Hotărârea nr. 480/2018

480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara şi inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş
Hotararea Consiliului Local 480/08.10.2018
privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara şi inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-23284/ 08.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 23284/08.10.2018, întocmit de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 23284/08.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa înregistrată cu numărul SC2018-23268/08.10.2018 a Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 849/22.07.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 şi a Hotărârii Guvernului nr.1016/2005 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor din judeţul Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 245/19.10.1999, cu tramvaiele cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, conform Anexei prevăzută la art. 1 şi care face parte integranta din hotarare.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Mass - mediei locale

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI