Hotărârea nr. 495/2018

495/24.10.2018 privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/17.07.2018
Hotararea Consiliului Local 495/24.10.2018
privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/17.07.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 24453/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24453/18.10.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 24453/18.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 19741/18.10.2018 a Societăţii de Transport Public Timişoara privind modificarea Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători;
Având în vedere Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018;
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011;
Având în vedere Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/2017;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (2) şi alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea, prin act adiţional, a art. 1 alin. (1) din Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018, după cum urmează:
,,(1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului de iluminat public în municipiul Timişoara."

Art. 2: Celelalte prevederi ale Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SC2018-24453/18.10.2018

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURIIBd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului „Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din

Timișoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018

Delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA. a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr. 377/17.07.2018.

Ca urmare a acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice stabilesc cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice.

Pentru prestarea acestei activități operatorul serviciului, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

Ca urmare a solicitării de eliberare a licenței reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice au convocat operatorul serviciului, în speță SC Societatea de Transport Public Timișoara SA, la sediul acestora în vederea clarificării anumitor aspecte privioare la Contractul nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Urmare a intalnirii din data de 17.10.2018 a reprezentantilor Societatii de Transport Public Timisoara S.A cu reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, s-a constatat că este necesară modificarea obiectului contractului pentru a se obține eliberarea licenței.

Prin adresa nr. 19741/18.10.2018 Societatea de Transport Public Timișoara a solicitat modificarea obiectului Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2018-17594/24.07.2018 conform celor solicitate de către reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, în caz contrar continuarea procedurii de acordare a licenței pentru serviciul de iuluminat public în municipiul Timișoara nu va mai fi posibilă.

Potrivit Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii fără licență eliberată potrivit prevederilor prezentei legi.

În concluzie, ținând cont de cele arătate mai sus, propunem modificarea, prin act adițional, a art. 1 alin. (1) din Contractul nr. SC2018-17594/24.07.2018, după cum urmează: ,,(1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului de iluminat public în municipiul Timișoara.”

DIRECTOR, Culiță CHIȘ


ȘEF SERVICIU, loan ZUBAȘCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 24453/18.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului „Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”

aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018

  • 1.  Descrierea situatiei actuale

Delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA. a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr. 377/17.07.2018.

Ca urmare a acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Pentru prestarea acestei activități operatorul serviciului, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

  • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a solicitării de eliberare a licenței reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice au convocat operatorul serviciului, în speță SC Societatea de Transport Public Timișoara SA, la sediul acestora în vederea clarificării anumitor aspecte privioare la Contractul nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Urmare a intalnirii din data de 17.10.2018 a reprezentantilor Societatii de Transport Public Timisoara S.A cu reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, s-a constatat că este necesară modificarea obiectului contractului pentru a se obține eliberarea licenței. Ca atare este necesară modificarea art. 1 alin. (1) din Contractul nr. SC2018-17594/24.07.2018.

  • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

ACT ADIȚIONAL NR. 1 din data de

la Contractul nr. SC 2018-17594/24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului

,, întreținere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sărbători din Timișoara ”

In conformitate cu HOTARAREA nr...................................a Consiliului Local al Municipiului

Timișoara - de comun acord - partile:

PARTILE

  • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel 0256-408.367, fax. 0256 - 204.177, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar si Steliana Stanciu -Director Economic, numit in continuare delegatar,

si

  • 2. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. , cu sediul social in Timisoara, B-dul Take lonescu nr. 56 si sediul procedural in B-dul Dambovita nr. 1-3, jud. Timis, CIF 2490570, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/3034/1991, cont curent nr. R006BRDE360SV07424003600 deschis la B.R.D. Timisoara , tel. 0356/803.720, fax. 0356/803.705, e-mail: relatii publice@ratt.ro, reprezentata prin Nicolae Bitea - Director General si Lascut Felicia -Director Economic, numita in continuare delegat,

convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2018-17594/24.07.2018, astfel:

Art. 1: Se modifică și se completează art. 1 alin. (1), după cum urmează: ,,Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului de iluminat public în municipiul Timișoara”

Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2018-17594/24.07.2018, raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi, in 4 (patru) exemplare, cate 2 (doua) pentru fiecare parte contractanta.

DELEGATAR

DELEGAT

MUNICIPIUL TIMISOARA

SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

PRIMAR NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL Ing. NICOLAE FLORIN BITEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

STELIANA STANCIU

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. FELICIA LASCUT

DIRECȚIA EDILITARĂ, DIRECTOR

CULIȚĂ CHIȘ

SERVICIUL E.M.S.U.P.

ȘEF SERVICIU IOAN ZUBAȘCU

SERVICIUL JURIDIC

Avizat juridic Consilier juridic LUCIA NEGREA


ȘEF SERVICIU Caius ȘULI

AVIZAT JURIDIC,