Hotărârea nr. 506/2018

506/24.10.2018 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului Teren-strada Academician Aurel Bărglăzan şi str. Vidin înscris în CF nr. 426020 Timişoara cu nr. top.19801/1/1
Hotararea Consiliului Local 506/24.10.2018
privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului Teren-strada Academician Aurel Bărglăzan şi str. Vidin înscris în CF nr. 426020 Timişoara cu nr. top.19801/1/1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, nr.SC 2018-22390/27.09.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC 2018-22390/27.09.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC 2018-22390/01.10.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr.SC 2018-22390/27.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică , drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.8, alin. (1) şi Anexa III din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului aferent străzilor Academician Aurel Bărglăzan şi Vidin, conform P.U.Z nr.102/1998 şi a planşei de dezlipire avizată de O.C.P.I. Timişoara cu nr. 56/18.01.1999, întocmit de P.F.A. ing. Mangiurea Eugen, planşa nr. 02 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Direcţiei Comunicare - Reraţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

NR. SC 2018-22390 / 27.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind trecerea în Domeniul Public al Municipiului Timișoara a imobilului Teren-strada Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscris în CF nr. 426020 Timișoara cu nr. top.19801/1/1

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-22390/27.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind trecerea în Domeniul Public al Municipiului Timișoara a imobilelor stradă- Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscrise în CF nr. 426020Timișoara cu nr. top.19801/1/1, Facem următoarele precizări:

Având în vedere Referatul Direcției Edilitare , Biroul Drumuri și Poduri nr.SC 2018-22390/26.09.2018 prin care se solicită trecerea în Domeniul Public al Municipiului Timișoara a imobilului „Teren-str. Academician Aurel Bărglăzan și str.Vidin", înscris în CF nr. 426020 Timișoara cu nr. top.19801/1/1 cu suprafața 6659 mp., imobil povenit din CF nr.2 Timișoara-proprietar Primăria Municipiului Timișoara, în vederea amenajării celor două străzi

Având în vedere P.U.Z nr. 102/1998 și documentațiile cadastrale de dezlipire recepționate de O.C.P.I. Timiș cu nr. 56/18.04.199 și 769/21.09.2000 existente în arhiva O.C.P.I ,

Având în vedere H.C.L. nr.169/18.05.2004 prin care s-a atribuit denumire stradală celor două străzi

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri SC 2018-022390/27.09.2018, imobilul nu a fost revendicat conform L.10/2001.

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC 2018-22390/27.09.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC 2018-22390/01.10.2018, pentru terenul respectiv nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind trecerea în Domeniul Public al Municipiului Timișoara a imobilelor stradă- Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscrise în CF nr. 426020 Timișoara cu nr. top.19801/1/1.

Scopul prezentei documentații este trecerea în Domeniul Ppublic al Municipiului Timișoara a terenului (str. Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin) înscris în CF nr. 426020 Timișoara cu nr. top. 19801/1/1 , în vederea amenajării celor două străzi și înscrierea categoriei de folosință-stradă.

PROPUNEM:

1. Aprobarea trecerii în Domeniul Public al Municipiului Timișoara a imobilului teren strada- Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscrise în CF nr. 426020Timișoara cu nr. top.19801/1/1.

DIRECTOR D.C.T.D.D II VEST MIHAI BONCEA


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI II VEST DIANA ROF

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC 2018-22390 / 27.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind trecerea în Domeniul Public al Municipiului Timișoara a imobilului Teren strada- Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscrise în CF nr. 426020Timișoara cu nr. top.19801/1/1

  • 1.  Descrierea situației actuale :

Parcela înscrisă în CF nr. 426020 Timișoara cu nr.top.19801/1/1, cu suprafața 6659 mp., imobil adus din CF nr. 2 Timișoara-proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara este aferentă străzilor Academician Aurel Bărglăzan și Vidin denumiri atribuite celor două străzi cu H.C.L. nr. 169/18.05.2004. Conform referatului Direcției Edilitare-Biroul Drumuri și Poduri nr. SC 2018-22390/26.09.2018 în situația actuală aceste străzi nu au o structură de drum fiind necesare lucrări de amenajare a acestora, care pentru a fi executate este necesar ca terenul să fie inclus în domeniul public.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin trecerea terenului mai sus menționat în Domeniul Public al Municipiului Timișoara se crează posibilitatea executării lucrărilor de amenajare a carosabilului și a trotuarelor, lucrări care vor îmbunătăți considerabil viabilitatea și starea tehnică a părții carosabile și implicit confortul și siguranța utilizatorilor.

  • 2. Alte informatii:

După trecerea terenului în Domeniu Public și executarea lucrărilor menționate se va trece la înscrierea în cartea funciară destinația de drum (stradă)

  • 3.  Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind trecerea în Domeniul Public al Municipiului Timișoara a imobilelor strada Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscrise în CF nr. 426020Timișoara cu nr. top.19801/1/1

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAȘ


DIRECTOR D.C.D.D-II VEST MIHAI BONCEA


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ CULIȚĂ CHIȘ