Hotărârea nr. 504/2018

504/24.10.2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara şi inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş
Hotararea Consiliului Local 504/24.10.2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara şi inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 24535/19.10.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24535/19.10.2018, întocmit de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 19.10.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-24535/19.10.2018;
Având în vedere Avizul nr. SC2018 - 24535/19.10.2018, al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara şi inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 849/22.07.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1016/2005 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor din judeţul Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 480/08.10.2018, după cum urmează:
a) Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 480/08.10.2018 se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, secţiunea II Bunuri mobile şi inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei II la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, cu completările şi modificarile ulterioare".
b) Se modifică art. 1, astfel: ,,(1) Se aprobă însuşirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Timişoara, conform Anexei la prezenta hotărâre".
c) Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conţinut: "(2) Bunurile mobile prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se declară ca fiind de uz şi de interes public local".
d) Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conţinut: ,,(3) Se aprobă înaintarea către Guvernul României a HCL 480/2018, cu modificările şi completările ulterioare".

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 480/08.10.2018 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Anexa la HCL nr.......

Completari la INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Timișoara

Secțiunea II. Bunuri mobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare1)

Denumirea bunului2)

Elementele de identificare3)

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar4)

Situația juridică actuală5)

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3514

Vagoane motor tip

GT

2013

41.754,19

Primaria Municipiului

Timisoara

2.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3515

Vagoane motor tip

GT

2013

41.339,59

Primaria Municipiului

Timisoara

3.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3519

Vagoane motor tip

GT

2013

42.010,61

Primaria Municipiului

Timisoara

4.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3551

Vagoane motor tip

GT

2013

54.122,93

Primaria Municipiului

Timisoara

5.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3552

Vagoane motor tip

GT

2013

2.619.965,01

Primaria Municipiului

Timisoara

6.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3553

Vagoane motor tip

GT

2013

41.307,69

Primaria Municipiului

Timisoara

7.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3554

Vagoane motor tip

GT

2013

43.977,50

Primaria Municipiului

Timisoara

8.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3521

Vagoane motor tip GT

2013

39.808,43

Primaria Municipiului Timisoara

9.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3547

Vagoane motor tip

GT

2013

46.313,09

Primaria Municipiului Timisoara

10.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3559

Vagoane motor tip

GT

2013

2.618.141,77

Primaria Municipiului Timisoara

11.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3543

Vagoane motor tip

GT

2013

46.313,06

Primaria Municipiului Timisoara

12.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3529

Vagoane motor tip

GT

2013

46.313,06

Primaria Municipiului Timisoara

13.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3527

Vagoane motor tip

GT

2013

54.651,52

Primaria Municipiului Timisoara

14.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3510

Vagoane motor tip

GT

2013

54.651,52

Primaria Municipiului Timisoara

15.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3540

Vagoane motor tip

GT

2013

54.651,52

Primaria Municipiului Timisoara

16.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3525

Vagoane motor tip

GT

2013

54.651,52

Primaria Municipiului Timisoara

17.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3536

Vagoane motor tip

GT

2013

2.646.313,06

Primaria Municipiului Timisoara

18.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3512

Vagoane motor tip

GT

2013

2.639.808,43

Primaria Municipiului Timisoara

19.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3502

Vagoane motor tip

GT

2013

2.622.224,75

Primaria Municipiului Timisoara

20.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3513

Vagoane motor tip

GT

2013

2.639.808,43

Primaria Municipiului Timisoara

21.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3504

Vagoane motor tip

GT

2013

2.716.201,59

Primaria Municipiului Timisoara

22.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3517

Vagoane motor tip

GT

2013

2.728.368,25

Primaria Municipiului Timisoara

23.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3539

Vagoane motor tip

GT

2013

2.639.808,43

Primaria Municipiului Timisoara

24.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3520

Vagoane motor tip

GT

2013

2.641.513,42

Primaria Municipiului Timisoara

25.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3516

Vagoane motor tip

GT

2013

2.639.808,43

Primaria Municipiului Timisoara

26.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3534

Vagoane motor tip

GT

2013

2.639.808,43

Primaria Municipiului Timisoara

27.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3509

Vagoane motor tip

GT

2013

2.639.808,43

Primaria Municipiului Timisoara

28.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3518

Vagoane motor tip

GT

2013

2.641.729,17

Primaria Municipiului Timisoara

29.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3511

Vagoane motor tip

GT

2013

2.622.224,75

Primaria Municipiului Timisoara

30.

2.3.5.1.

Tramvai armonia 3531

Vagoane motor tip

GT

2013

2.646.313,00

Primaria Municipiului

Timisoara

Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara:

 • -  NICOLAE ROBU -Primarul Municipiului Timișoara - președinte;

 • -  SIMONA DRĂGOI - Secretarul Municipiului Timișoara - secretar;

 • -  STANCIU STELIANA - Director Direcția Economica - membru;

 • -  EMILIAN SORIN CIURARIU - Director Direcția Urbanism- membru;

 • -  MIHAI BONCEA - Șef Birou Locuințe-Direcția Cadiri, Terenuri și Dotari Diverse-membru;

 • -  ALIN STOICA - Consilier juridic Serviciul Juridic - membru;

ROMANIA


ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului

Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 480/08.10.2018 a aprobat completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Instituția noastră a transmis HCLMT nr. 480/08.10.2018 Consiliului Județean Timiș conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. În urma verificărilor efectuate reprezentanții Consiliului Județean Timiș ne-au comunicat ca este necesară modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018. astfel este necesar ca bunurile supuse inventarierii să fie declarate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca fiind de uz sau de interes public local, iar Anexa cu bunurile inventariate să fie întocmită conform HG nr. 548/1999.

Ținând cont de cele mai sus este necesară modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, conform Anexie care face parte integrantă din hotărâre și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, după cum urmează:

 • -   Titlul HCLMT nr. 480/08.10.2018 se modifică și va avea următorul conținut: ,,privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, secțiunea II Bunuri mobile și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei II la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

 • -   Se modifică art. 1, astfel: ,,(1) Se aprobă însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiul Timișoara, conform Anexei la prezenta hotărâre”.

 • -   Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conținut: (2) Bunurile mobile prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se declară ca fiind uz și de interes public local”.

 • -   Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conținut: ,,(3) Se aprobă înaintarea către Guvernul României a HCL 480/2018, cu modificările și completările ulterioare”.

 • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

PRIMAR,                        DIRECTOR D. ECONOMICĂ,

NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03, Ver.1

ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ

SC2018 -

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-      /08.10.2018 pentru modificarea

și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 480/08.10.2018 a aprobat completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

În conformitate cu prevederile art. 21din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale se întocmește și se modifică de primarii unităților administrativ-teritoriale, precum și de persoanele delegate de către aceștia. Inventarele întocmite se însușesc, după caz, de consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale. Inventarele astfel însușite se centralizează de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, și se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenența bunurilor la domeniul public județean sau de interes local.

Tinând cont de preverile Legii nr. 213/1998 mai sus menționate instituția noastră a transmis HCLMT nr. 480/08.10.2018 Consiliului Județean Timiș. În urma verificărilor efectuate reprezentanții Consiliului Județean Timiș ne-au comunicat ca este necesară modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018. astfel este necesar ca bunurile supuse inventarierii să fie declarate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca fiind de uz sau de interes public local, iar Anexa cu bunurile inventariate să fie întocmită conform HG nr. 548/1999.

Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunatateasca continuu performantele in domeniul transportului public de persoane. In acest scop are in vedere sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp sa protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii.

Modernizarea parcului de material rulant al Timisoarei este un pas firesc si necesar care urmeaza reabilitarii infrastructurii.

Parcul de tramvaie al SC Societatea de Transport PublicTimișoara SA este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora.

Având în vedere că tramvaiele vechi din flota operatorului local nu sunt accesibile, sunt dificil de operat și necesită mentenanță preventivă costisitoare, motoarele diesel nu corespund normelor recente de poluare EURO, în timp ce troleibuzele și tramvaiele au echipament de tracțiune rezistiv ineficient, pentru îmbunătățirea operării flotei și reducerea costurilor de mentenanță este necesară înlocuirea strategică a vehiculelor, conform unor standarde înalte de accesibilitate și deplasare.

Pentru obiectivul Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4 s-a încheiat Acordul - cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 cu asocierea formată din SC ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA - lider și ASTRA Vagoane Călători SA.

Prin Acordul -cadru de prestări servicii mai sus menționat promitentul - prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să presteze servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai de tip GT4. Cantitățile previzionate a se realiza sunt minim 1 tramvai maxim 30 tramvaie, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

 • - primele 2 contracte subsecvente min. 1 max 7 tramvaie.

 • - contracte subsecvente 3 și patru min. 1 max 8 tramvaie.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, a realizat la sfârșitul anului 2017 un inventar al potențialelor proiecte alternative derulate de autoritățile publice locale și județene la nivelul Regiunii Vest. Printre proiectele care ar putea fi incluse în categoria de proiecte alternative se numără și obiectivul „Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4”. Unul dintre criteriile de eligibilitate este ca proiectul propus spre finanțare să nu fie încheiat sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare.

In conformitate cu Apelul de proiecte lansat prin aplicatia electronica MySMIS, dedicat proiectelor nefinalizate, activitatile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1 sunt: “A. Investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de calatori Achizitionarea de material rulant (tramvaie);

Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);

Achizitionarea de troleibuze;

Achizitionarea de autobuze... ”

Prin realizarea acestui proiect se va urgenta absorbția fondurilor europene destinate îmbunătățirii mobilității urbane, necesitatea urgentării investițiilor în sistemele de transport de călători pentru îmbunătățirea accesibilității și reducerea poluării generate de transporturi în mediul urban.

Conform Ghidului solicitantului, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, asupra mijloacelor de transport, alte bunuri (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz: ,,La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa (minimum) un plan de amplasament vizat de OCPI, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului (doar dacă prin proiect sunt vizate imobile), după caz, precum și dovezile privind inițierea demersurilor necesare pentru atestarea dreptului de proprietate publică, respectiv:

 • 1. HCL/HCJ de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum și un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local/județean, aprobat prin respectiva HCL/HCJ;

 • 2. Dovada transmiterii către consiliul județean, a HCL de aprobare/modificare/completare a inventarului domeniului public în vederea centralizării;

 • 3. Dovada transmiterii de către Consiliul Județean/Instituția Prefectului, către Guvern, a proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului public (în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare);

 • 4. Extras de carte funciară cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică și absența sarcinilor incompatibile cu investiția”.

în situația în care documentele pentru dovedirea proprietății publice (finale) nu sunt prezentate la depunerea cererii de finanțare, solicitantul are obligația să prezinte extrasul/extrasele de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică sau, în situația anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în situația în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat.

Ținând cont de cele mai sus exprimate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, conform Anexie care face parte integrantă din hotărâre și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, după cum urmează:

 • -  Titlul HCLMT nr. 480/08.10.2018 se modifică și va avea următorul conținut: ,,privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, secțiunea II Bunuri mobile și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei II la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș”;

 • -  Se modifică art. 1, astfel: ,,(1) Se aprobă însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiul Timișoara, conform Anexei la prezenta hotărâre”.

 • -  Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conținut: (2) Bunurile mobile prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se declară ca fiind de uz și de interes public local”.

 • -  Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul conținut: ,,(3) Se aprobă înaintarea către Guvernul României a HCL 480/2018, cu modificările și completările ulterioare”.

  DIRECTOR,

  STELIANA STANCIU


RESPONSABIL BIROU

SLAVIȚA DUBLEȘ