Hotărârea nr. 492/2018

492/24.10.2018 privind aprobarea proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea Consiliului Local 492/24.10.2018
privind aprobarea proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24781/23.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24781/23.10.2018, întocmit de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 24781/23.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa ADR Vest înregistrată cu nr. CDE2018-1016/22.10.2018;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 476/25.09.2018 privind aprobarea proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect;
Luând în considerare Acordul - cadru de prestări servicii nr.108/16.04.2014 cu asocierea formată din SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA - lider şi ASTRA Vagoane Călători SA.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă studiul privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie întocmit de SC Club Feroviar SRL Bucuresti, conform Anexei 1.

Art. 2: Se aprobă proiectul "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1.

Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", conform Anexei 2.

Art. 4: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", în cuantum de 42.323.353,44 lei (inclusiv TVA).

Art. 5: Se aprobă contribuţia proprie în proiect a 919.986,68 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 844.966,68 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4".

Art. 6: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 7: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8: Se aprobă Anexa 3 privind descrierea sumară a investiţiei: "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 9: Se împuterniceşte domnul Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara.

Art. 10: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 476/25.09.2018 se abrogă.

Art. 11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 12: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică de către secretarul municipiului:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 24.10.2018, cu un număr de 23 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 23 consilieri prezenţi.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SC2018-

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECILAITATE

privind aprobarea proiectului” Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” si a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-22239/25.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului” Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” si a cheltuielilor legate de proiect facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea nr. 476/25.09.2018, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat proiectul „Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1.

Ca urmare a depunerii cererii de finanțare din data de 09.10.2018 prin intermediul aplicației electronice MySMIS, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2018-1016/22.10.2018, a solicitat clarificarea anumitor aspect printre care și unele privitoare la HCLMT nr. 476/25.09.2018. Astfel, se impune adoptarea unei noi hotărâri întrucât modificările și completările solicitate sunt numeroase, cum ar fi: modificarea indicatorilor tehnico-economici; aprobarea studiului privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie; descrierea investiției, etc.

Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunatateasca continuu performantele in domeniul transportului public de persoane. In acest scop are in vedere sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp sa protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii.

Modernizarea parcului de material rulant al Timisoarei este un pas firesc si necesar care urmeaza reabilitarii infrastructurii.

Parcul de tramvaie al Societatii de Transport Public Timișoara SA este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora. Totodată Societatea de Transport Public Timișoara SA are mari dificultăți in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

Având în vedere că tramvaiele vechi din flota operatorului local nu sunt accesibile, sunt dificil de operat și necesită mentenanță preventivă costisitoare, motoarele diesel nu corespund normelor recente de poluare EURO, în timp ce troleibuzele și tramvaiele au echipament de tracțiune rezistiv ineficient, pentru îmbunătățirea operării flotei și reducerea costurilor de mentenanță este necesară înlocuirea strategică a vehiculelor, conform unor standarde înalte de accesibilitate și deplasare.

In acest scop, a fost incheiat Contractul de prestare servicii nr. 58/03.12.2012 intre Municipiul Timisoara si SC Club Feroviar SRL Bucuresti, avand ca obiect servicii de consultanta pentru elaborarea unei propuneri de documentatie privind atribuirea contractului de achizitie si/sau modernizare tramvaie, in conformitate cu documentatia de atribuire, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si obligatiile asumate prin contract.

In executarea obligatiilor asumate prin contractul de mai sus, prestatorul SC Club Feroviar SRL Bucuresti a intocmit Studiul privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie. Acesta reprezinta o analiza retrospectiva si de perspectiva asupra posibilitatilor de modernizare a parcului de tramvaie si promovarea transportului electric in Municipiul Timisoara.

Pentru realizarea proiectului de investiții de modernizare a parcului de tramvaie destinate transportului public local din Municipiul Timișoara, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale se consideră oportună modernizarea a maxim 30 de tramvaie din propria flotă. Principalele beneficii ale modernizării sunt:

 • •  investiție inițială mai mică: tramvaiul care se modernizeaza este cel din proprietatea operatorului iar costurile de reproiectare, reconstrucție și modernizare identificate pe piață se ridică la circa 0,65 - 0,75 milioane Euro, spre deosebire de 1,5- 2 milioane Euro, pentru un tramvai nou;

 • •  tramvaiul modernizat este adus la standardele actuale prin reproiectarea, modernizarea și înlocuirea grupelor principale ale vehiculului. Astfel el poate să păstreze caracteristicile de bază inițiale (lungime, lățime, număr de locuri etc) și i se aduc îmbunătățiri majore ce țin de: performanțele tehnice ( creșterea puterii de tracțiune, recuperare energie, creșterii puterii de frânare etc.), performanțele în exploatare (eficientizarea modului de operare a vehiculului, sistem de diagnoză funcții principale de comandă și control vehicul), confort și siguranță călători (aer condiționat, distribuirea ergonomică a scaunelor, sisteme de informare pasageri: acustică și vizuală, camere de supraveghere) precum și designul exterior (culoare, concept de formă și design);

 • •  modernizarea tramvaielor include integrarea industriei orizontale românești, a unor producători de componente de înalt nivel tehnic, în proporție de cel puțin 60%;

 • •  prin modernizare tramvaiul primește o nouă identitate și o nouă perioadă de exploatare, prin prelungirea cu cel puțin 14 ani.

Pentru obiectivul Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” s-a încheiat Acordul - cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 cu asocierea formată din SC ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA - lider și ASTRA Vagoane Călători SA.

Prin Acordul -cadru de prestări servicii mai sus menționat promitentul - prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să presteze servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai de tip GT4. Cantitățile previzionate a se realiza sunt minim 1 tramvai maxim 30 tramvaie, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

 • - primele 2 contracte subsecvente min. 1 max. 7 tramvaie.

 • - contracte subsecvente 3 și patru min. 1 max. 8 tramvaie.

Astfel, primul contract subsecvent de prestări servicii nr. 146/11.06.2014 a fost încheiat pentru o cantitate de 2 tramvaie. Al doilea contract subsecvent nr. 252/24.08.2015 s-a încheiat pentru o cantitate de 7 tramvaie, respectându-se prevederile Acordului - cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 mai sus menționate, al treilea contract subsecvent nr. 331/25.11.2015 s-a încheiat pentru o cantitate de 5 tramvaie, al patrulea contract subsecvent nr. 25/30.03.2017 s-a încheiat pentru o cantitate de 8 tramvaie, iar al cincilea contractul subsecvent nr. 157/24.10.2017 s-a încheiat pentru o cantitate de 8 tramvaie.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, a realizat la sfârșitul anului 2017 un inventar al potențialelor proiecte alternative derulate de autoritățile publice locale și județene la nivelul Regiunii Vest. Printre proiectele care ar putea fi incluse în categoria de proiecte alternative se numără și obiectivul Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4”. Unul dintre criteriile de eligibilitate este ca proiectul propus spre finanțare să nu fie încheiat sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare.

In conformitate cu Apelul de proiecte lansat prin aplicatia electronica MySMIS, dedicat proiectelor nefinalizate, activitatile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1 sunt: “A. Investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

Achizitionarea de material rulant (tramvaie); Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);

Achizitionarea de troleibuze;

Achizitionarea de autobuze... ”

Răspunsul la solicitarea de clarificări trebuie despus în termen de 5 zile de la data primirii scrisorii de clarificări.

Ținând cont de cele mai sus exprimate propunem spre aprobare proiectul ”Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4”, Studiul privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie si cheltuielile legate de proiect.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU T.S.C.,

CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T.,

ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.T.S.C.,

NASTASIA POP

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.SC2018-22239/25.09.2018

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” si a cheltuielilor legate de proiect

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin Hotărârea nr. 476/25.09.2018, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat proiectul „Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1.

Parcul de tramvaie al Societatii de Transport Public Timișoara SA este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora. Totodată, Societatea de Transport Public Timișoara SA are mari dificultăți in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

Având în vedere că tramvaiele vechi din flota operatorului local nu sunt accesibile, sunt dificil de operat și necesită mentenanță preventivă costisitoare, motoarele diesel nu corespund normelor recente de poluare EURO, în timp ce troleibuzele și tramvaiele au echipament de tracțiune rezistiv ineficient, pentru îmbunătățirea operării flotei și reducerea costurilor de mentenanță este necesară înlocuirea strategică a vehiculelor, conform unor standarde înalte de accesibilitate și deplasare.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a depunerii cererii de finanțare din data de 09.10.2018 prin intermediul aplicației electronice MySMIS, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2018-1016/22.10.2018, a solicitat clarificarea anumitor aspect printre care și unele privitoare la HCLMT nr. 476/25.09.2018. Astfel, se impune adoptarea unei noi hotărâri întrucât modificările și completările solicitate sunt numeroase, cum ar fi: modificarea indicatorilor tehnico-economici; aprobarea studiului privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie; descrierea investiției, etc.

Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunatateasca continuu performantele in domeniul transportului public de persoane. In acest scop are in vedere sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp sa protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii.

Modernizarea parcului de material rulant al Timisoarei este un pas firesc si necesar care urmeaza reabilitarii infrastructurii.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Pentru depunerea cererii de finantare in vederea implementarii proiectului, in conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de acccesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.2/1, Axa prioritara 4, consider necesară și oportună aprobarea proiectului Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” Studiul privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie si cheltuielile legate de proiect.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

Cod FO53-03, Ver.1

Anexa 3 la HCL nr. ....................................

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • I.     DATE GENERALE

Denumire proiect: Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai GT4

Amplasament: Timișoara,

Titularul investiției: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

 • II.     DATE TEHNICE

Proiectul propune reparația generală cu reconstrucție și modernizare a 16 tramvaie de tip GT4, din cele 30 asumate prin acordul cadru, care să păstreze caracteristicile de bază inițiale (lungime, lățime, număr de locuri etc.) și cărora li se aduc îmbunătățiri majore ce țin de: performanțele tehnice (creșterea puterii de tracțiune, recuperarea de energie, creșterea puterii de frânare etc.), performanțele în exploatare (eficientizarea modului de operare a vehiculului, sistem de diagnoză funcții principale de comandă și control vehicul), confort și siguranță pentru călători (aer condiționat, distribuirea ergonomica a scaunelor, sisteme de informare pasageri: acustică și vizuală, camere de supraveghere), precum și designul exterior (culoare, concept de forma și design); prin modernizare tramvaiul primește o nouă identitate, iar perioada de exploatare se prelungește cu cel puțin 14 ani.

 • III.     INDICATORI VALORICI

Preț unitar tramvai: 2.166.666,67 lei

TVA 19%:           411.666,67 lei

Valoare tramvai:   2.578.333,34 lei

Valoarea totală a investiției (TVA inclus): 42.323.353,44 lei (16 tramvaie x 2.578.333,34 lei/tramvai).

 • IV.    DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Vagoanele de tramvai supuse serviciului de reparație generală cu reconstrucție și modernizare sunt destinate transportului de călători în municipiul Timișoara (infrastructură, circulație generală, linia de rulare tramvaie, linia de contact pentru alimentarea electrică). Tramvaiele vor fi acționate în curent alternativ, cu electronică de putere și comandă cu microprocesor, cu viteza maximă constructivă de circulație 60 km/h reglabilă limitată electronic la 50 km/h, cu recuperare de energie la frânare. Acționarea se va face prin invertoare și motoare electrice asincrone, prevazute cu sistem antipatinare. Vagoanele de tramvai reconstruite și modernizate trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții tehnice:

să aibă 4 uși pentru accesul călătorilor, comandate electric, cu lățimea de minim 1.200 mm, iar la una din uși se va amenaja o rampă pentru accesul persoanelor cu handicap;

 • •  bord ergonomie, modern prevăzut cu calculator de bord, cu comunicare de date la/de la toate subansamblele și echipamentele ce asigură buna funcționare a tramvaiului. Va avea în componență sistem de diagnoza și afișare în timp real a defectelor, sistem de comunicare cu călătorii;

 • •   vor fi echipate cu instalație de climatizare (instalații de aer condiționat - ventilație, instalații de încălzire), instalație/echipament video pe exteriorul și interiorul vagoanelor de tramvai, instalație de informare pasageri (audio și vizuală) atât la interiorul vagonului cât și la exterior, inclusiv o cameră de supraveghere a vatmanului și una pe direcția de mers montate în cabina vatmanului cu înregistrare sonoră, instalație/echipamente care să nu permită deschiderea în mers a ușilor, cât și plecarea accidentală a tramvaiului din stație cu ușile deschise.

Director Direcția Edilitară,

Șef Serviciul Transport,

Adrian COLOJOARĂ


Culiță CHIȘ

Anexa 2 la HCL nr.................................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Denumire proiect: Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai GT4

Amplasament: Timișoara,

Titularul investiției: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Indicatori fizici:

- vagoane tramvai GT4 modernizate: 16 buc.

Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A: 42.323.353,44 lei

Valoare nerambursbilă, inclusiv T.V.A.:    41.403.366,76 lei

Contribuție proprie 2%:                      844.966,68 lei

Cheltuieli neeligibile, inclusiv T.V.A.:          75.020,00 lei

DIRECTOR,

Culiță CHIȘ