Hotărârea nr. 518/2018

518/24.10.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I şi II cu suprafaţa construită de 1430 mp ale căminului şi a terenului de acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timişoara, aferent fostului Colegiu Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş
Hotararea Consiliului Local 518/24.10.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I şi II cu suprafaţa construită de 1430 mp ale căminului şi a terenului de acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timişoara, aferent fostului Colegiu Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-21604/18.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018-21604/18.09.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-21604/18.09.2018;
Având în vedere Adresele Consiliului Judeţean Timiş cu numerele 4773/20.03.2018, 9557/24.05.2018, înregistrate la Municipiul Timişoara sub numerele SC2018-10282/03.05.2018, SC2018-12426/24.05.2018;
Având în vedere Adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş cu nr. 2734/11.06.2018 înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2018-13624/12.06.2018;
Având în vedere Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu nr. 5925/07.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2018-13414/08.06.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/22.06.2018 privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a etajelor I şi II ale căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea desfăşurării activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş;
Având în vedere Adresa Consiliului Judeţean Timiş cu nr.13894 din 24.07.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr.SC2018-17775/26.07.2018;
Având în vedere Procesul verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara.
Având în vedere Hotărârea nr. 241/05.09.2018, Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Ordinul Misterului Educaţiei Naţionale nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi condiţiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) şi alin 5 lit a) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I şi II cu suprafaţa construită de 1430 mp, ale căminului şi a terenului de acces în suprafaţă de 22,42 mp, din str. Franz Liszt nr.3, Timişoara aferent fostului Colegiu Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC 2018-21604/18.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE- Privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp, ale căminului și a terenului de acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara, aferente fostului Colegiu Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 334/22.06.2018 privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a etajelor I și II ale căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș;

Având în vedere adresa nr.13894 din data de 24.07.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2018-17775/26.07.2018 prin care Consiliul Județean Timiș și-a exprimat acordul cu privire la exercitarea dreptului de administrare asupra spațiului din căminul din str.Franz Liszt nr.3, în condițiile prevăzute la art. 3 din HCL nr. 334/22.06.2018;

Având în vedere acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, privind schimbarea destinației pe o perioadă de 10 ani a etajelor I și II ale căminului cât și a terenului în suprafață de 22,42 mp, aferent fostului Colegiu Tehnic “Ion Mincu” din str. Franz Listz nr. 3, exprimat prin Hotărârea nr. 241/05.09.2018;

Având în vedere Procesul verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara;

Ținâd cont de prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și de prevederile art.4, lit.e) din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere cele de mai sus și a faptului că începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul Tehnic “Ion Mincu” nu mai are activitate în căminul internat, urmare a reorganizării prin divizare totală;

- Considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp, ale căminului și a terenului de acces în suprafață de 22,42 mp, din str. Franz Liszt nr.3,Timișoara aferent fostului Colegiu Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

PRIMAR Nicolae Robu


VICEPRIMAR Dan Diaconu

PT. ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

ROMĂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

NR. SC 2018-21604/18.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp ale căminului și a terenului de acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara, aferent fostului Colegiu Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-21604/18.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp ale căminului și a terenului de acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara, aferent fostului Colegiu Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

Facem următoarele precizări:

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș a funcționt într-un spațiu din clădirea Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu”, care a fost atribuit în folosință gratuită, prin HCLMT nr.135/24.04.2007, modificată cu HCLMT nr.259/31.07.2007 și prin HCLMT nr.114/31.03.2017. Contractul de comodat a expirat la data de 24.04.2018 și nu a mai fost prelungit, întrucât spațiul este necesar pentru desfășurarea activităților școlare a claselor preluate de la de Colegiul Tehnic ‘'Ion Mincu”, redistribuite în urma divizări totale. De asemenea, clădirea Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu”, urmează să intre în lucrări de reabilitare.

Conform art. 99, alin 4 și 5 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, Centrele județene de resurse și asistență educațională sunt unități specializate ale învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratele școlare și sunt finanțate de la bugetul consiliilor județene.

Căminul internat aferent fostului Colegiu Tehnic “Ion Mincu, înscris în CF nr.420304- C1, situat în Timișoara, str. Franz Liszt nr. 3 are regim de înălțime S+P+4E+M1+M2 și se află în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și a Consiliului Județean Timiș astfel:

1 Spațiul nr.1 compus din subsol, parter, etajul I și II, face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara în administrarea Conșiliului Local și este aferent fostului Colegiului Tehnic „Ion Mincu” fiind utilizat astfel:

  • - subsolul este tehnic;

  • - la parter funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș din anul 2007 în spațiul cu suprafața utilă de 346,39 mp, iar restul spațiului din parter este liber;

  • - etajul I si etajul II sunt libere;

Pentru spațiul folosit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a fost adoptată HCL nr.405/27.07.2018 prin care a fost aprobată propunerea de schimbare a destinației și prin adresa cu nr. NR. SC2018 -17280/30.08.2018 s-a solicitat avizul de schimbare a destinației de la Ministerul Educației Nationale.

2. Spațiul nr.2 compus din etajul III, etajul IV, mansardă I și mansardă II care face parte din domeniul public al Județului Timiș și este utilizat de instituții din structura Consiliului județean pentru desfășurarea activităților de interes public.

Cosiliul Județean Timiș prin adresele cu nr. 4773/20.03.2018 și nr. 9557/24.05.2018, înregistrate la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-10282/ 03.05.2018 respectiv nr. SC2018-12426/ 24.05.2018, a solicitat analizarea posibilității transferării imobilului - cămin, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul public al Județului Timiș, necesar desfășurării activității mai multor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Timiș, respectiv Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș prin adresa cu nr. 2734/11.06.2018 înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-13624/12.06.2018 a solicitat atribuirea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș prin adresa cu nr.5925/07.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-13414/08.06.2018, a solicitat emiterea unei hotărâri prin care consiliul local să-și exprime acordul de cedare a spațiului din căminul aferent Colegiului Tehnic „Ion Mincu” în favoarea Consiliului Județean Timiș, în vederea amenajării sediului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

Consiliul Local prin HCL nr. 334/22.06.2018 și-a dat acordul de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș, pe o perioadă de 10 ani a etajelor I și II ale căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent fostului Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, condiționat de obținerea Avizului conform al Ministrului Educației Naționale și de executarea lucrărilor de investiții și reparații necesare desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, de către Consiliul Județean Timiș.

Consiliul Județean Timiș prin adresa cu nr.13894 din 24.07.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2018-17775/26.07.2018 și-a exprimat acordul cu privire la exercitarea dreptului de administrare asupra spațiului din căminul din str.Franz Liszt nr.3 în condițiile prevăzute în HCL nr. 334/22.06.2018.

Prin Hotărârea nr. 241/05.09.2018, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș a dat avizul de schimbare a destinației a etajelor I și II al căminului cât și a terenului în suprafață de 22,42 mp, aferent fostului Colegiu Tehnic “Ion Mincu” din str. Franz Listz nr. 3.

Conform procesului verbal din data de 17.07.2018, Comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara, fost de acord cu transmiterea în administrarea Consiliului Județean timiș, a etajelor I și II ale căminului aferent fostului Colegiul Tehnic ‘'Ion Mincu”.

Menționăm că începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul Tehnic “Ion Mincu” nu mai utilizează spațiile din cămin , întrucât a fost divizat în totalitate și nu mai este cuprins în rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin HCLMT nr. 90/23.02.2018.

Conform prevederilor art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, închirierea, darea în administrare sau folosință gratuită a unui spațiu se poate face după obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale de schimbare a destinației spațiului respectiv.

Conform art. 4 , lit e) din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale, schimbarea destinației spațiilor pentru activități desfășurate de către instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului județean se face pe o perioadă de maxim 10 ani.

Având în vedere cele de mai sus , apreciem că;

- proiectul hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp, ale căminului și a terenului de acces în suprafață de 22,42 mp, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara aferent fostului Colegiu Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PT. ȘEF SERVICIU

CONSILIER,

Ciucur Ioan


Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1