Hotărârea nr. 510/2018

510/24.10.2018 privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017 - privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa"
Hotararea Consiliului Local 510/24.10.2018
privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017 - privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-21644 din 18.09.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-21644 din 18.09.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018-21644 din 20.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-21644 din 18.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.13724 din 20.07.2018 a Consiliului Judeţean Timiş, înregistrată la PMT cu nr. SC2018-17560 din 24.07.2018;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017;
Având în vedere dispoziţiile art. 867 şi următoarele din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, care va avea următorul conţinut:
"Dreptul de administrare asupra terenului se va revoca în cazul în care titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Timis, nu va începe lucrările la obiectivul de investiţii, menţionat la art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.128/2017, până la data de 31.03.2020".

Art. 2: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Clădiri Terenuri II Vest din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest si Directia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Şcoli -Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr.SC2018-21644 din 18.09.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

referitor la aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 - privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, a terenului situat în Timișoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timișoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 m.p., pentru realizarea investiției - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități "Speranța"

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.128 din 31.03.2017, s-a aprobat darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, pe o perioadă de 30 de ani, a terenului situat în Timișoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timișoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 m.p., pentru realizarea investiției, Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități ”Speranta”.

La art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, se menționează faptul că, dreptul de administrare asupra terenului se revocă, în cazul în care titularul dreptului de administrare - Consiliul Județean Timiș, nu va începe lucrările la obiectivul de investiții, în termen de 2 ani de la adoptarea hotărârii.

Consiliul Județean Timiș, prin adresa nr.13724 din 20.07.2018, înregistrată la PMT cu nr. SC2018-17560 din 24.07.2018, ne informează că, lucrările la obiectivul de investitii menționat în HCL nr.128/2017, nu pot fi demarate în termenul stabilit prin hotărâre, deoarece realizarea acestuia era programat să se realizeze cu fonduri guvernamentale alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, fapt nerealizat până la data prezentei.

Totodată ne informează că, s-a luat decizia realizării investiției din fonduri proprii, în acest sens, demarându-se procedura de achiziție publică a contractului de proiectare și execuție, conform prevederilor Legii nr.98/2016 - privind achizițiile publice, motiv pentru care sunt în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut în hotărâre, solicitând prelungirea acestuia cu 1 an, mai exact până la data de 31.03.2020.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea modificării art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, prin care termenul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiții, menționat în hotărâre, să se prelungească până la data de 31.03.2020.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Imre Farkas


Nicolae Robu

DIRECTOR,

Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. SC2018-21644 din 18.09.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 - privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, a terenului situat în Timișoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timișoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 m.p., pentru realizarea investiției - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități "Speranța"

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.128 din 31.03.2017, prin care s-a aprobat darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, pe o perioadă de 30 de ani, a terenului situat în Timișoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timișoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 m.p., suprafeței de 2360 m.p., pentru realizarea investiției, Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități ”Speranta”;

Având în vedere prevederile art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, în care se menționează faptul că, dreptul de administrare asupra terenului se revocă, în cazul în care titularul dreptului de administrare - Consiliul Județean Timiș, nu va începe lucrările la obiectivul de investiții, în termen de 2 ani de la adoptarea hotărârii ;

Având în vedere adresa nr.13724 din 20.07.2018, a Consiliului Județean Timiș, înregistrată la PMT cu nr. SC2018-17560 din 24.07.2018, prin care ne informează că, lucrările la obiectivul de investitii menționat în HCL nr.128/2017, nu pot fi demarate în termenul stabilit prin hotărâre, deoarece realizarea acestuia era programat să se realizeze cu fonduri guvernamentale alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, fapt nerealizat până la data prezentei.

Tot prin adresa menționată, Consiliul Județean Timiș ne informează că, s-a luat decizia realizării investiției din fonduri proprii, în acest sens, demarându-se procedura de achiziție publică a contractului de proiectare și execuție, conform prevederilor Legii nr.98/2016 - privind achizițiile publice, motiv pentru care sunt în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut în hotărâre, solicitând prelungirea acestuia cu 1 an, mai exact până la data de 31.03.2020.

Având în vedere dispozițiile art. 867 și următoarele din Codul Civil;

Având în vedere cele menționate mai sus și prevederile art.36, alin.2, lit.c, art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 - privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, a terenului situat în Timișoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timișoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 m.p., pentru realizarea investiției "Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități "Speranța", în sensul prelungirii termenului de începere a lucrărilor, la obiectivul de investiții, cu 1 an de zile, până la data de 31.03.2020. Celelalte articole din HCL nr.128/2017, rămân neschimbate.

DIRECTOR,                                  ȘEF BIROU,

Mihai Boncea                                           Diana Rof

CONSILIER,

Ilie Dumbravă