Hotărârea nr. 502/2018

502/24.10.2018 privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trasmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafeţe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc
Hotararea Consiliului Local 502/24.10.2018
privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trasmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafeţe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-24109/16.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate numarul SC2018-24109/16.10.2018 al Directiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est,din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic NR. SC2018 - 24109/17.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-24109/16.10.208;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr.220/2018 - privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale;
Avînd în vedere Proiectul nr. 128/2018 de delimitare contur UAT Timişoara la data de 11.10.2018 întocmit în baza Procesului verbal de delimitare limite UAT nr.496-01 din 21.09.2016 încheiat între Primăria Timişoara, Primăria Dumbrăviţa, Prefectura Timş şi OCPI Timiş;
Având în vedere Adresa nr .SC2018-023547 a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva , Directia Silvica Timişoara;
Având în vedere art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a urmatoarelor parcele,1.ABC, ABCD, 3ABCDEF ,4AB ,6ABC ,7ABC,ABCD,9,10AB,11,12ABC, 13ABDE,14AB,15,16ABCD,17AB, 18ABC, 19A, 20ABCDE,21,22,23,24,25,27ABCD,28ABC,29ABC,30,31,32,34A,35A,37A, 38B39,40ABCDE,41ABC,42AB43,44ABCD,45A,46ABC,47A,48ABC,49ABC,50AB,51AB,52ABCDE,53,56,58A,59ABC,cu o suprafata de 548,52ha, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;
- Guvernului ROMÂNIEI;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 1EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI 1EST Nr....................................................

EXPUNERE de MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafețe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc

Prin derogare de la dispozițiile art.34 din Legea nr. 46/2008 -Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,conform art. 1 din Legea nr. 220/2018 se pot transmite, cu titlu gratuit, unele suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. -păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), așa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc.

Suprafețele de fond forestier se transmit, la solicitare, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale.

Fac obiectul transmiterii numai suprafețele de fond forestier proprietate publică a statului , care sunt amplasate în interiorul limitelor administrative ale unităților administrativ-teritoriale solicitante. Suprafețele de fond forestier se transmit prin protocol de predare-primire, în baza hotărârii Guvernului de aprobare a transmiterii, la cererea consiliului local.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea,cu titlul gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafețe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor

PRIMAR,                     VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                           Imre Farkas

DIRECTOR

Ec Răvășilă Florin

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 1EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI 1EST Nr....................................................

RAPORT de SPECIALITATE

Privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafețe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc

Prin cererea inregistrata cu nr.SC2018-21905/09.10.2018,Primaria Municipiului Timisoara, a solicitat Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva, Directiei Silvice Timis ,Ocolului Silvic Timisoara să ne transmită informații și documente cu privire la toate suprafețele de fond forestier prevăzute la art.1 alin. (1) din Legea nr. 220/2018 , subgrupa 1.4.b- păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a -păduri special amenajate în scop recreativ (păduri- parc ) , în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 220/2018 publicată în M.O. nr. 669/01.08.2018 .

Ca răspuns la adresa noastra, Regia Națională a Pădurilor -Romsilva, Directia Silvică Timis ,Ocolului Silvic Timisoara ne comunică ca din subgrupa

  • 1.4. a păduri special amenajate în scop recreativ ( păduri- parc )aflate in administrarea ocolului UP VIII Padurea Verde se gasesc,urmatoarele parcele:1.ABC,ABCD,3ABCDEF,4AB,6ABC,7ABC,ABCD,9,10AB,11,12ABC, 13ABDE,14AB,15,16ABCD,17AB,18ABC,19A,20ABCDE,21,22,23,24,25,27AB CD,28ABC,29ABC,30,31,32,34A,35A,37A,38B39,40ABCDE,41ABC,42AB43,44 ABCD,45A,46ABC,47A,48ABC,49ABC,50AB,51AB,52ABCDE,53,56,58A,59A BC,cu o suprafata de 548,52ha, conform Proiectului nr. 128/2018 de delimitare contur UAT Timișoara la data de 11.10.2018 întocmit în baza Procesului verbal de delimitare limite UAT nr.496-01 din 21.09.2016 încheiat între Primăria Timisoara,Primăria Dumbrăvița, Prefectura Timș și OCPI Timiș;

Prin derogare de la dispozițiile art.34 din Legea nr. 46/2008 -Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,conform art. 1 din Legea nr. 220/2018 se pot transmite, cu titlu gratuit, unele suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa

  • 1.4. b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), așa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public

al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc.

Suprafețele de fond forestier se transmit, cu titlul gratuit, la solicitare, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale.

Fac obiectul transmiterii numai suprafețele de fond forestier proprietate publică a statului , care sunt amplasate în interiorul limitelor administrative ale unităților administrativ-teritoriale solicitante. Suprafețele de fond forestier se transmit prin protocol de predare-primire, în baza hotărârii Guvernului de aprobare a transmiterii, la cererea consiliului local.

Avand in vedere cele prezentate mai sus:

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a urmatoarelor parcele, 1.ABC, ABCD, 3ABCDEF ,4AB ,6ABC ,7ABC,ABCD,9,10AB,11,12ABC, 13ABDE,14AB,15,16ABCD,17AB, 18ABC, 19A, 20ABCDE,21,22,23,24,25,27ABCD,28ABC,29ABC,30,31,32,34A,35A,37A, 38B39,40ABCDE,41ABC,42AB43,44ABCD,45A,46ABC,47A,48ABC,49ABC,50 AB,51AB,52ABCDE,53,56,58A,59ABC,cu o suprafata de 548,52ha, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc

DIRECTOR

Ec Florin Răvășilă


ȘEF BIROU , Călin Pirva

INTOCMIT

Gh. Buzărnescu