Hotărârea nr. 496/2018

496/24.10.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara, precum şi aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 496/24.10.2018
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara, precum şi aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 24470/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24470/18.10.2018 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018- 24470/18.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 24470/18.10.2018;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice, nr. 17614/27.09.2018;
Având în vedere Avizul nr. 12932/17.10.2018 emis de Consiliul Concurenţei;
Având în vedere Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 454/2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (2) şi alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), d) şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara" către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara.

Art. 2: Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de operare şi întreţinere a staţiei de sortare deşeuri din municipiul Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara, către SC COLTERM S.A. Timişoara conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la contract.

Art. 4: Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/2017 şi devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 5: Se aprobă modelul de Contract privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deşeurilor - Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Bunurile date în administrare şi exploatare Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara sunt prevăzute în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi devine anexă a contractului.

Art. 7: Se aprobă tarifele pentru activitatea de operare şi întreţinere a staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă a contractului.

Art. 8: Se aprobă redevenţa anuală în cuantum de 1,6 % din cuantumul veniturilor încasate din valorificarea deşeurilor la unităţile de profil, dar nu mai puţin de 35.000 lei/an.

Art. 9: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/06.07.2018 se revocă.

Art. 10: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Art. 11: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est,
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ADMINISTRATOR PUBLIC

BIROU SALUBRIZARE

SC2018-      /_________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 24470/18.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara

Facem următoarele precizări:

în conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată art. 8, alin. (3) în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

dAl) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

i) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de fumizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor -cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor - cadru de fumizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

Totodată ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art.l, alin. (4) lit.d): „Serviciile de utilități publice......au caracter permanent și regim de

funcționare continuu”

în conformitate cu art. 6 alin. (1), lit. h.) din Legea nr. 101/25.04.2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată, autoritățile deliberative ale unităților administrațiv-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în domeniul elaborării și aprobării caietelor de sarcini și a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.

în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007, punctul 2.2, privind aprobarea Caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Caietul de sarcini se supune aprobării Consiliului Local al unității administrativ-teritoriale.

Prezentăm următoarele aspecte:

In anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 457/2005 s-a asociat cu Consiliul Județean Timiș și cu celelalte Consilii Locale ale municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, în vederea promovării proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Timiș”.

In anul 2009 s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) in scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare a localităților.

In cadrul "Sistemului integrat de management al deșeurilor in județul Timiș, funcționează stația de sortare, investiție a SC Retim Ecologic Service SA realizată cu fonduri proprii și fonduri de mediu, precum și linia de valorificare energetică a deșeurilor cu putere calorică ridicată, ce deservește Municipiul Timișoara.

Având în vedere faptul că, începând cu data de 31.10.2018 încetează efectele HCL nr. 417/27.07.2018, prin care a fost reziliat contractul de concesiune nr. SC2006/15414/31.07.2006 și perioada de asigurare a continuității serviciului de salubrizare de către operatorul Retim Ecologic Service SA, pentru asigurarea continuității activității stației de sortare, în condiții de eficiență și siguranță, și respectarea fluxului deșeurilor, conform Proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor, se impune delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

în acest sens, Biroul salubrizare, în baza documentației întocmite către Consiliul Concurenței, a obținut avizul favorabil nr. 12.932/17.10.2018, anexă la prezentul raport, înregistrat la Primăria Timișoara cu nr. CCM2018-71/18.10.2018, privind respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat, pentru proiectul de Hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara.

In concluzie, propunem aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara și a redevenței anuale.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT


CONSILIER

FABIOLA PAULA TĂNASĂ


CodFO53-01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara

 • 1.  Descrierea situației actuale

Începând cu data de 31.10.2018 încetează efectele HCL nr. 417/27.07.2018, prin care a fost reziliat contractul de concesiune nr. SC2006/15414/31.07.2006 și perioada de asigurare a continuității serviciului de salubrizare de către operatorul Retim Ecologic Service SA.

In cadrul "Sistemului integrat de management al deșeurilor in județul Timiș, funcționează stația de sortare, investiție a SC Retim Ecologic Service SA realizată cu fonduri proprii și fonduri de mediu, precum și linia de valorificare energetică a deșeurilor cu putere calorică ridicată, ce deservește Municipiul Timișoara, care trebuie să asigure continuitatea serviciului.

Totodată ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, art.1, alin. (4) lit.d): „Serviciile de utilități publice......au caracter permanent și regim de funcționare continuu”, este

necesară delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara și a redevenței anuale datorate către Municipiul Timișoara.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin implementarea proiectului se vor respecta principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului, se va asigura gestionarea eficientă a deșeurilor și un serviciu public de salubrizare de calitate pentru locuitorii municipiului, care să satisfacă nevoile comunității locale prin desfășurarea de activități de întreținere, curățenie și igienizare a domeniului public, pentru prevenirea apariției unor focare epidemice prin nesalubrizarea și igienizarea orașului.

Beneficiile obținute prin asigurarea continuității funcționării stației de sortare deșeuri se concretizează în atingerea țintelor europene impuse în domeniul deșeurilor, respectiv reducerea cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare în procent de 50% până în anul 2020.

 • 3.  În concluzie, propunem aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara.

PRIMAR                        ADMINISTRATOR PUBLIC

NICOLAE ROBU                           ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU SALUBRIZARE

CĂLIN VICTOR FIAT

Cod FO53-03, Ver.1

Anexa nr.l la H.C.L. nr.............................

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU DELEGAREA GESTIUNII, PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ, A SERVICIULUI DE "OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE A STAȚIEI DE SORTARE DEȘEURI” DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 1. Date generale

1.1    Autoritatea contractantă

Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030

Telefon: 0256-408300

Fax; 0256-490635

Caii Center: 0256-969

Email: primariatm@primariatm.ro

Internet: www.primariatm.ro

1.2 Scopul studiului de oportunitate

Scopul prezentului studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara este determinarea naturii contractului de delegare și a procedurii aplicabile și este întocmit pentru sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare Timișoara;

In sensul Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

o deșeu menajer - deșeurile provenite din gospodării/locuințe;

o deșeu municipal - deșeurile menajere și similare;

o deșeuri similar (asimilabile) - deșeurile care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere (deșeuri provenite din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție si proprietari similare cu deșeurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate împreuna cu acestea).

Prezentul Studiu de Fundamentare nu se refera la următoarele activitati:

 • - salubrizarea stradală;

 • - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • - dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

în ceea ce privește sistemul actual de gestionare a deșeurilor precum și infrastructurile existente acestea vor fi înglobate în noul sistem integrat. De asemenea, se vor utiliza echipamentele existente de colectare a deșeurilor.

 • 2. Descrierea situației actuale.

In anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 457/2005 s-a asociat cu Consiliul Județean Timiș și cu celelalte Consilii Locale ale municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, în vederea promovării proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Timiș”.

In anul 2009 s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) in scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare a localităților.

In cadrul „Sistemului integrat de management al deșeurilor in județul Timiș, funcționează stația de sortare, investiție a SC Retim Ecologic Service SA realizată cu fonduri proprii și fonduri de mediu, precum și linia de valorificare energetică a deșeurilor cu putere calorică ridicată, ce deservește Municipiul Timișoara.

Având în vedere faptul că această activitate se va încheia de către operatorul actual, pentru asigurarea continuității activității stației de sortare, în condiții de eficiență și siguranță, și respectarea fluxului deșeurilor, conform Proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor, se impune desemnarea unui operator pentru operare și întreținere a stației.

Activitatea care face obiectul procedurii de atribuire este sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare, mai specific, operarea și întreținerea Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara.

Obiectivele specifice vizate de sistemul propus cuprind:

 • •  Prevenirea generării deșeurilor printr-o mai bună informare a populației;

 • •  Creșterea reciclării și recuperării prin promovarea precolectării selective individuale;

 • •  Respectarea Directivelor privind depozitarea și ambalarea, precum și a Directivei-cadru privind deșeurile nr. 98/2008 și a legislației române în vigoare, prin implementarea colectării selective și construirea și operarea instalației de sortare și a instalației de tratare a deșeurilor biodegradabile;

 • •  Reducerea globala a eliminării deșeurilor în cadrul depozitului;

 • •  Protecția mediului înconjurător și a sănătății publice.

 • •  Consolidarea capacităților județului Timiș în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, precum și implementarea și monitorizarea lucrărilor de gestionare a deșeurilor.

 • •  Respectarea sistemului tarifar.

 • •  O mai bună informare a cetățenilor în ceea ce privește beneficiile care rezultă din implementarea proiectului, precum și nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora în materie de colectare și gestionare a deșeurilor.

Statia de sortare Timișoara:

 • 1) . Suprafața construita, construcții: suprafața construita este de 12.460 mp, din care suprafața construita clădiri este de 3.010 mp iar cea destinata drumurilor, parcărilor si platformelor este de 9.450 mp. Clădirile construite sunt hala cu copertina, cabina poarta si postul trafo.

 • 2) . Dotări

Principalele amenajari ale Statiei de Sortare a Deșeurilor sunt următoarele:

-împrejmuire

-bariera acces

-platforma

-echipament dezînfectie

-cabina poarta

-cantar bascula

-hala in regim P, P+E , cu vestiare, grupuri sanitare, birouri, laborator

-copertina frontala

-zona verde

-statie pompare apa cu rezervor apa incendiu; foraj cu Q=15 m3/h, H=128 mcol.H2O, diametrul=140 mm; capacitatea rezervorului este 250 m3

-instalație PSI (hidranti)

-sistem alimentare gaz

-instalație de aerisire si desprafuire (ventilator radial, instalația de desprafuire sub forma de turn cu H=6,15 m, filtru cu cărbune active pentru reținerea mirosurilor si a particulelor in suspensie; sistem general de exhaustare cu capacitatea de 20000 mc/h aer absorbit de la sursele locale de pulberi (ciur rotativ si cabinele de sortare) racordat la bateria de filtrare prevăzută cu filtre textile din fibre sintetice

-4 boxe deșeuri

-4 containere cu capacitate de 20 mc

-3 containere cu capacitate de 30 mc

-rețea alimentare apa-canal, rețea alimentare energie electrica, instalație energie electrica

Alimentarea cu apa pentru incendiu se realizează dintr-un foraj avand caracteristicile H—128 m, 0-140 mm, Q=15 mc/h(4,16 1/s), Nhs=13 m, Nhd=35 m

Apa este captata din foraj cu electropompa submersibilatip HEBE 50X5 cu următoarele caracteristici: Q=8mc/h, H=50 mCA, n=2900 rot/min, P=4 kW, 2 vase de expansiune cu V=35 litri si un vas de expansiune cu V=18 litri

Distribuția apei la rezervorul pentru incendiu se realizează prin conducte PE-HD, apa este pompata prin intermediul unui grup de 3 pompe tip TYPMD 50-200/9,2 Q=24-66 mc/h.

-sistem supraveghere video

-sistem detecție incendiu (alarma)

-post de transformare in anvelopa 20/0,4 kv-400 kv, cu gabarit 630 kva amplasat in incinta si racordat la rețeaua de 20 kv din zona(in exteriorul amplasamentului).

-pentru activitatea de laborator: 2 tocătoare deșeuri, termobalanta, etuva

-1 compresor

-grup electrogen

-rezervor motorina

-instalația de climatizare, care funcționează cu agent de răcire ffeon R407C

-centrala termica cu doua cazane cu tiraj fortat care funcționează cu GPL, cu consum nominal Q=2x7,9 Nm3/h, P=74,6 kW, P=24 kW;depozitarea GPL-ului se realizează intr-unrezervor de 5000 litri

-centrala termica care funcționează pe baza de curent electric, P=15 kW

 • 3). Utilaje:

-linie de sortare mecanica deșeuri reziduale, cu următoarele componente: tocător electric shredder, separator magnetic, utilaj cernere-separator, buncăr de stocare cu banda, 5 benzi transportoare, instalație balotare

-linie sortare manuala deșeuri reciclabile, prevăzută cu buncăr de stocare intermediar, banda buncăr si sistem control, cabina de sortare, banda de cauciuc

-1 presa balotare deșeuri reciclabile cu banda transportoare aferenta, capacitate producție 60 mc/h

-1 încărcător oleodinamic

-1 motostivuitor KOMATSU

 • 4) . Detalii tehnice

Caracteristicile tehnice aferente utilajelor si echipamentelor de pe amplasament se regăsesc in Anexa nr. 3 aferentă prezentei fundamentări.

 • 5) . Fluxuri, intrari/iesiri-descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic; procedura de selectare si coordonare

Deseurile municipale amestecate sunt recepționate in incinta stafiei de sortare pe cele 2 fracții- umeda si uscata, fiind supuse procesării (sortării) separat pe cele 2 fracții.

Ulterior recepției, transporturile sunt dirijate către zona de descărcare, urmata de examinarea vizuala a deșeurilor care au fost descărcate in boxele aferente flecarei fracții.

In condițiile in care in masa deșeurilor sunt identificate deșeuri periculoase acestea sunt colectate separate si predate in vederea eliminării.

Ulterior cele doua fracții sunt supuse procesului de sortare si anume-deseurile reziduale sunt sortate pe linia de sortare mecanica iar deseurile reciclabile sunt supuse sortării pe linia de sortare manuala.

Descrierea fazelor tehnologice aferente procesului de sortare a deșeurilor reziduale (fracția umeda):

 • 1.  recepție deșeuri reziduale

 • 2.  descărcare deșeuri, inspecție vizuala

 • 3.  alimentare buncăr

 • 4.  maruntirea deșeurilor in tocător

 • •  extragerea deșeurilor metalice cu ajutorul separatorului electromagnetic

 • •  separarea fracției biodegradabile de deseurile valorifîcabile energetic

 • •  balotarea deșeurilor valorifîcabile energetic , stocarea temporara, respectiv livrarea in vederea valorificării energetice

 • •  eliminarea refuzului de sortare (fracția inerta biodegadabila) către depozitul de deșeuri nepericuloase conform;

Descrierea fazelor tehnologice af erente procesului de sortare a deșeurilor reciclabile(fractia uscata):

 • •  recepție deșeuri reziduale

 • •  descărcare deșeuri, inspecție vizuala

 • •  alimentare buncăr

 • •  sortarea manuala a deșeurilor reciclabile

 • •  balotarea fracțiilor rezultate, stocarea temporara si livrarea lor in vederea valorificării

 • •  refuzul (materialul nereciclabil) ramas in ura sortării, este evacuat intr-un container si reintrodus in circuitul tehnologic pe linia de sortare mecanica.

Prezentarea detaliată a fluxurilor tehnologice la instalația de sortare pentru fracțiile de deșeuri colectate (Anexa nr 1) respectiv schița statiei de sortare (Anexa nr. 2).

Totodată in incinta SSDM Timișoara se asigura colectarea prin aport voluntar a deșeurilor voluminoase, sticla, inerte din construcții-demolări.

 • 6) . Cantitati: cantitatea de deșeuri procesata anual este de 163.590 tone

 • 7) . Angajați: 44

  Nr. crt.

  Funcția

  Număr necesar

  1

  Sef statie

  1

  2

  Sef tura

  2

  3

  Primitor distribuitor

  1

  4

  CPS

  2

  5

  Technician EUREC

  2

  6

  Electrician

  1

  7

  Lacatus mechanic

  1

  8

  Sudor

  1

  9

  Stivuitorist

  2

  10

  Mecanic utilaj

  3

  11

  Sortator

  26

  12

  Muncitor linie

  2

  TOTAL

  44

 • 8) . Procedura de funcționare: activitatea se poate desfășură in 2 schimburi, programul fiind de 8 ore/schimb.

 • 9) . Valoarea de inventar, conform Raportului de Evaluare nr. SC2018-019289/20.08.2018, privind Evaluare proprietate imobiliară - Stație de Sortare, este 7.622.437,00 lei, respectiv 1.676.146,00 Euro.

 • 3. Cerințe organizatorice minimale.

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor în aria de desfășurare a activității;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare;

 • d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., în termenul solicitat, a informațiilor solicitate și accesul la documentele/documentațiile, pe baza cărora prestează serviciul, în condițiile legii;

 • e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractul de delegare;

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) dotarea cu utilaje și echipamente specifice pentru asigurarea și optimizarea procesului de sortare a deșeurilor;

 • h) asigurarea întreținerii utilajelor și echipamentelor pe toată perioada derulării contractului de delegare;

 • i) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • j) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • k) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • l) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, și de fiecare dată când se solicită, autorității contractante, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • m) asigurarea cu personalul necesar pentru prestarea activității asumate prin contract;

 • n) respectarea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României Ia Uniunea Europeană, respectiv încadrarea în rata de reciclare a deșeurilor, impuse de legislația națională;

 • o) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă.

 • p) deținerea și menținerea pe toată perioada prestării activității a următoarelor documente:

 • - Autorizația de Mediu și după caz autorizația de gospodărire a apelor, alte aprobări, autorizații, permise, licența A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 4. Impactul social.

Igiena urbană constituie unul dintre aspectele cu care se confruntă majoritatea localităților.

Timișoara este un producător de deșeuri municipale (menajere, industriale, din comerț și instituții, stradale, vegetale, etc.), a căror colectare și eliminare ridică însă serioase probleme atât din partea serviciilor de salubritate, cât și din partea producătorilor.

Municipiul Timișoara, bine dezvoltat din pune de vedere economic, are un puternic impact asupra mediului înconjurător, în cazul de față asupra solului, datorită numeroaselor deșeuri amestecate, eliminate în citadin. Ca urmare, nivelul de igienă este determinat, într-o mare măsură, și de agenții economici, care au obligația să asigure o evacuare controlată/selectivă și suportabilă pentru mediu a deșeurilor ce provin din procesele de producție, de populație care reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în procesul de realizare și păstrare a igienei urbane și presupune o implicare activă a cetățenilor în actul de curățenie al orașului prin educare și conștientizare asupra păstrării curățeniei și asupra procesului de recuperare și reciclare, prin depunerea selectivă a deșeurilor.

Serviciile de sortare sunt necesare și obligatorii pentru protejarea sănătății urbei, iar sortarea deșeurilor în stația de sortare, are ca scop principal încadrarea în țintele de reciclare stipulate în legislația actuală.

Programele inițiate de către compartimentul de specialitate împreună cu operatorul de servicii de salubrizare și organizații de profil, vor impune respectarea unor politici la nivel urban pentru buna gospodărire și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor in municipiu, axate preponderent pe reciclare, valorificare și reducere a cantității de deșeuri depozitate.

Alte efecte ale concesionării serviciilor de sortare în Municipiul Timișoara sunt:

 • - creșterea gradului de igienă urbană;

 • - crearea de noi locuri de muncă;

 • - creșterea nivelului de trai și a calității vieții;

 • - atingerea țintelor de reciclare;

 • 5. Impactul asupra mediului (Obiective de atins).

Respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018 va avea efecte pozitive asupra mediului, pe termen mediu și lung prin:

 • - creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale și reducerea cantității de deșeuri municipale biodegradabile (DMB) depozitate;

 • - reducerea pericolului de apariție a depozitelor neconforme sau a abandonării deșeurilor în spații neamenajate și deschise, cu risc mare de poluare a mediului și de afectare a sănătății umane.

 • - atingerea pentru anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;

 • - atingerea în anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări;

 • - atingerea unui obiectiv de 60% de valorificare a deșeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piața națională;

 • - atingerea anual, a unei cantități colectate de 4Kg/locuitor de deșeuri electrice;

 • 6. Aspecte instituționale.

Durata pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara, este de 4 ani numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

O caracteristică importantă pentru ”delegarea prin atribuire directă, a serviciului de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara”, ca modalitate de realizare a serviciului, față de acordul cadru de lucrări, o reprezintă transferul în întregime a riscurilor de exploatare de la concedent la concesionar precum și transmiterea obligației de realizare a Întreținerii tuturor componentelor utilizate, coroborată cu dreptul de exploatare al acestora.

Totodată, avantajul delegării gestiunii, prin prin atribuire directă, a serviciului de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara îl constituie pe de o parte evitarea situațiilor de ne identificare a unor surse de finanțare, iar pe de altă parte autoritatea contractantă nu iși va asuma posibilele riscuri ulterioare realizării serviciilor asumate.

Pentru serviciul delegat, delegatul va plăti o sumă sub formă de redevență reprezentând un procent fix stabilit din cuantumul veniturilor incasate din valorificarea deșeurilor la unitățile de profil, dar nu mai puțin de 35.000 lei/an, la care se adaugă TVA. (an de referință 2017)

2017

Luna

Valoare minimă redevență (Lei fara tva)

Ianuarie

2.284

Februarie

2.454

Martie

3.151

Aprilie

2.431

Mai

3.150

Iunie

2.594

Iulie

2.495

August

2.790

Septembrie

3.511

Octombrie

3.695

Noiembrie

3.067

Decembrie

3.291

Total 2017

34.912

Valorile prevăzute au avut în vedere valoarea facturată a materialelor reciclabile valorificate la unitățile de profil, stabilite în conformitate cu prevederile HCLMT nr. 242/31.07.2007, respectiv a centralizatorului in care este înscrisă valoarea facturată a materialelor recilabile valorificate la unitățile de profil.

Pentru perioada de derulare a contractului se estimează o creștere substanțială a cantității de deșeuri reciclabile valorificate și încadrarea în țintele prevăzute de legislația în vigoare.

Cantitatea de deșeuri valorificate va fi raportată lunar UAT Timișoara și ADID Timiș.

 • 7. Impactul financiar.

Durata de delegare a serviciului este de 4 ani, conform legislației în vigoare. Delegatul va oferi autorității contractante o sumă sub formă de redevență în cuantumul stabilit, din totalul valorii incasate pentru materialele reciclabile valorificate la unitățile de profil.

începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 1 iulie 2017, fiecare tonă de deșeu depus la deponeu se taxa cu 80 de lei /tonă. Măsura avea rolul de a stimula reciclarea pentru atingerea țintei până în 2020 - 50% reciclare. Din iulie 2017, s-a suspendat aplicarea prevederilor prevăzute la art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la 1 ianuarie 2019.

începând cu 1 ianuarie 2019 se reduce la 50 lei pentru fiecare tonă de deșeu depozitat contribuția de plată pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare, care pentru 2017 a crescut de la 15% - la 25%, în 2018 va fi de 35%, iar în 2019 va fi de 45%. Totodată, începând cu 2020, taxa va crește de la 50 de lei/tona de deșeu depozitat la 120 de lei/tona, ceea ce va duce la o creștere semnificativă a cheltuielilor municipalității în cazul neluării măsurilor de reducere a cantității de deșeuri depozitate la groapă.

Deșeuri colectate de pe domeniul public in cursul anului 2017

Nr.crt.

Anul

Total deșeu stradal colectat de pe domeniul public (to/an)

1

2012

49.939,12

2

2013

29.120,10

3

2014

31.978,54

4

2015

30.511,60

5

2016

26.392,02

6

2017

35.033,20

Practic accentul se pune pe orientarea municipalității, respectiv a operatorului, în condițiile în care se estimează o creștere a cantităților de deșeuri, pentru colectare separată, procesare și valorificare a deșeurilor reciclabile, la un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune și un echilibru intre riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Structura și nivelul tarifelor de sortare și depozitare a deșeurilor ce vor fi practicate, sunt tarifele maxime stabilite de către autoritatea contractantă:

 • a) Tarif pentru tratare deșeuri reciclabile în Stația de sortare deșeuri Timișoara: 44,70 lei/tonă + TVA;

 • b) Tarif pentru procesare deșeuri reziduale pe Linia de sortare, în vederea valorificării energetice: 131,00 lei/tonă + TVA;

Toate lucrările de întreținere și reparații, plata tuturor utilităților respectiv a tuturor cheltuielilor efectuate pentru derularea în bune condiții a serviciilor specifice funcționării la parametrii optimi ai Stației de sortare deșeuri Timișoara, se realizează din fonduri proprii ale delegatului.

La finalul contractului, toate bunurile mobile și imobile utilizate in cadrul sistemului de sortare, revin de drept, gratuit, libere de orice sarcini și in stare de funcționare optimă, unității administrativ - teritoriale Timișoara, fiind integrate în domeniului public al acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată și actualizată.

Cheltuieli funcționare stație sortare 2017

Specificație

An 2017 " lei

Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, auxiliare

1.705.840,99

Cheltuieli cu personalul, inclusiv protecția socială

2.078.278,08

Cheltuieli cu chiriile

51.542,64

Cheltuieli cu intreținere/reparații

187.512,10

Cheltuieli de desfacere și administrative

28.447,06

Cheltuieli cu asigurări

39.225,80

Cheltuieli cu impozite, taxe

58.153,30

Cheltuieli cu paza

148.325,04

Alte cheltuieli

8.041,03

Total cheltuieli

4.305.366,04

Estimări cheltuieli funcționare stație sortare 201.8 - 2022 (conf. proiecției BNR la data de 29.06.2018).

Specificație

An 2019 lei

An 2020 lei

An 2021 lei

An 2022 lei

Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, auxiliare

1.757.527,97

1.810.253,81

1.864.561,42

1.920.498,26

Cheltuieli cu personalul, inclusiv protecția socială

2.141.249,91

2.205.487,41

2.271.652,03

2.339.801,59

Cheltuieli cu chiriile

53.104,38

54.697,51

56,338,44

58.028,59

Cheltuieli cu intreținere/reparații

193.193,72

198.989,53

204.959,22

211.108,00

Cheltuieli de desfacere și administrative

29.309,01

30.188,28

31.093,93

32.026,75

Cheltuieli cu asigurări

40.414,34

41.626,77

42.875,57

44.161,84

Cheltuieli cu impozite, taxe

59.915,34

61.712,80

63.564,18

65.471,11

Cheltuieli cu paza

152.819,29

157.403,87

162.125,99

166.989,77

Alte cheltuieli

8.284,67

8.533,21

8.789,21

9.052,89

Total cheltuieli

4.435.818,63

4.568.893,19

4.705.959,99

4.867.138,80

7.1.1 Tarife

Nr. crt.

Serviciul

Tarif

Lei/tonă

1.

Tratare deșeuri reciclabile în Stația de sortare deșeuri Timișoara

44,70

2.

Procesare deșeuri reziduale pe Linia de sortare, în vederea valorificării energetice

131,00

Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentata a prestatorului.

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face în baza Ordinului Autorității Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

[Delta (ct) + Delta (ct) xr%]

Delta (t) = ------------------------------------------

Q

Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri;

r% = cota de profit a operatorului

Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual. ”

Tarifele se vor putea ajusta pe perioada de derulare a contractului, la solicitarea fundamentata a prestatorului, atunci când intervin modificări legislative si doar in măsură strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul contractului”

Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196 din 22 decembrie 2005, privind Fondul pentru mediu, completată și modificată de Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018:

"Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art.

9 alin. (1) lit. p)”

Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

Total

din care:

Reciclare

Alte forme de valorificare

2018

35%

minimum 30 %

5%

2019

42%

minimum 35 %

7%

2020

60%

minimum 50 %

10%

Proiectul prevede operarea stației de sortare a deșeurilor de căte un operator desemnat prin atribuire directă ce va realiza toate operațiile de sortare valorificare și transfer al deșeurilor.

In vederea Îndeplinirii obiecivelor de sortare, operatorul de colectare este obligat să realizeze colectarea pe 4 fracții.

Operatorul de colectare va face toate demersurile necesare si va investi atat cât este necesar pentru atingerea țintelor de colectare, sortare, tratare si recuperare si de a reduce cantitatile de deșeuri biodegradabile depozitate;

Gestionarea în comun a activităților serviciului de salubritate face parte dintre atribuțiile membrilor ADI si se desfășoară sub forma managementului delegat, pe baza contractelor de delegare, atribuite operatorilor în baza procedurilor de licitație publică organizate.

 • 8. Matricea de repartiție a riscurilor.

  1

  2

  3

  4

  5

  Nr crt

  Categoria de risc

  Descrierea riscului

  Propunere de alocare a riscului

  Managementul riscului

  Autoritatea contractantă

  Risc comun

  Operator

  Riscuri juridice și de mediu

  1

  Modificări legislative relevante

  Modificări legislative și/sau de reglementare, care pot avea impact asupra activității și/sau asupra situației financiare a operatorului

  X

  Se vor lua toate măsurile ce se impun, în vederea conformării cu prevederile legale.

  în cazul în care modificările legislative conduc la creșterea costurilor operaționale, operatorul poate solicita, justificat, modifîcarea/aju starea tarifului

  2

  Ținte privind recuperarea și reciclarea diferitelor fracțiuni de deșeuri

  Imposibilitatea de a atinge țintele naționale privind recuperarea și reciclarea plasticului, metalului, hârtiei și cartonului

  X

  Operatorul va contribui la atingerea, țintelor stabilite prin legislația în vigoare, prin creșterea gradului de reciclare.

  3

  Conformitatea cu prevederile legale

  Nerespectarea prevederilor legale/reglementări relevante privind gestiunea deșeurilor

  X

  Operatorul va fi responsabil pentru toate efectele produse ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare

  4

  A treia parte prejudiciată

  Rănirea persoanelor și pierderea sau prejudicierea proprietății în timpul desfășurării activităților operatorului

  X

  Operatorul va interzice accesul persoanelor neautorizate în incinta obiectivului administrat, va asigura paza și protecția obiectivului; va încheia polițe de asigurare, astfel încât să minimizeze acest risc

  Riscuri operaționale

  1

  Licențe și permise

  Licențele și permisele necesare operatorului pentru desfășurarea activității

  X

  Operatorul va obține și va menține valabile, pe toată perioada de executare a serviciilor, atât licența, cât și orice autorizați e/ aviz/permi s necesare desfășurării activității conform legii.

  2

  Siguranța muncii și sănătatea salariațîlor

  Nerespectarea reglementărilor în vigoare, cu consecințe privind rănirea și/sau îmbolnăvirea sal ari ații or operatorului

  X

  Operatorul va asigura un program de instruire a personalului operațional și de supraveghere, privind sănătatea și securitatea în muncă

  3

  întreruperea și întârzierea serviciilor

  Costuri suplimentare rezultate de acțiuni independente, altele decât forța majoră

  X

  Operatorul va respecta programul de prestare a serviciilor, orice întârzi ere/întrerupere a activității care poate conduce la costuri suplimentare, alta decât forța majoră, va fi suportată de acesta.

  4

  Starea de curățenie a obiectivului

  Posibilitatea apariției unor focare de infecție, cauzate de o insuficientă curățenie a incintei obiectivului, a căilor de acces și a împrejmuirilor acestora

  X

  Operatorul are obligația de a respecta normele de curățenie și de protecția mediului, de menține permanent curățenia amplasamentului în care își desfășoară activitatea

  5

  Repararea și întreținerea instalației/echipa mentelor de sortare

  Funcționarea necorespunzătoare și la parametrii optimi a obiectivului, ca urmare a neefectuării lucrărilor de reparații și întreținere

  X

  Efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere, în timp util, pentru a asigura o funcționare corespunzătoare a instalației de sortare

  Riscuri financiare

  1

  Disponibilitatea resurselor financiare

  Insuficiența fondurilor necesare în scopul asigurării desfășurării eficiente a activității delegate

  X

  Operatorul trebuie să asigure capitalul de lucru necesar unei bune funcționari a serviciilor, pe toată durata contractului.

  2

  Creșterea (descreșterea) costurilor

  Costuri de operare și întreținere pentru derularea activității, diferite de cele estimate

  X

  Eventualele modificări ale costurilor de operare și întreținere, ca urmare a unor modificări legislative, pot constitui obiectul unei solicitări de ajustare a tarifului.

  3

  Modificare taxe indirecte

  Modificări ale taxelor indirecte (TVA), introducerea/eliminare a taxării indirecte

  X

  Modificarea taxelor indirecte va fi suportată atât de către Operator, cât și de către Autoritatea contractantă, putând face obiectul unei solicitări de modificare a tarifului

  4

  Modificare taxe directe

  Ex.: modificări ale impozitului pe profit

  X

  Modificarea taxelor directe va fi suportată integral de către operator.

 • 9. Concluzii.

Prin delegarea gestiunii, prin atribuire directă a serviciului de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara, se va realiza un raport calitate/preț cât mat bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) și un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

Structura și nivelul tarifului de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara, practicat de operator sunt nemodificate.

Va fi asigurată pe de o parte continuitatea serviciului de sortare în municipiul Timișoara și pe de altă parte va fi asigurat un profit corelat cu calitatea și cantitatea serviciului prestat.

Toate componentele necesare prestării serviciului de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara, vor revenii libere de sarcini la finalul contractului, concedentului Municipiul Timișoara:

Proiectul de delegarea a gestiunii astfel propus, este fezabil din punct de vedere economic, având în vedere faptul că municipiul Timișoara - proprietarul infrastructurii va obține venituri suplimentare (prin incasarea redeventei), și totodată iși va diminua cheltuielile, prin transferarea către delegat a obligațiilor și investițiilor necesare derulării acestui serviciu.

ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CĂLIN VICTOR FIAT

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr....................

CAIET DE SARCINI privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara”, către SC COLTERM S.A. Timișoara

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislației în vigoare și face parte din documentația de atribuire a contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

Caietul de sarcini și anexele la acesta se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului atribuit, nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

CADRUL LEGISLATIV APLICABIL

 • -  Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

 • -   Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

 • -  Ordinul ANRSC nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 1470/09.09.2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, actualizată;

 • -  Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

 • -  Ordinul nr. 109 /2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată;

 • -   Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, actualizată;

 • -  OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

 • -  Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

 • -  Ordin nr. 1281/2005/1121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

 • -  Hotărârea Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, modificată;

 • -  OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, modificată și completată.

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată, aprobată prin Legea nr. 265/2006 modificată și completată.

 • -  Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1. Obiectul Caietului de sarcini: „Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara”.

Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în operare, precum și cerințele de conformare la standardele în vigoare.

Art. 3. Activitatea de salubrizare care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, așa cum este menționată în Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și actualizată, este:

 • -   Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare

Mai specific, activitățile care fac obiectul delegării de gestiune, prin atribuire directă, sunt:

 • -   Operarea și întreținerea Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara.

Art. 4. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului.

Art. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Timișoara, anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini, cu următoarele completări:

SIMD Timiș - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș;

A.N.R.S.C. - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

ADID - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri;

CAPITOLUL II

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art. 6.

 • (1) Prestatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor în aria de desfășurare a activității;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contract și precizați în prezentul Caiet de sarcini și anexele la acesta;

 • d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., în termenul solicitat, a informațiilor solicitate și accesul la documentele/documentațiile, actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractul având ca obiect ,,Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara”, de către SC COLTERM S.A. Timișoara.

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) dotarea cu utilaje și echipamente specifice pentru asigurarea și optimizarea procesului de sortare a deșeurilor;

 • h) asigurarea întreținerii utilajelor și echipamentelor pe toată perioada derulării contractului serviciului de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara;

 • i) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • j) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • k) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • l) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, și de fiecare dată când se solicită, autorității contractante, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • m) personalul necesar pentru prestarea activității asumate prin contract;

 • n) respectarea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, respectiv încadrarea în rata de reciclare a deșeurilor, impuse de legislația națională;

 • o) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al prestatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

CAPITOLUL III

AUTORIZAȚII SI LICENȚE

9          9                              9

Art. 8. Prestatorul va obține și va menține valabile, pe toată perioada prestării activității:

 • -  Autorizația de Mediu și după caz autorizația de gospodărire a apelor, alte aprobări, autorizații, permise, licența A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

CAPITOLUL IV

PREZENTAREA SITUAȚIEI EXISTENTE

STAȚIA DE SORTARE DEȘEURI DIN MUNICIPIU TIMIȘOARA

9                                                                      9                                                                                                9

Art. 9. Descrierea amplasamentului

Proprietar: Municipiul Timișoara

Amplasament: strada Mile Cărpenișan nr. 3, Timișoara, zona industrială; Coordonate Stereo 70: X=211155, Y=454244, conform Planului de încadrare în zona Stația de sortare deșeuri municipale Timișoara, anexa nr. 2 la Caietul de sarcini.

Suprafața utilă arondată: teren intravilan în suprafață de 16.286 mp, conform Extrasului de Carte funciară nr. 433565 Timișoara, din data de 08.12.2017.

Suprafața construită, construcții:

 • -   suprafața construită este de 12.460 mp, respectiv suprafața construită clădiri: 3.010 mp și suprafața destinată drumurilor, parcărilor și platformelor: 9.450 mp;

 • -   clădirile construite sunt: hala cu copertina, cabină poartă și postul trafo

Capacitate stație sortare: 163.590 tone/an deșeuri

Sursa: adresa Retim Ecologic Service S.A. nr. 13933/21.07.2017

Stația de sortare se află în funcțiune din luna iunie 2010, deservind Municipiul Timișoara.

Art. 10. Dotări:

Principalele amenajări ale Stației de sortare a deșeurilor sunt următoarele:

 • -  Împrejmuire

 • -  Bariera de acces

 • -  Platforma betonată

 • -  Echipament dezinfecție

 • -  Cabina poartă

 • -  Cântar basculă

 • -  Hala în regim P, P+E, cu vestiare, grupuri sanitare, birouri, laborator

 • -   Copertina frontală

 • -  Zona verde

 • -  Stație pompare apă cu rezervor apă incendiu; foraj cu Q=15m3/h, H=128 mmcol.H2O,

3 diametru=140 mm; capacitatea rezervorului este de 250 m

 • -   Instalație PSI (hidranți)

 • -  Sistem alimentare gaz

 • -   Instalație de aerisire și desprăfuire (ventilator radial, instalația de desprăfuire sub forma de turn cu H=6,15 m, filtru cu cărbune activ pentru reținerea mirosurilor și a particulelor în suspensie; sistem general de exhaustare cu capacitatea de 20000 mc/h aer absorbit de la sursele locale de pulberi (ciur rotativ și cabinele de sortare) racordat la bateria de filtrare prevăzută cu filtre textile din fibre sintetice

 • -  4 boxe deșeuri

 • -  4 containere cu capacitate de 20 mc

 • -  3 containere cu capacitate de 20 mc

 • -  Rețea alimentare apă-canal, rețea alimentare energie electrică, instalație energie electrică Alimentarea cu apă pentru incendiu se realizează dintr-un foraj având caracteristicile H=128 m, 0=140 mm, Q=15 mc/h (4,16 l/sec), Nhs=13 m, Nhd=35 m

Apa este captată din foraj cu electropompa submersibilă tip HEBE 50X5 cu următoarele caracteristici: Q=8 mc/h, H=50 mmCA, n=2900 rot/min, P=4kW, 2 vase de expansiune cu V=35 litri și un vas de expansiune de V=18 litri

Distribuirea apei la rezervorul pentru incendiu se realizează prin conducte PE-HD, apa este pompată prin intermediul unui grup de 3 pompe tip TYPMD 50-200/9,2; Q=24-66 mc/h

 • -  Sistem supraveghere video

 • -   Sistem detecție incendiu (alarma)

 • -  Post de transformare în anvelopă 20/0,4 kv - 400 kv, cu gabarit 630 kva amplasat în incinta și racordat la rețeaua de 20 kv din zona (în exteriorul amplasamentului)

 • -  Pentru activitatea de laborator: 2 tocătoare deșeuri, termobalanța, etuva

 • -   1 compresor

 • -  Grup electrogen

 • -  Rezervor motorină

 • -  Instalație de climatizare, care funcționează cu agent de răcire freon R407C

 • -  Centrala termică cu două cazane cu tiraj forțat care funcționează cu GP, cu consum

nominal Q=2x7,9 Nm3/H,  P=74,6 kW; depozitarea GPL-ului se realizează într-un

rezervor de 5000 litri

 • -  Centrala termică cu funcționare pe bază de curent electric, P=15 kW.

Art. 11. Utilaje:

 • -  Linie de sortare mecanică deșeuri reziduale, cu următoarele componente: tocător electric shredder, separator magnetic, utilaj cernere-separator, buncăr de stocare cu bandă, 5 benzi transportoare, instalație balotare;

 • -  Linie de sortare manuală deșeuri reciclabile, prevăzută cu buncăr de stocare intermediar, banda buncăr și sistem control, cabina de sortare, banda de cauciuc;

 • -   1 presă balotare deșeuri reciclabile cu banda transportoare aferentă, capacitatea de producție 60 mc/h

 • -   1 încărcător oleodinamic;

 • -  1 motostivuitor KOMATSU.

Art. 12. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic

 • (1) Deșeurile municipale amestecate sunt recepționate în incinta stației de sortare pe cele 2 fracții: umedă și uscată, fiind supuse procesării (sortării) separat pe cele 2 fracții. Ulterior recepției, transporturile sunt dirijate către zona de descărcare, urmată de examinarea vizuală a deșeurilor care au fost descărcate în boxele eferente fiecărei fracții.

În condițiile în care în masa deșeurilor sunt identificate deșeuri periculoase, acestea sunt colectate separat și predate în vederea eliminării.

Ulterior, cele două fracții sunt supuse procesului de sortare și anume: deșeurile reziduale (fracția umedă) sunt sortate pe linia de sortare mecanică iar deșeurile reciclabile (fracția uscată) sunt supuse sortării pe linia de sortare manuală.

 • (2) Descrierea fazelor tehnologice aferente procesului de sortare a deșeurilor reziduale (fracția umedă):

 • -   recepție deșeuri reziduale;

 • -   descărcare deșeuri, inspecție vizuală;

 • -   alimentare buncăr;

 • -  mărunțirea deșeurilor în tocător;

 • -   extragerea deșeurilor metalice cu ajutorul separatorului electromagnetic;

 • -   separarea fracției biodegradabile de deșeurile valorificabile energetic;

 • -  balotarea deșeurilor valorificabile energetic, stocarea temporară și livrarea în vederea valorificării energetice;

 • -   eliminarea refuzului de sortare (fracția inertă biodegradabilă) către depozitul de deșeuri nepericuloase conform.

 • (3) Descrierea fazelor tehnologice aferente procesului de sortare a deșeurilor reciclabile (fracția uscată):

 • -   recepție deșeuri reziduale;

 • -   descărcare deșeuri, inspecție vizuală;

 • -   alimentare buncăr;

 • -   sortarea manuală a deșeurilor reciclabile;

 • -   balotarea fracțiilor rezultate, stocarea temporară și livrarea în vederea valorificării energetice;

 • -  refuzul (materialul nereciclabil) rămas în urma sortării este evacuat într-un container și reintrodus în circuitul tehnologic pe linia de sortare mecanică.

 • (4) Descrierea procesului de livrare

 • -   cântărirea autovehiculelor destinate transportului deșeurilor sortate balotate urmată de încărcarea acestora în vederea livrării

 • -   deșeurile electrice și electronice (DEEE) sunt livrate către agenții economici valorificatori

Descrierea detaliată a fluxurilor tehnologice din instalația de sortare pentru fiecare fracțiune de deșeuri este prezentată în anexa nr. 3, iar schița stației de sortare în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini.

Art. 13. Activitatea se desfășoară în 2 schimburi, cu program de lucru de 8 ore/schimb. În tabelul nr.

1 este prezentat personalul operator.

Tabel nr. 1

Nr. crt.

Funcția

Număr necesar de angajați

1

Șef secție

1

2

Șef tură

2

3

Primitor distribuitor

1

4

Controlor   prestări

servicii

2

5

Tehnician EUREC

2

6

Electrician

1

7

Lăcătuș mecanic

1

8

Sudor

1

9

Stivuitorist

2

10

Mecanic utilaj

3

11

Sortator

26

12

Muncitor linie

2

Total angajați

44

Art. 14. Cantitățile de deșeuri colectate din Municipiul Timișoara în anul 2017 sunt prezentate în tabelul nr. 2:

Tabel nr.2

Nr. crt.

Tip deșeu

Cantitate (tone)

1.

Deșeuri reziduale

1.1

Deșeuri menajere

94.949,94

1.2

Deșeuri stradale

17.503,50

1.3

Deșeuri din piețe

974,34

1.4

Deșeuri din grădini, parcuri și spații verzi

2.376,26

2.

Deșeuri reciclabile

15.750,43

Sursa: Raporturi lunare ale operatorului de salubrizare RETIM Ecologic Service SA

CAPITOLUL V

OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE

SORTAREA DEȘEURILOR ÎN CADRUL STAȚIEI, ÎN VEDEREA RECICLĂRII

Art. 15. Stația de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara funcționeză din luna iunie 2010.

Art. 16. Instalația de sortare va prelucra următoarele tipuri de deșeuri:

 • -   deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic, metale și lemn);

 • -   deșeuri stradale;

 • -   deșeuri reziduale;

Art. 17. Prestatorul are obligația de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile legii.

Art. 18. Prestarea activității de sortare a deșeurilor se va executa astfel încât să se realizeze:

 • -  respectarea fluxului deșeurilor, conform Proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor la nivelul Județului Timiș;

 • -   continuitatea activității, indiferent de anotimp și condiții meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • -   controlul calității serviciului prestat;

 • -   respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • -  ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • -  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • -  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiect reducerea costurilor;

 • -   asigurarea, după caz, a mijloacelor auto adecvate pentru transportul deșeurilor la depozitul conform;

 • -   asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art. 19. Pentru o exploatare sigură, corectă și economică a instalației de sortare deșeuri, autoritatea contractantă pune la dispoziție documentația tehnică - manualele de operare aferente tuturor utilajelor care compun instalația.

Art. 20. Manualele de operare descriu utilajul, punerea în funcțiune, instrucțiunile de exploatare și întreținere a utilajelor, măsurile de protecția muncii și siguranța în exploatare și sunt prevăzute în anexe, după cum urmează:

 • > Componente electrice - Cabină la sortare pentru Instalația de sortare Timișoara, anexa nr. 5

 • > Documentație bandă transportoare, anexa nr. 6

 • > Instrucțiuni de exploatare - Presă baloți - Upamat 100 V5, anexa nr. 7

 • > Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Buncăr de alimentare și dozare EuRec, ADS-1,

anexa nr. 8

 • > Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Instalație buncăr EuRec, ADS-2, anexa nr. 9

 • > Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Separator cu discuri EuRec, DSK cu masă de

cernere 110/50/30 E, anexa nr. 10

 • > Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Sistem de balotare RBS-2, partea I, anexa nr. 11

 • > Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Sistem de balotare RBS-2, partea II, anexa nr. 12

 • > Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Stație magnetică EuRec, MST, anexa nr. 13

 • > Manual de exploatare și întreținere - Tocător EuRec, S 20.00 E, anexa nr. 14

Art. 21. Instalația/utilajele/echipamentele trebuie să fie utilizate doar în scopurile pentru care au fost proiectate.

Art. 22. Pe parcursul desfășurării activității de sortare, prestatorul va asigura:

 • a) interzicerea descărcării oricăror categorii de deșeuri direct pe sol;

 • b) staționarea deșeurilor cu conținut organic, maxim 24 ore în perioada mai-octombrie, și maxim 48 de ore în perioada noiembrie-aprilie;

 • c) evitarea formării de stocuri de deșeuri sortate ce urmează să fie valorificate, sau stocuri de produse rezultate în urma sortării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • d) organizarea activității astfel încât să atingă indicatorii de performanță stabiliți în prezentul caiet de sarcini pentru valorificarea deșeurilor;

 • e)  eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor, respectiv valorificarea energetică a deșeurilor rezultate din procesul de sortare a fracției umede;

 • f) transportarea deșeurilor reziduale rezultate din procesul de sortare a deșeurilor la un depozit conform;

 • g) interzicerea evacuării apelor uzate rezultate în urma desfășurării activității de sortare direct în emisarul natural;

 • h) respectarea/implementarea condițiilor impuse de autoritățile competente de mediu, gospodărirea apelor, prevenirea și stingerea incendiilor, A.N.R.S.C.

Art. 23. În incinta Stației de sortare deșeuri municipale (SSDM) se asigură preluarea de la persoanele fizice sau agenții economici care își transportă singuri deșeurile la Stația de sortare (deșeuri din sticlă, construcții, voluminoase, DEEE).

 • (1)    Deșeurile din sticlă se colectează în containere. După umplere, containerul de deșeuri din sticlă se depozitează temporar, în vederea valorificării, la firmele de reciclare.

 • (2)    Containerul de deșeuri din construcții se transportă la depozitul de deșeuri Ghizela.

 • (3)    Deșeurile electrice, electronice și electrocasnice sunt preluate direct de la Stația de Sortare de către societatea cu care prestatorul are încheiat contract.

Art. 24. Stația de sortare va fi prevăzută cu sistem de supraveghere video timp de 24 ore (24 din 24 ore) și menține înregistrările pe o perioadă de 7 zile.

Art. 25. În cazul în care în masa deșeurilor descărcate se găsesc materiale periculoase care nu au fost observate la descărcare, acestea vor fi colectate în recipienți de precolectare speciali pentru materiale periculoase. Acestea se vor preda spre neutralizare societăților autorizate cu care operatorul are încheiate contracte.

Art. 26. Prestatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivului și va acționa imediat pentru reparare/înlocuire, în caz că se identifică deteriorări. Prestatorul va reabilita/repara imediat sau înlocui orice echipament, componentă sau vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială.

Art. 27. Prestatorul va asigura suficiente piese de rezervă și consumabile pentru funcționarea neîntreruptă și continuă a serviciului.

Art. 28. Întreținerea trebuie să fie asigurată, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte să fie necesare reparații majore.

Art. 29. Prestatorul va fi responsabil de planificarea, organizarea și efectuarea reparațiilor generale planificate, va deține un registru cu toate problemele legate de reparații, atât planificate, cât și cele neplanificate, apărute pe parcursul desfășurării serviciului.

Art. 30. Prestatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incinta obiectivului și a celor de acces la obiectiv, a pavajelor și a împrejmuirilor și împrejurimilor incintelor. Frecvența acestora va fi corelată cu condițiile meteorologice.

Art. 31. Prestatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a tuturor dotărilor stației de sortare, inclusiv utilitățile.

Art. 32. Prestatorul are obligația de a presta serviciul în condiții de eficiență maximă, respectiv cantitatea de deșeuri reprezentată de refuzul de sortare să fie cât mai mică, astfel încât să poată fi atins obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzută în anexa 6 din Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

CAPITOLUL VI

CANTITĂȚI DE DEȘEURI ESTIMATE A FI COLECTATE ÎN VEDEREA RECICLĂRII

Art. 33. Instalația de sortare deșeuri va prelucra deșeuri reciclabile la o capacitate de sortare de 41.834 tone/an.

(Sursa: SF “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș”)

Art. 34. În cadrul Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara funcționează o linie pentru valorificarea energetică a deșeurilor cu putere calorică ridicată. Instalația de valorificare energetică va prelucra următoarele fluxuri de deșeuri:

 • -  deșeuri biodegradabile 108.227 tone/an;

 • -   deșeu provenit din curățatul străzilor din Municipiul Timișoara 12.625 tone/an;

 • -   refuzul de sortare rezultat de pe linia de sortare din cadrul stației 14.022 tone/an.

Total capacitate de valorificare energetică = 134.874 tone/an.

(Sursa: Anexa 5.3. la SF “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș”)

Art. 35. Refuzul rezultat de pe linia de valorificare energetică este format, în mare măsură, din deșeu biodegradabil și va fi transportat parțial la stația de tratare mecano-biologică din cadrul Depozitului central Ghizela și parțial va fi depozitat în cadrul aceluiași depozit conform.

Tabel nr. 3 Fluxul deșeurilor la Stația de sortare Timișoara

Sortare

Capacitate (tone)

41.834

Materiale reciclabile reciclate (tone)

27.812

Refuz (tone)

14.022

Linie de valorificare energetică

Capacitate (tone)

134.874

Deșeu recuperat (tone)

50.793

Refuz (tone)

84.081

(Sursa: SF “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș”)

CAPITOLUL VII

CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA DE MEDIU

Art. 36. Prestatorul va monitoriza și respecta cerințele de protecția mediului, stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivului.

Art. 37. Prestatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător, transpusă prin OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

Art. 38. Prestatorul va păstra obiectivul în stare bună, curată și sigură, în condiții sanitare corespunzătoare.

Art. 39. Prestatorul va respecta normativele privind manipularea combustibililor și lubrifianților (benzină, petrol, ulei), solvenților, alte substanțe chimice periculoase, pentru a preveni deversarea (scurgerea) acestora și infiltrarea lor în sol.

Art. 40. Levigatul și apa provenită din scurgeri, care a fost în contact cu deșeurile, precum și apa provenită din stația de curățare a echipamentului contaminat (zona de spălare a roților), vor fi direcționate către sistemul de colectare ape uzate.

Art. 41. Materialele respinse de la stația de sortare, vor fi transportate, de către prestator, la depozitul conform în cel mai scurt timp, pentru a preveni degradarea acestora, mirosurile, formarea de levigat, atragerea vectorilor (rozătoare, muște, etc.).

Art. 42. Prestatorul trebuie să reducă la minim posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta amplasamentului și să ia toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri în exteriorul incintei.

Art. 43. Prestatorul va desfășura activitățile curente în cadrul stației de sortare deșeuri, astfel încât să minimizeze mirosurile generate de deșeurile vehiculate, respectiv a altor elemente asociate acestora. Art. 44. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a controla formarea prafului, precum și limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor, stropirea drumurilor de acces în timpul sezonului uscat și curățarea regulată a acestora.

Art. 45. Prestatorul va lua măsurile adecvate pentru prevenirea atragerii paraziților, a insectelor, și a păsărilor.

Art. 46. Analizele fizico-chimice ale compoziției deșeurilor se vor determina în laboratoare de încercări (interne sau ale unor terțe persoane), acreditate conform legii, prin grija și pe cheltuiala prestatorului.

CAPITOLUL VIII

CERINȚE PRIVIND RAPORTAREA ÎN PERIOADA DE OPERARE

Art. 47. Rapoarte/Înregistrări zilnice

Prestatorul va ține un jurnal zilnic al activităților.

Jurnalul activităților va conține următoarele date:

 • -   Cantitățile de deșeuri intrate pe categorii;

 • -   Cantitățile de deșeuri reciclabile rezultate din stația de sortare, materiale: hârtie și carton, metal, plastic, PET, lemn, sticlă;

 • -   Cantitățile de deșeuri reciclabile valorificate, materiale: hârtie și carton, metal, plastic, PET, lemn, sticlă;

 • -   Reziduuri rezultate din stația de sortare;

 • -   Tipuri și cantități de deșeuri neconforme, neacceptate la stația de sortare;

 • -   Consumul de resurse materiale (ex. apa, energie electrică, combustibil - carburant, echipament protecție, etc.);

 • -  Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere și timpii de oprire a stației, condiții atmosferice, etc.);

 • -   Registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare utilaj/echipament;

 • -   Sesizări, plângeri, notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • -  Problemele apărute și soluțiile adoptate;

 • -   Orice alte date înregistrate solicitate de autoritatea contractantă.

Art. 48. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ori de câte ori este necesar un raport privind activitățile desfășurate.

Art. 49. Prestatorul va înainta autorității contractante raport semestrial, în termen de 10 zile lucrătoare după încheierea fiecărui semestru.

Raportul semestrial va include informații referitoare la prestarea serviciului pe perioada de raportare, cumulate pe luni, inclusiv:

 • a)  Statistici referitoare la cantitățile de deșeuri:

 • -   Cantitatea totală de deșeuri reziduale intrate în stație;

 • -   Cantitatea totală de deșeuri reciclabile intrate în stație;

 • -   Cantitatea totală de deșeuri reciclabile, pe fracții;

 • -   Alte cantități de deșeuri, pe fracții;

 • -   Cantitatea totală de deșeuri valorificabilă șivalorificată;

 • -   Cantitatea totală de deșeuri transportată la depozitul de la Ghizela.

 • b) Valoarea facturată a materialelor reciclabile valorificate la unitățile de profil;

 • c) Reclamații/plângeri/sesizări și acțiuni întreprinse pentru soluționarea acestora;

 • d)  Situația lucrărilor de întreținere și reparații;

 • e) Înregistrări ale problemelor, întreruperilor programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de reparație, natura fiecărei defecțiuni și activitățile de reparație/întreținere, înlocuiri piese, subansamble etc.

Art. 50. Raportul anual se va depune nu mai târziu de sfârșitul primei luni a anului următor pentru anul anterior și va acoperi aceleași subiecte ca cele detaliate în rapoartele semestriale.

CAPITOLUL IX

DURATA CONTRACTULUI

Art. 51. Durata contractului având ca obiect prestarea serviciilor de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara este de 4 ani.

Art. 52. În cazul în care, din motive de interes public, autoritatea contractantă dorește implementarea unui obiectiv de investiții de tipul Waste-to-Energy, aceasta are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, dar nu mai devreme de 1 an de la semnarea contractului de atribuire.

CAPITOLUL X

TARIFE

Art. 53. Tarifele de operare sunt următoarele:

 • - Tarif pentru tratare deșeuri reciclabile în Stația de sortare deșeuri Timișoara: 44,70 lei/tonă + TVA;

 • - Tarif pentru procesare deșeuri reziduale pe Linia de sortare, în vederea valorificării energetice: 131,00 lei/tonă + TVA;

CAPITOLUL XI

RISCURILE CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE

Art. 54. Modul de alocare a principalelor responsabilități între autoritatea contractantă și prestator este prezentat în tabelul nr. 5.

Tabel nr. 5 - Matricea de alocare a riscurilor

1

2

3

4

5

N r cr t

Categoria de risc

Descrierea riscului

Propunere de alocare a riscului

Managementul riscului

Autoritatea contractantă

Risc comun

prestator

Riscuri juridice și de mediu

1

Modificări legislative relevante

Modificări legislative și/sau de reglementare, care pot avea impact asupra activității și/sau asupra situației financiare a prestatorului

X

Se vor lua toate măsurile ce se impun, în vederea conformării cu prevederile legale.

În cazul în care modificările legislative conduc la creșterea costurilor operaționale, prestatorul poate solicita, justificat, modificarea/ajustarea tarifului

2

Ținte privind recuperarea și reciclarea diferitelor fracțiuni de deșeuri

Imposibilitatea de a atinge țintele naționale privind recuperarea și reciclarea plasticului, metalului, hârtiei și cartonului

X

Prestatorul va contribui la atingerea țintelor stabilite prin legislația în vigoare, prin creșterea gradului de reciclare.

3

Conformitatea cu prevederile legale

Nerespectarea prevederilor legale/reglementări relevante privind gestiunea deșeurilor

X

Prestatorul va fi responsabil pentru toate efectele produse ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare

4

A treia parte prejudiciată

Rănirea persoanelor și pierderea sau prejudicierea proprietății în timpul desfășurării activităților prestatorului

X

Prestatorul va interzice accesul persoanelor neautorizate în incinta obiectivului administrat, va asigura paza și protecția obiectivului; va încheia polițe de asigurare, astfel încât să minimizeze acest risc

Riscuri operaționale

1

Licențe și permise

Licențele și permisele necesare prestatorului pentru desfășurarea activității

X

Prestatorul va obține și va menține valabile, pe toată perioada de executare a serviciilor, atât licența, cât și orice autorizație/aviz/permis necesare desfășurării activității conform legii.

2

Siguranța muncii și sănătatea salariaților

Nerespectarea reglementărilor în vigoare, cu consecințe privind rănirea și/sau îmbolnăvirea salariaților prestatorului

X

Prestatorul va asigura un program de instruire a personalului operațional și de supraveghere, privind sănătatea și securitatea în muncă

3

Întreruperea și întârzierea serviciilor

Costuri suplimentare rezultate de acțiuni independente, altele decât forța majoră

X

Prestatorul va respecta programul de prestare a serviciilor, orice întârziere/întrerupere a activității care poate conduce la costuri suplimentare, alta decât forța majoră, va fi suportată de acesta.

4

Starea de curățenie a obiectivului

Posibilitatea apariției unor focare de infecție, cauzate de o insuficientă curățenie a incintei obiectivului, a căilor de acces și a împrejmuirilor acestora

X

Prestatorul are obligația de a respecta normele de curățenie și de protecția mediului, de menține permanent curățenia amplasamentului în care își desfășoară activitatea

5

Repararea și întreținerea instalației/echipa mentelor de sortare

Funcționarea necorespunzătoare și la parametrii optimi a obiectivului, ca urmare a neefectuării lucrărilor de reparații și întreținere

X

Efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere, în timp util, pentru a asigura o funcționare corespunzătoare a instalației de sortare

Riscuri financiare

1

Creșterea (descreșterea) costurilor

Costuri de operare și întreținere pentru derularea activității, diferite de cele estimate

X

Eventualele modificări ale costurilor de operare și întreținere, ca urmare a unor modificări legislative, pot constitui obiectul unei solicitări de ajustare a tarifului.

2

Modificare taxe indirecte

Modificări ale taxelor indirecte (TVA), introducerea/eliminarea taxării indirecte

X

Modificarea taxelor indirecte va fi suportată atât de către prestator, cât și de către Autoritatea contractantă, putând face obiectul unei solicitări de modificare a tarifului

4

Modificare taxe directe

Ex.: modificări ale impozitului pe profit

X

Modificarea taxelor directe va fi suportată integral de către prestator.

Art. 55. Prestatorul își va asuma riscurile pe toată perioada de derulare a contractului.

CAPITOLUL XII

PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA PROGRAMATĂ PENTRU ÎNCEPERE

Art. 56.

 • (1) Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre data semnării contractului și data de începere efectivă a serviciilor. Durata perioadei de mobilizare este de maxim 30 de zile.

 • (2) În timpul perioadei de mobilizare, prestatorul, va definitiva pregătirile pentru punerea în aplicare a serviciilor. În acest sens, prestatorul:

 • -  va obține toate permisele, avizele, acordurilor, autorizațiile necesare conform prevederilor legale; licența eliberată de Autoritatea de reglementare prin care opreratorului i se acordă permisiunea prestării serviciului în aria delegării;

 • -  va prelua amplasamentul cu toate dotările, puse la dispoziție de către Autoritatea contractantă, prevăzute în anexa nr. 15 din prezentul Caiet de sarcini;

 • -  primirea/predarea amplasamentului precum și a tuturor bunurilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, se va face, pe bază de proces-verbal de predare-primire, la începutul perioadei de mobilizare;

 • -  va semna contracte de prestări - servicii cu operatorii economici și instituțiile publice cu care va colabora;

 • -  va angaja și va instrui personalul necesar;

 • -  toate etapele necesare se vor realiza exclusiv pe cheltuiala prestatorului

 • (3) Cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, prestatorul va transmite către Autoritatea contractantă următoarele documente:

 • a) Regulament propriu de operare și întreținere care va include cel puțin următoarele:

 • -   Structura organizatorică și răspunderi;

 • -  Programe de întreținere/reparații pentru o bună funcționare a stației de sortare;

 • -   Controale de rutină și planificări în situații de urgență;

 • -  Lista cu piesele de rezervă și uzură recomandate;

 • -  Programe de funcționare și conceptul general de funcționare.

 • b) Programul de monitorizare al activităților din cadrul Stației de sortare deșeuri Timișoara includ tematica pentru inspecțiile de monitorizare efectuate de către autoritatea contractantă.

 • (4) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către prestator, părțile pot încheia Procesul verbal de predare - primire a bunurilor care constituie obiectul de atribuire a contractului privind prestarea serviciilor de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara.

CAPITOLUL XIV

REGIMUL BUNURILOR

Preluarea bunurilor

Art. 57. Bunurile care constituie obiectul de atribuire a contractului privind prestarea serviciilor de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara, către sunt prezentate în anexa nr. 15.

Art. 58. Bunurile care fac obiectul contractului de atribuire se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare, la începutul perioadei de mobilizare.

Regimul bunurilor în perioada contractului

Art. 59. Prestatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile preluate conform manualelor de operare și întreținere, prezentate în anexele nr. 5 - 14 la prezentul caiet de sarcini.

Returnarea bunurilor

Art. 60. La încetarea contractului, bunurile preluate, se vor returna autorității contractante, libere de orice sarcină pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

Art. 61. Prestatorul va preda autorității contractante toate înregistrările, arhivele și documentațiile aferente.

CAPITOLUL XIV

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Art. 62. Prestatorul va raporta semestrial autorității contractante performanța realizată în ceea ce privește respectarea indicatorilor de performanță stabiliți pe o bază semestrială.

Art. 63. Prestatorul răspunde și garantează calitatea și cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului de salubrizare.

Art. 64. În cazul nerespectării prevederilor contractului de atribuire, precum și ale Caietului de sarcini, prestatorul va plăti penalități astfel cum sunt stabilite prin contract.

Art. 65. Indicatorii minimali de performanță pentru serviciile de sortare a deșeurilor în stația de sortare deșeuri Timișoara sunt prezentați în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROBERT KRISTOF


ȘEF BIROU SALUBRIZARE ’ CĂLIN VICTOR FIAT


INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Semestrul

Total an (%)

I

II

0

1

2

3

4

1.

Eficiența în managementul performanței

1.1.

Eficiența stației de sortare deșeuri Timișoara

Cantitatea totală de deșeuri trimise la valorificare raportat la cantitatea totală de deșeuri intrată în stația de sortare

50%

50%

50%

2

Sortarea deșeurilor

2.1.

Deșeuri de hârtie și carton reciclate - în cazul colectării separate a deșeurilor de hârtie și carton Cantitatea totală de deșeuri de hârtie și carton (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare, raportat la cantitatea totală de hârtie și carton primite la stația de sortare

>85%

>85%

>85%

2.2.

Deșeuri de plastic și metal reciclate - în cazul colectării separate a deșeurilor de plastic și metal Cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la recilare, raportat la cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal primite la stația de sortare

>75%

>75%

>75%

2.3.

Deșeuri de hârtie și carton, plastic, metal - în cazul unei colectări separate de deșeuri reciclabile uscate, într-o singură fracție

Cantitatea totală de deșeuri de carton, hârtie, plastic și metal (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la recilare, raportat la cantitatea totală de deșeuri primite la stația de sortare

>70%

>70%

>70%

3.

Ponderea livrărilor de deșeuri sortate la care clienții au făcut reclamații

Număr livrări de deșeuri sortate la care clienții au făcut reclamații raportat la numărul total de livrări de deșeuri sortate

3%

3%

3%

LISTA ANEXE la Caiet de sarcini Stație sortare deșeuri Timișoara

Anexa nr. 1 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara

Anexa nr. 2 - Plan de încadrare în zona Stația de sortare deșeuri municipale Timișoara -Coordonate Stereo

Anexa nr. 3 - Descrierea fluxului tehnologic la instalația de sortare deșeuri

Anexa nr. 4 - Schița Stației de sortare deșeuri

Anexa nr. 5 - Componente electrice - Cabină la sortare pentru Instalația de sortare Timișoara

Anexa nr. 6 - Documentație bandă transportoare

Anexa nr. 7 - Instrucțiuni de exploatare - Presă baloți - Upamat 100 V5

Anexa nr. 8 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Buncăr de alimentare și dozare EuRec, ADS-1

Anexa nr. 9 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Instalație buncăr EuRec, ADS-2

Anexa nr. 10 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Separator cu discuri EuRec, DSK cu masă de cernere 110/50/30 E

Anexa nr. 11 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Sistem de balotare RBS-2, partea I

Anexa nr. 12 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Sistem de balotare RBS-2, partea II

Anexa nr. 13 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere - Stație magnetică EuRec, MST

Anexa nr. 14 - Manual de exploatare și întreținere - Tocător EuRec, S 20.00 E

Anexa nr. 15 - Date tehnice utilaje - Bunuri de retur

Anexa 3 la HCL nr...................................

CONTRACT NR___________

Privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deșeurilor

- Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara

CAPITOLUL I

PĂRȚILE CONTRACTANTE


Între:


MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Primar, cu sediul în Timișoara, bv. C.D.Loga nr.1, telefon 0256-408.300, fax 0256-490.635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar, Steliana Stanciu - Director Direcția Economică, în calitate de delegatar, pe de o parte și

S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA cu sediul în Timisoara str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, jud. Timis, telefon ................, fax: ...................., adresă e-mail:

office@colterm.ro înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/185/2004 CUI RO16063013, cont nr.........., deschis la.............. reprezentat prin ......... funcția........., în calitate de

delegat pe de altă parte.

În temeiul prevederilor:

 • -  Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

 • -   Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLMT nr......................., privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea

gestiunii serviciului de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara;

 • -  HCLMT nr......................., privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea de gestiunie,

prin atribuire directă, a serviciilor de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara;

 • -  HCLMT nr......................., privind aprobarea Regulamentului privind serviciul de salubrizare;

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara”, situată pe strada Mile Cărpenișan nr. 3, zona CET SUD Timișoara.

Art. 2. Activitatea de salubrizare care face obiectul prezentului contract este sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare, mai specific, operarea și întreținerea Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara.

Art. 3. În derularea contractului de delegare delegatul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • 3.1. bunuri de retur - care revin de deplin drept, gratuit și liber de orice sarcini delegatarului, la expirarea contractului de delegare. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul delegarii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor realizate; bunurile de retur sunt prezentate în anexa la prezentul contract.

 • 3.2. bunuri proprii - care la expirarea contractului de delegare, rămân proprietatea delegatului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut delegatului și au fost folosite de către acesta pe toată durata delegarii.

Art. 4. Contractul de delegare are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a)  Caietul de sarcini și anexele care fac parte integrantă din acesta;

 • b) Inventarul bunurilor mobile și imobile proprietatea delegatarului, aferente activităților;

 • c) Procesul verbal de predare - preluare a bunurilor de retur;

 • d) Regulament propriu de operare și întreținere;

CAPITOLUL III

DURATA CONTRACTULUI

Art. 5. Durata prezentului contract este de 4 ani, începând cu data de...............până la data de..............

Art. 6. În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, delegatul se va confrunta cu alte situații decât cele stipulate, părțile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

CAPITOLUL IV

TARIFE ȘI MECANISM DE PLATĂ

Art. 7. Tarifele aferente activităților prevăzute în articolul 2 din Contract, pe care delegatul are dreptul să le practice de la data semnării contractului, sunt următoarele:

 • a) . 44,70 lei/tonă, fără TVA, pentru activitatea de tratare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare deșeuri Timișoara;

 • b) . 131,00 lei lei/tonă, fără TVA, pentru activitatea de procesare a deșeurilor reziduale pe Linia de sortare, în vederea valorificării energetice;

 • c) . Ajustarea tarifelor pentru prestarea activităților se realizează anual la solicitarea delegatului, în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Parametrul de ajustare este indicele anual al prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Ajustarea tarifelor se aprobă de către delegatar.

 • d) . Modificarea tarifelor pentru prestarea Activităților se realizează la solicitarea delegatului, în condițiile specificate în Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Tarifele modificate sunt aprobate de către delegatar.

Art. 8. Soluționarea litigiilor legate de tarife se realizează potrivit celor menționate în Capitolul XII din Contract.

CAPITOLUL V

REDEVENȚA

Art. 9. Delegarea gestiunii serviciului se efectuează în schimbul unei redevențe anuale de 1,6% din cuantumul veniturilor încasate din valorificarea deșeurilor la unitățile de profil, dar nu mai puțin de 35.000 lei/an.

Art. 10. Cantitatea de deșeuri valorificate va fi raportată lunar UAT Timișoara.

Art. 11. Plata redevenței se face trimestrial, prin Ordin de plată, în contul delegatarului deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara.

Art. 12. Termenul scadent pentru plata redevenței va fi data de 15 a lunii următoare a fiecărui trimestru.

Art. 13. Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul delegatarului este creditat cu suma reprezentând tranșa trimestrială de plată.

Art. 14. Pentru neachitarea în termen a redevenței, delegatul va plăti delegatarului majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 15. Din partea Delegatarului, însărcinată cu urmărirea, încasarea și respectarea obligațiilor privind plata redeventei este Direcția Fiscală.

CAPITOLUL VI

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBLIGAȚIEI REPREZENTÂND REDEVENȚA DATORATĂ

Art. 16. În termen de (cel mult) 30 de zile de la data încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara”, delegatul este obligat să depună cu titlul de garanție de bună execuție o sumă de 8.750 lei, reprezentând nivelul minim al redevenței datorată concedentului, estimată pentru primele 3 luni de activitate.

Art. 17. Delegatarul are dreptul de a executa garanția de bună execuție ori de câte ori delegatul nu îndeplinește obligația de plată a redevenței în termen de 90 de zile de la data scadenței.

Art. 18. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către delegatar a garanției de bună execuție, delegatul, sub sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie noua garanție de bună execuție sau să suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la art.16.

Art. 19. Plata garanției se efectuează prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara sau în contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timișoara.

Art. 20. Delegatarul are dreptul să execute garanția de buna execuție în următoarele cazuri:

 • a) pentru a preleva penalitățile și sumele datorate de delegat din neplata redevenței;

 • b) delegatul renunță la prestarea activității, caz în care acesta nu este exonerat și de plata unor daune-interese față de delegatar.

CAPITOLUL VII

DREPTURILE PĂRȚILOR

Art. 21. Drepturile delegatului

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) . Să exercite dreptul exclusiv de a exploata activitățile care fac obiectul contractului în aria delegării, în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, precum și dreptul real de delegare asupra bunurilor de retur;

 • b) . Să încaseze contravaloarea activităților prestate, corespunzător tarifului stabilit de către autoritatea contractantă;

 • c) . Să solicite ajustarea sau modificarea tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, în condițiile menționate în capitolul IV din contract;

 • d) . Să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico - economice care au stat la baza încheierii acestuia, prin acte adiționale;

 • e) . De a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul delegării, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin prezentul contract;

Art. 22. Drepturile delegatarului

Drepturile delegatarului includ următoarele:

 • a) . Să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor, potrivit prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • b) . Să refuze, în condiții justificate, aprobarea tarifelor propuse în solicitările delegatului;

 • c) . Să sancționeze delegatul în cazul în care acesta nu îndeplinește indicatorii de performanță și obligațiile de serviciu public stabilite în sarcina acestuia;

 • d) . Să actualizeze și să aprobe eventuale modificări la Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • e) . Să inspecteze obiectul delegat și modul în care delegatul își respectă obligațiile asumate prin contract, după notificarea prealabilă a delegatului;

 • f) . Să încaseze redevența, conform prevederilor capitolului V din contract;

 • h) . Să rezilieze unilateral contractul în cazul nerespectării repetate de către delegat a obligațiilor contractuale, în condițiile în care acesta nu adoptă în termenul solicitat programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea parametrilor de calitate asumați;

 • i) . Să aprobe modificări și/sau completări la contract, în condițiile legii, prin acte adiționale.

CAPITOLUL VIII

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 23. Obligațiile delegatului

Delegatul se obligă:

 • a) . să asigure prestarea activităților de operare și întreținere a stației, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, în regim de continuitate și permanență a serviciului;

 • b) . Să dețină și să mențină valabile toate autorizațiile și licențele necesare pentru desfășurarea activităților, potrivit condițiilor legale. Delegatul va trebui să poată furniza în orice moment documente care să ateste că autorizațiile necesare au fost eliberate pentru instalațiile de deșeuri și că acestea sunt operate în conformitate cu autorizațiile. Delegatul va informa delegatarul, în cazul în care intervin modificări la condițiile atașate autorizațiilor, schimbări în ceea ce privește deținerea autorizațiilor sau elemente care pot afecta executarea prezentului contract, în termen de cel mult 5 zile de la data modificării respective;

 • c) . Să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., în termenul solicitat, informațiile solicitate și documentele/documentațiile, actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • d) . Să accepte la stația de sortare doar deșeuri din aria delegării;

 • e) . Să țină evidența și să raporteze semestrial către delegatar cantitățile predate către operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu;

 • f) . Să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) . Să asigure personalul necesar pentru prestarea activităților și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

 • h) . Să îndeplinească Indicatorii de performanță prevăzuți în Caietul de sarcini, anexă la prezentul contract;

 • i) . să plătească redevența conform clauzelor înscrise în prezentul contract;

 • j) . să respecte condițiile de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, normele P.S.I.;

 • k) . să restituie delegatarului, la încetarea contractului de delegare prin ajungere la termen, bunurile de retur în mod gratuit și libere de sarcini;

 • l) . să asigure continuitatea exploatării obiectivului delegat, în cazul în care contractul de delegare încetează din alte cauze decât prin ajungerea la termen, cu excepția intervenției forței majore sau a cazului fortuit, până la preluarea acestuia de către delegatar;

 • m) . să notifice delegatarul de îndată ce sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea exploatării obiectivului contractului conform scopului pentru care a fost delegat, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • n) . să nu subcontracteze bunul ce face obiectul delegarii;

 • o) . Să nu înstrăineze, să nu dispună în vreun fel sau să nu închirieze vreun bun de retur;

 • p) . să preia pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul delegarii;

r) . să respecte Caietul de sarcini, precum și prevederile legale privind domeniul de activitate;

s) . să respecte tarifele specificate în contract la Capitolul IV, art.7, lit.a), b)

ș). să plătească utilitățile (energie electrică, apă-canal, etc.) aferente activității desfășurate, în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii;

t) . Orice alte obligații care decurg din prezentul Contract sau din condițiile legale.

ț) Să țină o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru activitatea delegată, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, art.35.

Art. 24. Obligațiile delegatarului

Delegatarul se obligă:

a) să asigure libera folosință a obiectului dat în delegare precum și exercitarea, de către delegat, a drepturilor precizate prin prezentul contract;

 • b) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • c) să notifice delegatul cu privire la apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatului;

 • d) să predea pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul delegarii;

 • e) să urmărească modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale ale delegatului prin intermediul consilierilor de specialitate din cadrul Biroului Salubrizare.

CAPITOLUL IX

SANCȚIUNI

Art. 25. Neefectuarea plății redevenței până la termenul prevăzut în capitolul V, articolul 9, obligă delegatul la plata unei sume cu titlu de majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 26. Neplata a trei tranșe consecutive ale redevenței conduce la retragerea obligațiilor restante (redevență și majorări de întârziere) din contul de garanție. În termen de 30 de zile de la retragerea obligațiilor restante din contul de garanție, operatorul are obligația să reconstituie garanția la nivelul prevăzut în contract.

CAPITOLUL X

ÎNCETAREA ȘI DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

Art. 27. Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situații:

a- la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

b- În cazul în care, din motive de interes public, autoritatea contractantă dorește implementarea unui obiectiv de investiții de tipul Waste-to-Energy, aceasta are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, dar nu mai devreme de 1 an de la semnarea contractului de atribuire.

c- în caz de forță majoră sau caz fortuit, când una dintre părți se află în imposibilitatea de a continua contractul, părțile au dreptul să-și notifice încetarea prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 28. La încetarea din orice cauză a contractului de delegare bunurile care au fost utilizate de delegat în derularea delegarii vor fi repartizate după cum urmeză:

Art. 28.1. Bunuri de retur: delegatar;

Art. 28.2. Bunuri proprii: delegat.

Art. 29. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia, iar contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Art. 30. În situația nerespectării dispozițiilor art. 24, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul.

CAPITOLUL XI

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 31. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de delegare atrage răspunderea contractuală a părților în culpă.

Art. 32. Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract de delegare, iar dacă acesta nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la plata de daune -interese.

Art. 33. Eventualele litigii care apar din derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă în termen de 30 zile calendaristice de la data notificării celeilalte părți cu privire la apariția unor astfel de divergențe; dacă după cele 30 zile litigiul nu este stins pe cale amiabilă, soluționarea lui este de competența instanțelor judecătorești.

CAPITOLUL XII

CLAUZE SPECIALE

Art. 34. Prin semnarea prezentului contract, delegatul confirmă că a luat la cunoștință despre toate condițiile impuse de delegatar așa cum rezultă acestea din prezentul contract, din caietul de sarcini și din regulamentul de serviciu si că le acceptă fără obiecțiuni.

Art. 35. Pe toată durata prezentului contract bunurile care fac parte din obiectul delegarii rămân în proprietatea delegatarului.

Art. 36. Este interzisă subdelegatea obiectului prezentului contract.

CAPITOLUL XIII

LITIGII

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Art. 37. Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

Art. 38. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută sau neînțelegere privind interpretarea ori executarea contractului, în termen de 30 (treizeci) de zile (sau o perioadă mai lungă dacă părțile convin astfel), din momentul în care una dintre părți a comunicat în scris celeilalte părți existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu este soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție. Ulterior transmiterii notificării, oricare dintre părți poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor de judecată competente din România.

CAPITOLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

Art. 39. Caietul de sarcini aprobat prin HCLMT............................și studiul de oportunitate aprobat prin

HCLMT.....................sunt anexe și sunt parte integrantă a prezentului contract.

Art. 40. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adițional semnat de ambele părți.

Art.41. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluționarea eventualelor litigii între părți prin acțiune în justiție adresată instanței competente.

Art. 42. Dacă o anumită clauză va fi anulată de instanță, contractul rămâne valabil cu privire la celelalte prevederi.

Art. 43. Prezentul contract de delegare a fost încheiat în 3(trei) exemplare, din care un exemplar revine Delegatarului, un exemplar revine Delegatului, iar celălalt exemplar va fi predat Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

DELEGATAR, MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin PRIMAR

DELEGAT,


NICOLAE ROBU

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROBERT KRISTOF

DIRECTOR ECONOMIC

STELIANA STANCIU

ȘEF BIROU SALUBRIZARE

CĂLIN VICTOR FIAT

ȘEF SERV. JURIDIC

CAIUS ȘULI

TABEL DATE TEHNICE UT1LAJE-BUNURI DE RETUR SSDM

NR. CRI

DENUMIRE UTILAJ

NUMĂR

INVENTAR

DATE TEHNICE

1

BUNCĂR DE STOCARE Șl DOZARE INTERMEDIAR CU BANDĂ

6630

Dimensiune bandă

1400*8650+1400*4035

Greutate utilaj

Motor acționare electrică

cca17600kg

450V

50Hz

25 kW

2

CABINĂ SORTARE

6628

8 locuri de sortare

Viteză bandă sortare

Lățime bandă

Putere instalată

Capacitate sortare

0,2 - Im/s 1200mm 30kW 56000 tone/an

3

TOCĂTOR ELECTRIC SHREDDER

6631

Putere instalată

230kW

4

SEPARATOR MAGNETIC

6632

Putere instalată

3 kw

Lungime

4853mm

înălțime

5843mm

Lățime

3640mm

Greutate

8500kg

Dimensiune bandă

1400*4050mm

5

INSTALAȚIE DE DESPRĂFUIRE CU CĂRBUNE ACTIV TIP MULTISTAR JQ6/6

6633

Putere instalată

30kW

Debit

8000mc/h

Lungime

2,5 m

Lățime

2,5 m

înălțime

9 m

6

BUNCĂR DE STOCARE Șl DOZARE INTERMEDIAR

6634

Racord tensiune

3x400V

50Hz

Valoare putere totală racordată

33kVA

Greutate                        5700 kg

Dimensiuni               6400 x 2400 x 3750 mm

Viteza de transport a podelei                       ,

cca 0-2 m/min transportoare

Lățime de lucru                   1700mm

Viteza de dozare                 reglabil fără trepte

Puterea de antrenare                  1 x 7,5 kW

BANDĂ TRANSPORTOARE ROTATIVĂ        6635               Lungime                    3413mm

Lățime                     3413mm

înălțime                     6705mm

Putere instalată 4 kW

8

PRESĂ DE BALOTAT MATERIALE RECICLABILE                  6636                LUn6lme                     13200mm

Lățime                     2200mm

înălțime                     5200mm

Putere instalată                      128kW

Presiune de lucru                   190 - 250 bari

Productivitate                       60mc/h

9

UTILAJ CERNERE - SEPARATOR CU

D|SCUR|                      6629              Putere instalata                     115kW

Construcție metalică                50 axe cu discuri

Lățime disc                      lOmm

Distanță între discuri                    30mm

8 motoare x llkW fiecare Acționare axe

transmisie cu lanțuri

Ungere centralizată a lagărelor

Comandă prin SPS

Reglaj manual al benzii de             ,       „ „„

,                        ridicare 8 -18 grade

sortare cu discuri

10

Barieră Zenia

Braț barieră Zenia

BARIERĂ "ZENIA"                  6614              Antenă cu cablu

Receptor intern Telecomandă perete

11

Capacitate 9000 litri Rezervor 9mc + cuvă retenție 50%

REZERVOR MOTORINĂ              6615       Sistem de distribuire GLM 70E +

software și kit utilizatori, cod GLM 70 C, serie 1091628 Diametru 1900mm

12

BANDĂ TRANSPORTOARE            6637            Dimensiuni bandă                L - 8650mm

1 = IZOOmm

13

BANDĂ TRANSPORTOARE            6638            Dimensiuni bandă                  8e50mrn

1 = IZOOmm

14

Fundație PT

Prize de pământ instalații electromecanice

INSTALAȚIE ENERGIE ELECTRICĂ           6588            Anvelopa de beton

Celula de intrare Celulă cu întrerupător Transformator 630kVA

Tablou jt

15

Construcție ușoară cu structură metalică (hala de producție) Se compune din: fundaâii, infrastructură, suprastructură HALĂ STAȚIE DE SORTARE              6605         metalică, instalație sanitară,

instalații electrice, instalații încălzire climatizare, instalații ventilare - desprăfuire, instalații interioare incendiu,

16

Geogrilă

PLATFORMĂ - STAȚIE DE SORTARE          6582            Fundație piatră spartă

Strat de asfalt

17

L= 13,2m

BANDĂ TRANSPORTOARE             6639               Dimensiuni                     1 = 2,4m

h = 3,2m

12

CONTAINER 30MC                6644            Capacitate 30 mc

19

CONTAINER 30MC                6645            Capacitate 30 mc

20

CONTAINER 30MC                6646            Capacitate 30 mc

21

CONTAINER 20MC                6649            Capacitate 20 mc

22

CONTAINER 20MC               6647            Capacitate 20 mc

23

CONTAINER 20MC               6648            Capacitate 20 mc

24

CONTAINER 20MC               6658            Capacitate 20 mc

25

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO         6656              Model sursă                    QJ1865B

Dimensiuni                 200X120X320mm

Greutate                          6.8kg

Tensiune de alimentare                  230V

Curent absorbit                     20- 22 A

Model cameră video                DF-5908RN

Dimensiuni                  162X95X82mm

Greutate                         770g

Temperatură de funcționare          20-50 grade Celsius

Cabiu video cu alimentare: 380 m DVR 16 canale cu HDD 1 TB și monitor LCD Ibuc Camera video KPC = 17buc Modul transmisie - recepție = 34 buc

DVR 4 canale cu HDD 512 și Componente:

monitor - lbuc Tub protecție D2O = 42m Tub protecție D25 = 220m

Sursă 13,8V, 10-12A, QJ18 = 3buc iluminator IR = 17buc

Accesorii montare (clips fixare, cot 20,25, doze)

26

ECHIPAMENT DE DEZINFECȚIE PENTRU

AUTOVEHICULE, AUTOGUNOIERE Șl         6657            Bazin plastic 1000 litri

AUTOPLATFORME

Pompă motor electric 1300W

Conducte PVC, filtru apă, robineți

Conductă cupru 11 duze

Suport metalic

27

An fabricație 2010

Motor 94kw

ÎNCĂRCĂTOR OLEODINAMIC LIBHERR                    Viteză maximă de deplasare

6663

A316LI                                         20km/h

Greutate totală permisă

21.000kg

28

Clădire cu un nivel

CABINĂ POARTĂ                 657S            Fundație din beton

Bloc ceramic

Acoperiș terasă cu hidroizolație

29

Fundație beton stâlpi metalici Panouri din plasă metalică

ÎMPREJMUIRE                 6576              „

înălțime 2m

Lungime 500m

30

POD BASCULĂ                 6577            Tip VSH-200-18/60

Limita maximă de                 .______ ____

A           .                     60.000kg/20kg

cantarire/diviziune

Tip echipament                  MPA1ALT

Număr fabricație                     90528

31

Fundație beton armat

BOXE DEȘEURI                   6578             Confecție metalică

învelitoare tablă

32

Containertip org. De șantier Pompă de foraj

STAȚIE DE POMPARE               6579       Grup pompare pentru incendiu

Pompa alimentare cu apa

Tensiune 380v

33

Racord la rețelele de apă și canal ale orașului

REȚEA APĂ, CANALIZARE, INCENDIU         6580           Foraj diametru 140mm

Adâncime 60m q=1.31l/s pentru apa de incendiu

Separator de grăsimi din beton armat Arfpqnn

Separator de hidrocarburi NG200L/S

Marca: Himoinsa

Model: HFV-60 T5 INS 50HZ-400/230V AC5 Serie:9103347

Dată fabricație:01/06/2009 Putere: 47,5kW Curent:85,8/149,2A Greutate:1524kg

Dimensiuni:2.75X1.10X1.50m înălțime maximă de folosire:100m Temperatură optimă de operare:25 grade Celsius

34

Racord la rețeaua de joasă

-             u                                             tensiune

REȚEA ELECTRICA EXTERIOARA + UTILAJ                                   u

TEHNOLOGIC ILUMINAT INCINTA          6581           Putere instalata SSOkW

Rețele exterioare Iluminat exterior 12 stâlpi

35

Nr: 562909

Nr. matricol:303995/98

Capacitate:3000kg

SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZ Șl REȚEA      „ n                  . .                   Temperatură:-25 +50 grade

„       _                   6678                Recipient GPL

DE DISTRIBUȚIE                                                                             Celsius

Presiune: 18 bar

Data fabricației:22,01.1998

Verifica re:450/PSL

36

Lățime curea:1000mm Lățime totală: 1120mm

BANDĂ TRANSPORTOARE LA BANDA                    Distanța dintre axeil7.000rnm

BUNCĂRULUI                  6717         Lungime totala IB.SOOmm

inălțime:500mm înălțime totală:820mm

Putere instalată:4,0kW -SEW

37

Lățime curea:1000mm Lățime totală: 1120mm

BANDĂ TRANSPORTOARE LA BANDA         ,

BUNCĂRULUI                  6718         Lungime totala IB.SOOmm

lnălțime:500mm

înălțime totală:820mm

Putere insta!ată:4,0kW - SEW

38

BANDĂ DE CAUCIUC CA ROLĂ DE         „ „

6719             Dimensiune 35m

TRANSPORT

39

Lățime bandă:1750mm Lățime totală;2950mm

Distanța dintre axe:9600mm

BANDĂ BUNCĂR INCLUSIV SISTEM                      L.U^ime     :10200mm

____ „                     6720          înălțime perete:2500mm CONTROL                                      9 u, ,

înălțime totala:3200mm

Putere motor: 4,0kW (motor cu angrenaj) Volum buncăr:40mc

40

Centrală de incendiu cu 8 zone(extensibilă la 24 zone) Detector optic de fum Detector optic de fum și temperatură

SISTEM DE DETECȚIE INCENDIU           6796          Detector de gaz metan și

monoxide de carbon Buton de incendiu Sirenă de exterior cu flash Sirenă de interior roșie

Barieră de fum Fireray 100R

41

Putere instalată: 90kW

1A1^TA1 ATir.                                                       Lungime: 15m

INSTALAȚIE DE BALOTAT RBS 006

Lațime:8m 6534               înălțime:6.7m

Greutate balot produs: 1000-2300kg/balot

Dimensiuni balot: h 1,2-1,6 m diametru balot 1,5 m

Greutate maximă: 32,5tone Consum mediu: 60kW/h Necesar cuplare: lOOkW

1 priză de 16Ah și 1 priză de 125Ah

Tip folie folosită: lățime 500mm grosime:0.025mm Material folie LLDPE

Ungere centralizată Motor valțuri:45kW

Motor pt pompa hidraulică:llkW

Tip calculator comandă: SPS Capacitate rezervor ulei hidraulic: cca. 5001

42

An fabricație:2009 MOTOSTIVUITOR KOMATSU WH-609        6535      Masa maximă autorizată:8860kg

Masa proprie:3500kg

Sef Birou Salubri/are Calin Fiat z-n/

Prezentarea detaliată a fluxurilor tehnologice la instalația de sortare pentru fiecare fracțiune

Deșeurile colectate de gunoiere sau prin intermediul containerelor sunt aduse în zona input. Intrarea se face prin două porți rulante UI si U2, cu lățimea de 5 m, care se deschid numai în momentul aducerii materialului de sortat. Deșeurile sunt descărcate pe pardosea.

Zona input este separată de zona de sortare cu un perete de protecție la foc în care există clapetă de incendiu peste banda transportoare a tocătorului și ușă de trecere antifoc.

După examinarea vizuală a deșeurilor colectate (fracția umedă și uscată) se alimentează stația de sortare de un încărcător frontal.

Debitul total al liniei de prelucrare este de 160.000 to/an de la circa 400.000 locuitori din care: 65 % deșeuri umede cu 30 - 40 % umiditate relativă, 35 % deșeuri menajere uscate.

Densitatea medie: 220 - 250kg/mc.

Deșeurile municipale - fracția umedă

 • 1. Tocătorul are o capacitate suficient de mare care să prelucreze întreaga cantitate de deșeuri. Este prevăzut cu 2 arbori cu turație reglabilă cu cuțite interactive, sistem de reversare la depășirea sarcinii admise, pâlnie rabatabilă comandată hidraulic, timp de repaus reglabil, sistem de economisire a energiei reglabil, comandă programabilă cu memorie cu minim 3 programe liber editabile selectabile pentru utilizări alternative, selectarea funcționării tocătorului pentru funcționare în lanț de utilaje, bandă de evacuare antrenată electrohidraulic în execuție frântă, supraveghere a mersului benzii cu deconectarea arborilor de tocare la suprasarcină.

Puterea instalata a tocătorului este de 230 kW.

 • 2. Separatorul magnetic cu magnet permanent cu evacuare laterală a materialelor feroase și bandă de evacuare a materialelor feroase integrate

Magnetul cu evacuarea laterală a materialelor feroase cu lățimea miezului magnetului 1200 mm asigură evacuarea fierului din deșeurile municipale. Banda de evacuare a materialelor feroase este utilizată pentru evacuarea bucăților de fier extrase de magnet și evacuate pe aceeași bandă și este concepută astfel încât să poată arunca aceste bucăți într-un container. Metalele feroase se vor valorifica la colectorii de deșeuri feroase. Puterea instalata a benzii transportoare este de 7,5 kW.

 • 3. Utilajul de cernere pentru cernerea fracțiunilor biologice, respectiv a părților mici (bio + inert) din deșeurile tocate (prelevarea fracțiunii calorice - combustibil alternativ) se utilizează un separator cu discuri cu 50 arbori de cernere. Antrenarea arborilor de cernere se face modular prin lanțuri. Fiecare modul va fi antrenat la rândul său cu ajutorul unor motoare electrice cu angrenaj. Puterea instalata este de 88 kW. Componentele separatorului cu discuri sunt:

  • 3.1 - banda de accelerare pentru descâlcirea deșeurilor introduse și asigurarea vitezei de accelerare necesare

  • 3.2 - discuri de separare rezistente la uzură cu contururi exterioare în formă de trapez cu grosimea discurilor de circa 10 mm. Materialul rămas după cernere este evacuat pe o bandă de alimentare spre buncărul intermediar de dozare. Puterea instalata a benzii este de 9,2 kW.

  • 3.3 - instalație de curățire a arborilor și discurilor care acționează permanenet sau sporadic sub platforma de cernere cu dinți de greblă care se mișcă în trei direcții și a căror înălțime poate fî reglată. Evacuarea fracției fîne (bio + inert) se face pe o bandă colectoare dispusă sub platforma de cernere, de acolo pe o bandă de evacuare transversală scurtă, dispusă orizontal care aruncă materialul pe o bandă transportoare ridicătoare cu racleți care trece în afara halei. Puterea instalata a benzii este de 9,2 kW. Materialul fracției fine (bio 4- inert) este evacuat într-un container de 22 mc, container care va fi transportat spre depozitare și eliminare la depozit de deșeuri conform.

  • 3.4 - bandă intermediară care servește la transportul materialului venit de la utilajul de cernere către buncărul următor. Puterea instalata a benzii este de 9,2 kW.

 • 4. Buncărul de dozare intermediar este alimentat cu materialul care vine de la utilajul de cernere pe banda transportoare. Acționarea buncărului se face printr-un sistem de podea transportoare reglabilă cu antrenare hidraulică. Un valț de dozare reglabilă asigură o evacuare uniformă către banda transportoare până la instalația de balotare a deșeurilor. Buncărul este dotat cu senzori și o comandă care să asigure funcționarea permanentă a utilajului de cernere. Evacuarea materialelor se face pe o bandă transportoare astfel încât înălțimea de aruncare și gradul de înclinație vor fi determinate încât aruncarea să fie făcută în utilajul de balotare. Puterea instalata a buncărului care asigura dozarea deșeurilor este de 43,7 kW.

 • 5. Banda transportoare pivotanta

Puterea instalata a benzii este de 4 kW.

 • 6. Utilajul de balotare poate efectua presarea și ambalarea sigură a tuturor deșeurilor cu componente de mărimea cuprinsă între 0-6 mm. Presa și înfașurătorul cu folie fac parte integrantă din acest utilaj. Baloții cilindrici sunt realizați doar cu ajutorul foliilor. Greutatea baloților este funcție de tipul și compoziția deșeurilor între circa 600 kg și circa 2500 kg. înălțimea baloților poate fi selectată între 1,2 și 1,6 m. Diametrul baloților este egal sau mai mare de 1,5 m pentru un consum eficient de folie. Comprimarea deșeurilor se face la o presiune de peste 10 kg/cm asigurând astfel o presare masivă a deșeurilor. Straturile de folie se suprapun astfel încât se relizează o împachetare etanșă. Supravegherea proceselor are loc într-un spațiu de deservire integrat utilajului și climatizat. Tabloul de comandă al utilajului oferă informații privind timpul efectiv de lucru, presiuni de lucru a instalației hidraulice și în caz de avarie sau de schimbare a rolei de folie informații privind situația fazelor de lucru. Utilajul de balotare cu presă integrată funcționează în lanț cu restul utilajelor stației de sortare. Puterea instalata a instalației de balotare este de 90 kW.

Rampa de evacuare a baloților spre exterior este realizată astfel încât să poată prelua baloții cu diametrul de 1,5 m. Este prevăzută cu tablă de ghidare laterală care împiedică căderea laterală a bsloților care nu sunt perfecți cilindrici. Baloții rezultați se preiau de pe rampa de evacuare cu încărcătoare frontale prevăzute cu greifer, se încarcă pe autovehicul, se transportă la depozitul temporar de unde vor fi expediați spre valorificare energetică.

Deșeurile municipale - fracția uscată

 • 1. Buncărul de alimentare este alimentat cu materialul care vine din colectarea duală cu ajutorul unui încărcător frontal. Acțiunea buncărului se face printr-un sistem de podea transportoare reglabilă cu antrenare hidraulică. Un valț de dozare reglabilă asigură o evacuare uniformă către banda transportoare până la instalația de balotare a deșeurilor. Puterea instalata este de 27,5 kW. Evacuarea materialelor se face pe o bandă transportoare astfel încât înălțimea de aruncare și gradul de înclinație vor fi determinate încât aruncarea să fie făcută direct pe banda de sortare a cabinei de sortare.

 • 2. Cabina de sortare este prevăzută cu 8 locuri de sortare, 8 jgheaburi de sortare și 4 boxe sub cabină în care se vor colecta materialele reciclabile în containere. Cabina de sortare este prevăzută cu o bandă de sortare care are viteza în intervalul 0,2 - 1 m/a. Lățimea benzii de sortare este de 1200 mm. Lungimea benzii de sortare este astfel calculată încât să permită preluarea materialului care poate fi sortat de la buncărul de alimentare și să poată evacua materialul nereciclabil după sortare într-un container dispus după cabina de sortare. Cabina de sortare dispune de o instalație de climatizare, unde temperatura poate fi reglată între 17 și 24°C. Cabina de sortare are o iluminare suficienta ca să nu existe efectul de orbire și este prevăzută cu ferestre care să permită intrarea luminei zilei într-o proporție suficientă. Ușile sunt prevăzute cu geamuri care permit vederea asupra podestelor și treptelor. Evacuarea materialelor prelevate în boxe se va face în sertare care se închid cu clape și se deschid cu ajutorul unei pedale de picior. Materialul nereciclabil rămas după banda de sortare ajunge într-un container cu care va fi transportat în zona de alimentare a fracției umede.

Puterea instalata a benzii transportoare este de 30 kW.

Prin sortare se vor extrage: PE și folii PP amestecate, recipiente PET, plastic, hârrtie -carton, sticlă, metale neferoase. Capacitatea stației de sortare pentru aceste tipuri de materiale este de aproximați 56.000 to/an. Se ia în calcul o cotă de 65% de materiale recuperabile din fluxul total al colectării duale. Materialul nereciclabil după sortare va fi dus în zona de alimentare a fracției umede.

 • 3. Presa balotare deșeuri reciclabile

Materialele rezultate în urma sortării (hârtie, folie, PET, metal) și colectate în containere sunt transportate la presa de balotare materiale reciclabile. Productivitatea presei de balotat este de 600 mc/oră, iar baloții rezultați în urma presării, presiunea de lucru fiind de 190^250 bari.

Dimensiunile balotilor de deșeuri rezultați in urma presării sunt următoarele:

-baloti folie: 110x110x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 340 kg

"baloti carton: 110x110x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 440 kg

-baloti PET: 110x80x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 180 kg.

Baloții se vor depozita temporar sub copertina din fața halei urmând a se livra către unitati autorizate in vederea valorificării.

Șef Birou Salubrizare Călin Fiat

Anexa nr. 5

TARIFE PRACTICATE ÎN CADRUL STAȚIEI DE SORTARE DEȘEURI TIMIȘOARA

Nr.

ort.

Serviciul

Tarif

Lei/tonâ, fără TVA

1.

Tratare deșeuri reci dabile în Stația de sortare deșeuri Timișoara

44,70

2.

Procesare deșeuri reziduale pe Linia de sortare, în vederea valorificării energetice

131,00