Hotărârea nr. 508/2018

508/24.10.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr.438994-Timişoara
Hotararea Consiliului Local 508/24.10.2018
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr.438994-Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT2018-23209 din 08.10.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2018-23209 din 08.10.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.CT2018-23209 din 10.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2018-23209/08.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1) şi Anexa III din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, a terenului înscris în C.F. nr.438994-Timişoara, în suprafaţă de 3.659 m.p., cu destinaţia de teren pentru drum.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Craşovan Marius ;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-23209 din 08.10.2018

EXPUNERE de MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE referitor la aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F.

nr.438994-Timișoara

9

Prin adresa nr.CT2018-4786 din 28.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către numitul Crașovan Marius, se solicită, emiterea de către Consiliul Local Timișoara, a unei hotărâri, prin care să se aprobe trecerea terenului înscris în C.F. nr.438994-Timișoara, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Terenul menționat mai sus, în suprafață de 3.659 m.p., a intrat în proprietatea privată a Municipiului Timișoara, de la Săftescu Ecaterina, Vincze Ștefan și Stanciu Elisabeta, conform ”Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil”, autentificată sub nr.1256 din 06.11.2014 și aprobată de către Consiliul Local, conform Hotărâri nr.82 din 03.03.2015, având categoria de folosință ”teren pentru drum”.

Prin adresa nr.UR2018-13724 din 29.08.2018, Direcția de Urbanism și Dezvoltare Urbană, condiționează eliberarea Autorizației de construire pentru ”casă în regim P+1E, în Timișoara str. M. Fermaut nr.5”, de apartenența la domeniul public, a terenului înscris în C.F. nr.438994-Timișoara, cu destinația ”teren pentru drum”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesar și oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea trecerii terenului menționat mai sus, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de ”teren pentru drum”.

VICEPRIMAR,

Imre Farkas


PRIMAR,

Nicolae Robu

DIRECTOR,

Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. SC2018-23209 din 08.10.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.438994-Timișoara

Având în vedere adresa nr.CT2018-4786 din 28.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către numitul Crașovan Marius, prin care solicită, emiterea de către Consiliul Local Timișoara, a unei hotărâri, referitoare la aprobarea trecerii terenului înscris în C.F. nr.438994-Timișoara, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara ;

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-23209 din 08.10.2018, a Primarului Municipiului Timișoara ;

Având în vedere că, terenul menționat, în suprafață de 3.659 m.p., a intrat în proprietatea privată a Municipiului Timișoara, de la Săftescu Ecaterina, Vincze Ștefan și Stanciu Elisabeta, conform ”Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil”, autentificată sub nr.1256 din 06.11.2014 și aprobată de către Consiliul Local, conform Hotărâri nr.82 din 03.03.2015, având categoria de folosință ”teren pentru drum” ;

Având în vedere adresa nr.UR2018-13724 din 29.08.2018, prin care, Direcția de Urbanism și Dezvoltare Urbană, condiționează eliberarea Autorizației de construire pentru ”casă în regim P+1E, în Timișoara str. M. Fermaut nr.5”, de apartenența la domeniul public, a imobilului-teren înscris în C.F. nr.438994-Timișoara, cu destinația ”teren pentru drum”,

Având în vedere că, destinația terenului respectiv este de ”pentru drum”, conform Regulamentului Local de urbanism, cap.II, art.7.6, ”toate drumurile din oraș sunt publice, cu excepția drumurilor de incintă ale agenților economici”, iar în temeiul art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 -privind bunurile proprietate publică, ”trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliullui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local” ;

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, a imobilului-teren, înscris în C.F. nr.438994-Timișoara, în suprafață de 3.659 m.p., cu destinația de ”teren pentru drum”.

DIRECTOR,                                 ȘEF BIROU,

Mihai Boncea                                            Diana Rof

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1