Hotărârea nr. 488/2018

488/19.10.2018 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timişoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană"
Hotararea Consiliului Local 488/19.10.2018
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timişoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 24409/18.10.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24409 /18.10.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 24409 /18.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică,drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nr. E-2917/08.10.2018;
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 41/26.07.2018 pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal ,,Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană";
Având în vedere art. 3 din Legea nr.50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
Având în vedere pct. III din Anexa Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi art. 36 alin.(5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
Având în vedere Procesul-Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 19.10.2018;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timişoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană" nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timişoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană" - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II VEST;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIAJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană”

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, a solicitat acordul proprietarului terenului înscris în CF nr. 446217 Timișoara, nr. top. 446217, în suprafață de 14.817 mp (Gheorghe Dima, nr. 5), proprietatea Municipiului Timișoara pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană . Din adresa solicitantului, rezultă că prin realizarea proiectului se va asigura locuri de parcare destinate pacienților și personalului medical.

  • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin HCLMT nr. 6/25.01.2011 mai multe suprafete de teren, printre care și terenul cuprins în CF nr. 403139 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 13510) nr. top 1025/1 în suprafață de 7500 mp, au fost atribuite direct, prin contract de concesiune, către SC Administrarea Domeniului Public SA (în prezent SC Drumuri Municipale Timișoara SA) în vederea realizări unor parcări subterane. Potrivit HCLMT nr. 6/25.01.2011, modificată și completată prin HCLMT nr. 292/03.08.2011, în situația în care parcarea nu se realiza în termen de 12 luni de la data adoptării hotărâri, contractul de concesiune va înceta de drept.

Drept urmare, până în momentul de față nu s-a realizat parcarea respectivă, deși în Municipiul Timișoara s-a constatat o tot mai mare nevoie a creării de locuri de parcare, datorită numărului mare de autovehicule din municipiu sau aflate în tranzit, și ca urmare a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor, care datorita lipsei locurilor de parcare ajung să parcheze pe locuri interzise, spații verzi, trotuare, încurcând astfel și traficul pietonal.

  • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, în PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană” .

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană”

Prin adresa cu numărul E-2917/08.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2018-972/09.10.2018, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, a solicitat acordul proprietarului terenului înscris în CF nr. 446217 Timișoara, nr. top. 446217, în suprafață de 14.817 mp (Gheorghe Dima, nr. 5), proprietatea Municipiului Timișoara pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană. Din adresa solicitantului, rezultă că prin realizarea proiectului se va asigura locuri de parcare destinate pacienților și personalului medical.

Prin HCLMT nr. 6/25.01.2011 mai multe suprafete de teren, printre care și terenul cuprins în CF nr. 403139 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 13510) nr. top 1025/1 în suprafață de 7500 mp, au fost atribuite direct, prin contract de concesiune, către SC Administrarea Domeniului Public SA (în prezent SC Drumuri Municipale Timișoara SA) în vederea realizări unor parcări subterane. Potrivit HCLMT nr. 6/25.01.2011, modificată și completată prin HCLMT nr. 292/03.08.2011, în situația în care parcarea nu se realiza în termen de 12 luni de la data adoptării hotărâri, contractul de concesiune va înceta de drept.

Drept urmare, până în momentul de față nu s-a realizat parcarea respectivă, deși în Municipiul Timișoara s-a constatat o tot mai mare nevoie a creării de locuri de parcare, datorită numărului mare de autovehicule din municipiu sau aflate în tranzit, și ca urmare a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor, care datorita lipsei locurilor de parcare ajung să parcheze pe locuri interzise, spații verzi, trotuare, încurcând astfel și traficul pietonal.

Pentru rezolvarea problemei spațiilor pentru parcare și a modului de reglementare a staționării în aceste spații, Municipiul Timișoara a comandat un studiu menit să promoveze realizarea și implementarea unui master plan al parcărilor publice, care va fi integrat în PUG-ul municipiului. Studiul conține printre altele o listă cu potențialele locații pentru construcția de parcări publice colective subterane/supraterane și terane.

Potrivit acestui studiu deficitul de spații de parcare se manifesta cel mai acut în zona centrală a orașului unde sunt concentrate majoritatea intereselor generatoare de trafic, în zonele comerciale și în cartierele de blocuri cu densitate mare de populație.

În zonele centrale și comerciale deficitul se constată mai acut pe timpul programului de lucru și este legat de numărul mare de staționări “ocazionale” generate de deplasările în scop profesional, administrativ, sănătate, servicii și comerț.

Deficientele de mai sus au ca efect îngreunarea circulației (auto, pietonale și de bicicliști), creșterea riscului de accidente mai ales pentru pietoni și bicicliști, creșterea gradului de poluare fonică și chimica și nu în ultimul rând generează un aspect urban dezagreabil.

Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii (art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001).

Ținând cont de faptul că terenul proprietatea Municipiului Timișoara este de natura domeniului public de interes local prin destinația lui, lucrările de construcție care vor putea afecta acest teren vor avea destinația de parcare, urmând a fi realizate de către Municipiul Timișoara.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobare emiterea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, în PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană” .

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.T.S.C., NASTASIA POP