Hotărârea nr. 517/2018

517/24.10.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafaţă de 137,35 mp, necesar accesului la spaţiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş", situat în Timişoara, str. Calea Aradului nr. 56 în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr .5 Poliţie
Hotararea Consiliului Local 517/24.10.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafaţă de 137,35 mp, necesar accesului la spaţiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş", situat în Timişoara, str. Calea Aradului nr. 56 în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr .5 Poliţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 21769/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 21769/19.09.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serrviciului Juridic din data de 20.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 21769/19.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 21.11.2017 - privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului cu suprafaţa utilă de 769,00 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat în Timişoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectie nr. 5 Politie , pe o perioada de 4 ani;
Având în vedere Adresele Ministerului Educaţiei Naţionale nr.SC 2018-14767/22.06.2018 şi nr. SC 2018-15149/27.06.2018
Având în vedere procesului verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara;
Având în vedere acordul Consiliului de Administraţie al Colegiului de Silvicultură şi Agricultură " Casa Verde", transmis prin adresa cu nr. 2728/12.09.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2018- 21729/18.09.2018;
Având în vedere acordul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş exprimat prin Hotărârea nr. 255/12.09.2018;
Având în vedere dispoziţiile art. 112, alin. 6 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) şi alin 5 lit a) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafaţă de 137,35 mp, necesar accesului la spaţiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botiş", situat în Timişoara, str. Calea Aradului nr. 56 în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr .5 Poliţie.

Art. 2: Prezenta hotărâre completează Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului cu suprafaţa utilă de 769,00 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat în Timişoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr. 5 Politie, pe o perioada de 4 ani.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I I Vest;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului
- Colegiului de Silvicultură şi Agricultură " Casa Verde"
- Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 21769/19.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE- privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56 în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr .5 Poliție

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața utilă de 769,00 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botis”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr. 5 Poliție , pe o perioada de 4 ani;

Având în vedere adresele Ministerului Educației Naționale cu nr. SC 2018-14767 din 22.06.2018 și nr. SC 2018-15149 din 27.06.2018, cu privire la condițiile de eliberare a avizului conform de schimbare a destinației spațiului cu suprafața utilă de 769,00 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje, aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botis”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr. 5 Poliție , pe o perioada de 4 ani;

Având în vedere procesul verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara;

Având în vedere acordul favorabil al Consiliului de administrație al Colegiului de Silvicultură și Agricultură “ Casa Verde”, privind schimbarea destinației terenului în suprafață de 137,35 mp, transmis prin adresa cu nr. 2728/12.09.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018- 21729/18.09.2018;

Având în vedere acordul favorabil al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, privind schimbarea destinației terenului în suprafață de 137,35 mp, exprimat prin Hotărârea nr. 255/12.09.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

- Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Timișoara, str.Calea Aradului nr.56 în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr .5 Poliție.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

PT. ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

SC2018 - 21769/19.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr .5 Poliție

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-21769/19.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr .5 Poliție.

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului local nr. 427 din 21.11.2017 s- a aprobat propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața utilă de 769,00 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botis”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfasurarea activității Secției nr. 5 Poliție , pe o perioada de 4 ani.

Prin adresa cu nr. SC2018-2188/31.01.2018 a fost solicitat Ministerului Educației Naționale avizul conform de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 769,00 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje, aferent fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr. 5 Poliție, pe o perioada de 4 ani.

La data solicitării avizului conform de schimbare a destinației spațiului mai sus menționat, terenul aferent incintei unități de învățământ a facut obiectul Dosarului nr.17580/325/2017, aflat la Judecătoria Timișoara, ca urmare a acțiuni formulate numita Formann Renate Angela prin care a solicitat obligarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara să dispună trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara, dezmembrarea acestui teren în două loturi, unul cu construcții și restul fără construcții care să facă obiectul restituiri în natură.

Ministerul Educației Naționale prin adresele cu nr.SC 2018-14767/22.06.2018 și nr. SC 2018-15149/27.06.2018, ne-a adus la cunostință că este necesară schimbarea destinației și a terenului necesar accesului la spațiu propus a fi atribuit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, pentru desfășurarea activității Secției nr. 5 Poliție, situat în căminul nr. 1 cu P+3 etaje, aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, precum și faptul că până la soluționarea litigiului aflat pe rolul instanței, avizul de schimbare a destinației nu poate fi acordat.

Conform procesului verbal din data de 17.07.2018, adresele Ministerului Educației Naționale, mai sus menționate au fost analizate de Comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara, care a fost de acord cu schimbarea de destinație terenului necesar accesului la spațiu propus spre atribuire Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, cu respectarea procedurilor legale.

În data de 24.05.2018, reclamanta Formann Renate Angela a formulat cerere de modificare a acțiunii din Dosarul nr.17580/325/2017 aflat la Judecătoria Timișoara, în sensul că renunțat la o parte din terenurile solicitate, printre care se află și terenurile din incinta Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, înscrise în CF nr. 444738 Timișoara, nr. cad 444738, în suprafață de 4314 mp (teren aferent construcției în care va funcționa Inspectoratul Școlar) respectiv în CF nr. 444739 Timișoara, nr. cad 444739, în suprafață de 28189 mp.(teren al unității de învățământ).

Conform Încheierii civile din 24.05.2018 a Judecătoriei Tinișoara, dosar nr17580/325/2017, instanța a luat act de cererea de modificare a acțiunii formulată de reclamanta Formann Renate Angela.

Prin adresa cu nr. 2728/12.09.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-21729/18.09.2018 Colegiul de Silvicultura și Agricultură „Casa Verde” a comunicat că, Consiliul de Administrație al unități de învățămât a fost de acord cu schimbare a destinației terenului în suprafață de 137,35 mp pe o perioadă 4 ani, necesar accesului în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție pentru desfășurarea activității Secției nr. 5 Poliție.

Prin Hotărârea nr. 255/12.09.2018, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, a acordat avizul favorabil pentru schimbarea destinației terenului necesar accesului, cu suprafața de 137,35 mp, pe o perioadă de 4 ani, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție pentru desfășurarea activității Secției nr. 5 Poliție.

Conform prevederilor art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, închirierea, darea în administrare sau folosință gratuită a unui spațiu se poate face după obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale de schimbare a destinației spațiului respectiv.

Având în vedere cele de mai sus , apreciem că;

- proiectul hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr. 5 Poliție, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PT. ȘEF SERVICIU

CONSILIER

Ioana Ciucur


Anca Lăudatu