrul Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14 Timișoara, situat în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, în vederea demolării corpului de clădire și edificării, pe terenul rămas liber, unei săli de sport și a unui bazin de înot, pentru elevii Colegiului Național Bănățean Timișoara”, transmisă prin adresa nr. 2391/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 -22252/25.09.2018.

Pe cale de consecință, sunt îndeplinite prevederile legale în ceea ce privește aprobarea de către Consiliul local al municipiului Timișoara pentru schimbarea de destinație în vederea demolării acestei construcții.

în aceeași ordine de idei, precizăm faptul că demolarea clădirii se va realiza cu respectarea Ordinului nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, anexă - art. 7: “în cazul demolării construcțiilor existente, schimbarea de destinație a imobilului se face pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să rămână în domeniul public al localității, făcând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm îndeplinite condițiile legale pentru demararea lucrărilor de demolare și cele de trecere a imobilului din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat, acțiuni care se realizează cu respectarea următoarelor prevederi legale:

dispozițiile art. 3, aliniat (4), art. 4 și art. 10, aliniat (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, cităm:

Art. 3

(4)Domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Art. 4

Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.

Art. 10

(2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel. ”

- dispozițiile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001, cităm: “Art. 2

Pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. ”

dispozițiile art. 8 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cităm:

“Art. 8

(l)Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parțială sau totală, a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatări de suprafață și subterane, precum și a

oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizației de desființare obținute în prealabil de la autoritățile prevăzute la art. 4.

(2)Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții ca și autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepțiile prevăzute la art. 11."

Terenul aferent construcției din B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, propusă a fi demolată va rămâne în domeniul public al municipiului Timișoara și va face parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat, conform Ordinului nr. 5.819 / 2016.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Consilier
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE SC2018 -             2^

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CFnr. 427376 Timișoara

Având în vedere dispozițiile art. 3, aliniat (4), art. 4 și art. 10, aliniat (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112 / 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 / 2001;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 285/22.05.2018, privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării;

Având în vedere avizul conform emis de către Ministrul! Educației Naționale nr. 10493/17.09.2018, transmis prin adresa nr. 2391/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 -22252/25.09.2018;

Având în vedere prevederile art. 36, alin (2) lit. c) și alin.(5), lit.(c) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare;

Subliniem faptul că pentru această clădire a fost elaborată de către S.C. EXPERT S.R.L., societate specializată în domeniu, o expertiză tehnică în care se arată faptul că structura clădirii prezintă fisuri în pereții structurali și fundații, degradări ale elementelor structurale ale șarpantei, ale planșeului de peste parter, ale pereților interiori și exteriori, ale învelitorii, în concluzie sunt probleme de structură la întreaga clădire.

Față de cele expuse mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara.


PRIMAR

Nicolae Robu

p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE

Anca Lăudatu