Hotărârea nr. 494/2018

494/24.10.2018 privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara
Hotararea Consiliului Local 494/24.10.2018
privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-23685/11.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-23685/11.10.2018 intocmit de Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 1 Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic nr. SC2018 - 23685/12.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 -23685/11.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cererea inregistrata cu nr. UR2017-008293/24.05.2017 prin care Universitatea Politehnica Timisoara a solicitat un schimb de terenuri intre terenul proprietatea acesteia situat in Timisoara Bv. Republicii nr. 9, inscris in CF444583 in suprafata de 595 mp si terenul proprietatea Primariei Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan, inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 Timisoara in suprafata de 334 mp.;
Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiei de negociere cu Tertii cu numarul 5 din data de 25.10.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se insuşesc rapoartele de evaluare întocmite de SC Black Light SRL asociat cu SC Consultim SA pentru imobilele situate în Timişoara, Bv. Republicii nr. 9 si Bv.Vasile Pirvan.

Art. 2: Se aproba efectuarea schimbului de terenuri intre Universitatea Politehnica Timisoara proprietara terenului situat in Timisoara, Bv. Republicii nr. 9, inscris in CF 444583 cu suprafata de 595 mp. si terenul proprietatea privata a Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan, inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 in suprafata de 334 mp asa cum a fost negociat in Comisia de Negociere cu Tertii din data de 25.10.2017 - Proces Verbal nr. 5.

Art. 3: Se mandateaza domnul consilier juridic Silaghi Cosmin să semneze contractul de schimb pentru Municipiul Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 1Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universitatii Politehnica Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 1EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI 1EST Nr. ...................................................

EXPUNERE de MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara

Prin cererea inregistrata cu nr.UR2017-008293/24.05.2017 la Primaria Municipiului Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara a solicitat un schimb de terenuri intre terenul proprietatea acesteia situat in Timisoara Bv Republicii nr. 9,inscris in CF444583 in suprafata de 595 mp si terenul proprietatea Primariei Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 Timisoara in suprafata de 334mp.

Mentionam ca o suprafata de 497(334+163) mp din terenul proprietatea Primariei Municipiului Timisoara este afectata de Centrul de Documentare Formare Continua si Transfer Tehnologic situat in Bv.Vasile Pirvan nr.2B (Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Timisoara) iar o suprafata de 595 mp teren situat in Timisoara Bv Republicii nr. 9,inscris in CF 444583 proprietatea Universitatii Politehnica Timisoara este afectata de lucrarile aferente reabilitarii Pasajului Jiul (trotuar si statie de autobus)

Conform raportului de evaluare întocmit de către SC Black Light SRL & SC CONSULTIM SA la data de 29.09.2017, valoarea terenului proprietatea Universității Politehnica Timișoara , situat în bv.Republicii este de 194.327 euro (326,6 euro/mp = 1489,13 lei/mp ), iar valoarea terenului proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara ,situat în bv.Vasile Parvan nr.5 este de 187.965 euro (378,19 euro /mp =1724,35 lei/mp).

Conform Procesului Verbal al Comisiei de negociere cu tertii cu nr. 5 din data de 25.10.2017 s-a negociat schimbul terenului in suprafata de 595 mp ,situat in Timisoara Bv Republicii nr. 9,inscris in CF 444583 proprietatea Universitatii Politehnica Timisoara cu terenul proprietatea Primariei Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 in suprafata de 334mp fara alte compensatii ,membrii comisiei fiind in unanimitate de acord cu efectuarea schimbului de terenuri.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara

PRIMAR,                     VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                          Imre Farkas

DIRECTOR

Ec Răvășilă Florin

5

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE 1EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI 1EST Nr. ...................................................

RAPORT de SPECIALITATE

Privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara

Prin cererea inregistrata cu nr.UR2017-008293/24.05.2017 la Primaria Municipiului Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara a solicitat un schimb de terenuri intre terenul proprietatea acesteia situat in Timisoara Bv Republicii nr. 9,inscris in CF444583 in suprafata de 595 mp si terenul proprietatea privata a Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 Timisoara in suprafata de 334mp.

Mentionam ca o suprafata de 497(334+163) mp din terenul prorietatea Primariei Municipiului Timisoara este afectata de Centrul de Documentare Formare Continua si Transfer Tehnologic situat in Bv.Vasile Pirvan nr.2B (Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Timisoara) iar o suprafata de 595 mp teren situat in Timisoara Bv Republicii nr. 9,inscris in CF 444583 proprietatea Universitatii Politehnica Timisoara este afectata de lucrarile aferente reabilitarii Pasajului Jiul (trotuar si statie de autobus)

Conform raportul de evaluare întocmit de către SC Black Light SRL & SC CONSULTIM SA la data de 29.09.2017, valoarea terenului proprietatea Universității Politehnica Timișoara , situat în bv.Republicii este de 194.327 euro (326,6 euro/mp = 1489,13 lei/mp ), iar valoarea terenului proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara ,situat în bv.Vasile Parvan nr.5 este de 187.965 euro (378,19 euro /mp =1724,35 lei/mp).

Conform Procesului Verbal al Comisiei de negociere cu tertii cu nr. 5 din data de 25.10.2017 s-a negociat schimbul terenului in suprafata de 595 mp ,situat in Timisoara Bv Republicii nr. 9,inscris in CF 444583 proprietatea Universitatii Politehnica Timisoara cu terenul proprietatea Primariei Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 in suprafata de 334mp fara alte compensatii ,membrii comisiei fiind in unanimitate de accord cu efectuarea schimbului de terenuri.

Conform Adreselor cu nr. UR2018-8293/11,10,2018. a Serviciul Juridic,UR2017-8293/09.10.2018 a Serviciului Fond Funciar și nr. UR2018-8293/10.10.2018 a Biroului Cladiri Terenuri1 EST pentru terenurile supuse schimbului nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări si nici nu exista procese pe rolul instantelor de judecata;

Avand in vedere cele prezentate mai sus:

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe :

  • 1. Însușirea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Black Light SRL asociat cu SC Consultim SA pentru imobilele situate în Timișoara, Bv.Republicii nr 9 si Bv.Vasile Pirvan.

  • 2. Efectuarea schimbului de terenuri intre Universitatea Politehnica Timisoara proprietara terenului situate in Timisoara ,Bv.Republicii nr 9,inscris in CF 444583 cu suprafata de 595mp si terenul proprietatea Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 in suprafata de 334mp asa cum a fost negociat in Comisia de Negociere cu Tertii din data de 25.10.2017 -proces verbal nr.5

  • 3. Mandatarea domnul consilier juridic Silaghi Cosmin să semneze contractul de schimb pentru Municipiul Timișoara

Achitarea taxelor notariale atat cele ce revin Municipiului Timisoara cat si cele ce revin Universitatii Politehnica Timisoara revin in totalitate Consiliului Local.

DIRECTOR

ȘEF BIROU ,

Călin Pirva


Ec Florin Răvășilă

9

INTOCMIT

Gh. Buzărnescu

Cod. FO 53-01 ver.1