Hotărârea nr. 512/2018

512/24.10.2018 privind demararea procedurilor privind acceptarea donatiei terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investitii Executie podet canal desecare CCP263 Str. D. Dinicu
Hotararea Consiliului Local 512/24.10.2018
privind demararea procedurilor privind acceptarea donatiei terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investitii Executie podet canal desecare CCP263 Str. D. Dinicu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 22754/02.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-22755/02.10.2018 al Directiei Edilitare;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 04.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate cu nr.SC2018-22755/02.10.2018
Avand in vedere avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate cu nr.SC2018-22755/02.10.2018
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991;
In conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 1011-1016;
In conformitate cu Adresa inregistrata cu nr. RE2018-002002/19.09.2018;
In conformitate cu prevederile atr. 36 alin (2) lit. c) si art.121 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acceptarea cu titlu de donatie a suprafetei de 107 mp cu nr. topo 1289/998-1030/1/1/2; 1089/998-1030/2/b/2/a/1/1/65/a/2 -165/b/2-172/2/1/1//3/2/b inscris in Cartea Funciara nr. 445117 Timisoara (CF vechi: 1786/Urseni) necesara realizarii obiectivului de investitii "Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu".

Art. 2: Toate cheltuielile impuse de perfectarea procedurilor de succesiune, a contractului de donatie si de trecere in domeniul public a terenului de pe strada D. Dinicu vor fi suportate de catre Municipiul Timisoara.

Art. 3: Se imputerniceste domnul Nicolae Robu - Primar al Municipiului Timisoara in vederea semnarii tuturor documentelor necesare acceptarii donatiei terenului mai sus mentionat.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL D.P.P.C.A.A.

BIROUL C.A.A.

NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind demararea procedurilor privind acceptarea donației terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții "Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. D Dinicu"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor privind acceptarea donației terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții "Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu",

Facem următoarele precizări:

Prin HCL nr. 437/21.11.2017 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu". Proiectul propune execuția unei structuri de traversare a canalului CCP263 (podeț) printr-o soluție care să asigure atât debitul de scurgere al apei din canal cât și funcționalitatea străzii care îl traversează, în concordanță cu situația actuală de pe teren, gospodărie subterană actuală, lățime actuală a părții carosabile modernizate, trotuare, etc.

Investiția a devenit absolut necesară ca urmare a dezvoltării imobiliare din ultimii ani în zona Ciarda Roșie. Situația actuală în ceea ce privește traversarea canalului CCP263 de strada Dimitrie Dinicu, implică neajunsuri privind circulația rutieră și pietonală în acest punct: îngustarea părții carosabile pe sectorul traversării canalului, lipsa oricăror elemente de protecție corespunzătoare (parapete pietonale și direcționale), precum și modalitatea de continuitate a canalului: un provizorat impropriu, tub cu diametru insuficient deteriorat, care nu asigură debitele de scurgere necesare ale apei din canal, provocând deseori revărsări ale apei în perioadele cu ploi abundente.

Deasemenea, rețeaua de canalizare menajeră prevăzută cu racorduri individuale la imobilele existente, nu este funcțională în zona canalului CCP263 datorită adâncimii reduse a colectorului de canalizare existent, fapt care nu face posibilă descărcarea gravitațională a apelor uzate menajere în zona canalui ANIF, fiind necesară astfel vidanjarea periodică din partea operatorului de apă-canal. Soluția pentru punerea în funcțiune a rețelei de canalizare presupune extinderea colectorului existent în zona canalului CCP263, precum și realizarea unei stații de pompare care va avea rolul de liftare a apelor uzate menajere în colectorul existent de pe strada Pavel Stoica.

Ca urmare a numeroaselor sesizări făcute de cetățenii din zonă privind lipsa canalizării și gravele probleme de mediu create mai ales în timpul perioadelor ploioase, în luna aprilie a anului 2018 Garda Națională de Mediu a întocmit Nota de Constatare cu nr. RUC145/04.04.2018 seria A nr. 744534 prin care a stabilit ca și măsuri finalizarea canalizării pe strada D. Dinicu.

Pentru realizarea lucrărilor de construire a podețului de traversare a canalului de desecare, precum și a stației de pompare în vederea finalizării rețelei de canalizare este necesară ocuparea unei suprafețe de teren de pe strada D. Dinicu, în vecinătatea canalului de desecare CCP263. Terenul afectat în suprafață de 107 mp cu nr. topo1289/998-1030/1/1/2;1089/998-1030/2/b/2/a/1/1/65/a/2-165/b/2-172/2/1/1//3/2/b înscris în cartea funciară 445117 Timișoara (CF vechi: 1786/Urseni) are categoria de folosință „teren pentru drum-strada Dimitrie Dinicu” și este utilizat ca drum de acces pentru zona delimitată de Calea Urseni-strada Pavel Stoica-strada Neajlov și teritoriul administrativ al comunei Giroc așa cum reiese din adresa Biroului Banca de Date Urbane cu nr. UR2018-008635/29.05.2018, fiind în prezent proprietate privată.

Moștenitorul legal al terenului din zona afectată de aceste lucrări este dispus să doneze instituției noastre terenul necesar realizării investițiilor de interes public cu anumite condiții. Menționăm că varianta donației este mult mai avantajoasă din punct de vedere economic pentru instituție decât cea a exproprierii.

În acest sens, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-002002/19.09.2018, domnul Etem Errol, moștenitor legal al terenului de 107 mp de pe strada D. Dinicu, zonă afectată de obiectivele de investiții derulate de către Municipiul Timișoara și Aquatim SA, respectiv execuție podeț peste canalul de desecare CCP263 și realizarea unei stații de pompare în vederea rezolvării canalizării în zonă, și-a exprimat acordul cu privire la donarea terenului cu condiția suportării de către Primăria Municipiului Timișoara a tuturor cheltuielilor necesare trecerii în domeniul public a terenului de pe strada D. Dinicu, afectat de investițiile amintite.

Potrivit art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală donațiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul majorității consilierilor locali în funcție.

Întrucât donația trebuie încheiată prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute (conform art.1011 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009) este necesară împuternicirea unor funcționari din cadrul Seriviului Juridic al Primăriei Municipiului Timișoara, desemnați prin dispoziție a Primarului.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum și necesitatea stringentă de executare a lucrărilor din zona respectivă, propunem:

- acceptarea cu titlu de donație a suprafeței de 107 mp cu nr. topo 1289/998-1030/1/1/2;1089/998-1030/2/b/2/a/1/1/65/a/2-165/b/2-172/2/1/1//3/2/b înscris în cartea funciară 445117 Timișoara (CF vechi: 1786/Urseni) necesară realizării obiectivului de investiții "Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu”, cu condiția ca toate cheltuielile impuse de perfectarea procedurilor de succesiune, a contractului de donație și de trecere în domeniul public a terenului de pe strada D. Dinicu vor fi suportate de către Municipiul Timișoara”.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., IOAN GANCIOV


SEF BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUȘESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind acceptarea donației terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții "Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. D Dinicu"

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin HCL nr. 437/21.11.2017 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu”. Proiectul propune execuția unei structuri de traversare a canalului CCP263 (podeț) printr-o soluție care să asigure atât debitul de scurgere al apei din canal cât și funcționalitatea străzii care îl traversează.

Deasemenea, rețeaua de canalizare menajeră prevăzută cu racorduri individuale la imobilele existente, nu este funcțională în zona canalului CCP263 datorită adâncimii reduse a colectorului de canalizare existent, fapt care nu face posibilă descărcarea gravitațională a apelor uzate menajere în zona canalui ANIF, fiind necesară astfel vidanjarea periodică din partea operatorului de apă-canal. Soluția pentru punerea în funcțiune a rețelei de canalizare presupune extinderea colectorului existent în zona canalului CCP263, precum și realizarea unei stații de pompare care va avea rolul de liftare a apelor uzate menajere în colectorul existent de pe strada Pavel Stoica.

Pentru realizarea lucrărilor de construire a podețului de traversare a canalului de desecare, precum și a stației de pompare în vederea finalizării rețelei de canalizare este necesară ocuparea unei suprafețe de teren de pe strada D. Dinicu, în vecinătatea canalului de desecare CCP263.

Terenul afectat în suprafață de 107 mp este utilizat ca drum de acces pentru zona delimitată de Calea Urseni-strada Pavel Stoica-strada Neajlov și teritoriul administrativ al comunei Giroc așa cum reiese din adresa Biroului Banca de Date Urbane cu nr. UR2018-008635/29.05.2018, fiind în prezent proprietate privată.

Moștenitorul legal al terenului din zona afectată de aceste lucrări este dispus să doneze instituției noastre terenul necesar realizării investițiilor de interes public cu condiția ca toate cheltuielile impuse de perfectarea procedurilor de succesiune, a contractului de donație și de trecere în domeniul public a terenului de pe strada D. Dinicu vor fi suportate de către Municipiul Timișoara.

Menționăm că varianta donației este mult mai avantajoasă din punct de vedere economic pentru instituție decât cea a exproprierii.

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind demararea procedurilor privind acceptarea donației terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții "Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. D Dinicu", și-l supunem spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ