Hotărârea nr. 513/2018

513/24.10.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat, pe o perioada de 5 ani catre Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana a spatiului situat in Timisoara Str. Alba Iulia nr.2
Hotararea Consiliului Local 513/24.10.2018
privind atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat, pe o perioada de 5 ani catre Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana a spatiului situat in Timisoara Str. Alba Iulia nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 24288/17.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24288/17.10.2018 intocmit de catre Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate al Compartimentului Spatii cu alta Destinatie I Est nr. SC2018-24288/17.10.2018;
Avand in vedere Cererea cu numarul CT2018-005160/16.10.2018 a Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana , prin care aceasta solicita atribuirea cu titlu gratuit pentru sediu, spatiul in suprafata de 74 m.p, situat in imobilul din Timisoara, str. Alba Iulia, nr. 2 (Palatul Culturii ), parter, cu intrare din str. Alba Iulia ;
Avand in vedere extrasul din Procesul verbal al sedintei din 17.10.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana si a hotarat atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat pe o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 74 m.p , situat in imobilul din Timisoara ,str. Alba Iulia, nr.2 ,cu destinatia de sediu al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In temeiul art.36, alin.2 litera c) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTEArt. 1: Se aproba, atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat, pe o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 74 m.p , inscris in Cartea Funciara nr. 417847 Timisoara, nr.top 249, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, situat in imobilul din Timisoara, str. Alba Iulia, nr.2 (Palatul Culturii ), parter, cu intrare din str. Alba Iulia, cu destinatia de sediu al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana.

Art. 2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie I Est - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I I Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Compartimentului Control si Antifrauda;
- Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE IEST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2018- 24288/17.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioada de 5ani către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a spațiului situat in Timișoara Str. Alba Iulia nr.2

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24288/17.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat , pe o perioada de 5 ani către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a spațiului situat in Timișoara , Str. Alba Iulia nr.2 ;

Precizăm faptul că acest spațiu în suprafață de 74 m.p este înscris în Cartea Funciară nr.417847 Timișoara , nr.top 249, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara , nefiind înregistrate sarcini.

Cota de V , respectiv 37 m.p din totalul de 74 m.p a suprafeței spațiului situat in Timișoara, Str. Alba Iulia nr.2, a fost atribuit în baza HCL 73/26.02.2013 cu contract de comodat Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană , cealaltă cotă de V din spațiu -37 m.p fiind folosită de către Atelierul de Urbanism al Instituției Arhitect Șef din cadrul Direcției Urbanism a Primăriei Municipiului Timișoara .

Contractul de comodat nr.1/12.04.2013 a expirat prin ajungere la termen la data de 11.04.2018 .

Precizăm că prin cererea cu numărul CT2018-005160/16.10.2018, Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a solicitat atribuirea cu titlu gratuit pentru sediu Asociație a întregului spațiu în suprafață de 74 m.p , situat în imobilul din Timișoara, str. Alba Iulia , nr.2(Palatul Culturii ) , parter , cu intrare din str. Alba Iulia .

În prezent cota de V din spațiu - 37 m.p, nu mai este utilizată pentru desfășurarea activităților specifice de către Atelierul de Urbanism al Instituției Arhitect Șef din cadrul Direcției Urbanism a Primăriei Municipiului Timișoara .

Având în vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 17.10.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință , prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană și a hotărât atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spațiului în suprafață de 74 m.p , situat în imobilul din Timișoara ,Str. Alba Iulia , nr.2 , cu destinația de sediu al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere aspectele menționate și prevederile legale enunțate , apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioada de 5ani către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a spațiului situat in Timișoara Str. Alba Iulia nr.2, îndeplineste condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR D.C.T.D.D. IEST

CONSILIER

VIORICA IONICEANU


Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

9                                              '                                               5

COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST Nr . SC2018 - 24288 /17.10.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioada de 5ani către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a spațiului situat in Timișoara Str. Alba Iulia nr.2

9

Prin cererea cu numărul CT2018-005160/16.10.2018, Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a solicitat atribuirea cu titlu gratuit pentru sediu Asociație a spațiului în suprafață de 74 m.p , situat în imobilul din Timișoara, str. Alba Iulia , nr.2(Palatul Culturii ) , parter , cu intrare din str. Alba Iulia .

Acest imobil în care se află spațiul despre care facem vorbire este înscris în Cartea Funciară nr.417847 Timișoara , nr.top 249, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara .

Solicitarea cu numărul CT2018-005160/16.10.2018 , a fost analizată în ședința din 17.10.2018 de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014, HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016,  HCLMT nr.21/07.07.2016,  HCLMT nr.250/27.06.2017 și  HCLMT

*                                                                                             ?                                                                                                           s

nr.536/20.12.2017

Având în vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 17.10.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil solicitarea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană și a hotărât atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spațiului în suprafață de 74 m.p , situat în imobilul din Timișoara ,Str. Alba Iulia , nr.2 ,cu destinația de sediu al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a spațiului situat in Timișoara Str. Alba Iulia nr.2.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D. IEST

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ