Hotărârea nr. 499/2018

499/24.10.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 499/24.10.2018
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6336/28.09.2018 a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobată de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6343/28.09.2018 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. 6343/28.09.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2018 - 22932/04.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 45712/2018, înregistrat la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara cu nr. 5491/25.09.2018.
În baza art. 36, alin (2), lit. a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa la Hotărârea nr. 376/17.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Directia Politiei Locale Timisoara

Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr. .............. din ...................... APROB,

PRIMAR

NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcții publice/ Posturi contractuale prevazute

Ocupate

Vacante

Nr. posturi

Clasa

Grad

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

A. 1. Functi publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

0

1

2

Director executiv adjunct

S

3

II

3

0

3

Sef serviciu

S

10

II

10

0

4

Șef birou

S

10

II

7

3

Total funcții publice de conducere

24

20

4

A. 2. Funcții publice de execuție

5

Auditor

S

2

I

superior

2

0

6

Auditor

S

0

I

principal

0

0

7

Consilier

S

14

I

superior

14

0

8

Consilier

S

4

I

principal

4

0

9

Consilier

S

6

I

asistent

6

0

10

Consilier

S

1

I

debutant

0

1

11

Consilier juridic

S

3

I

superior

3

0

12

Consilier juridic

S

0

I

principal

0

0

13

Consilier juridic

S

0

I

asistent

0

0

14

Consilier juridic

S

2

I

debutant

0

2

15

Politist local

S

26

I

superior

26

0

16

Politist local

S

36

I

principal

35

1

17

Politist local

S

58

I

asistent

58

0

18

Politist local

S

0

I

debutant

0

0

19

Politist local

SSD

1

II

superior

1

0

20

Referent

M

5

III

superior

4

1

21

Referent

M

0

III

principal

0

0

22

Referent

M

0

III

asistent

0

0

23

Referent

M

0

III

debutant

0

0

24

Politist local

M

71

III

superior

69

2

25

Politist local

M

20

III

principal

19

1

26

Politist local

M

41

III

asistent

39

2

27

Politist local

M

0

III

debutant

0

0

Total functii publice de executie

290

280

10

TOTAL FUNCTII PUBLICE

314

14

B. 1. Functi personal contractual conducere

Grad

28

Sef serviciu

S

1

II

1

0

B. 2. Functi personal contractual execuție                                       <

Grad/Treapta

29

Inspector de specialitate

S

1

I A

1

0

30

Referent

M

2

IA

1

1

31

Secretar - dactilograf

M

1

IA

1

0

32

Arhivar

M

1

1

0

33

Guard

G/M

49

47

2

B. 3. Funcții contractuale de deservire

34

Muncitor calificat (mecanic)

G

1

I

1

0

35

Ingrijitor

G

2

2

0

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

58

3

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

372

355

17

Număr total posturi

372

din care:

1. Funcții publice

314

- de conducere

24

- de execuție

290

2. Personal contractual

58

- de conducere

1

- de execuție

54

- de deservire

3

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. 6336/28.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Modificarea parțială a structurii organizatorice a Direcției Poliției Locale Timișoara

  • 1. Descrierea situației actuale

În prezent Organigrama Direcției Poliției Locale Timișoara este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47/03.08.2016 iar Statul de funcții este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 376/17.07.2018.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

În vederea respectării legislației și a eficientizării activității instituției se impune modificarea parțială a structurii organizatorice și anume structura unor compartimente, respectiv structura unor funcții publice și contractuale. Aceste modificări vor permite o mai bună organizare, coordonare, conducere și control a personalului instituției.

Organigrama reflectă ierarhizarea compartimentelor, subordonarea ierarhică directă față de managementul instituției. Prin modificarea Organigramei se urmărește asigurarea funcționalității instituției, corectarea unor deficiențe apărute, precum și creșterea eficienței și eficacității compartimentelor de specialitate.

  • 3. Alte informații

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 45712/2018, înregistrat la Direcția Poliției Locale Timișoara cu nr. 5491/25.09.2018.

Luând în considerare cele de mai sus, propunem modificări parțiale în structura funcțiilor publice și contractuale.

  • 4. Concluzii

Precizăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Menționăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem aprobarea Organigramei și Statului de funcții, conform anexelor 1 și 2.

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

NICOLAE ROBU

Jr. Ec. DOREL COJAN

Cod FO 53-03, ver. 1

Consiliul Local al Municipiului Timișoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.


COMPARTIMENT

Audit Public Intern


ORGANIGRAMĂ


A P R O B

Primar NICOLAE ROBU


COMPARTIMENT

Control Intern


SERVICIUL

Resurse Umane


9

1+7


compartiment

Securitate și Sănătate în Muncă


Direcția Poliției Locale Timișoara


DIRECTOR EXECUTIV


SERVICIUL Juridic


10

1+3TOTAL POSTURI

372

din care:

24

- funcții publice de conducere

- funcții publice de execuție

290

- funcții contractuale de conducere

1

- funcții contractuale de execuție

54

- funcții contractuale de deservire

3


I I BIROUL

Consultanță și

Evidență Juridică


1+5SERVICIUL

Inspecție Comercială

1+7

SERVICIUL Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

1+9

SERVICIUL

Protecția Mediului

1+9


f

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

ISERVICIUL Ordine Publică

1

SERVICIUL Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video

1


BIROUL

Ordine Publică și Intervenție Rapidă

BIROUL

Poliția Piețelor

BIROUL Reclamații - Sesizări și Evenimente

BIROUL

Patrulare Navală

1+118

1+12

1+15

1+7


cn s <D rv O


i > LL ZZ 2 ro X Q_ c O o


_i .ga

o □ ± o