Hotărârea nr. 485/2018

485/19.10.2018 privind aprobarea solicitării de finanţare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condiţiile art. 9, alin. 34, pct. 1 şi 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale
Hotararea Consiliului Local 485/19.10.2018
privind aprobarea solicitării de finanţare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condiţiile art. 9, alin. 34, pct. 1 şi 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-23310/08.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-23310/08.10.2018 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 23310/09.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -23310/08.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile art. 9, alin. 34, pct. 3 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 511/2017 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 numită în continuare Procedură;
Având în vedere Ordinul nr. 536/2017 privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016;
Având în vedere Adresa O.C.P.I. Timiş cu nr. 7535/30.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-20858, referitoare la lucrările de cadastru sistematic;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. ( c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă depunerea solicitării de finanţare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în condiţiile art. 9, alin. 34, pct. 1 şi 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Programului Naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 : Se aprobă încheierea contractului pentru finanţare în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică, cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 : Consiliuil Local al Municipiului Timişoara va desemna pe viceprimarul Imre Farkas ca persoană responsabilă cu urmărirea contractului de finanţare şi monitorizarea contractului de achiziţie.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est, Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Solicitare de finanțare

Stimate Domnule Director,

Municipiul Timișoara, prin primar NICOLAE ROBU, în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanțare în condițiile art. 9 alin. (347) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 155.000 lei reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanțării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.

Atașat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanțare.

Cu deosebită considerație,

Primar (numele, prenumele, semnătura și ștampila)

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

JUDEȚUL...........

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Nr............/.

Nr............/.


CONTRACT

pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (341)—(3412) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 pct. 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Părțile contractante

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, denumit în continuare OCPI, cu sediul în Timișoara, str. Armoniei nr. 1C, tel/fax 0256/292734 , cod fiscal.........., cont............, deschis la

............ , reprezentat de ............ , director, în calitate de finanțator,

și

unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timișoara, județul Timiș, reprezentată prin D-nul NICOLAE ROBU, în calitate de primar, cu sediul în Timișoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, județulTimiș , tel. 0256/408300, cod fiscal              , cont              , deschis la Trezoreria Timișoara, ca beneficiar al

finanțării,

au convenit încheierea prezentului contract.

ARTICOLUL 1

Definiții și abrevieri

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele înțelesuri:

 • a) ANCPI — Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • b) OCPI— Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • c) OMFP — ordinul ministrului finanțelor publice;

 • d) contract de finanțare — reprezintă prezentul contract de finanțare;

 • e) prestator — executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată în categoriile A, B sau D ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;

 • f) program național — Programul național de cadastru și carte funciară;

 • g) surse ANCPI — sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;

 • h) credit de angajament — limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;

 • i) credit bugetar— suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni;

 • j) Procedură — Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • k) PVR tehnic — procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului — copie finală» prevăzut de specificațiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;

 • l) PVR servicii — procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în specificațiile tehnice proces-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului — copie finală».

ARTICOLUL 2 Interpretare

În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

ARTICOLUL 3

Obiectul și valoarea contractului

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI........ , pe anii 2018-2020, în sumă de 155.000

lei, reprezentând credite de angajament.

ARTICOLUL 4

Modalitatea de transfer al sumelor

 • (1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita creditelor bugetare aprobate, precum și ale prezentului contract de finanțare.

 • (2) Solicitarea de transfer se întocmește în scris, în original, conform modelului și în baza documentației prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanțare încheiat.

 • (3) În situația în care documentația transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă și conformă cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

 • (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător.

 • (5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificației bugetare.

 • (6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor în maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs.

 • (7) Sumele acordate și neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanțarea.

ARTICOLUL 5

Durata contractului

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate 24 de luni de la data semnării.

ARTICOLUL 6

Obligațiile părților

 • (1) Părțile înțeleg să își asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului contract și Procedurii.

 • (2) Obligațiile beneficiarului:

 • a) de a utiliza sumele alocate și transferate cu respectarea prevederilor legale și contractuale;

 • b) de a utiliza sumele transferate în scopul și la termenele pentru care au fost acordate;

 • c) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita a 60 lei/carte funciară, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, precum și a celor în materia achizițiilor publice;

 • d) de a stabili împreună cu finanțatorul sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică, anterior demarării procesului de achiziție publică, precum și de a încheia cu prioritate, după caz, un contract de achiziție publică având ca obiect imobile aferente proiectelor de infrastructură de interes național;

 • e) de a încheia contracte de achiziție publică cu prestatorii care sunt persoane fizice autorizate în categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate în clasele I, II sau III;

 • f) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale, pentru un număr minim de 50 de imobile/contract de achiziție publică sau pentru un număr mai mic în cazul în care la nivelul UAT-ului nu există mai multe imobile neînscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară care pot face obiectul acestor lucrări de înregistrare sistematică;

 • g) de a prevedea sumele transferate de la finanțator în bugetul propriu la o poziție distinctă de venituri, ca buget complementar;

 • h) de a deschide un cont distinct la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI;

 • i) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanțare, care va răspunde și de urmărirea derulării contractului de achiziție publică;

 • j) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabilă(e) cu emiterea PVR servicii, conform contractului de achiziție publică;

 • k) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către beneficiar și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic;

 • l) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanțare;

 • m) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plății, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură;

 • n) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. l) documentele justificative prevăzute în Procedură;

 • o) de a respecta prevederile specificațiilor tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, precum și prevederile Procedurii;

 • p) de a încheia un contract de achiziție publică în maximum 60 de zile de la încheierea prezentului contract. Prin excepție, în cazul în care în termenul de 60 de zile a fost demarată o procedură de atribuire, reglementată de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul de încheiere a contractului de achiziție publică poate fi prelungit cu până la 5 zile de la finalizarea procedurii, în baza unor documente justificative;

 • q) de a nu încheia contracte de achiziție publică al căror termen să depășească termenul contractului de finanțare.

 • (3) Obligațiile finanțatorului:

 • a) să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri;

 • b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plății, în limita fondurilor disponibile;

 • c) să verifice și să confirme în scris respectarea obligațiilor ce îi revin beneficiarului, anterior transmiterii către ANCPI a solicitării de emitere a ordinului directorului general al ANCPI de informare cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică.

ARTICOLUL 7

Modificarea și încetarea contractului de finanțare

 • (1) Prezentul contract de finanțare poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în cazuri bine justificate, în baza unei note justificative transmise de partea care dorește modificarea celeilalte părți.

 • (2) În cazul în care prin contractul de achiziție beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferența neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adițional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziție.

 • (3) Prezentul contract de finanțare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părților, prin reziliere sau prin denunțare unilaterală.

 • (4) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situația în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

 • (5) Contractul de finanțare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. d), e) și p), cu excepția cazului în care beneficiarul justifică depășirea termenului.

 • (6) Prezentul contract de finanțare poate fi denunțat unilateral, în situația în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform alin. (2).

 • (7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanțator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligația de a o restitui în condițiile prevăzute la alin. (8) și (9). Finanțatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată și care trebuie restituită.

 • (8) În termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.

 • (9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (8) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 8

Forța majoră

 • (1) Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să își execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

 • (2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.

ARTICOLUL 9 Soluționarea litigiilor

 • (1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

 • (2) Dacă părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor competente.

ARTICOLUL 10 Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.

ARTICOLUL 11

Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.

ARTICOLUL 12

Comunicări

 • (1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Județul............

Director,

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Vizat CFPP,

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Serviciu/Birou/Compartiment economic,

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Vizat pentru legalitate,

Șef BJRU SP/Consilier juridic,

(numele, prenumele, semnătura)

Birou/Compartiment înregistrare sistematică, (numele, prenumele, semnătura) Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),


BENEFICIAR, UNITATEA

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Județul............

Primar,

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Vizat CFPP,

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil

Vizat pentru legalitate,

Direcția juridică/Șef Serviciu juridic-contencios/Secretar,

(numele, prenumele, semnătura)

Serviciul/Compartimentul achiziții publice,

(numele, prenumele, semnătura)


(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr.

EXPUNERE de MOTIVE,

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art.9 alin.( 341) și (3412) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

Potrivit prevederilor Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se finanțează, în condițiile legii, lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de unități-administrativ-teritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităților administrativ teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Finanțarea lucrărilor de înregistrare descrise mai sus, se efectuează prin alocarea fiecărei unități administrativ-teritoriale sume de bani de la bugetul de Agenției Naționale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat și a acordului Consiliului de administrație, pe bază de contract de finanțare multianual, care va conține inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenția Națională prin oficiile teritorile.

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză și deliberare consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art.9 alin.( 341) și (3412) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR, Imre Farkas

DIRECTOR,

Ec.Florin Răvășilă

Cod FO53-03,Ver.2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

Nr.

RAPORT de SPECIALITATE,

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea realizării a cadastrului și a publicității imobiliare

Potrivit Legii nr.7/1996 a cadastrului sunt prevăzute două tipuri de contracte de finanțare și anume :

În baza art.9 alin.(29) primăria poate contracta lucrarea de cadastru sistematic pe sectoare sau pe întreg UAT-ul din bugetul propriu. La acest tip de lucrare nu este impus un preț maximal. Între ANCPI și primărie se va încheia un contract de cofinanțare, în care valoarea cofinanțării ANCPI este în valoare fixă de 60 lei/carte funciară;

În baza art 9 alin.(341) primăria poate contracta lucrarea de cadastru sistematic pe sectoare din extravilanul localității. În acest caz valoare este de maxim 60 lei/carte funciară și se va încheia un contract de finanțare între OCPI și primărie; la acest tip de lucrare primăria nu poate cofinanța lucrarea.

Numărul minim de imobile pentru care se contractează lucrarea de cadastru sistematic este de 100.

Contractul de finanțare este multianual, intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate de 24 luni.

A.N.C.P.I. a alocat pentru fiecare UAT 150.000 lei credit de angajament

Nu pot face obiectul decontării:

-Cărțile funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, până la data la care executantul primește dreptul de acces la baza de date e-Terra;

-Imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice.

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art.9 alin( 341) și (3412) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.

DIRECTOR,

Ec. Florin Răvășilă

ȘEF BIROU, Călin Pîrva


CONSILIER,

Laura Matei

Cod FO 53-01, Ver.1