Hotărârea nr. 490/2018

490/19.10.2018 privind aprobarea Proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" în cadrul POIM 2014-2020 axa prioritară 7 şi a cheltuielilor legate de cofinanţarea acestuia
Hotararea Consiliului Local 490/19.10.2018
privind aprobarea Proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" în cadrul POIM 2014-2020 axa prioritară 7 şi a cheltuielilor legate de cofinanţarea acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24276/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24276/17.10.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-24276/17.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a", în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 7, în valoare totală de 148.118.419,84 lei, inclusiv TVA (cost total = costuri eligibile+costuri neeligibile).

Art. 2: Se aprobă cofinanţarea cheltuielilor ce revin Municipiului Timişoara pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" în cuantum de 25.589.119,36 lei, constituită din:
- 2.500.597,97 lei (exclusiv TVA), reprezentând contribuţia de 2% din valoare totală eligibilă a proiectului;
- 23.088.521,39 lei, reprezentând contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Art. 3: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile europene structurale şi de investiţii şi bugetul de stat.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 507/02.05.2018 şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art. 5: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Unităţii de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a Il-a” în cadrul POIM 20142020 axa prioritară 7 și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Proiectul „ Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanțarea prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 axa prioritară 7 și va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din rețele termice primare și secundare, în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timișoara.

Aplicația de finanțare și documentațiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanțate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicații” și ulterior au fost revizuite conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea unor tronsoane de rețea primară și parțial a rețelelor secundare de distribuție a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum și recirculația acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creșterii eficienței energetice a sistemului, reducerii emisiilor de poluanți și îmbunătățirii sănătății populației.

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 prevede că sursele de finanțare se asigură după cum urmează: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a Il-a” în cadrul POIM 2014-2020 axa prioritară 7 și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE COMPARTIMENT TERMOFICARE, REȚELE DE GAZ

NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” în cadrul POIM 2014-2020 axa prioritară 7 și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” în cadrul POIM 2014-2020 axa prioritară 7 și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia

Facem următoarele precizări:

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” reprezintă etapa a doua a unei inițiative investiționale de amploare ce vizează, pe termen lung, conformarea sistemului de termoficare cu obligațiile comunitare privind emisiile de poluați în aer și creșterea eficienței energetice a sistemului. Acesta va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din rețele termice primare și secundare, în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timișoara.

Aplicația de finanțare și documentațiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanțate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicații” și ulterior au fost revizuite conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Timișoara și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea unor tronsoane de rețea primară și parțial a rețelelor secundare de distribuție a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum și recirculația acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creșterii eficienței energetice a sistemului, reducerii emisiilor de poluanți și îmbunătățirii sănătății populației.

Necesitatea reabilitării rețelelor termice primare și secundare rezultă în principal din următoarele considerente:

  • -  pierderi mari de căldură, care în ultimii 3 ani au crescut de la 19,33% la 29,8% din cantitatea de căldură produsă în sursă, tendința fiind una crescătoare;

  • -  număr mare de avarii care au afectat calitatea serviciului de utilitate publică privind alimentarea cu căldură a consumatorilor, pierderi de fluid și căldură;

  • -  lipsa sistemului de detectare și monitorizare a avariilor (spargerilor de conducte);

  • -  pe conductele de branșament ale instalațiilor interioare din blocuri nu sunt montate regulatoare de presiune diferențială și nici robinete de echilibrare;

  • -  eficiența scăzută a sistemului de transport și distribuție cauzată de pierderile mari în acest sistem determină emisii crescute CO2, având impact negativ asupra mediului.

Investiția în rețele conduce, prin reducerea pierderilor în rețele, conduce la reducerea consumului de combustibil și apă de adaos, de aceea este considerată investiție în eficiență energetică.

Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce și cantitatea de CO2 și emisii de NOx, SO2 și pulberi evacuate în atmosferă.

Ca urmare a reabilitării unei părți a rețelei primare și secundare se reduc cheltuielile cu reparațiile accidentale și se evită cheltuielile necesare înlocuirii acestor conducte.

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanțarea prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 axa prioritară 7, în valoare totală de 148.118.419,84 lei, inclusiv TVA (cost total = costuri eligibile+costuri neeligibile).

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 prevede că sursele de finanțare se asigură după cum urmează: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local.

Cofinanțarea cheltuielilor ce revin Municipiului Timișoara este în cuantum de 25.589.119,36 lei, constituită din:

  • -   2.500.597,97 lei (exclusiv TVA), reprezentând contribuția de 2% din valoare totală eligibilă a proiectului;

  • -   23.088.521,39 lei, reprezentând contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Ținând cont de aspectele prezentate mai sus propunem aprobarea cofinanțarii proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” și aprobarea contribuției proprii ce revine Municipiului Timișoara în cuantum de 25.589.119,36 lei.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a Il-a” în cadrul POIM 20142020 axa prioritară 7 și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU E.M.S.U.P., IOAN ZUBAȘCU

Red. F.C.

Ex. 1


Cod FO53-01,ver.1