Hotărârea nr. 503/2018

503/24.10.2018 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.425/13.09.2018 privind solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timişoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 503/24.10.2018
privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.425/13.09.2018 privind solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timişoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-19964 din 19.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-19964 din 19.10.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018 - 19964/19.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 19964/19.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publica şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c si alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 425/13.09.2018 declarând ca fiind de interes public local terenurile situate în Timişoara, Parcul Rozelor, înscrise în C.F. nr. 414823 Timişoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 30/4/2/2 şi suprafaţa de 14888 mp, C.F. nr. 445983 Timişoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 31/2 şi suprafaţa de 456 mp, C.F. nr. 445982 Timişoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 26/2 şi suprafaţa de 1891 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 19964 /19 .10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării HCLMTnr.425/13.09.2018 privind solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara

Prin HCLMT nr. 425/13.09.2018 a fost aprobată solicitarea de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara, situate în Parcul Rozelor, înscrise în CF414823 Timișoara, CF445983 Timișoara și CF 445982 Timișoara.

Terenurile respective sunt înscrise în C.F.414823 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 30/4/2/2 și suprafața de 14888 mp, CF 445983 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 31/2 și suprafața de 456 mp, CF 445982 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 26/2 și suprafața de 1891 mp, proprietar fiind Statul Român-domeniu privat, cu drept de administrare în favoarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara.

Având în vedere necesitatea dezvoltării urbanistice a zonei respective prin valorificarea patrimoniului și promovarea unor obiective de interes public local, considerăm necesară și oportună aprobarea completării HCLMT nr.425/2018 prin declararea ca fiind de interes public local a terenurilor situate în Parcul Rozelor, înscrise în CF414823 Timișoara, CF445983 Timișoara și CF 445982 Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKASIMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST SC2018- 19964 /19 .10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea completării HCLMTnr.425/13.09.2018 privind solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 19964 /19.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării HCLMT nr.425/2018 privind solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara, facem următoarele precizări:

Terenurile respective sunt înscrise în C.F.414823 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 30/4/2/2 și suprafața de 14888 mp, CF 445983 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 31/2 și suprafața de 456 mp, CF 445982 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 26/2 și suprafața de 1891 mp, proprietar fiind Statul Român-domeniu privat, cu drept de administrare în favoarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara.

Menționăm că terenurile au fost propuse pentru includerea în domeniul public al Municipiului Timișoara conform HCL109/2012, HCL361/2013, dar până în prezent nu a fost emisă nicio hotărâre de guvern care să ateste trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Consiliul Județean Timiș a solicitat prin adresa nr. 10913/14.06.2018 să le comunicăm dacă suntem de acord cu preluarea bunurilor pe care Clubul Sportiv Municipal Timișoara le are în administrare, inclusiv terenurile situate în Parcul Rozelor, având în vedere implementarea Strategiei generale de descentralizare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.229/2017, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare. Strategia generală de descentralizare își propune transferul de noi competențe de la nivel central la nivel local, cu scopul de crea premisele creșterii calității și eficienței serviciilor publice prestate cetățenilor, precum și dezvoltării locale.

Conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 56824/MDRAP/30.05.2018 către Asociația Municipiilor din România, privind stadiul descentralizării în domeniul sport și tineret, forma pe care trebuie s-o îmbrace acordul de voință a autorităților administrației publice locale este hotărârea de consiliu local”.

Menționăm că este necesară dezvoltarea urbanistică a zonei respective prin valorificarea patrimoniului și promovarea unor obiective de interes public local.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea completării HCLMT nr. 425/2018 privind solicitarea de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara, situate în Parcul Rozelor, înscrise în CF414823 Timișoara, CF445983 Timișoara și CF 445982 Timișoara, declarând ca fiind de interes public local terenurile respective.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.IIVEST

MIHAI BONCEA


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI II VEST DIANA ROF