Hotărârea nr. 491/2018

491/19.10.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II"
Hotararea Consiliului Local 491/19.10.2018
privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24278/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24278/17.10.2018 al Direcţiei Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-24278/17.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţioe locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art. 3:Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare şi Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr. 1 la HCL....../..

Planul anual de evoluție a tarifelor pentru energia termică furnizată în Municipiul Timișoara

An

Pretul local al energiei termice facturate populației -Euro/Gcal

Pretul local al energiei termice facturate populatiei - lei/Gcal

Creștere anuala (%)

2018

68.38

318.0

2019

68.38

318.0

2020

68.38

318.0

2021

82.54

383.8

2022

82.89

385.5

2023

85.72

398.6

2024

88.29

410.5

88.60

91.35

94.67

2028

96.04

2029

96.42

2030

96.52

2031

96.60

2032

96.72

2033

96.82

^^^KBȘJ^^^H

2034

96.89

96.92

96.93

96.80

2038

96.65

2039

96.45

ȘEF SERVICIU E.M.S.U.P.

IOAN ZUBAȘCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanțarea prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din rețele termice primare și secundare, în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timișoara.

Aplicația de finanțare și documentațiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanțate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicații” și ulterior au fost revizuite conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea unor tronsoane de rețea primară și parțial a rețelelor secundare de distribuție a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum și recirculația acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creșterii eficienței energetice a sistemului, reducerii emisiilor de poluanți și îmbunătățirii sănătății populației.

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POIM- AP7, OS 7.1, se solicită Planul anual de evoluție a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) aprobat prin hotărârea consiliului local.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE COMPARTIMENT TERMOFICARE, REȚELE DE GAZ

NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer

și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Facem următoarele precizări:

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” reprezintă etapa a doua a unei inițiative investiționale de amploare ce vizează, pe termen lung, conformarea sistemului de termoficare cu obligațiile comunitare privind emisiile de poluați în aer și creșterea eficienței energetice a sistemului. Acesta va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din rețele termice primare și secundare, în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timișoara.

Aplicația de finanțare și documentațiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanțate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicații” și ulterior au fost revizuite conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Timișoara și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea unor tronsoane de rețea primară și parțial a rețelelor secundare de distribuție a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum și recirculația acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creșterii eficienței energetice a sistemului, reducerii emisiilor de poluanți și îmbunătățirii sănătății populației.

Investiția în rețele conduce, prin reducerea pierderilor în rețele, conduce la reducerea consumului de combustibil și apă de adaos, de aceea este considerată investiție în eficiență energetică.

Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce și cantitatea de CO2 și emisii de NOx, SO2 și pulberi evacuate în atmosferă.

Ca urmare a reabilitării unei părți a rețelei primare și secundare se reduc cheltuielile cu reparațiile accidentale și se evită cheltuielile necesare înlocuirii acestor conducte.

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanțarea prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 axa prioritară 7, în valoare totală de 148.118.419,84 lei (inclusiv TVA).

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POIM- AP7, OS 7.1, se solicită Planul anual de evoluție a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu), aprobat prin hotărârea consiliului local.

Stabilirea Planul anual de evoluție a tarifelor s-a făcut în baza Analizei de suportabilitate, al cărui scop îl reprezintă stabilirea tarifului maxim ce poate fi suportat de populația beneficiară a serviciului de termoficare, tarif care să acopere atât costul de producere, cât și valoarea investițiilor propuse a se realiza prin modernizarea SACET.

Pe baza studiilor relevante din domeniu, raportul mediu de suportabilitate pentru stabilirea tarifelor este 8.5% pentru gospodăriile cu venituri medii.

Municipiul Timișoara susține o politică tarifară (aferentă energiei termice pentru populație) ce ține cont de constrângerile date de suportabilitate, precum și de nevoia de a optimiza resursele financiare ale proiectului.

Astfel, noua propunere a planului tarifar pentru 2018-2040 va ține cont de încadrarea prețului local de facturare a energiei termice în limita maximă de 8.5% din venitul mediu pe gospodăriei, dar și de impactul psihologic al creșterii tarifare asupra comportamentului de cumpărare a consumatorului, având în vedere competitivitatea în raport cu prețurile alternativei de încălzire individuală.

În baza rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu s-a estimat un plan tarifar conform Anexei.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU E.M.S.U.P., IOAN ZUBAȘCU