Hotărârea nr. 500/2018

500/24.10.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
Hotararea Consiliului Local 500/24.10.2018
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 12140/26.09.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi , a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12141/26.09.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.09.2018, Anexă la Raportul de specialitate 12141/26.09.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoiului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţâmânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avănd vedere Anexa 2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale servicilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile Pct. 5, 6, 7 şi 8 din H.G. nr.417/2018 privind modificarea H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale servicilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin.(3) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica şi se aproba Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica şi se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, conform Anexei 4. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara

Anexa nr.2 la HCLMT nr.....................................

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nive l studi i

Funcția publică/Post contractual

Cls.

Grad

Nr. postur i

A.1. Funcții, publice de conducere

1

Director general

S

1

2

Director general adjunct

S

1

3

Șef serviciu

S

6

Total funcții publice de conducere

8

A.2 . Funcții publice de execuție

4

Consilier

S

I

superior

35

5

Consilier

S

I

principal

15

6

Consilier

S

I

asistent

9

7

Consilier juridic

S

I

superior

1

8

Consilier juridic

S

I

asistent

2

9

Consilier juridic

S

I

debutant

1

10

Auditor

S

I

superior

2

11

Auditor

S

I

principal

1

12

Referent de specialitate

SSD

II

superior

2

13

Referent

M

III

superior

6

14

Referent

M

III

principal

1

15

Referent

M

III

asistent

2

Total funcții publice de execuție

77

A. Total funcții publice

85

B.l.Funcții personal contractual de conducere

16

Director general adjunct

S

II

1

17

Șef Serviciu

S

I

1

18

Șef centru

S

II

10

19

Șef centru

S

II

1

Total personal contractual de conducere

13

B.2. Funcții personal contractual de executie

20

Inspector de specialitate

S

IA

20

21

Inspector de specialitate

S

I

14

22

Inspector de specialitate

S

II

6

23

Asistent social

S

principal

1

24

Asistent social

S

specialist

9

25

Asistent social

S

practicant

10

26

Asistent social

S

debutant

9

27

Psiholog

S

specialist

8

28

Psiholog

S

practicant

8

29

Psiholog

S

stagiar

1

30

Kinetoterapeut

S

principal

3

31

Kinetoterapeut

S

4

32

Fiziochinetoterapeut

S

specialist

1

33

Logoped

S

principal

2

34

Psihopedagog

S

principal

1

35

Educator

S

principal

2

36

Educator

S

debutant

1

37

Educator

S

10

38

Medic

S

specialist

4

39

Referent

SSD

I

1

40

Educator

PL

8

41

Asistent medical

PL

principal

2

42

Asistent medical

PL

11

43

Instructor de ergoterapie

M

principal

6

44

Instructor de ergoterapie

M

1

45

Animator socio-educativ

M

2

46

Educator

M

principal

6

47

Educator

M

7

48

Educator

M

debutant

8

49

Referent

M

IA

10

50

Referent

M

I

4

51

Referent

M

II

4

52

Administrator

M

I

6

53

Mediator scolar

M

1

54

Mediator sanitar

M

1

55

Casier

M

2

56

Ingrijitor la domiciliu

M

26

57

Ingrijitor

G

14

58

Magaziner

3

59

Sofer

I

12

60

Infirmieră

G

8

61

Spălătoreasă

G

1

62

Paznic

4

63

Muncitor calificat

I

1

64

Muncitor calificat

II

6

65

Muncitor calificat

III

4

66

Muncitor calificat

IV

3

67

Muncitor necalificat

2

Total personal contractual de execuție

278

B.Total functii contractuale

291

TOTAL GENERAL

376

DIRECTOR GENERAL, JR. SURDUCAN RODICA

BIROUL RESURSE UMANE, Rodica Mihai

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Anexa 4 la HCLMT nr. /

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

a serviciului social furnizat la domiciliu: Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social furnizat la domiciliu „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati. Înființarea serviciului social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” a fost aprobată prin prezenta Hotărâre a Consilului Local al Municipiului Timișoara. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcționării unității cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații serviciului social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr.11, Scara B, parter, cod serviciu social 8810 ID-III, din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.003748.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul principal al serviciului social furnizat la domiciliu „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” este prevenirea instituționalizării persoanelor cu *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități


dizabilitati prin asigurarea de servicii de îngrijire personală în concordanță cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, în funcție de situația familială, veniturile de care dispun persoanele cu dizabilități și de gradul de handicap. Serviciul social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” oferă sprijin și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială.

Prin intermediul serviciului social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” se oferă sprijin și suport pentru realizarea activităților de bază și celor intrumentale ale persoanelor adulte cu dizabilitati îngrijite la domiciliu, în funcție de intensitatea deficienței funcționale prevenind marginalizarea și excluderea lor socială.

Beneficiarii serviciului social sunt persoane adulte cu dizabilități, încadrate în gradele de handicap grav (fără asistent personal) sau accentuat, cu domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara, fără asistent personal și care nu beneficiază de îndemnizație lunară de însoțitor.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • -  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 67/21.01.2015 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, Anexa nr. 4.

 • (3) Serviciul social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” este înființat prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati..

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” sunt următoarele:

 • a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea persoanei cu dizabilități);

 • b) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • d) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • a) persoane adulte dependente încadrate în grade de handicap grav sau accentuat, cu domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara, fără asistent personal și care nu beneficiază de îndemnizație lunară de însoțitor.

 • b) persoane adulte dependente încadrate în gradul de handicap grav sau accentuat, aflate în situații de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale care împiedică realizarea activităților de autoservire, autoîngrijire și autogospodărire și se află în risc de excluziune socială.

(2) Condițiile de acces/admitere în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele:

 • a) Acte necesare:

 • - cerere tip în care se solicită ancheta socială pentru a beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu;

 • - carte de identitate a beneficiarului, in copie

 • - dupa caz, carte de identitate a reprezentantului legal;

 • - certificatul de incadrare in gard de handicap, in copie;

 • - planul individual de servicii;

 • - adeverință medicală de la medicul de familie cu diagnosticele medicale și recomandarea îngrijirii la domiciliu.

 • - declarație pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă - daca acest lucru este posibil

 • b) Criterii de eligibilitate:

Este eligibilă pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoana adulta cu dizabilitati, care îndeplinește următoarele condiții:

 • -   are vârsta legală peste 18 ani;

 • -  are domiciliul sau rezidența în municipiul Timișoara

 • -  este încadrată în gradul de handicap accentuat sau grav (fără asistent personal), conform certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de catre Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Timiș;

 • -   întâmpină deficiențe funcționale în realizarea activităților de autoservire, autoîngrijire și autogospodărire, fapt constatat prin intermediul evaluării/anchetei sociale realizate de echipa multidisciplinară;

 • c) Criterii de departajare:

În situația în care numărul cererilor de servicii de îngrijire la domiciliu este mai mare decât capacitatea unității de îngrijire, persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi trecute pe lista de așteptare. În momentul eliberării unui loc, prioritatea includerii în programul de îngrijire din lista de așteptare va fi intensitatea deficienței funcționale și gradul de handicap. Persoanele care prezintă deficiențe de intensitate gravă vor fi incluse cu prioritate în program. În situația în care există persoane cu același criteriu, departajare va fi data depunerii cererii, având întâietate cei care au cererea depusă de mai mult timp, cât și persoanele incadrate în grad de handicap grav sau accentuat fara apartinatori legali.

 • d) Decizia de admitere/respingere

Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de șeful de centru și aprobată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

 • e) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia

Contractul acordare servicii sociale prin intermediul "Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități" este încheiat între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia și furnizorul de servicii sociale - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, reprezentat prin directorul general, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

 • f) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului:

Serviciile acordate în cadrul serviciului social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități" sunt oferite GRATUIT fără a solicita contribuție de la beneficiari și/sau reprezentanților legali.

Costul serviciilor de îngrijiri acordate la domiciliu în cadrul unității „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități" se se stabilesc anual prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea "Încetarea contractului", dar și în Procedura proprie de încetare/sistare a serviciilor acordate către beneficiari și modalitățile de realizare a lor.

Constituie motiv încetare a contractului de servicii sociale următoarele :

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități


 • -   refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • -   nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale al prezentului regulament de organizare și funcționare;

 • -   retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • -   limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • -   schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • -   încadrarea beneficiarului în gradul I de dependență cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Timiș;

 • -   în urma reevaluării se constată că beneficiarul nu mai are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu;

 • -   nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligațiile prevăzute în contractul de acordarte servicii;

 • -   expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul și neprelungirea lui prin act adițional;

 • -   acordul părților privind încetarea contractului;

 • -   scopul contractului a fost atins;

 • -   forța majoră, dacă este invocată;

 • -   schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate;

 • -   decesul beneficiarului;

 • (4) Persoanele beneficiare ale serviciului social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” au următoarele drepturi:

 • a.      să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b.     să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c.      să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d.      să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile

care au generat situația de dificultate;

 • e.      să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f.      să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g.      să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h.     să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu

dizabilități.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități


 • (5) Persoanele beneficiare ale serviciului social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” au următoarele obligații:

 • a.      de a da informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală și socială;

 • b.      de a permite furnizorului de servicii verificarea veridicității acestora;

 • c.      de a respecta termenele și clauzele stabilite în cadrului planului individualizat de asistență și îngrijire;

 • d.     de a anunța când lipsesc de la domiciliu;

 • e.     de a comunica orice schimbare intervenită în situația lor socială/medicală;

 • f.     de a avea un compotament decent, de a respecta personalul serviciului,

 • g.     fără conversații sau remarci nepoliticoase care pot leza alte persoane;

 • h.     de a nu solicita servicii suplimentatre față de cele prevăzute în contractul de acordare a serviciilor sociale;

 • i.      să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare al serviciilor sociale;

 • j.      să contribuie în conformitate cu legislația în vigoare, la plata seviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor familială;

 • k.     să respecte prevederile prezentului regulament.

 • (6) Numărul maxim de beneficiari cărora li se pot acorda servicii de îngrijire la domiciliu, este de maxim 60 de beneficiari.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții:

Principalele funcții ale serviciului social furnizat la domiciliu „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. servicii de îngrijire personală la domicilul beneficiarilor:

 • - ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, mobilizare și transfer, deplasarea în interior, comunicare.

 • - ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor.

 • 2. Activități de promovare a inserției beneficiarului în familie și comunitate

 • 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 4. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris (fluturași) care sunt distribuite în comunitate

 • 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 3. elaborarea de comunicate de presă și articole

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 5. asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a compartimentului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii;

 • 6. desemnarea unei persoane responsabile pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor conform prevederilor din standardele minime de calitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. aplicarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică.

 • 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activitățile de îngrijire acordate

4.organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității despre problematica persoanelor cu dizabilitati;

 • 5.  organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

 • 6. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;

 • 7. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului,

 • 8. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile compartimentului;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile compartimentului;

 • 3.  realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor compartimentului;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

 • 2. întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • 3. întocmirea de referate de necesitate;

 • 4. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

 • 5. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social furnizat la domiciliu „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” funcționează cu un număr de 16,3 persoane, conform Statului de funcții anexat prezentei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din care:

 • a) personal de conducere: șef centru -1/3 normă

 • b) personal de specialitate de îngrijire, recuperare și asistență - 15 persoane (1 asistent social, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, 1 asistent medical, 10 posturi de ingrijitor la domiciliu, 1 inspector de specialitate)

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 (inspector de specialitate);

 • d) voluntari: 0

2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3,68.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

 • a) șef de centru 1/3 normă;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a.  asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b.  elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c.  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d.  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e.  întocmește raportul anual de activitate;

 • f.   asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g.  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h.  desfășoară activități pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;

 • i.   ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce;

 • j.   răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k.  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l.   reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n.  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o.  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • p.  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență este următorul:

Personalul de specialitate este:

 • a) lasistent social (cod 263501)

 • b) 10 îngrijitori la domiciliu (532204);

 • c) 1 kinetoterapeut (226405);

 • d) 1 psiholog (263411);

 • e) 1 asistent medical (325901)

 • f) 1 inspector de specialitate (242203)

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte servicii în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii serviciului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectarea prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciilor și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții ale personalului de specialitate sunt conform fișelor de post elaborate de șeful Complexului de Servicii și aprobate de către Directorul general al instituției;

Atribuții ale asistentului social:

 • a) transmite persoanelor interesate lista de acte necesare pentru a putea beneficia de servicile de îngrijire la domiciliu;

 • b) acordă asistență internă și externă în domeniul de activitate (oferă informații celor interesați);

 • c) aplică metodologia de lucru conform standardelor de calitate privind îngrijiirea la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati;

 • d) ia măsuri pentru sensibilizarea opiniei publice pentru implicarea în ajutorarea persoanelor adulte cu dizabilitati care se află în nevoie;

 • e) evaluează, reevaluează și monitorizează toate cazurile repartizate conform procedurilor de lucru aprobate;

 • f) este responsabil de caz/manager de caz penru cazurile repartizate de șeful centrului și ia toate măsurile legale necesare pentru asigurarea serviciilor de îngrijire la domiciliu respectând calitatea, planificările și procedurile de lucru;

 • g) participă la ședințele echipei multidisciplinare și colaborează cu aceștia;

 • h) intervine în cazurile de urgență atunci când situația o impune împreună cu alți membri ai echipei multidisciplinare;

j) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu;

k) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

Atribuții ale Îngrijitorului la domiciliu:

 • a) realizează activitățile stabilite prin planul individual de asistență și îngrijire și în contractul de acordare de servicii de îngrijire la domiciliu, cu privire la îngrijirea personală a persoanei adulte cu dizabilitati: cumpărături, curățenie (spălarea și călcatul rufelor), procurarea și pregătirea hranei, efectuare plăților facturilor, însoțire la medic și procurarea de medicamente, ajută la efectuarea igienei corporale, etc.

 • b) informează și consiliază persoanele adulte cu dizabilitati avute în evidența îngrijirii, repartizate de asistentul social;

 • c) transmite/informează șeful Complexului de servicii despre orice schimbare survenită în situația persoanei adulte cu dizabilitati căreia îi oferă servicii de îngrijire la domiciliu sau orice alte probleme intervenite;

 • d) colaborează cu medicii de familie a persoanelor adulte cu dizabilitati avute în evidență și cu echipa multidisciplinară;

 • e) cunoaște și aplică procedurile de lucru aprobate;

 • f) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

 • g) completează corespunzător toate documentele necesare, cu privire la situația cazului, inclusiv monitorizările lunare.

Atribuții ale kinetoterapeutului:

 • a) identifica nevoile beneficiarului, evalueaza situatia beneficiarului si stabileste obiectivele specific relevante pentru aria sa de interventie;

 • b) participa la elaborarea planului individualizat de ingrijire si asistenta initial si propune modificari pe parcursul ingrijirii, il reactualizeaza periodic (acestea continand informatii clare despre necesitatile specifice ale persoanei cu dizabilitati, despre responsabilitatile mmembrilor familiei; obiective, activitati, metode si mijloace de realizare si evaluare, avand obiective realiste, adaptate nivelului global al persoanei;

 • c) elaboreaza si completeaza fisele proprii de evidenta ale beneficiarilor specifice activitatii sale;

 • d) solicita infirmatii medicului de familie/medicului specialist al beneficiarului, in situatiile in care are nevoie de informatii suplimentare;

 • e) aplica tehnicile si procedurile de ingrijire adecvate;

 • f) completeaza registrele prevazute de standardele minime de calitate;

 • g) identifica si comunica sefului ierarhic posibilele riscuri de accidente sau de agravare a starii de sanatate a beneficiarului cauzate de mediul ambiental si/familial

 • h) colaboreaza cu ceilalti specialist/familia sau autoritatile locale asupra necesitatii realizarii unor lucrari de adaptare a locuintei care pot facilita mentinerea beneficiarului la domiciliul propriu;

 • i) incurajeaza beneficiarul sa execute, pe cat posibil autonom, actiuni si activitati cotidiene si sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea riscurilor;

J) intocmeste propria procedura de lucru;

k) identifica cazurile de violenta domestica si de abuz si informeaza de urgenta seful ierarhic superior;

 • l) efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos

m) activitati de readaptare a capacitatilor fizice;

n) activități de recuperare/reabilitare/mentinere;

Atribuții ale asistentului medical:

 • a) identifica nevoile beneficiarului, evalueaza situatia beneficiarului si stabileste obiectivele specific relevante pentru aria sa de interventie;

 • b) participa la elaborarea planului individualizat de ingrijire si asistenta initial si propune modificari pe parcursul ingrijirii, il reactualizeaza periodic (acestea continand informatii clare despre necesitatile specifice ale persoanei cu dizabilitati, despre responsabilitatile mmembrilor familiei; obiective, activitati, metode si mijloace de realizare si evaluare, avand obiective realiste, adaptate nivelului global al persoanei;

 • c) elaboreaza si completeaza fisele proprii de evidenta ale beneficiarilor specifice activitatii sale;

 • d) solicita infirmatii medicului de familie/medicului specialist al beneficiarului, in situatiile in care are nevoie de informatii suplimentare;

 • e) aplica tehnicile si procedurile de ingrijire adecvate;

 • f) completeaza registrele prevazute de standardele minime de calitate;

 • g) identifica si comunica sefului ierarhic posibilele riscuri de accidente sau de agravare a starii de sanatate a beneficiarului cauzate de mediul ambiental si/familial

 • h) colaboreaza cu ceilalti specialist/familia sau autoritatile locale asupra necesitatii realizarii unor lucrari de adaptare a locuintei care pot facilita mentinerea beneficiarului la domiciliul propriu;

 • i) incurajeaza beneficiarul sa execute, pe cat posibil autonom, actiuni si activitati cotidiene si ia toate masurile necesare pentru prevenirea riscurilor;

J) intocmeste propria procedura de lucru;

k) identifica cazurile de violenta domestica si de abuz si informeaza de urgenta seful ierarhic superior;

 • l) efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos

m) activitati de readaptare a capacitatilor fizice;

n) activități de supraveghere și menținerea sănătății; ( igienă și îngrijiri medicale, evaluări periodice, la nevoie);

 • o) acordă asistarea pentru respectarea prescripțiilor medicale și efectuarea de tratamente;

Atribuții ale psihologului:

 • a) realizează evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor compartimentului de îngrijire la domiciliu;

 • b) realizează consiliere și informare psihologică, activități terapeutice individuale precum și completează documentația specifică (fișa de evaluare sociomedicală, fișa de observație psihologică, etc.);

 • c) realizează activități de optimizare și dezvoltare personală a beneficiarilor, probleme psihologice sau de patologie somatică in care sunt implicați factori psihologici;

 • d) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul compartimentului de îngrijire la domciliu și participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post;

 • e) realizează testarile psihologice în vederea examinării și monitorizării stării mintale ale beneficiarilor compartimentului;

 • f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile îngrijirii la domiciliu;

 • g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

 • h) consiliere și informare beneficiarului cât și familiei acestuia cu privire la importanța menținerii unui mod de viață sănătos și activ precum și al drepturilor de care beneficiază, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ național și internațional în vigoare;

Atribuții ale inspectorului de specialitate IA:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte instituții în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului/unității situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a procedurilor de lucru aprobate;

 • e)  întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată și la activitatea compartimentului de îngrijire;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități


 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității;

 • h) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

 • i) asigură coordonarea și planificarea corespunzătoare a activității personalului de îngrijire, urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea programului de către ingrijitorii la domiciliu;

 • j) aplică, centralizează și elaborează raportul privind gradul de satisfacție al beneficiarilor de servicii acordate în cadrul îngrijirii la domiciliu.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

În cadrul serviciului social „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” își desfășoară activitatea un inspector de specialitate - personal administrativ. Restul activităților legate de acest domeniu sunt asigurate de serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii sociale - DASMT.

Atribuții ale inspectorului de specialitate - I:

 • a) realizează lucrările necesare desfășurării în condiții de siguranță și calitate a activităților din cadrul compartimentului;

 • b) întocmește referatele pentru necesarul de materiale, produse și se asigură de aprovizionarea compartimentuluicu materiale și obiecte de inventar solicitate

 • c) ține legătura permanent cu serviciul administrativ, economic al instituției precum și cu persoana care monitorizează centrul;

 • d) administrează și organizează buna întreținere a imobilului, instalațiilor sanitare, electrice, instalaților de apă și încălzire din locația unde își desfășoară activitatea compartimentul;

 • e) organizează și asigură ca locația unde își desfășoară activitatea compartimentul să fie dotat cu utilaje de prevenire și stingere a incendiilor și controlează permanent întreținerea acestora;

 • f) asigură și supraveghează starea igienico sanitară din interiorul locației unde își desfășoară activitatea compartimentul, luând măsuri de dezinfecție, dezinsecție și deratizare ;

 • g) urmărește buna funcționare a autorizațiilor necesare ;

 • h) își actualizează permanent cunoștințele de specialitate și a celor legate de domeniul administrativ, asistentei sociale și achizițiilor publice, în limitele competențelor stabilite;

 • i) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu;

 • j) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, serviciul social furnizat la domiciliu „Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor serviciului social de îngrijire la domiciliu se asigură în condițiile legii, din următoarele surse:

b) bugetul local al Municipiului Timișoara ;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Director general adjunct, Jr. Rodica Surducan

Avizat juridic Ciprian Erceanu


Întocmit

Șef centru

Fabiana Melciu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


ROMANIA


Nr.12140/26.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.Descrierea situatiei actuale

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asisteă Sociaa Municipiului Timișoara, precum și s-a aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Sociaa Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 350 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direiei de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funionare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

H.G. nr. 417/2018 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asisteă socială și a structurii orientative de personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, care privește Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor au fost aduse mai multe modificări.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

 • 1. Modificarea și aprobarea Organigramei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,conform Anexei 1;

 • 2. Modificarea și aprobarea Statul de Functii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 2.

 • 3. Modificarea și aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 3 .


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


ROMAN IA


4.Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități, conform Anexei 4.

 • 3. Alte informații - nu este cazul

 • 4. Concluzii

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, jr.RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


ROMANIA


Nr. 12141/26.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităti

9

Având în vedere complexitatea, diversitatea și noile responsabilități ale direcției ce decurg din prevederile HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere:

Referatul nr. 11762/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități- în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11769/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung” - în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11747/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate - în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11767/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză , conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11787/18.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu Klein”- în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11760/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”- în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11768/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Centrul de Socializare și Petrecerea Timpului Liber -Clubul Pensionarilor- în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11761/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru - Servicii de Asistență Comunitară ”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile”- în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11786/18.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Complexul de Servicii pentru Copii ” Sf. Nicolae”- în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11765/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Centru de zi pentru Asistența Integrată a Adicțiilor- în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);

Referatul nr. 11766/17.09.2018 privind încadrarea șefului de centru- Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”- în gradul profesional II, conform Legii 153/2017 ( cu modificările și completările ulterioare);


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

ROMANIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


prin care au fost prezentate argumente în vederea modificării gradului funcției de șef centru la următoarele structuri:

 • - Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități;

 • - Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”;

 • - Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate;

 • - Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză;

 • - Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu Klein”;

 • - Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”;

 • - Centrul de Socializare și Petrecerea Timpului Liber -Clubul Pensionarilor;

 • - Servicii de Asistență Comunitară ”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile”;

 • - Complexul de Servicii pentru Copii ” Sf. Nicolae”;

 • - Centru de zi pentru Asistența Integrată a Adicțiilor;

 • - Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”;

precum și din comparația cu structuri similare organizate la nivelul municipiilor reședință de județ din țară

Întrucât prin prevederile Hotărârii Guvernului nr. 417/2018 s-au aborgat prevederile referitoare la colegiul director în cazul direcțiilor de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, motivăm necesitatea modificării Anexei nr. 1 la HCLMT nr. 291/22.05.2018 referitoare la Organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin înlăturarea colegiului director.

În vederea punerii în acord a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2016;

Ca urmare a solicitării venite din partea Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități înregistrată cu numărul 11507/11.09.2018;

Se propune modificarea anexei nr. 1 la HCLMT nr. 350/2018 referitoare la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Comunitară, art. 26, secțiunea Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, prin înlocuirea denumirii „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” cu denumirea ”Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” și înlocuirea codului serviciului social ”8810 ID-II” cu codul serviciu social ”8810 ID-III”. În scopul păstrării coerenței, se propune aceleași modificări și la Anexei nr. 6.2 la HCLMT nr. 291/22.05.2018. Ca urmare a modificării propuse, nu va fi afectată furnizarea serviciilor sociale și nici standardele de calitate aplicabile, respectiv Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale numărul 67/2015.

Având în vedere cele menționate mai sus: motivăm necesitatea modificării și aprobării Organigramei, Statului de Funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara după cum urmează:

 • -   transformarea nivelului posturilor de șef centru din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara din gradul I în gradul II și modificarea implicit a statului de funcții pe -poziția 18 șef centru grad II - 10 posturi;

-poziția 19 șef centru grad II-1 post.

 • -  eliminarea colegiului director și modificarea denumirii „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” cu denumirea ”Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” din Organigramă


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


ROMANIA


- modificarea denumirii „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” cu denumirea ”Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități” în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

PROPUNEM

 • -  Modificarea și aprobarea Organigramei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,conform

Anexei 1;

 • -  Modificarea și aprobarea Statul de Functii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,

conform Anexei 2.

 • -  Modificarea și aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a

Municipiului Timișoara, conform Anexei 3 .

 • -  Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate

persoanelor adulte cu dizabilități, conform Anexei 4.

Director general adjunct Jr.Rodica Surducan

Șef Serviciu, Codruța Darida


Consilier superior, Rodica Mihai