Hotărârea nr. 514/2018

514/24.10.2018 privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre SC CLASOF 925 SRL
Hotararea Consiliului Local 514/24.10.2018
privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre SC CLASOF 925 SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive, inregistrata cu nr.SC2018-4503 din 04.10.2018, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de specialitate, nr.SC2018-4503 din 04.10.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est - Biroul Cladiri-Terenuri I Est, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-4503 din 04.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.CT2018-4503 din 14.09.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara, de catre SC CLASOF 925 SRL, reprezentata de administrator BARSAN MARIAN, prin care ne instiinteaza ca, se renunta la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren inscris in C.F. nr.433515-Timisoara, nr. cad. 433515, nr. top. 2117-2118/2 in suprafata de 215 m.p., reprezentand teren intravilan pentru drum ;
Avand in vedere, "Declaratia de Renuntare la Dreptul de Proprietate" autentificata sub nr.585 din 23.08.2018, la Biroul Notarului Public "Taran Catalina Rodica" ;
In conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) si art. 889 din Codul Civil;
In conformitate cu prevederile art.36. alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba dobandirea de catre Municipiul Timisoara, in domeniul privat, a imobilului-teren situat in Timisoara, inscris in C.F. nr.433515-Timisoara, nr. cad. 433515, nr. top. 2117-2118/2, in suprafata de 215 m.p., care face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate, de catre SC CLASOF 925 SRL, reprezentata prin administrator BARSAN MARIAN .

Art.2: Se aproba trecerea imobilului - teren, mentionat la art.1, din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Timisoara, cu destinatia de teren pentru drum .

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI I EST

Nr. SC2018-4503 din 04.10.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC CLASOF 925 SRL

Prin adresa nr.CT2018-4503 din 14.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către SC CLASOF 925 SRL, reprezentată legal prin BÂRSAN MARIAN, ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.433515-Timișoara, cu nr. cadastral 433515, nr. top. 2117-2118/2, în suprafață de 215 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Prin, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate'” autentificată sub nr. 585 din 23.08.2018, la Uniunea Națională a Notarilor Publici, de către Notar Public, ȚARAN CĂTĂLINA RODICA, proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți ;

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială, înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare. ”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr. 433515-Timișoara, cu nr. cadastral 433515, nr. top. 2117-2118/2 Timișoara, a fost notată Declarația autentificată sub nr. 585 din 23.08.2018, de renunțare la dreptul de proprietate, de către proprietarul tabular.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară și intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului și înscrisul din cartea funciară, rezultă că, destinația imobilului-teren este “pentru drum”, în temeiul art.8, alin. 1 și a pct. III din Anexa la Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în CF nr.433515-Timișoara, cu nr. cadastral 433515, nr. top. 2117-2118/2, în suprafață de 215 m.p., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către SC CLASOF 925 SRL și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.

DIRECTOR, Ec. Florin Răvășilă

ȘEF BIROU, Călin Pîrva


CONSILIER, Laura Matei

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI I EST

Nr. SC2018-4503 din 14.10.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC CLASOF 925 SRL

Prin adresa nr.CT2018-4503 din 14.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către SC CLASOF 925 SRL, reprezentată legal prin administrator BÂRSAN MARIAN, ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.433515-Timișoara, cu nr. cadastral 433515, nr. top 2117-2118/2 în suprafață de 215 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Prin, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate'” autentificată sub nr. 585 din 23.08.2018, la Uniunea Națională a Notarilor Publici, de către Notar Public, Țăran Cătălina Rodica, proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți ;

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială, înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare. ”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.433515-Timișoara, cu nr. cadastral 433515, nr. top. 2117-2118/2, a fost notată Declarația autentificată sub nr. 585 din 23.08.2018, de renunțare la dreptul de proprietate, de către proprietarul tabular.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr. 433515-Timișoara, cu nr. cadastral 433515, nr. top 2117-2118/2, în suprafață de 215 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.

PRIMAR,                                 VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                              Farkas Imre

DIRECTOR,

Ec. Florin Răvășilă