Hotărârea nr. 501/2018

501/24.10.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 501/24.10.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 023192/05.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 060787/05.10.2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 060787/05.10.2018
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC 2018 - 23196/09.10.2018 privind sustinerea proiectului de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1:Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

O £ Lo. 2c

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Secțiunea 1

Titlu! proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

 • • In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara s-a organizat concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție, în perioada 18.09.2018 - 20.09.2018. Examenul a fost susținut și promovat de un număr de 22 de funcționari publici. Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici coroborate cu cele ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, promovarea în gradul profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei funcționarilor publici prin ocuparea unei funcții publice cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării.

 • • Totodată, menționam ca în cadrul instituției, s-au vacantat 3 posturi corespunzătoare funcțiilor publice de consilier, clasa I, grad profesional superior și un post de consilier, clasa I, grad profesional principal.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

• Având în vedere prevederile art. 64 alin. (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 (r2), precum și rezultatele concursului organizat în perioada 18.09.2018 - 20.09.2018, este necesară transformarea celor 22 de funcții publice în grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici anterior promovării, după cum urmează:

 • - 17 posturi corespunzătoare funcției publice de consilier, clasa 1, gradul profesional principal, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - 2 posturi corespunzătoare funcției publice de consilier, clasa 1, gradul profesional asistent, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - 3 posturi corespunzătoare funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal se transformă în consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior.

• De asemenea, în conformitate cu art, 15 din HG 611/2008, cele 4 posturi vacante: 3 de consilier clasa 1, grad profesional superior, respectiv unul de consilier clasa I, grad profesional principal, vor fi transformate în funcții publice de consilier clasa 1, grad profesional debutant pentru asigurarea accesului la concursul de recrutare a unui număr cât mai mare de persoane .

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobat prin H.C.L. nr. 422/2018.

 • 3. Alte informații

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017

 • 4. Concluzii

Raportat la cele prezentate mai sus propunem modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta expunere de motive.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

FARKAS IMRENOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate șî, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

2 21

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA a Municipiului Timișoara

NR. IF 2018 - 060787/05.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotarare pentru modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Având in vedere Expunerea de motive nr...........?.......Primarului

Municipiului Timișoara si Proiectul de hotarare privind modificarea și aprobarea

Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara,

Facem următoarele precizări:

 • • In conformitate cu art. 63 din Legea nr. 188 / 1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Statutul funcționarilor publici, coroborate cu dispozițiile H.G. nr. 611 / 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltatrea carierei funcționarilor publici, in perioada 18.09.2018-20.09.2018 a fost organizat concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara. Examenul a fost susținut si promovat de un număr de 22 de funcționari publici .

Potrivit prevederilor art. 64 si art. 65 din Legea nr. 188/1999, promovarea in funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului si cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.

De asemenea, in conformitate cu art. 121 alin.(l) lit. a) din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici- promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcționarilor publici prin ocuparea, în condițiile legii, a unei funcții publice cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării;

Lunâd în considerare prevederile legale menționate mai sus, este necesara transformarea celor 22 de posturi ocupate de funcționarii publici de execuție, ca urmare a promovării concursului, astfel:

- 17 posturi corespunzătoare funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional pincipal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

- 2 posturi corespunzătoare funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

- 3 posturi corespunzătoare funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal se transformă în consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;

 • •  De asemenea, in cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara s-au vacantat 3 posturi corespunzătoare funcțiilor publice de consilier, clasa I, grad profesional superior si un post de consilier, clasa I, grad profesional principal.

In conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea nr. 611/2008, funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior, care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul instituției publice. Pentru asigurarea accesului la concursul de recrutare a unui număr cât mai mare de persoane si pentru dezvoltarea unui corp de funcționari publici profesionist si stabil, cele 4 posturi vacante se vor transforma in funcții publice de consilier , clasa I, gradul profesional debutant.

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobat la nivelul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Organigrama instituției nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018, și de asemenea nici Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/2017

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.


COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. PĂUN FLOARE

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa I la HCL nr..........


APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Sef serviciu

S

5

II

3

Șef birou

s

4

II

Total funcții publice de conducere

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

74

I

superior

5

Consilier

s

30

I

principal

6

Consilier

s

2

I

asistent

7

Consilier

s

13

1

debutant

8

Consilier juridic

s

5

1

superior

9

Consilier juridic

s

1

1

principal

10

Consilier juridic

s

0

I

asistent

11

Consilier juridic

s

1

I

debutant

12

Referent

M

II

III

superior

13

Referent

M

0

III

principal

14

Referent

M

0

III

asistent

15

Referent

M

0

111

debutant

Total funcții publice de execuție

137

Total funcții publice

147

W////Z

C. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

14

Șef birou

S

1

II

Total personal contractual de conducere

1

C.2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

15

Inspector de specialitate

S

2

I

16

Inspector de specialitate

S

1

11

17

Referent

M

2

I

18

Referent

M

2

II

Total personal contractual de execuție

7

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din_care_ :

1. Funcții publice

147

- de conducere

10

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere

1

- de execuție

7


COMPARTIMENT RESURSE UMANE

PĂUN FLOARE